Организация профессиональной подготовки тренера-преподавателя к будущей профессиональной деятельности в высших учебных заведениях Украины

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Народное образование. Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Організація професійної підготовки тренера-викладача до майбутньої професійної діяльності у вищих навчальних закладах України
Сватьєв А.В.
Запорізький національний університет
Анотації:
Розглянуто проблему про-
фесійної підготовки тренера-викладача у педагогічній
теорії. На основі аналізу літератури та здійсненого дослідження з'-ясовано деякі особливості організації професійної підготовки тренера-викладача до майбутньої професійної діяльності у вищих навчальних закладах. У дослідженні використано дані анкетного опитування студентів вищих навчальних закладів України. Доведено доцільність та актуальність обраної проблеми дослідження. Запропоновано авторське бачення вирішення питань професійної підготовки фахівців означеного напрямку.
Ключові слова:
«професійна підготовка», «майбутня професійна діяльність, «фізична культура», «спорт»,
«тренер-викладач».
Сватьев А. В. Организация профессиональной подготовки тренера-преподавателя к будущей профессиональной деятельности в высших учебных заведениях Украины. Рассмотрена проблема профессиональной подготовки тренера-преподавателя в педагогической теории. На основе анализа литературы и осуществленного исследования выяснены некоторые особенности организации профессиональной подготовки тренера-преподавателя к будущей профессиональной деятельности в высших учебных заведениях. В исследовании использованы данные анкетного опроса студентов высших учебных заведений Украины. Доказана целесообразность и актуальность избранной проблемы исследования. Предложено авторское виденье решения вопросов профессиональной подготовки специалистов указанного направления.
«профессиональная подготовка, «буду-
щая профессиональная деятельность, «физическая культура, «спорт, «тренер-преподаватель.
Svatyev A.V. Organization of professional preparation of trainer-teacher to future professional activity in higher educational establishments of Ukraine.
The problem of professional preparation of trainer-teacher is considered in a pedagogical theory. On the basis of analysis of literature and realizable research some features of organization of professional preparation of trainer-teacher are found out to future professional activity in higher educational establishments. Data of the questionnaire questioning of students of higher educational establishments of Ukraine are used in research. Expediency and actuality of select problem of research is well-proven. Authorial vision of decision of questions of professional preparation of specialists of the noted direction is offered.
«professional preparation, «future professional activity, «physical culture, «sport, «trainer-teacher.
Вступ.
Нові орієнтири щодо організації професійної підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах України виникли відповідно до світових стандартів підготовки кваліфікованих фахівців усіх галузей господарства. Основні умови, що визначають напрями модернізації сучасної української освіти, спрямовані на розвиток творчого самостійного мислення студентів, формування професійних здібностей ефективно здійснювати майбутню професійну діяльність. Усе це можливо за умови акцентування на творчу самостійну працю майбутніх фахівців та підвищення активності у навчанні, використання активних методів у процесі навчання з метою ефективної професійної підготовки.
Зазначені процеси стосуються також і професійної підготовки тренера-викладача до майбутньої діяльності у вищих навчальних закладах фізкультурного напрямку.
Означені аспекти проблеми окреслюють мету статті, яка полягає у з’ясуванні особливостей організації професійної підготовки тренера-викладача до майбутньої професійної діяльності у вищих навчальних закладах України.
Робота виконана відповідно до плану НДР Запорізького національного університету.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Основні завдання дослідження:
Здійснити теоретичний аналіз з метою з’ясування особливостей організації професійної підготовки тренера-викладача до майбутньої професійної діяльності у вищих навчальних закладах України.
Провести анкетування студентів вищих навчальних закладів України щодо вивчення особливостей © Сватьєв А.В., 2011
організації професійної підготовки тренера-викладача до майбутньої професійної діяльності.
Результати дослідження.
Теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчив існування таких напрямів модернізації сучасної педагогічної освіти, як гуманізація вищої педагогічної освіти й особистісно орієнтований підхід до навчання (Є.В. Бондаревська, Б. С. Гершунський, Ю. В. Сенько, Л. П. Сущенко та ін.) — вирішення питань взаємозв'язку освіти і культури (О.В. Гукаленко,
A.Я. Данилюк, В.Н. Розін, В. Н. Руденко й ін.) — розвиток педагогічної культури майбутнього педагога (І.Ф. Ісаєв, В.А. Сластьонін та ін.) — удосконалення педагогічної майстерності в системі існуючої професійної підготовки вчителя (О.А. Абдулліна, І.А. Зязюн, П.Є. Решетніков та ін.) — неперервна професійна освіта (С. УГончаренко, Н. Г. Ничкало, С.О. Сисоєва) — професійна підготовка педагога інноваційного типу (Є.В. Бондаревська, Н.В. Кузьміна, А. В. Мудрик,
B.Т. Фоменко та ін.) — компетентнісний підхід до навчання (А.Г. Бермус, В. А. Болотов, Н.Ф. Єфремова, І.О. Зимня, Т.Є. Ісаєва, В.В. Краєвський, В.В. Серіков, А. В. Хуторський та ін.) [4−9].
На основі теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури ми з’ясували, що, досліджуючи особливості організації професійної підготовки майбутнього тренера-викладача, науковці дійшли висновку, що при формуванні змісту, методів, форм та засобів такої підготовки необхідно дотримуватись певних вимог. Ми підтримуємо думку учених, які стверджують, що основними чинниками, які мають враховуватися при організації процесу професійної підготовки тренера-викладача до майбутньої професійної діяльності у вищих навчальних закладах, є системний підхід до організації навчального проце-
су- принципи демократизації, народності, відкритості, диференціації, безперервності та гуманітаризації- професійна спрямованість дисциплін професійної підготовки фахівців- відповідність змісту професійної підготовки майбутнього тренера-викладача меті й завданням цієї підготовки, а також відповідність навчально-методичного матеріалу тенденціям сучасного соціально-економічного розвитку країни- раціональний добір дисциплін відповідно до вимог майбутньої професійної діяльності тренера-викладача.
З метою вивчення особливостей підготовки майбутнього тренера-викладача до професійної діяльності у вищих навчальних закладах, нами було проведено дослідження студентів за спеціально розробленою анкетою.
У дослідженні брали участь 408 студентів вищих навчальних закладів, зокрема 77 студентів Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (НПУ імені М.П. Драгоманова), 43 студента Львівського державного університету фізичної культури (ЛДУФК), 48 студентів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (ВДПУ імені Михайла Коцюбинського), 51 студент Запорізького національного університету (ЗНУ) — 49 студентів Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту (ДДІЗФВіС) — 51 студент Волинського національного університету імені Лесі
Українки (ВНУ імені Лесі Українки) — 46 студентів -Кримського факультету державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет» (Кримський факультет державного вищого навчального закладу «ЗНУ») — 43 студента Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (ЛНУ).
Аналіз відповідей студентів на двадцять перше запитання анкети «Чи володієте Ви знаннями про кваліфікаційні вимоги до тренера-викладача?», що наведено у таблиці 1, дозволив з’ясувати, що з 408 студентів володіють знаннями про кваліфікаційні вимоги до тренера-викладача 22,1% студентів, володіють, але недостатньо — 46,8%, не володіють цими знаннями -19,37%, важко відповісти — 10,83% студентів.
Отже, на жаль, слід зазначити, що переважна більшість, а саме 46,8% опитаних студентів, недостатньо володіє знаннями про кваліфікаційні вимоги до тренера-викладача.
На двадцять друге запитання анкети «Чи володієте Ви знаннями з формування олімпійського руху в Україні?» результати відповідей студентів розподілилися таким чином: з 408 студентів володіють такими знаннями 22,95% студентів, володіють, але недостатньо — 42,94%, не володіють знаннями з формування олімпійського руху в Україні - 23,75% студентів, важко було відповідати — 10,36% студентів.
Таблиця 1
Показник кількості студентів, опитаних щодо володіння знаннями про кваліфікаційні вимоги
до тренера-викладача (%)
Вищий навчальний заклад
Відповідь Загальний показник .в. ^ § х л г і ПУДра X К © Л ДПУ т о4 т ІФ іС т © ІЗ ДІ Д У X З ВНУ імені Лесі Українки У Н З, а Кри ЛНУ імені Тараса Шевченка
408 чол. 77 чол. 43 чол. 48 чол 49 чол. 50 чол. 51 чол. 46 чол. 43 чол.
Так, вважаю 22,1 9,09 27,91 31,25 36,73 26 23,53 10,87 18,6
Частково 46,8 50,65 44,19 47,92 44,9 42 39,22 54,35 51,16
— -а в вю 1) й ® * Ні, 19,37 23,38 20,93 12,5 14,29 20 23,53 21,74 18,6
Важко відповісти 10,83 16,88 6,98 8,33 4,08 12 13,73 13,04 11,63
Отже, на жаль, відзначимо, що незначна кількість, а саме 22,95% опитаних студентів, володіє знаннями з формування олімпійського руху в Україні.
Результати відповідей студентів на двадцять третє запитання анкети «Чи володієте Ви знаннями про успіхи українських спортсменів на олімпійських іграх?» розподілилися таким чином: з 408 студентів володіють такими знаннями — 41,46% студентів, володіють, але недостатньо — 42,32%, не володіють знаннями про успіхи українських спортсменів на олімпійських іграх 10,27%, важко було відповідати — 5,95% студентів.
На двадцять шосте запитання анкети «Чи володієте Ви уміннями відслідковувати, аналізувати й на основі отриманих даних прогнозувати результат регулярних занять спортом з позиції педагогічних, біологічних, психологічних і соціальних дисциплін?», що показано у таблиці 2, відповіді розподілилися таким чином: з 408 респондентів володіють цими уміннями 26,15% студентів, володіють, але недостатньо — 45,35%, не володіють уміннями відслідковувати, аналізувати й на основі отриманих даних прогнозувати результат регулярних занять спортом з позиції педагогічних, біологічних, психологічних і соціальних дисциплін -15,65%, важко було відповісти — 12,86% студентів.
На основі здійсненого аналізу відповідей студентів на двадцять шосте запитання анкети, ми з’ясували, що на жаль, незначна кількість, а саме 26,15% опитаних студентів, володіє уміннями відслідковувати, аналізувати й на основі отриманих даних прогнозувати результат регулярних занять спортом з позиції педагогічних, біологічних, психологічних і соціальних дисциплін.
На тридцяте запитання анкети «Чи володієте Ви уміннями розробляти програми спортивних свят, турнірів, олімпіад, показових виступів, змагань з видів спорту?» результати відповідей студентів розподілилися таким чином: з 408 студентів володіють цими уміннями 27,32% студентів, володіють, але недостатньо — 47,35%, не володіють уміннями розробляти програми спортивних свят, турнірів, олімпіад, показових виступів, змагань з видів спорту — 18,13%, важко було відповісти — 7,2% студентів. Володіють необхідними уміннями 28,57% студентів НПУ імені М. П. Драгоманова, 39,53% студентів ЛДУФК, 27,08% студентів ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 16% студентів ЗНУ, 28,57% студентів ДДІЗФВіС, 27,45% студентів ВНУ імені Лесі Українки, 30,43% студентів Кримського факультету державного вищого на-
Таблиця 2
Показник кількості студентів, опитаних щодо володіння уміннями відслідковувати, аналізувати й на основі отриманих даних прогнозувати результат регулярних занять спортом з позиції педагогічних, біологічних, психологічних і соціальних дисциплін (%)
Вищий навчальний заклад
Відповідь Загальний показник С с Е 8 '- І 1 .3 8 а Ёа Н ЛДІФК У т о4 т ІФ О т © З ДІЗ Д У К З ВНУ імені Лесі Українки У Н З Кри ЛНУ імені Тараса Шевченка
408 чол. 77 чол. 43 чол. 48 чол 49 чол. 50 чол. 51 чол. 46 чол. 43 чол.
Так, вважаю 26,15 12,99 23,26 16,67 30,61 32 33,33 34,78 25,58
Частково 45,35 54,55 53,49 47,92 46,94 26 39,22 43,48 51,16
— а в вю 1) й ® * Ні, 15,65 18,18 11,63 22,92 10,2 28 11,76 10,87 11,63
Важко відповісти 12,86 14,29 11,63 12,5 12,24 14 15,69 10,87 11,63
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
3 4 5 6
Вищі навчальні заклади
1 — НПУ імені М.П. Драгоманова-
2 — ЛДУФК-
3 — ВДПУ імені Михайла Коцюбинського-
4 — ЗНУ-
5 — ДДІЗФВіС-
6 — ВНУ імені Лесі Українки-
7 — Кримського факультету державного вищого навчального закладу «ЗНУ" —
8 — ЛНУ
Рис. 1 Розподіл студентів вищих навчальних закладів щодо володіння необхідними уміннями розробляти програми спортивних свят, турнірів, олімпіад, показових виступів, змагань з видів спорту
1
2
7
8
вчального закладу «ЗНУ» та 20,93% студентів ЛНУ. Рисунок 1 вдало демонструє показники розподілу студентів вищих навчальних закладів щодо володіння необхідними уміннями розробляти програми спортивних свят, турнірів, олімпіад, показових виступів, змагань з видів спорту.
Опитування показало, що найвищий показник серед студентів, які володіють необхідними уміннями розробляти програми спортивних свят, турнірів, олімпіад, показових виступів, змагань з видів спорту, має Львівський державний університет фізичної культури (відповідно — 39,53% студентів), що на 12,21% перевищує середній показник опитаних респондентів.
Отже, на основі спостереження за даними опитування студентів вищих навчальних закладів, ми дійшли висновку, що незначна кількість, а саме 26,15% опитаних студентів, володіє уміннями відслідковувати, аналізувати й на основі отриманих даних прогнозувати результат регулярних занять спортом з позиції педагогічних, біологічних, психологічних і соціальних дисциплін. У той же час необхідно зазначити, що переважна більшість, а саме 46,8% опитаних студентів, недостатньо володіє знаннями про кваліфікаційні вимоги до тренера-викладача.
Висновки.
Теоретичний аналіз і проведене анкетування студентів вищих навчальних закладів щодо з’ясування особливостей організації професійної підготовки тренера-викладача до майбутньої професійної діяльності у вищих навчальних закладах України, дозволив нам зробити висновок про те, що сучасна підготовка фахівців цього напрямку не відповідає вимогам і тенденціям, що висуваються перед вищою освітою і мають враховуватися при організації цього процесу.
Визначено, що основними чинниками, які мають враховуватися при організації процесу професійної підготовки тренера-викладача до майбутньої професійної діяльності у вищих навчальних закладах України, є системний підхід до організації такого процесу- принципи демократизації, народності, відкритості,
диференціації, безперервності та гуманітаризації- професійна спрямованість дисциплін професійної підготовки фахівців- відповідність змісту професійної підготовки майбутнього тренера-викладача меті і завданням цієї підготовки, а також відповідність навчально-методичного матеріалу тенденціям сучасного соціально-економічного розвитку країни- раціональний добір дисциплін відповідно до вимог майбутньої професійної діяльності тренера-викладача.
Перспективи подальших досліджень вбачається нами у вивченні інших аспектів процесу професійної підготовки майбутнього тренера-викладача.
Література:
1. Закон України «Про вищу освіту»: Закон від 17 січня 2002 року № 2984-ІІІ // Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів (станом на 01. 02. 2003 р.). — Харків: Гриф, 2003. — С. 37−95.
2. Закон України «Про освіту» // Освіта України. Нормативно-правові документи. — К.: Міленіум, 2001. — С. 32.
3. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті // Освіта. — 2002. — 24 квіт. -1 трав. (№ 26). — С. 2−4.
4. Бондаревская Е. В. Личностно-ориентированный подход как основной путь модернизации образования. / Е. В. Бондаревская.
— Доклад на августовской конференции работников образования г. Ростова-на-Дону. — Ростов н/Д, 2002. — 47 с.
5. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативноцелевая основа компетентностного подхода в образовании / Зимняя Ирина Алексеевна. — М.: Исслед. центр. пробл. качества подгот. специалистов, 2004. — 38 с.: табл. — (Серия: Труды методологического семинара «Россия в Болонском процессе: проблемы, задачи, перспективы»).
6. Ничкало Н. Г Неперервна професійна освіта як світова тенденція // Професійна освіта в зарубіжних країнах: порівняльний аналіз: (Монографія) / За ред. Н. Г. Ничкало, В.А. Кудіна. — К., 2002. -С. 40−52.
7. Сластенин В. А. Формирование личности учителя в системе высшего педагогического образования / Сластенин В.А.- Моск. гос. пед. ин-т. — М., 1980. — 133 с.
8. Сущенко Л. П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту (теоретико-методологічний аспект) / Сущенко Людмила Петрівна — Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України — Запорізький держ. ун-т. — Запоріжжя: Запорізький держ. ун-т, 2003. — 442 с.: іл.
9. Творчість і технології в наукових дослідженнях неперервної професійної освіти: Наукове видання / За заг. ред. С.О. Сисоєвої.
— Київ, 2008. — 485 с.
Надійшла до редакції 25. 01. 2011 р.
Сватьев Андрей Вячеславович vladimirsvat@mail. ru

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой