Концепція формування корпоративної системи логістичного управління

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

5. Фассахова Г. Р. Гуманистическая концепция самоактулизации Абрахама Маслоу и ее реализация в педагогической практике: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13. 00. 01 / Г. Р. Фассахова-
Татарский государственный гуманитарно-
педагогический университет. — Казань, 2005. — 30 с.
6. Шевчук Л. Т. Втрати людського капіталу в Україні: понятійно-категорійний апарат і концептуальні положення/ Л.Т. Шевчук// Соціально-економічні дослідження в перехідний період. — Львів: ІРД НАН України. — 2007, вип. 3 (65). — С. 9−27.
Експерт редакційної колегії к.е.н., доцент УкрДАЗТ Якименко Н. В.
УДК 658. 7
КРНЦЕПЦШ ФOPMУBАHHЯ KOPПOPАТИBHOЇ СИСТЕМИ ЛOГIСТИЧHOГO У^АВЛІННЯ
Ларіна P.P., д.е.н., профeсор (PВНЗ «КГУ»)
Корецька С. О., д.е.н., професор (НУВГП)
В статті на основі аналізу проблем управління суб'єктами господарювання доведена необхідність впровадження корпоративної системи логістичногоуправління та запропоновано концепцію її формування.
Ключові слова корпоративна система, логістика, логістичне управління.
ШНЦЕПЦИЯ ФOPMИPOBАHИЯ KOPПOPАТИBHOЙ СИСТЕМЫ ЛOГИСТИЧЕСKOГO УБАВЛЕНИЕ
Ларина P.P., д.э.н., профессор (PВУЗ «КГУ»)
Корецкая С. А., д.э.н., профессор (НУВХП)
В статье, на основе анализа проблем управления субъектами хозяйственной деятельности, доказана необходимость внедрения корпоративной системы логистического управления и предложена концепция ее формирования.
Ключевые слова корпоративная система, логистика, логистическое управление.
CONCEPT OF BUSINESS OF LOGISTICS MANAGEMENT
Larina R.R. Koretska S.A.
In the article on the basis of analysis ofproblems of management by the subjects of menage the necessity of introduction of the corporate system of logistic management is led to and conception of its forming is offered.
Keywords: corporate system, logistic, logistic management.
Постановка проблеми. Зараз керівництво багатьох вітчизняних підприємств вже відчуло необхідність підвищення ефективності бізнесу. Загострення конкуренції приводить до того, що витрати зростають значно скоріше, ніж доходи. Звідси виникає підвищений інтерес до логістики, головним завданням якої як раз і є зменшення витрат. Однак в практиці вітчизняних підприємств існує певна складність в усвідомленні суті логістичного підходу до ведення бізнесу. Це пов’язано з тим, що в процесі розробки логістичних систем загальні економічні закони не просто адаптуються до конкретного зовнішнього середовища, але й змінюються концептуально. Тому при розробці ефективних логістичних систем виникають певні
проблеми, які потребують відповідного рішення, що і визначило актуальність даного дослідження.
Аналіз літературних джерел. Детальний аналіз ряду літературних джерел, пов’язаних із можливостями логістики [1−8], довів, що сьогодні і науковці і практики вже багато уваги приділяють напрямку впровадження логістики в діяльність підприємств. Крім того, вже є позитивні приклади успішності логістичного управління. Разом з тим, є ще досить проблемних питань, які потребують більш активного їх розв’язання та доведення до зацікавлених осіб. Крім того, майже відсутні роботи, пов’язані із побудовою корпоративної системи логістичного управління підприємством.
© Ларіна P.P., Корецька С. О.
Постановка мети. Тому метою даної статті є формування концепції корпоративного управління на засадах логістики та надання практичних рекомендацій щодо її впровадження.
Виклад основного матеріалу. Як показало дослідження, розробка ефективних систем управління на засадах логістики потребує вирішення цілого ряду питань.
Перш за все необхідно вирішити проблеми, пов’язані із нестачею кваліфікованих фахівців з логістики. Дана проблема проявляється, перш за все, в обопільному невдоволенні постачальниками та споживачами логістичних послуг. Перші з них скаржаться на відсутність клієнтів, які б були спроможні зрозуміти та оцінити рівень сервісу. Другі, зі свого боку, незадоволені фахівцями логістичних компаній та якістю обслуговування.
Друга проблема визначена тим, що дуже часто підприємці ототожнюють логістику лише з транспортуванням вантажів або з їх збереженням. Іноді (в кращому випадку) і з транспортуванням, і зі збереженням. А іноді, ще й з митницею. Безумовно, це приводить до того, що із цілісного процесу виділяються тільки окремі частини, у відповідності до чого і ставляться певні завдання. А це зовсім не правильно. Адже навіть у випадку, коли ці окремі задачі вирішуються самим оптимальним способом, в цілому результат зазвичай виходить негативний. Позитивний результат може бути хіба що випадково.
Третя проблема зводиться до того, що обов’язки та відповідальність практично у всіх суб'єктів господарювання поділяються між різними структурними одиницями. Це приводить до серйозних наслідків, пов’язаних із збільшенням витрат. На жаль, ще не всі усвідомлюють, що задачі, які стоять перед логістикою, охоплюють весь життєвий цикл товару (від моменту закупки сировини до продажі готової продукції кінцевому споживачеві), це єдиний і неподільний процес, управління яким повинно відбуватися з одного центру (логістичного центру). І це зрозуміло, адже якщо різними процесами керують різні підрозділи, кожний з яких веде свою частину обліку витрат, то побачити реальну картину логістичних витрат в цілому по підприємству практично неможливо. А, отже, їх не можна й оптимізувати.
Четверта проблема пов’язана з тим, що в більшості компаній відбувається змішування
бухгалтерського й управлінського обліку, причому, на перше місце висувається бухгалтерський. Тобто управлінський облік ведеться на базі даних бухгалтерії. Однак відомо, що таких даних для ефективного управління недостатньо. Адже, якщо не враховувати витрати за місцем їх виникнення, то майже неможливо побачити, на що уходять гроші.
І, нарешті, п’ята проблема — це відсутність порозуміння структури власних товарних потоків, їх класифікації, що заснована на правилах логістичного поділення. Це приводить до того, що планування засновується на некоректних даних, тобто практично відсутнє.
Очевидно, що при такому положенні справ ніякі, навіть самі сучасні, методи моделювання чи дослідження операцій, ніякі «зв'язки» з
«потрібними» людьми та установами не приведуть до оптимальних витрат.
Тому керівники підприємств, які вирішили налагодити ефективне управління витратами, повинні спрямувати свої зусилля на впровадження логістики, враховуючи при цьому, що це пов’язано з певною реструктуризацією практично всього бізнесу компанії. І, перш за все, необхідно переглянути організаційну структуру підприємства та корпоративну інформаційну взаємодію.
Представимо концепцію побудови корпоративної системи логістичного управління у вигляді схеми (рис. 1).
Починати треба з структурного розділення управлінського й бухгалтерського обліку. При цьому бухгалтерський облік необхідно засновувати на базі стандартних програм, що сприятиме забезпеченню ведення обліку і складання звітності в строгій відповідності з вимогами нормативної та законодавчої бази. Щодо управлінського обліку зазначимо, що він повинен реалізовуватися на базі спеціальної розробки, з врахуванням специфіки конкретного суб'єкту господарювання, для чого потрібні індивідуальні програмні продукти.
Вся структура управлінського обліку повинна бути розроблена таким чином, щоб сприяти вирішенню ряду головних задач суб'єкта господарювання:
оптимізація витрат на доставку сировини і готової продукції-
розрахунок і контроль оперативних
виробничих й нормативних страхових запасів-
планування поставок і відвантаження
продукції-
оптимізація витрат на функціонування
складів-
аналіз фінансових результатів діяльності в реальному режимі часу-
побудова оптимальної стратегії маркетингу і ціноутворення-
формування і підтримка єдиного асортиментного каталогу-
прогнозування результатів комерційної діяльності тощо.
При цьому слід зазначити, що без вирішення цих задач побудова ефективної логістики неможлива.
Завдання — збільшення прибутку підприємства за рахунок впровадження логістичного управління
Корпоративна інформаційні система

Управлінський облік. Pеалізація — доходи

Управлінський облік. Виробництво — витрати
Рис. 1. Концепція побудови корпоративної системи логістичного управління
Оскільки головним напрямком є обов’язкове впровадження управлінського обліку, то визначимося з цим питанням більш детально. Так, необхідно чітко усвідомлювати, що для управлінського обліку головний критерій розподілення витрат і доходів за видами в плані фінансових результатів — це їх економічний зміст, а не місце в прийнятій системі бухгалтерського обліку. Адже фактичний управлінський облік формується за місцем виникнення витрат. Тобто, для усіх функціональних структурних підрозділів структура доходів і витрат є однаковою, вони планують витрати по строкам бюджету, план затверджується у звичайному порядку.
Далі відбуваються різні дії, і витрати починають розноситися по структурним підрозділам. Тут необхідно додержуватися двох головних правил:
витрати розносяться не у відповідності до їх функціональної приналежності, а залежно від того, яка структурна одиниця їх фактично ініціювала-
повинні бути визначені регламенти виконання робіт таким чином, щоб діяльність одного підрозділу не спричинила додаткових витрат іншим структурним одиницям. Якщо ж за якоюсь причиною регламент безпосередньо і повністю не може бути додержаним, то інформація про те, що певні роботи виконуються, повинна обов’язково надходити до суміжних підрозділів.
Фізично це повинно відбуватися наступним чином. Кожному структурному підрозділу для управління витратами присвоюється певний номер (код «центр витрат»), який обов’язково указується в заявці до бухгалтерії на оплату рахунка. При цьому структуру коду необхідно формувати таким чином, щоб за ним можна було визначити блок, основну функцію та структурний підрозділ. Тут можливі варіанти. Скажімо, підрозділ може ініціювати оплату своїх витрат (код «розтратник» співпадає з кодом підрозділу, що ініціює оплату), або (якщо код не
співпадає) на рахунку повинний бути підпис керівника підрозділу, на яке ці витрати списуються. Інакше фінансисти заявку на оплату не приймають.
Вся інформація консолідується у фінансовому відділі, а до структурних підрозділів кожного місяця направляються звіти, данні яких звіряються керівниками із зробленими ними власними прогнозами. Якщо є розбіжності, з’ясовуються причини їх виникнення і приймаються заходи для їх усунення. У випадку необхідності внести зміни до плану витрат, їх необхідно обґрунтувати і довести доцільність таких змін керівництву (генеральному чи фінансовому директору).
Висновки. Отже, на сьогоднішній день проблема розробки ефективних логістичних систем є надзвичайно актуальною. Тому, своєчасним є вирішення питань пов’язаних з формуванням концепції корпоративного управління. Представлена концепція побудови корпоративної системи логістичного управління ґрунтується на можливостях використання корпоративної інформаційної системи та управлінського обліку, які дозволяють здійснювати контроль за всією логістичною системою.
СПИСЮК ЛIТЕPАТУPИ
1. Ларіна P.P. Визначення потенціалу логістики промислового підприємства I P.P. Ларіна II Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 472, Логістика. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. — С. 470 475.
2. Некрасов А. Г. Новые подходы к управлению ресурсами в логистических цепочках поставок I Материалы V Московского международного логистического форума «Бизнес и логистика — 2003». М., 2003. — С. 17−22.
3. Нивен Пол Р. Сбалансированная система показателей / Перевод с английского. — Днепропетровск: Балан-Клуб, 2003. — 328 с.
4. Ольве Нильс-ГОран, Рой Жан, Ветер Магнус. Оценка эффективности деятельности компании. Практическое руководство по использованию сбалансированной системы показателей / Перевод с английского. — М.: СПб, Киев: Изд. Дом «Вильямс», 2004. — 372 с.
5. Погодаев А. К., Блюмин С. Л. Адаптация и оптимизация в системах автоматизации и управления. Монография. — Липецк: ЛЭГИ, 2003. — 128 с.
6. Сковронек Чеслав, Сариуш-Вольский Здислав. Логистика на предприятии / Перевод с польск. — М.: Финансы и статистика, 2004. — 400 с.
7. Хэндфилд Р., Николс Э. мл. Реорганизация цепей поставок. Создание интегрированных систем формирования ценности / Перевод с английского. — М.: СПб, Киев: Изд. Дом «Вильямс», 2003. — 254 с.
8. Эффективность логистического управления / Под ред. Л. Б. Миротина. — М.: «Экзамен», 2004. — 446 с.
Експерт редакційної колегії к.е.н., доцент УкрДАЗТ Зубенко В. О.
УДК 332.8 ІННОВАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ Пакуліна А.А., к.е. н, доцент (УкрДАЗТ)
У статті уточнено низку теоретичних положень інноватики щодо специфіки соціальної сфери. Сукупність інноваційних управлінських технологій у соціальному комплексі представлено як ієрархічну систему, що складається з двох підсистем. В управлінні соціальною сферою автор особливо виділяє групу концептуальних інновацій, упровадження яких спрямоване на вирішення проблем соціального розвитку України (стратегії розвитку соціального комплексу, програмно-цільові методи, пріоритетні національні проекти, форсайт-технології, соціальні стандарти).
Ключові слова соціальний комплекс, інновації, стратегія, форсайт-технології, соціальні стандарти.
ИННОВАЦИОННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ КОМПЛЕКСОМ Пакулина А. А., к.э.н., доцент (УкрГАЖТ)
В статье уточнен ряд теоретических положений инноватики применительно к специфике социальной сферы. Совокупность инновационных управленческих технологий в социальном комплексе представлена как иерархическая система, состоящая из двух подсистем. В управлении социальной сферой автор особо выделяет группу концептуальных инноваций, внедрение которых направлено на решение проблем социального развития Украины (стратегии развития социального комплекса, программно-целевые методы, приоритетные национальные проекты, форсайт-технологии, социальные стандарты).
Ключевые слова: социальный комплекс, инновации, стратегия, форсайт-технологии, социальные стандарты.
INNOVATIVE MANAGEMENT SOCIAL COMPLEX
Pakulina A.A.
The theoretic statements of innovation as to the social sphere have been specified in the article. The combination of innovation managing technologies in the social complex is presented as the hierarchic system consisting of two sub-systems. In the management of the social sphere the author has distinguished the group of conceptual innovations directed onto solving the problems of the social development of Ukraine (social complex development strategies, program-aimed methods, priority national projects, foresight technologies, social standards).
Keywords: social complex, innovation, strategy, foresight technology, social standards.
Постановка проблеми та її зв'-язки з науковими та практичними завданнями. Існує певний дефіцит наукових розробок щодо впровадження інноваційних управлінських технологій у соціальному комплексі. Якщо приватні напрями інноваційного розвитку управлінських
технологій у соціальній сфері розглянуті в ряді публікацій, то в науковій літературі практично ще не було спроб комплексного розгляду інноваційних процесів в управлінні соціальним комплексом. Цей напрям інноваційної діяльності, будучи безпосередньо спрямованим на підвищення якості

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой