Концептуальная схема механизма управления профессиональными рисками на предприятии

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 338. 24:331. 54:658
М. В. Бойченко,
кандидат економ! чних наук, м. Днтропетровсък
КОНЦЕПТУАЛЬНА СХЕМА МЕХАН1ЗМУ УПРАВЛ1ННЯ ПРОФЕС1ЙНИМИ РИЗИКАМИ НА ШДПРИСМСТВ1
Постановка проблеми. Яшсть управлшня про-феайними ризиками визначае ефективнють прий-няття ршень i результативнють реал1защ! заход1 В щодо усунення загроз або зниження шкiдливого впливу небезпечних факторiв на здоров'-я людини. Достовiрнiсть i обгрунтованiсть встановлення й оцiнки значень рiвнiв професiйних ризикiв дозволя-ють роботодавцю мати можливiсть! х анатзувати й управляти ними, а регулятору — визначати политику у сферi охорони пращ та сощального страхування. У зв'-язку з цим тдвищена увага з боку вчених i практикiв до методiв управлiння професшними ри-зиками у першу чергу викликана прагненням поси-лення комплексного впливу превентивних заходiв як основи профiлактики виробничого травматизму.
Аналiз лiтератури. Професiйний ризик — кате-горiя об'-ективна, мае стутнь, межi, об'-ективнi характеристики. Зпдно з джерелом [1] управлшня ри-зиком — це здшснення монiторингу господарсько! дiяльностi суб'-екта з метою виявлення максимально! кшькост потенщйних ризишв, !х оцiнка та шформо-ванiсть про ступiнь! х впливу до мшмально можли-вих меж, а також розробка стратеги поведiнки при настанн обставин прояву ризику.
На думку О. Гримашевич, створення адаптивно! системи ризик-менеджменту тдприемства ста-новить замкнутий i циктчний процес, при здш-сненнi якого, виходячи з поточного стану внутрш-нього i зовнiшнього середовища промислового тд-приемства, кожен з його елеменпв модифiкуеться у сферi сво! х функцiй i завдань. Автор стверджуе, що перiод проходження одного циклу залежить вiд ди-намiки зовшшнього i внутрiшнього середовища [2, с. 175]. За наявност будь-яких ризишв на тдприем-ствi служба хорони пращ повинна тдтримувати политику мiнiмiзацi! ризикiв, запроваджуючи вiдомий у сучаснш лiтературi принцип ALARA (As Low As Reasonably Achievable): «Будь який ризик повинен бути знижений настшьки, насшльки це е практично досяжним або ж до рiвня, який е настiльки низьким, наскшьки це розумно досяжно» [3, с. 40].
Варто погодитися з О. Амошею, що для устш-ного виршення економiчних проблем полiпшення умов пращ слад дотримуватися вимоги повного охоплення елементiв умов працi, методiв, функцiй i форм управлiння ними, етатв i способiв вирiшення завдань щодо полiпшення (автор рекомендуе буду-вати систему управлiння умовами пращ на системному та процесному тдходах) [4, с. 53−54].
Метою статт е розробка концептуально! схеми управлшня професшними ризиками на тдприемства
Основний мaтерiaл. Для виробничо! дiяльно-ст^ пiдприемств характернi промисловi (виробничi, професiйнi) ризики, пов'-язанi з низькою квалiфiка-цiею працiвникiв, незадовшьним станом органiзацi! охорони працi у виробничих пiдроздiлах пiдприем-ства, несправнютю iнструменту й устаткування (верстат^в, приладiв, складних технiчних комплек-сiв тощо) а також з порушеннями щодо експлуатацп виробничих будiвель i споруд.
В основi визначення професiйного ризику ле-жить теза, що втрата постраждалим спроможностi до повноцiнного юнування пов'-язана з тимчасовою або поспйною непрацездатнiстю через професiйну хворобу або виробничу травму. Для зниження про-фесiйних (виробничих) ризикiв необхiдно запро-ваджувати механiзми захисту життя i здоров'-я пра-цiвникiв, що пов'-язаш iз законодавчою i контрольною працезахисними функцiями держави, органiза-щйно-техшчним функцiонуванням пiдприемств, компенсацiйно-реабiлiтацiйною дiяльнiстю систем сощального страхування вiд нещасних випадшв на виробництвi та професiйних захворювань.
На рiвнi п1дприемств управлiння професшним ризиком — це комплекс працеохоронних заходiв, що передбачають, наприклад, ощнення технiчного стану машин i механiзмiв, iнструментальне дослi-дження параметрiв виробничого довкшля, вiдсте-ження ступеню дотримання працiвниками нормати-вiв безпеки i гiгiени працi на робочих мюцях, реест-рацiю небезпечних ситуацiй та виявлення! х причин тощо.
Аналiз профеайного (виробничого) ризику повинен передбачати виконання комплексу завдань щодо визначення, вдентифшацп та оцiнення ступеня небезпеки травмування i професiйно! хвороби, а уп-равлiння професiйним ризиком — це ряд механiзмiв та заходiв! х реалiзацi!, що сприяють зниженню ризику та наданню пращвникам встановлених праце-охоронним законодавством компенсацш
Система управлiння професiйним ризиком охоплюе багато впорядковану iерархiю управлiння, завданням яко! е акцентування уваги на попере-дженнi виникнення небезпек, мотивацп, активiзацi!, регулювання i контролю дано! функцн системи охорони пращ на в"х рiвнях соцiально-економiчно! вза-
емодп, як1 пpопонyeтьcя под1лити нa Mera-, Ma^o-, мезо-, мiкpo-, нaнopiвeнь.
MerapiBem — це глoбaльнe (мiжнapoднe) зaбeз-печення безпеки пpaцi (нopмaтивнe, peглaмeнтyючe, peкoмeндaцiйнe).
Maкpopiвeнь — нaцioнaльнe (дepжaвнe) зaбeзne-чення безпеки пpaцi, економ! чного cтимyлювaння i кoмпeнcaцiй (нopмaтивнe зaбeзпeчeння — в^ово-дження coцiaльних нopмaтивiв, визнaчeння еконо-м1чного мeхaнiзмy- кoнтpoль, виплaти).
Meзopiвeнь — гaлyзeвe, oблacнe, мicькe зaбeзne-чення безпеки npa^ (peaлiзaцiя piшeнь мaкpopiвня).
Miкpopiвeнь — це зaбeзпeчeння безпеки пpaцi та пiдпpиeмcтвi, пoбyдoвa ефективно1'- cиcтeми охо-poни пpaцi й yпpaвлiння пpoфeciйними pизикaми.
Нaнopiвeнь — це бeзпocepeдня мiнiмiзaцiяо-фeciйнoгo pизикy, безпега пpaцi пpaцiвникa, о^е-мо1'- кaтeгopii пpaцiвникiв (фopмyвaння кyльтypи безпеки, пoiнфopмoвaнicть y можливих пpoфeciй-них prornax).
З метою пiдвищeння piвня ефективност! уп-paвлiння npoфeciйнoю безпекою poзкpиeмo кон-цenцiю мexaнiзмy ynpaвлiння пpoфeciйними pro^ кaми (pиc. 1).
^от^тчя
4---1
економ1чн1 imepeOT
Дepжaвa
Пiдпpиeмcтвo
Meгapiвeнь
Maкpopiвeнь
Е
Ш
ю
Meзopiвeнь
цш yпpaвлiння
Пpaцiвник
функцп
методи
Р! вень пpoфeciйнoгo pизикy
Maтepiaльнi Ta нeмaтepiaльнi pecypcи пpoцecy
вожел! cтимyли зоходи

Рис. 1. Концептуальна схема мехашзму упрaвлiння професiйними ризиками
Зпдно кoнцenтyaльнoi cxeми нa piвeнь npoфe-ciйнoгo pизикy вnливaють cyб'-eкти: дepжaвa, тд-npиeмcтвo Ta пpaцiвник. Дepжaвa зaбeзneчye peani-
зaцiю економ! чного мexaнiзмy нa зacaдax peaлiзaцii зaкoнoдaвcтвa з позицл зaoxoчeння Ta peгyлювaння зaxoдiв щодо втшення npoцecнoгo тдходу нa тд-
Економ1чний вгсник Дoнбacy № 3(41), 2Q15
приемствах. Пiдприeмство на засадах оргашза-щйно-розпорядчих документов та мотиващ! щодо реaлiзaцi! процесного тдходу. Пращвник е не-вiд'-емною частиною процесу мiнiмiзaцi! професiй-ного ризику.
Реалiзацiя запропоновано! концепцл у виглядi розробки економiчного механiзму та процесно! мо-делi управлiння професiйними ризиками сприятиме формуванню нового погляду на управлiння профе-сiйними ризиками.
Реалiзацiя процесного тдходу до управлшня професiйними ризиками на пiдприемствi включае комплекс послiдовних заходiв, спрямованих на адаптацiю, оновлення i вдосконалення складових механiзму, що, на вiдмiну вiд iснуючих розробок, передбачае узгодження управлiнських рiшень, еко-номiчних методiв, iнструментiв, важелiв, оргатза-щйного забезпечення дiяльностi з управлiння про-фесiйними ризиками на державному, галузевому рiвнях i рiвнi пiдприемства.
Дiаграму процесно! моделi управлiння профе-айними ризиками на виробництвi наведено на рис. 2. Побудову процесно! моделi управлшня про-фесiйними ризиками на виробництв здiйснено у но-тацл ГОБРО.
Запропонована процесна модель управлiння професiйними ризиками на виробництвi дозволяе тдвищити ефективнiсть процесу управлiння профе-сiйними ризиками шляхом стандартизацi! даного процесу, а також розподшення ввдповвдальносп за процес управлiння професiйними ризиками мiж гру-пами посадових о"б на пiдприемствi.
Крiм того, завдяки цьому, мае мiсце значна еко-номiя кошттв за рахунок зменшення випадкiв ви-никнення професiйних ризишв та, вiдповiдно, зменшення суми грошових компенсацiй.
Формалiзуемо дану процесну модель. Для цього позначимо входи, виходи, елементи управ-лiння та мехатзми у виглядi математичних множин.
Так, множина входiв процесно! моделi управ-лiння професiйними ризиками на виробнищи запи-суеться за допомогою тако! формули:
Множина виходiв процесно! моделi управлiння професiйними ризиками на виробнищи запису-еться за допомогою тако! формули:
А = {
а

а5 } & gt-
де а1 — види професiйних ризикiв-
а2 — потреба в управлiннi професiйними ризи-ками-
а3 — цш упрaвлiння професiйними ризиками-
а4 — ресурси для упрaвлiння професiйними ри-зиками-
а5 — поточна стрaтегiя упрaвлiння професiй-ними ризиками.
в = {ьх,…, ьл},
де Ь — результати упрaвлiння професiйними ризи-ками-
Ь2 — нова стратепя упрaвлiння професiйними ризиками-
Ьз — управлшсьш рiшення з упрaвлiння профе-
сiйними ризиками на виробництвi-
Ь4 — економiчний ефект вiд упрaвлiння профе-
сiйними ризиками на виробництвг
Множина мехaнiзмiв процесно! моделi управлшня професшними ризиками на виробнищш запи-суеться за допомогою тако! формули:
Е = {е1,…, е5}
де — персонал промислового пiдприемствa-
2 — керiвниuт'-во промислового тдприемства-
63 — вiддiл з упрaвлiння ризиками-
е4 — сертифшащйне бюро-
65 — аудиторська фiрмa.
Множина реглaментiв процесно! моделi управлшня профеайними ризиками на виробнищш запи-суеться за допомогою тако! формули-
Р = { /1,…, /6 },
де /1 — статут промислового тдприемства-
/2 — регламенти процедур оцшки-
/з — стандарти промислового тдприемства-
/4 — посaдовi шструкци-
/5 — регламенти аудиторських процедур-
/б — регламенти процедур планування.
Слiд зазначити, що множини входiв, виходiв, упрaвлiння та мехaнiзмiв можуть динaмiчно змiню-ватися залежно вiд потреб моделювання, його обла-стi тощо.
Висновки. Реaлiзaцiя запропоновано! концеп-ц1! у виглядi розробки економiчного мехaнiзму та процесно! моделi упрaвлiння професiйними ризи-ками сприятиме формуванню нового погляду на уп-рaвлiння професiйними ризиками. Формуванню ефективно! системи забезпечення професшно! без-пеки замють регламентовано! системи охорони прaцi.
Статут промислового шдприемства
Види професшних ризиюв-
Потреба в управлшш професшними ризиками
ЦЫ управлшня професшними ризиками
Ресурси для управлшня _ професшними ризаками
Поточна стратепя управлшня професшними-ризиками
Стандарти шдприемства
Регламента процедур оцшки
Регламента аудиторських процедур
Посадов1 шструкщ!
Регламента процедур планування
УПРАВЛШНЯ ПРОФЕСШНИМИ РИЗИКАМИ НА ВИРОБНИЦТВ1

Персонал промислового шдприемства
Вщщл з управлшня ризиками
Кер1вництво промислового шдприемства
Аудиторська ф1рма
Сертифжацшне бюро
Результата управлшня професшними ризиками
Нова стратепя управлшня професшними ризиками
-Управлшсью ршення-
-Економ1чннй ефект-
Рис. 2. Д1аграма процесноУ модел1 управлшня професшними ризиками на виробництв! р1вня А-0
Запропонована модель управлшня професш-ними ризиками на виробнищи дозволяе пiдвищити ефективнiсть процесу управлiння професiйними ризиками шляхом стандартизацп даного процесу, а та-кож розподшення вiдповiдальностi за процес управ-лiння професiйними ризиками мiж групами посадо-вих осiб на тдприемства Крiм того, завдяки цьому, мае мюце значна економiя коштгв за рахунок змен-шення випадкiв виникнення професiйних ризикiв та, вiдповiдно, зменшення суми грошових компен-сацiй.
Л^ература
1. Ус М. Ф. Економiчний ризик та методи його вишрювання / М. Ф. Ус, З. М. Гадецька. — Черкаси: Схщноевропейський унiверситет економiки i менеджменту, 2005. — 64 с. 2. Гримашевич О. Н. Формирование адаптивных интегрированных систем управления рисками промышленных предприятий / О. Н. Гримашевич // Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 232. — С. 175−178. 3. Основи охо-рони пращ: тдручник / К. Н. Ткачук, М.О. Х^мов-ський, В. В. Зацарний та ш- за. ред. К. Н. Ткачука, М.О. Х^мовського. — 2-ге вид., доп. та перероб. -К.: Основа, 2006. — 448 с. 4. Амоша А. И. Экономическая эффективность улучшения условий труда (предпосылки, анализ, прогнозирование) / А. И. Амоша. — Донецк: ИЭП НАН Украины, 1998. -378 с.
Бойченко М. В. Концептуальна схема мехашзму управлшня професшними ризиками на пщ-приемста
У статп розроблено концептуальну схему мехашзму управлiння професiйними ризиками на тдприемства Якють управлiння професшними ризиками визначае ефективнють прийняття рiшень i ре-зультативнiсть реалiзацil заходiв щодо усунення за-гроз або зниження шкiдливого впливу небезпечних факторiв на здоров'-я людини.
Зпдно концептуально! схеми на рiвень профе-сiйного ризику впливають суб'-екти: держава, тд-приемство та працiвник. Держава забезпечуе реаль зацiю економiчного мехашзму на засадах реалiзацi! законодавства з позицл заохочення та регулювання заходiв щодо втшення процесного пiдходу на тд-приемствах. Пiдприемство на засадах оргашза-цiйно-розпорядчих документов та мотивацл щодо реалiзацi! процесного пiдходу. Пращвник е не-вiд'-емною частиною процесу мiнiмiзацi! професiй-ного ризику.
Реалiзацiя запропоновано! концепцл у виглядi розробки економiчного мехашзму та процесно! мо-делi управлшня професшними ризиками сприятиме формуванню новому погляду на управлiння профе-айними ризиками.
Реaлiзaцiя процесного пiдходу до управлшня професшними ризиками на пiдприемствi включае комплекс послiдовних зaходiв, спрямованих на aдaптaцiю, оновлення i вдосконалення складових мехaнiзму, що, на вiдмiну вiд iснуючих розробок, передбачае узгодження упрaвлiнських рiшень, еко-номiчних методiв, iнструментiв, вaжелiв, оргашза-цiйного забезпечення дiяльностi з упрaвлiння про-феайними ризиками на державному, галузевому рiвнях i рiвнi пiдприемствa.
Запропонована процесна модель упрaвлiння професiйними ризиками на виробництш дозволяе пiдвищити ефективнiсть процесу упрaвлiння профе-сiйними ризиками шляхом стандартизацп даного процесу, а також розподшення вщповщальносп за процес управлшня професшними ризиками мiж групами посадових оаб на пiдприемствi. Крiм того, завдяки цьому, мае мюце значна економiя коштiв за рахунок зменшення випадшв виникнення професш-них ризишв та, вiдповiдно, зменшення суми грошових компенсацш.
КлючовI слова: професшш ризики, процесна модель, умови пращ, збитки.
Бойченко Н. В. Концептуальная схема механизма управления профессиональными рисками на предприятии
В статье разработана концептуальная схема механизма управления профессиональными рисками на предприятии. Качество управления профессиональными рисками определяет эффективность принятия решений и результативность реализации мероприятий по устранению угроз или снижения вредного воздействия опасных факторов на здоровье человека.
Согласно концептуальной схемы на уровень профессионального риска влияют субъекты: государство, предприятие и работник. Государство обеспечивает реализацию экономического механизма на основе реализации законодательства с позиции поощрения и регулирования мер по реализации процессного подхода на предприятиях. Предприятие на основе организационно-распорядительных документов и мотивации по реализации процессного подхода. Работник является неотъемлемой частью процесса минимизации профессионального риска.
Реализация предложенной концепции в виде разработки экономического механизма и процессной модели управления профессиональными рисками будет способствовать формированию нового взгляда на управление профессиональными рисками.
Реализация процессного подхода к управлению профессиональными рисками на предприятии включает комплекс последовательных мер, направленных на адаптацию, обновление и совершенствова-
M. В. Бoйченкo
ние сoстaвляющиx меxaнизмa, чтo, в oтличие oт су-ществyющиx paзpaбoтoк, пpедyсмaтpивaет тогла^-вание yпpaвленческиx pешений, экoнoмическиx ме-тoдoв, инстpyментoв, pычaroв, opгaнизaциoннoгo oбеспечения деятельдасти no yпpaвлению пpoфес-сдональными pискaми на гoсyдapственнoм, oтpaсле-вoм ypoвняx и ypoвне пpедпpиятия.
Пpедлoженнaя пpoцесснaя мoдель убавления пpoфессиoнaльными pискaми на пpoизвoдстве таз-вoляет твысить эффективнoсть пpoцессa у^авле-ния пpoфессиoнaльными pискaми путем стaндapти-зации дaннoгo npo^?a, а также paспpеделения o^ ветствендасти за пpoцесс yпpaвления пpoфессиo-нальными pискaми между гpyппaми дoлжнoстныx лиц. Кpoме тoгo, блaгoдapя этoмy, имеет место значительная эгадамия сpедств за счет уменьшения случаев вoзникнoвения пpoфессиoнaльныx pискoв и, сooтветственнo, уменьшения суммы денежный кoмпенсaций.
Ключевые слова: пpoфессиoнaльные pиски, пpoцесснaя мoдель, yслoвия тpyдa, убытки.
Boychenko M. Conceptual scheme of management mechanism of occupational risks in the enterprise
In the article the conceptual scheme of management mechanism of occupational risks in the enterprise. The quality of professional risk determines the efficiency of decision-making and implementation of performance measures to eliminate the threats or reduce harmful effects of dangerous factors on human health.
According to the conceptual framework at the level of occupational risk affecting actors: the state, the com-
pany and the employee. The State shall ensure the implementation of the economic mechanism based on the implementation of legislation promoting and regulating the position of measures to implement the process approach in the workplace. Enterprise based on organizational and administrative documents and motivation to implement the process approach. An employee is an integral part of the occupational risk minimization.
The implementation of the proposed concept as a mechanism for economic development process model and risk management professional help to form a new view of risk management professional.
Implementation of process approach to management of occupational risks in the enterprise includes a set of consistent measures to adapt, update and improve component mechanism, in contrast to existing development involves coordination of administrative decisions, economic methods, tools, instruments, organizational support of Management professional risks at national, sectoral level and enterprise level.
The proposed process model professional risk management in manufacturing improves the efficiency of the management of professional risks by standardizing the process and shares responsibility for the management of occupational risks among groups of officers in the company. In addition, because of this, there is a significant cost savings by reducing the incidence of occupational hazards and the associated decrease in cash compensation.
Keywords: occupational risks, process model, working conditions, losses.
Craira Haginmra go pegaKmi'- 08. 09. 2015
npHHHHTO go gpyKy 16. 09. 2015
Екoнoмiчний вюник Дoнбaсy № 3(41), 2015

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой