Профессионально-прикладная физическая подготовка в системе физического воспитания педагогических вузов

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Народное образование. Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Рис. 1. Профессиональная подготовка будущего учителя физической культуры
Выводы.
Только заинтересованность государства в подготовке конкурентно способных специалистов, обладающих креативным мышлением, необходимыми знаниями, навыками, умениями, имеющих соответствующую подготовку для работы с детьми, способно изменить ситуацию в системе высшего образования в стране. Усиление качества подготовки специалистов, необходимое условие повышения уровня здоровья молодого поколения, и как следствие продление трудоспособного возраста населения, увеличение средней продолжительности жизни, преодоление отрицательного демографического прироста, приближения уровня качества жизни украинцев к европейским стандартам. Сохранение здоровья нации должно быть главной целью учителей физической культуры.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем формирования профессиональных качеств будущих учителей физической культуры.
Литература
1. Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посіб/ За ред. В. Г. Кременя. -Т.: Богдан, 2004. -384с.
2. Кузнецова М. В. Причины развития близорукости и ее лечение. — М.: Мед пресс — информ, 2004. -176с.
3. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. — К.: А-кадемвидав, 2006. -352с.
4. Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту// Спортивна газета. — 2003. -№ 4. -С. 1−8.
5. Голенкова Ю. В. Особенности технологии обучения приемам саморегуляции будущих учителей физической культуры // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту /зб. наук. праць за редакцією проф. Єрмакова С.С. — Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2006. — № 11. — С. 25−28.
Поступила в редакцию 09. 04. 2007 г.
ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Павло Шмигов Бердянський державний педагогічний університет
Анотація. У статті обґрунтовано актуальність проблеми вдосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки студентів педагогічних вузів. Професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх фахівців повинна будуватися на основі концепції внутрішньої картини здоров’я та враховувати не тільки їх біологічні і психоемоційні можливості, але і фізичні та соціальні резерви.
Ключові слова: професійно-прикладна фізична підготовка, професійна підготовка, майбутній фахівець, студенти, фізичне виховання.
Аннотация. Шмыгов Павел. Профессионально-прикладная физическая подготовка в системе физического воспитания педагогических вузов. В статье обоснована актуальность проблемы усовершенствования профессионально-прикладной физической подготовки студентов педагогических вузов. Профессионально-прикладная
физическая подготовка будущих специалистов должна строиться на основе концепции внутренней картины здоровья и учитывать не только их биологические и психоэмоциональные возможности, но и физические и социальные резервы.
Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка, профессиональная подготовка, будущий специалист, студенты, физическое воспитание. Annotation. Shmygov P. Professional physical training in the system of physical education at pedagogical schools of higher learning. The article grounds the importance of improving professional physical training of students at pedagogical schools of higher learning. Professional applied physical preparation of the future experts should be under construction on the basis of the concept of an internal picture of health and take into account not only their biological and psychological emotional opportunities, but also physical and social reserves.
Key words: professional physical training, professional training, a would-be specialist, physical education.
Вступ.
За останні роки в Україні відбулося чимало якісних змін в ділянці розвитку правових, науково-теоретичних, програмно-оціночних основ української системи фізичного виховання. Перехід людства від індустріального виробництва до науково-інформаційних технологій, а потім і формування суспільства знань, об'єктивно висувають серед найбільш пріоритетів науку як сферу, що продукує нові знання, і освіту як сферу, що доручає до знань суспільство в цілому і кожну людину зокрема. Саме від рівня розвиненості людини все більше залежатиме успіх будь-якої виробничої діяльності, і взагалі будь якої сфери життєдіяльності. Існуюча система навчання й оцінки знань студентів потребує покращення і подальшого вдосконалення. Вона не стимулює їх постійну самостійну роботу, веде до визначеної зрівнялівки в оцінці їхніх знань. За вимогами сьогодення навчальний процес слід побудувати як єдину функціональну систему, спрямовану на формування професійних якостей майбутнього фахівця. Процес нагляду програмно-нормативних документів з фізичного виховання у всіх вищих навчальних педагогічних закладах (Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (стаття 12), Державна програма розвитку фізичної культури і спорту (розділ 2)) та неабиякі проблеми щодо збереження здоров'-я молоді у загальноукраїнському масштабі (ГЛ. Апанасенко- М.М. Амосов- О.Д. Дубогай- В.І. Завадський- Л.Я. Івашенко- Т.Ю. Круцевич- О.С. -Куц- А. В. Магльований та ін.), вимагає випереджальної розробки і методично впроваджених концепцій та сучасних педагогічних технологій, які б відповідали інноваційним і інформаційно-технологічним підходам сучасного часу.
В сучасних умовах особливої актуальності набуває проблема формування професійних якостей та навичок, які необхідні майбутньому фахівцю під час подальшої професійної діяльності.
Використання засобів фізичної культури та спорту з метою загальної та професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів присвячено чимало робіт багатьох фахівців [5,7,8].
Традиційні форми та методи підготовки студентської молоді до подальшої професійної діяльності та до деяких видів професійних робіт стали предметом особливої уваги як для фахівців фізичного виховання, так і організаторів виробництва, робітників народної освіти [11]. При чому, визнання важливості і необхідності професійно-прикладної фізичної підготовки (ППФП) у системі спеціальної освіти накладає значну відповідальність на теоретиків та практиків фізичного виховання за якість досліджень, що проводяться у сфері багатогранних проблем ППФП [3,9].
За останні роки на науково-методичних конференціях, у дисертаційних роботах, багатьох методичних рекомендаціях відзначено велику кількість матеріалів з різних аспектів ППФП. Однак у більшості публікаціях в основі формування процесу професійно-прикладної фізичної підготовки залишаються положення і принципи, які орієнтують його тільки на фізичні та психофізичні тренування майбутніх фахівців. Практично відсутні роботи, де ППФП була б органічно пов’язана з формуванням фізичної культури студентів багато профільних спеціальностей, яка б орієнтувала на подальшу професійну діяльність майбутніх фахівців (вибір професії, професійне самовизначення). Тому новий пошук покращення якості процесу ППФП на основі розробки технологій програм, удосконалення методики навчання особистої педагогіки і зараз залишається визначним для теорії та методики фізичного виховання студентської молоді, що і визначило актуальність нашого дослідження.
Сучасний етап розвитку освіти, пов’язаний з його демократизацією та гуманізацією, з введенням нових спеціальностей і варіативних навчальних планів, потребує наукового обґрунтування та експериментальної перевірки підготовки майбутніх спеціалістів [5,6,10,12].
Перехід до неперервної професійної освіти вимагає корінного перегляду всієї системи підготовки майбутніх фахівців від цілей до організаційних форм [4]. Однак у системі багаторівневої педагогічної освіти підготовка майбутніх педагогів залишається малодослідженою. Не існує достатньої кількості посібників та методичних розробок для студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
Сучасні дослідження дозволяють стверджувати, що засоби та методи фізичного виховання значно використовуються для формування значущих професійно-прикладних якостей у спеціалістів різного профілю (А.Б. Барабанщиков, 1981- Е. А. Пеньковский, 1992- И. М. Медведев, 1999- В.И. Ко-сяченко, 2000), засоби фізичної підготовки здійснюють позитивне сприяння на розвиток рухових та морально-вольових якостей майбутніх фахівців в умовах навчального закладу (М.Я. Виленский, 1989- В. А. Кабачков, 1991- Р. Т. Раевский, 1994- Ю. Д. Железняк, 2001).
Загальні основи підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності привертали увагу ба-
гатьох фахівців, зокрема: О.О. Абдуліної, ГО. Аргонової, М.Д. Хміль, В.М. Гриньової, В.О. Сластьоні-на, Г. В. Троцко, Л.В. Нечаєвої, В. В. Сагарди та ін. [1,2,7]. У своїх працях вони визначають мету, зміст, форми і методи професійно-педагогічної та загально-гуманітарної підготовки майбутнього вчителя.
Підготовка майбутніх спеціалістів педагогічного профілю, незважаючи на наявність визначної кількості наукових та методичних робіт з професійно — прикладної фізичної підготовки (В.Н. Платонов, 1991- В. А. Земцов, 1999- С. М. Погудин, 2002), розроблена недостатньо, а дані, що є про-тирічні, що ускладнює їх практичну реалізацію.
Тому потреба у вивченні професійно-прикладної фізичної підготовки студентів педагогічних вузів, а також не розробленість цього питання зумовили вибір теми нашого дослідження.
Робота виконана у відповідності до плану НДР Бердянського державного педагогічного університету.
Формулювання цілей роботи.
Метою даного дослідження є удосконалення методики професійно-прикладної фізичної підготовки студентів педагогічних вузів.
Завдання дослідження:
1. Проаналізувати стан розробки проблеми дослідження у вітчизняній і зарубіжній педагогічній теорії та практичній діяльності вищих навчальних закладів.
2. Теоретично обґрунтувати направленість професійно-прикладної фізичної підготовки студентів на формування фізичної культури особистості, що створює сприятливі умови, як для фізичного розвитку, так і для удосконалення професійно важливих якостей майбутніх фахівців.
3. Розробити методику будівництва навчальної програми професійно-прикладної фізичної підготовки студентів педагогічних вузів, у основі якої закладено принципи особисто орієнтованої освіти.
4. Розробити програму професійно-прикладної фізичної підготовки студентів педагогічних вузів багато профільних спеціальностей.
Результати дослідження.
Аналіз науково-методичної літератури дозволив констатувати, що в Україні в багатьох вищих педагогічних навчальних закладах відсутній системний підхід до професійної діяльності: не розроблені навчальні програми багатопрофільних спеціальностей, які відображали специфіку діяльності майбутніх фахівців- методику розвитку професійно-прикладних фізичних якостей і т.д.
Завдяки нашим спостереженням та дослідженням програма ППФП майбутніх спеціалістів у процесі педагогічної освіти буде продуктивною, якщо:
¦ направленість професійно-прикладної фізичної
підготовки студентів буде на формування значущих професійно-прикладних якостей спец-
іалістів різного профілю-
• програмний матеріал буде розроблений на основі системного підходу з використанням специфічних та не специфічних засобів-
• формування професійно значущих якостей буде адекватно відображати специфіку майбутньої діяльності випускників-
• нормативи з фізичної підготовки студентів будуть орієнтовані на нормативні критерії підготовки майбутніх фахівців.
У зв’язку з цим, нами були проаналізовані та визначені організаційні форми, засоби і методи ППФП студентів педагогічних вузів у відповідності з професійними компонентами діяльності фахівця.
Організаційні форми ППФП: обов’язкові та факультативні самостійні, самодіяльні, індивідуальні з прикладною спрямованістю.
Засоби ППФП: загальні прикладні фізичні вправи, спеціальні фізичні вправи.
Методи ППФП: суворо регламентовані вправи, ігровий, змагальний, коловий.
Також були проаналізовані та визначені професійні вимоги к майбутнім фахівцям, які повинні будуватись з чотирьох блоків:
• блок фізичної підготовленості -
• блок психомоторики —
• блок функціонального стану-
• блок фізичного розвитку.
Висновок.
У галузі вищої педагогічної освіти виявляється різний результат навчання дисциплінам, які мають валеологічний компонент. Більшість вимог до випускників педагогічних вузів спрямовано на засвоєння знань, результат навчання лише деяких з них передбачає формування умінь і навичок реалізації принципів здорового способу життя у повсякденному житті і професійній діяльності.
Професійно-прикладна фізична підготовка будується з двох розділів: теоретичного та практичного. Формування фізичної готовності з розрахунком майбутньої професійної діяльності повинно проводитися поетапно та забезпечувати послідовність форм, засобів та методів проведення навчально-тренувальних занять.
Теоретичний розділ спрямовано на придбання необхідних знань з основ теорії, методики та організації фізичної підготовки.
У практичний розділ повинні входити тести з професійно-прикладної фізичної підготовки, види спорту суворо прикладної спрямованості і види спорту, які доповняють ППФП — а також блок доповнюючих факторів, які включають спеціальну психологічну підготовку, гігієнічні фактори, раціональний добовий режим, загартування, оздоровчі сили природи, повноцінне питання.
Для реалізації програмного матеріалу ППФП необхідно використовувати урочну та позау-рочну форми занять. Позаурочні форми занять включають:
— масові фізкультурно-оздоровчі та спортивні за-
ходи у вільний від навчальних занять час-
— спортивні змагання, турніри, чемпіонати, Куб -ки з різних видів спорту на протязі всього навчального року-
— змагання з видів спорту суворо прикладної спрямованості та виконання професійно-прикладних вправ у кінці навчального року-
— виконання індивідуальних домашніх занять на період навчальних практик та канікул.
Професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх фахівців повинна будуватися на основі концепції внутрішньої картини здоров’я та враховувати не тільки їх біологічні і психоемоційні можливості, але і фізичні та соціальні резерви.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем професійно-прикладної фізичної підготовки в системі фізичного виховання педагогічних вищих навчальних закладів.
Література
1. Абдулина О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования.- М.: Педагогика, 1989. -220с.
2. Выдрин В. М., Зыков Б. К., Лотоненко А. В. Физическая культура студентов вузов: Учебное пособие.- Воронеж: Изд-во ВГУ, 1991.- 128 с.
3. Гончаров В. Д. и др. Профессионально-прикладная физическая подготовка вузов: реальность и перспективы//Тео-рия и практика физической культуры. — 1993. — № 7. -С. 1213.
4. Гребенюк ГЄ. Загальна характеристика ступеневої системи професійної освіти України//Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія/За
ред. І.А. Зязюна. — Київ: Віпол, 2000. — С. 204−228.
5. Данилко М. Т. Формування готовності до професійної діяльності майбутніх вчителів фізичної культури: Автореф. дис… канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24. 00. 02/ Волинський державний університет ім. Лесі Українки. -Луцьк, 2000. — 19 с.
6. Каргаполов В. П. Профессиональное становление преподавателя физической культуры: Автореф. дис… д-ра пед. наук: 13. 00. 04. / Хабаровський ГПИ. — Омськ, 1999. — 111 с.
7. Касьяненко М. Д., Недужий Н. А. Учебные игры в вузе // Проблемы совершенствования профессиональной подготовки специалистов: сборник информационных материалов о передовом опыте. — К.: УМК ВО, 1990. — С. 88−92.
8. Ковальський В. В., Шоурек В. П. Зміст і основні напрямки фізичного виховання студентів в вузах нового типу // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: 36. наук. пр. — Рівне: Ліста, 1999.- С. 168−170.
9. Круцевич Т. Ю. Предмет і зміст теорії і методики фізичного виховання: Лекція для студентів, аспірантів та слухачів підвищення кваліфікації, викладачів фізичного виховання. — К.: НУФВС, 2001. — 25 с.
10. Сущенко Л. П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту: історичний шлях і перспективи: Монографія. — Запоріжжя: ЗДУ, 2002. — 400 с
11. Шиян Б. М. Теоретико-методичні основи підготовки вчителів фізичного виховання в педагогічних навчальних закладах: Автореф. дис… д-ра пед. наук: 13. 00. 04 / Інститут педагогіки і психології професійної освіти. — К., 1997. -50с.
12. Шкребтій Ю. М. Стан та напрямки удосконалення системи підготовки кадрів для фізичного виховання і спорту // Матеріали П Всеукраїнської науково-практичної конференції «Концепція підготовки спеціалістів фізичної культури в Україні» // За ред. В.І. Завадського, Ю.М. Шкребтія. — Київ-Луцьк: Веже, 1996. — С. 3−16.
Надійшла до редакції 09. 04. 2007р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой