Концепция построения экономической системы пригородного пассажирского железнодорожного транспорта

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 338. 47: 656. 27
G. I. БАЛАКА, О. В. СЕМЕНЦОВА (УкрДАЗТ, Харюв)
КОНЦЕПЦ1Я ПОБУДОВИ EKOHOMI4HOI СИСТЕМИ ПРИМ1СЬ-КОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ЗАЛ1ЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Обгрунтовано дощльшсть побудови модел1 економ1чно1 системи примюького пасажирського зал1знично-го транспорту Украши та запропоновано концептуальний шдхвд до ii побудови в сучасних умовах, надано визначення ще1 системи, видшено ii складов1 та приведено ix визначення.
Ключовi слова: економ1чна система, примюький пасажирський зал1зничний транспорт Украши
Обоснована целесообразность построения экономической системы пригородного пассажирского железнодорожного транспорта Украины и предложен концептуальный подход к её построению в современных условиях, дано определение этой системы, выделены её составляющие и приведено их определение.
Ключевые слова: экономическая система, пригородный пассажирский железнодорожный транспорт Украины
The advisability of construction of economic system model of Ukrainian suburban passenger railway transport is grounded. The conceptual approach to its construction in present conditions is proposed. The components of this system are separated. The definitions of this system and its components are given.
Keywords: economic system model, Ukrainian suburban passenger railway transport
Постановка проблеми та н зв'-язки з науковими та практичними завданнями
Покращення фiнансово-економiчного стану примюького затзничного транспорту обумов-лено виршенням комплексу задач щодо удо-сконалення елеменпв його економiчноI системи. Для цього слщ з'-ясувати i уточнити сут-нють економiчноI системи примюького залiз-ничного транспорту та взаемозв'-язок II основ-них складових, спираючись на загальш поняття системи i порядок II побудови.
Аналiз останшх дослщжень i публжацш,
на як спираеться автор з посиланнями на джерела
Питаннями удосконалення функцiонування економiчних систем на мiкроекономiчному рiв-нi присвячено роботи рiзних авторiв [1 — 4].
У загальному розумшш «система» (в пере-кладi з грецькоI — цше, що складаеться з час-тин- з'-еднання) — це множина елеменпв, що перебувають у вщносинах та зв'-язках один з одним, котра утворюе визначену цiлiснiсть, ед-нiсть [5, с. 463].
Першi уявлення про систему як упорядко-ванiсть та цiлiснiсть буття виникли ще за часiв античностi. З часом вони розширювалися, на-бували нових форм та сфер застосування, а в 40−50-х рр. ХХ ст. почалася активш досл& gt- дження задачi побудови чiтко визначеного поняття «система» та розробки оперативних ме-тодiв II аналiзу. Загалом поняття системи iз се-редини ХХ ст. стало ключовим серед фшософ-
ських, природознавчих, лiнгвiстичних понять [5, с. 463].
В науково-техшчному знанш (кiбернетика, системотехнiка, системний анатз тощо) в рамках системного тдходу, загальноI теорiI систем, рiзних спецiальних теорiй систем проводиться розробка проблематики, пов'-язано! з дослщженням i конструюванням рiзних систем [5, с. 463]. Система мае чотири напрямки тлу-мачення — це або порядок у взаемозв'- язку ви-значених дш, або форма оргашзаци- еднють структурно розташованих та взаемопов'-язаних частин, або форма устрою суспшьства, або об'-еднання чи установа з однорiдними задачами [6, с. 582].
Енциклопедична лггература видшяе рiзнi типи систем, що класифшують за рiзними озна-ками: матерiальнi (неорганiчноI природи i живi) та абстрактнi (наукових знань, лшгвютичш, логiчнi), статичнi i динамiчнi- детермiнованi, ймовiрнiснi- закритi та вщкритц автоматизова-нi, економiчнi тощо [5, с. 464].
В сучасний перюд наукова думка нацшена як на дослщження в областi загальноI теори систем, так i на оволодшня конкретними знан-нями про рiзнi типи i аспекти систем. Таю нау-ково-прикладнi дослiдження конкретних систем спираються на принцип iерархiчностi, сут-нiсть якого полягае в тому, що дослщження будь-якоI системи можливо тшьки за умови розгляду II як елемента системи бшьш високого рiвня (надсистеми). При цьому сам елемент, що дослщжуеться, слщ розглядати як окрему систему, що складаеться iз притаманних ш елеме-
© Балака е. I., Семенцова О. В., 2010
нпв. Тобто iерархiчшсть побудови систем проявляемся як сукупнiсть взаемопов'-язаних систем рiзного рiвня [7, с. 3−4].
Основними методами дослщження системи як упорядковано1 сукупностi И компонента е дедуктивний метод, основним принципом яко-го е побудова висновюв «вiд загального до час-ткового», i метод поступових наближень, що передбачае отримання адекватних знань про систему шляхом оперування первинно непов-ними i обмеженими знаннями про не! i посту-пового, послщовного! х поглиблення.
Економiчна система являе собою сукупнють усiх видiв економiчноl дiяльностi людей у про-цес !х взаемоди, спрямованих на виробництво, обмш, розподiл та споживання товарiв i послуг, а також на регулювання тако! дiяльностi вщпо-вщно до мети суспiльства [8, с. 444]. Основними складовими економiчноl системи е тдсис-теми, кожна з яких складаеться з окремих еле-ментiв, компонентiв iз властивою! м сукупню-тю зв'-язкiв мiж собою i розвиваеться за спшьними для вие1 економiчноl системи законами, а також за властивими лише для дано! тдсистеми законами i суперечностями [8, с. 444].
Видшення невир1шених частин загальнот проблеми, котрiй присвячуеться стаття
Проте, переважну бiльшiсть дослiджень присвячено питанням ошташзаци роботи еко-номiчних систем промислових пiдприемств. Натомiсть, грунтовним дослiдженням економ& gt- чно! системи залiзничного транспорту загалом, i примiського зокрема, що давали б узагальню-юче уявлення про! х цiлiсний характер як стру-ктуровану сукупнiсть взаемопов'-язаних елеме-нтiв, що входять до И складу, придшялось не-достатньо уваги.
Формування цшей статтi (постановка завдання)
Мета статп полягае у розкритп та обгрунту-ваннi шдходу до побудови економiчноl системи примюького пасажирського залiзничного транспорту Украши в iснуючих умовах.
Виклад основного матерiалу дослiдження з обгрунтуванням отриманих наукових результат
Визначення елементного складу i структури економiчноl системи примюького пасажирського залiзничного транспорту, процеав, що обу-мовлюють взаемозв'-язок И складових i побудова И розгорнуто1 моделi потребуе окремого глибокого дослщження. Передумовою застосу-
вання системного шдходу щодо обгрунтування шляхiв покращення економiчного стану прим& gt- ського залiзничного транспорту е прискiпливий розгляд окремих И елемента. З огляду на по-ставлену мету статтi, доцшьно дати визначення економiчноl системи примюького пасажирського залiзничного транспорту, И основних складових, показати! х взаемозв'-язок, характернi властивостi системи ^ спираючись на це, озна-чити концептуальш пiдходи до побудови И модель Це дасть можливють зосередитись на тих елементах економiчноl системи, удосконалення яких мае прюритетне значення для покращення економiчного стану примюького залiзничного транспорту i забезпечення його конкурентосп-роможностi.
Складовi (компоненти) економiчноl системи (пiдсистеми, елементи) в залежносп вiд озна-чено1 форми, типу зв'-язюв можуть класифшу-ватись за рiзними критерiальними ознаками: функцюнальною, технологiчною, споживчими властивостями, вiковою, територiальною, рей-тинговою ознакою тощо.
Економiчна система примiського пасажирського залiзничного транспорту е складовою частиною процесу примюьких залiзничних пе-ревезень населення, що функщонуе у сукупно-ст ринкових економiчних взаемовiдносин, кот-рi виникли мiж державою, мiсцевими органами самоврядування, залiзницями, структурними пiдроздiлами примюького залiзничного транспорту та фiзичними особами (тобто пасажира-ми, населенням). Вона являе собою упорядко-вану дiючу цiлiсну генеральну сукупнiсть груп взаемопов'- язаних, взаемообумовлених та взае-мозалежних економiчних процесiв (економiч-них тдсистем), що вiдбуваються помiж суб'-ектами господарчо1 дiяльностi, кортi нада-ють послуги у сферi примiських перевезень населення, та споживачами ще1 послуги — паса-жирами примюького залiзничного транспорту.
Метою вдосконалення економiчноl системи е пiдвищення ефективностi та якост пасажир-ських перевезень примюьким залiзничним транспортом i, таким чином, забезпечення його конкурентостшкосп на ринку транспортних послуг на основi розширеного вiдтворення.
Надсистемою для економiчноl системи примюького залiзничного транспорту е економiчна система пасажирських перевезень залiзничним транспортом.
Економiчна система примiського залiзнич-ного транспорту, як i будь-яка система, мютить в собi сукупнiсть тдсистем.
Щцсистема економiчноl системи примюько-го залiзничного транспорту — це И складова ча-стина, що являе собою деякий комплекс еконо-
mI4h^ елеменпв, що проявляються як локальш процеси, яким властивий тiсний функцюналь-ний та органiзацiйний зв'-язок у визначенш сферi економiчноi дiяльностi з надання послуг I3 перевезень населення залiзницею у примюь-кому сполученш.
Видаеться, що для економiчноi системи примюького залiзничного транспорту можна видшити, на нашу думку, такi тдсистеми, як органiзацiйно-економiчна, технiко-економiчна, соцiально-економiчна, фiнансово-економiчна пiдсистеми, пiдсистема трудових функцiй та маркетингова шдсистема. Кожна пiдсистема, у свою чергу, складаеться i3 сукупносп взаемо-дiючих один з одним елеменпв.
Елементом економiчноi пiдсистеми прим& gt- ського залiзничного транспорту е локальний економiчний процес, що протiкае у взаемоди з шшими економiчними процесами (елементами) визначеноi економiчноi пiдсистеми.
Органiзацiйно-економiчна пiдсистема — це складова частина економiчноi системи прим& gt- ського залiзничного транспорту, що являе собою сукупнють процешв утворення, упорядку-вання, узгодження та удосконалення взаемо-зв'-язюв мiж окремими пiдсистемами та елементами економiчноi системи, що забезпечують оптимальну органiзацiю примiського залiзнич-ного сполучення в умовах конкурентного ото-чення. Цш пiдсистемi властивi такi процеси, як визначення виробничих та управлшських фун-кцiй i на цш основi формування оргатзацшно-виробничо1'- структури, що обумовлена функщ-ональними зв'-язками мiж структурними тд-роздiлами- а також визначення напрямюв, маршрута примiських перевезень та складання розкладу руху поiздiв- узгодження з органами мюцевого самоврядування органiзацiйних пи-тань вщповщно вимогам нормативних та зако-нодавчих актiв тощо.
Технiко-економiчна шдсистема — це складова частина економiчноi системи примюького залiзничного транспорту, що являе собою сукупнють технiко-економiчних вщносин, що проявляються в процесах використання знань, досвiду людей, матерiалiзованих у засобах перевезень населення примюьким залiзничним транспортом та забезпечують оптимальш умо-ви його функцюнування на ринку транспортних послуг. До тдсистеми може бути вщнесено таю елементи, як технiко-економiчнi аспекти використання активно!'- частини (вид рухомого складу, його формування, швидюсть руху, на-селенють тощо) та пасивноi частини основних виробничих фондiв, а також невиробничих основних фоцщв- пропускноi спроможностi (уз-
годження графшу руху примiського рухомого складу з урахуванням пропускноi спроможностi тощо), утримання та ремонту основних фондiв, визначення та обгрунтування напрямкiв шно-вацiйноi дiяльностi тощо.
Соцiально-економiчна пiдсистема — це складова частина економiчноi системи примюького залiзничного транспорту, що е сукупнютю про-цесiв формування та ди суспiльних норм та правил в сферi примiських залiзничних перевезень пасажирiв, якi обумовлено рiвнем еконо-мiчного розвитку суспшьства, що дозволяе створити оптимальнi умови для 1х функцюну-вання у середовищi ринковоi конкуренцii. До тдсистеми можуть бути вiднесенi такi елемен-ти, як забезпечення дотримання умов законо-давства щодо перевезень пшьгових категорш громадян, розробка нормативних i правових актiв з перевезення населення у примюькому сполученнi i контроль за ix виконанням, ство-рення робочих мiсць i умов забезпечення соща-льних гарантiй трудовому колективу тощо.
Фiнансово-економiчна пiдсистема — це складова частина економiчноi системи прим& gt- ського залiзничного транспорту, що являе собою процес створення, розподiлу та використання фондiв грошових кошта, а також створення умов розширеного вiдтворення на основi стратеги подальшого шновацшно-швестицш-ного розвитку примюького залiзничного транспорту. До тдсистеми можна вщнести такi елементи: управлшня доходами, витратами, при-бутком, швестицшною дiяльнiстю тощо.
Пiдсистема оргатзаци та виконання трудових функцш — це складова частина економiчноi системи примiського залiзничного транспорту, яка являе собою сукупнють оргатзаци та виконання трудових процешв доцiльноi дiяльностi людей, що вiдповiдае ix економiчним iнтересам та спрямована на створення оптимальних умов для примюьких пасажирських залiзничниx перевезень в сферi конкуруючих видiв транспорту. До не& quot- можуть бути вщнесеш наступт елементи: органiзацiя та нормування процесу пра-цi, оргашзащя заробiтноi плати, забезпечення трудовими ресурсами тощо.
Маркетингова шдсистема — це складова частина економiчноi системи примюького залiз-ничного транспорту, що являе собою сукупнють трудових ресуршв, техшчних засобiв та правил поведшки спiвробiтникiв пiдприемства, що дозволяють оргашзувати бiзнес-процеси взаемоди пiдприемства з ринком таким чином, що бiзнес становився бшьш ефективним, в тому чи^ й мав би окупити саму маркетингову систему. До неi можна включити таю елементи, як
вивчення ринку транспортних послуг, розробка та впровадження заходiв щодо посилення кон-курентоспроможностi примiського залiзнично-го транспорту тощо.
Адекватне й рацiональне сшввщношення мiж окремими пiдсистемами та мiж ix елемен-тами найбiльше залежить вiд господарського меxанiзму, який е, по-перше, меxанiзмом вико-ристання економiчниx законiв- по-друге, меха-нiзмом розв'-язання суперечностей економiчноi системи- по-трете, функщею реалiзацii вщно-син власностi- по-четверте, мехашзмом узго-дження економiчниx штерешв- по-п'-яте, меха-нiзмом всебiчного розвитку людини [8, с. 445]. Таким чином, господарський мехашзм в рамках економiчноi системи примiського залiзничного транспорту е способом регулювання взаемовщ-носин сукупност ii пiдсистем та елеменпв.
Вище означенi лише загальнi тдходи до побудови моделi економiчноi системи примюько-го пасажирського затзничного транспорту. Проте, ii дiеве вдосконалення можливе за чiткоi уяви про саму економiчну систему, ii побудову, мехашзм функщонування i системоутворюючi процеси. Отримати таку уяву можна тшьки шляхом створення повноi та докладно]. '- моделi згаданоi системи з визначенням вшх ii шдсис-тем, елеменпв та iснуючиx взаемозв'-язкiв мiж ними. Це надасть можливiсть встановити, що е входом i виходом кожноi шдсистеми i складо-вих ii елемештв, ступiнь ix результативностi, виявити з позици ix функцiонально-вартiсноi ощнки найменш результативнi складовi системи. Лише на основi такого поглибленого моде-лювання доцiльно приймати ршення про лшв& gt- дацiю або вдосконалення низькоефективних елементiв системи за обов'-язкового моделю-вання можливого впливу такоi перебудови на ефективнiсть системи в щлому.
Висновки даного дослiдження i перспективи подальших робгг у цьому напрямку
Для визначення концепцii побудови еконо-мiчноi системи примiського пасажирського за-лiзничного транспорту Украiни було застосо-вано системний пiдxiд, в основi якого лежить розгляд об'-екпв як цiлiсноi системи, котрiй властиве розмагття типiв зв'-язку помiж ii ком-
понентами. Такий тдхщ дозволить виявити найбшьш значущi задачi, вщ вирiшення яких залежить ефективне функщонування примюького затзничного транспорту, забезпечення його конкурентоспроможносп, а також дасть можливють розкрити причини виникнення проблем та виявити шляхи! х розв'-язання. Це створить передумови для подальших бшьш глибоких дослiджень найважливiших напрям-кiв удосконалення функцiонування примюько-го залiзничного транспорту, що визначають рiвень ефективностi його функцiонування.
Б1БЛ1ОГРАФ1ЧНИЙ СПИСОК
1. Бурков, В. Н. Механизмы функционирования организационных систем [Текст] / В. Н. Бурков, В. В. Кондратьев. — М.: Наука, 1981. — 384 с.
2. Забродский, В. А. Устойчивость экономико-производственных систем [Текст] / В. А. Забродский, П. А. Иващенко, О. Г. Штрассер. — Деп. в ВИНИТИ 10. 08. 78, № 2682−78 Деп. — 15 с.
3. Методы организации адаптивного планировании и управления в экономико-производственных системах [Текст] / В. И. Скурихин [и др.]. — К.: Наук. думка, 1980. — 272 с.
4. Чумаченко, Н. Г. Принятие решений в управлении производством [Текст] / Н. Г. Чумаченко, А. П. Савченко, В. Г. Корнев. — К.: Техника, 1978. — 192 с.
5. Большая советская энциклопедия. Т. 23: Сафлор — Соан [Текст] / под ред. А. М. Прохорова. — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1976. — 640 с.
6. Большая экономическая энциклопедия [Текст] / Т. П. Варламова [и др.]. — М.: ООО «Издательство «Эксмо», 2007. — 816 с.
7. Балака, Е. И. Автоматизированная подсистема иерархичного представления экономической информации [Текст] / Е. И. Балака, М. И. Глав-чев // Вестник Харьковского гос. политехн. ун-та. — 1997. — № 21. — С. 3−4.
8. Економ1чна енциклопед1я [Текст]: У 3-х тт. / ред. рада: Б. Д. Гаврилшин (голова) [та ш.]. -К.: Академ1я- Тернотль: Акад. нар. госп-ва, 2000−2002. — Т. 1: А (абадан) — К (концентращя виробництва) / редкол.: С. В. Мочерний (в1дп. ред.) [та ш.]. — 2000. — 863 с.
Надшшла до редколегп 18. 03. 2010.
Прийнята до друку 31. 03. 2010.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой