Фактори ризику дисплазії кульшових та ліктьових суглобів у цуценят

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Сельскохозяйственные науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ
ФАКТОРИ РИЗИКУ ДИСПЛАЗП КУЛЬШОВИХ ТА Л1КТЬОВИХ
СУГЛОБ1 В У ЦУЦЕНЯТ
Зворська Тетяна Володимир^вна
ветеринарний лжар, Калиновський Григорш Миколайович
доктор ветеринарних наук, професор кафедри акушерства та хiрургii Житомирського Нацюнального
Агроекологiчного Унiверситету
RISK FA CTORS OF APPEARANCE OF HIP AND ELBO W DISEASE Zvorska Tatiana Volodimirivna, veterinarian in Kyiv,
Kalinovskyi Grigoryi Mikolaevich, doctor of veterinary science, professor, Zhytomir National Agroecological University АНОТАЦЯ
До^джено фактори ризику дисплазй кульшових та лiктьових суглобiв у цуценят. Встановлено, що на виник-нення i розвиток впливають пренатальн фактори, так як: патологiя вагiтностi та родiв, наявнi гормональнi пору-шення, iнфекцiйнi захворювання, незбалансована годiвля вагтних сук та постнатальш — порушення годiвлi, утримання та моцiону, наявн тфекцшт, гормональн захворювання, травматизм у перюд формування суглобiв.
Ключовi слова: вагiтнi суки, цуценята, дисплазiя, кульшовi та лiктьовi суглоби, фактори ризику, пренатальний та постнатальний перюди. SUMMARY
On hip and elbow disease influence such pregnancies factors like disturbance at pregnancy, hormonal disbalance, infection and ration of pregnant animal also with factors after birth — ration, infection disease, hormonal disease and injury. Key words: pregnancy, hip and elbow joints, risk factors.
Постановка проблеми. Hem^son (1967) вважае дис-плазш суглобiв анатомiчним дефектом, що становить по-тенщальну загрозу ураження опорно-рухово! системи[1]. Захворювання суглобiв представляе серйозну проблему сучасно! практично! ветеринару, бо швидко провокуе розвиток важко! неповноцшносп всього статико-динамiч-ного апарату[2]. На сьогодтшнш день у зв'-язку з тим, що дисплазiя кульшових суглобiв дiагностуеться лише при наявних виражених деструктивних змшах компоненпв суглобiв на основi рентгешвського дослвдження прогно-стичш критери розвитку дисплазп суглобiв не розроблеш [6]. Видшення основних факторiв ризику, рання дiагно-стика тдвищуе ефективтсть лiкування дисплази кульшових та лжтьових суглобiв. Рання дiагностика дисплазп кульшових суглобiв i своечасне (з перших дшв життя ди-тини) застосування простих атравматичних методiв функцiонального лiкування дозволяють досягти вiрного анатомiчного i функцiонального розвитку суглобiв у 8097% дiтей [7]. На думку Улезко Е. А., Бучель Ю. Ю., Фень Е. П. (1998р.), Бахтеева Н. Х., Винокурова В. А. (2003 р.) початок л^вання данно! патологи до 3-х месящв у 97% дггей приводить до вщмшних та хороших результалв[8]. Порушення закладки тканин, iз яких розвиваються суглоби на фот погiршення еколопчно! ситуаци, нестачi у харчуванш вiтамiнiв группыи В и Е, фосфора, йода, кальщя, перенесення iнфекцiйних захворювань, раннш токсикоз призводить до дисплазикульшових суглобiв у дiтей [9]. Дослщження Н. Washulewshki (1967), вказують, що что при гшофункцп щитовидно! залози порушуеться дозрiвання сполучно! ткани, порушуеться развиток, що тдвищуе ризик развитку дисплазп [10]. Першочергова щль будь-яко! терапi!'- хвороб суглобiв полягае в тому, щоб вiдновити нормальну функцш суглобiв, як можна
швидше. Одним iз важливих факторiв своечасного i пов-ноцiнного лiкування е своечасна дiагностика захворювання. Це особливо актуально на раншх стадiях захворювання, коли адекватна терашя може в значнш мiрi вплинути на характер розвитку захворювання[4]. Рання дiагностика даних змiн у цуценят представляе ще бiльшi труднощi нiж у зрiлих собак. Це зв'-язано з вжовими особ-ливостями будови кульшових та лжтьових суглобiв.
Аналiз останшх дослiдженьi публiкацiй. За дан-ними Е. Л. Кемельмана, И. В. Щурова (2012р.) дисплазiя кульшових та лiктьових суглобiв — одна з найбiльш акту-альних проблем сучасно! ветеринарно! ортопеди i травма-тологi! [5]. Патологи кульшових суглобiв-це гетерогенна група захворювань, що розвиваються в результат ендо-генних i екзогенних факторiв дшчих у пренатальному та постнатальному перюд^ що приводять до деформацi! су-глобiв [3].
Видiлення ранiше невиршених частин загально! проблеми. У впчизнянш i зарубiжнiй лiтературi зуст-рiчаеться багато праць присвячених причинам виник-нення дисплазi! кульшових та лжтьових суглобiв у собак. У нашому дослiдженнi розглянутi фактори, що впливають на розвиток ДКС та ДЛС у пренатальний та раннiй постнатальний перюди.
Щль статп. Завданням нашо! роботи було до-слщити фактори, що впливають на виникнення дисплазi!'- кульшових та лiктьових суглобiв у пренатальний та раннiй постнатальний перюди.
Виклад основного матерiалу. Для чгткого ро-зумiння факторiв ризику виникнення дисплазп кульшових та лштьових суглобiв у собак вони були роздшеш на пре-натальнi та постнатальш (Рис. 1).
У пренатальний перюд видшили наступш фактори ризику: патолопя вагiтностi (токсикоз вагiтних сук, част-кове скидання плодiв, нестача плодових вод, патолопчне предлежанння), патология род1 В (тривале знаходження
плоду у родових шляхах, некомпетентне надання рододо-помоги), порушення мiнерального обмiну та наявш шфек-цiйнi захворювання вагiтних сук.
г. родш
ПОр. М1Н. обм. ВС
1аявн1 горм. хв^
Рис. 1 Фактори ризику дисплази кульшових i л1ктьових суглобiв у пренатальний та постнатальний перiоди розвитку.
В1д вагiтних сук у яких виявлено нестачу плодових вод, токсикоз, як частково скидали плоди на рiзних ета-пах вагiтностi, народжувались цуценята iз схильнiстю до дисплази КС i ЛС. У б№шосп випадк1 В вiд сук з пато-логieю вагiтностi народжувались ослабленi цуценята з погано розвиненою м'-язево — зв'-язковою системою, або рихлi «водянисп», як1 мали надмiрну вагу. Суглобовий апарат цих новонароджених цуценят вже на цьому етат мав де-фекти, що сприяли розвитку дисплази КС та ЛС. Профшактика захворювання ускладнювалася. При патологи родiв в тих випадках, коли цуценя тривалий час знаходиться в родових шляхах або прикладаються надмрш зусилля по дiставанню плодiв чинится надмрний тиск на суглоби, розтягуються м'-язи та зв'-язки, що пору-шуе формування суглобiв тсля народження Вiд вагiтних собак у яких методом УЗД або рентгешвсько! дiагностики було дiатностовано патологiчне передлежання, шляхом кесарського розтину, народжувались цуценята iз бiльшою схильнiстю, а в подальшому i з захворюванням дисплази КС та ЛС порiвняно iз ватiтними собаками, як1 не мали па-тологiй ватiтностi i родiв. За порушення Са, Р, Mg, зокрема в результатi незбалансовано! годiвлi на рiзних етапах внутрiшньоутробного розвитку були отриманi плоди цуценят, яш при розтинi мали слабший суглобово — м'-язево — зв'-язковий апарат, шж плоди цуценят вщ матерiв, як1 от-римували збалансований рацюн. В подальшому вiд вапт-них сук у яких рацiон був не збалансованим народжувались ослаблеш цуценята у яких процент захворювання ДКС i ДЛС був бшьшим, шж у цуценят отриманих ввд сук, харчування яких було збалансованим. У сук в анамнезi яких були шфекцшш захворювання захворювання ДКС та ДЛС зустрiчалося частiше, шж у здорових. Це може бути зв'-язано з тим, що за данними вчених, у людей, деяш ш-фекцiйнi захворювання здатнi накопичуватись у тканинах суглобiв та проходити через плацентарний бар'-ер[11]. Дисплазiя таким чином може виникати в результата нако-пичення iнфекцiйних атентiв та в подальшому руйнування суглобових тканин у цуценят. В цуценят, яких в анамнезi
були хворi дисплазш КС та ЛС пращури збшьшуеться ри-зик захворювання. Данних щодо спадково! схильностi до-статньо описано науковцями, тому детально на цьому ми зупинятись не будемо.
У постнатальний перюд видшеш наступш фактори ризику виникнення дисплази КС та ЛС: незбалансовашсть годiвлi, ожирiння в перiод активного росту, тренувальш перенавантаження в перiод формування суглобiв, наявнi iнфекцiйнi хвороби, порушення гормонального статусу, травматизм.
У же вщомо, що до дисплази Кс та ЛС схильш велик! та пгантсьш собаки з масивним костяком та рихлою конституцiею. Собаки, яш активно ростуть потребують велику шльшсть протешу, жиру, мiкро-, мiкроелементiв та вггамшв, але цi всi компоненти мають бути збалансова-ними, осшльки при порушення! х спiввiдношення пору-шуеться !х засвоення та надходження до тканин органiзму, зокрема шстково! Костяк при активному ростi витягуеться значно швидше нiж розвиваються м'-язи та зв'-язки, тому утримувати суглоби у! х фiзiологiчному положеннi стае неможливо, виникають деформацil суглобових поверхонь КС та ЛС. Надмрна вага в перюд активного росту чинить додатковий тиск на ще несформоваш шстки суглобiв, що викликае! х деформацiю, та розвиток ДКС та ДЛС. Тренувальш перевантаження в перюд росту цуценят, за раху-нок додаткового тиску на несформоваш суглоби, сприя-ють затрозi мжротрщин, надривiв, розтягнень м'-язiв, зв'-язок, капсул суглобiв, що в подальшому призводить до розвитку дисплазil КС та ЛС. Наявш шфекцшш захворювання, зокрема лептосшроз, мжоплазмоз, токсоплаз-моз, хламщоз здатнi до руйнування суглобових поверхонь за рахунок накопичення збудник1 В у суглобових тканинах та видшення токсинiв, що л1зують хрящову по-верхню[11]. Порушення гормонального статусу здатне впливати на обмш мшроелеменпв та! х надходження та кумулювання у тканинах суглобiв, що впливае на розвиток дисплази КС та ЛС. Переломи, трщини, вивихи, ро-зриви, надриви. Розтягнення скелету, м^в, зв'-язок здатнi
порушити формування одше! або дешлькох структур КС та ЛС, що приведе до виникнення 1х дисплази.
Висновки i пропозици. 1. На розвиток дисплази кульшових i лiктьових суглобiв впливають пренатальш та постнатальнi фактори.
2. Патолопя ваптносп та родiв, наявнi гормональш порушення, iнфекцiйнi захворювання, незбалансована годiвля вагiтних сук — це ризик виникнення дисплази КС та ЛС у цуценят.
3. Порушення годiвлi, утримання та моцюну, наявнi iнфекцiйнi, гормональнi захворювання, травматизм у перюд формування суглобово-м'-язево — зв'-язкового апа-рату впливають на розвиток дисплази кульшових та лжть-ових суглобiв.
Для уникнення дисплази КС та ЛС необхщно:
— виключити iз розведення собак в анамнезi у яких були пращури з дисплазieю КС та ЛС-
— не допускати до розведення собак з гормональними порушеннями, зокрема кальцieтонiну, тироксину, трийодтирошну, наявними, нелакованими шфек-цiйними захворюваннями-
— цуценят отриманих вiд матерiв у яких була патолопя родiв та вагiтностi оглядати ввд народження-
— контролювати годiвлю, утримання, моцюн вагiтних сук та цуценят до 18 мюящв.
Список лггератури
1. Митин В. Н. Рентгенологическая дiагностика дис-плазии тазобедреннiх суставов у собак / В. Н. Митин, Ю. И. Филипов, В. А. Лукьяновский, С.А. Ягни-ков/ - М.: «Аквариум ЛТД», К.: ФГУИППВ, 2003. — 3 с.
2. Лаврова Н. Сборник статей по препаратам ветеринарной линии компании «Байер"/ Н. Лаврова -Москва 2006. — 37 с.
3. Тилли Л. Ветеринария. Болезни кошек и собак/ Л. Тилли, Ф. Смит: Пер. с англ. — М.: ГЕОСТАР-МЕД, 2001. — 417−421 с.
4. Maтерiaли конгресу. VII Miжнaродний конгрес спещалюпв ветеринарно1'- медицини I Aсоцiaцiя спещалюпв ветеринарно1'- медицини. — Кшв 2009. -9 с.
5. Кемельман Е. Л., Щуров И. В., Ягников CA., Кулешова O.A., Леонова T.A. Использование компьютерной томографии для диагностики изменений медиального венечного отростка локтевого сустава у собак. (Електронний ресурс: Режим доступу http: //vetpharma. org/articles/108/2288/).
6. Слесаренко H.A., Власенко A.H., Середа И. В. Отдаленные результаты лечения дисплазии ТБС методом миопластики средней ягодичной мышцы. (Електронний ресурс: Режим доступу http: // webmvc. com/show/show. php? sec=16&-art=95).
7. Диагноз и клинические симптомы дисплазии тазобедренного сустава. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //www. medicinform. net/ revmo/ther pop39 2. htm).
8. Улезко E. A., Бучель Ю. Ю., Фень E. П. Ультразвуковая диагностика дисплазии тазобедренных суставов. (Електронний ресурс: Режим доступу http: //radiomed. ru/publications/uzi-ultrazvukovaya-diagnostika-displazii-tazobedrennykh-sustavov).
9. Дисплазия тазобедренного сустава [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //www. tiensmed. ru /news/dysplasiahip-r5y. html.
10. Вовченко A^., Копейкин И. И., Полищук T.A., и др. К вопросу о ранней диагностике и лечении наиболее распространенных заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей. (Електронний ресурс: Режим доступу |http: //health-ua. com/article/ 1636. html).
11. Darcy H. Shaw, Sherri L. Ihle. Small Animal Internal Medicine/ Darcy H. Shaw, Sherri L. Ihle. / Том 2 з сери National Veterinary Medical Series. Wiley, 1996. — 445 p.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой