Организация занятий по физическому воспитанию студенток специальных медицинских групп по авторской программе

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Народное образование. Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТОК СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП ЗА АВТОРСЬКОЮ ПРОГРАМОЮ
Оксана Іваночко Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Анотація. В статті подається аналіз авторської програми з фізичного виховання студенток спеціальних медичних груп. Основні положення авторської програми характеризуються відповідністю структури і змісту навчального матеріалу та вимог до рівня фізичних навантажень, фізичної підготовленості та функціонального стану студенток медичного університету. Розвиток сили можна досягнути вправами з гантелями. В академічних заняттях рухову якість можна розвивати за допомогою вправ на гімнастичній стінці та вправ з набивними м’ячами.
Ключові слова: студентки, авторська програма, фізична
підготовленість, функціональний стан організму Аннотация. Иваночко Оксана. Организация занятий по физическому воспитанию студенток специальных медицинских групп по авторской программе. В статье представлен анализ авторской программы по физическому воспитанию студенток специальных медицинских групп. Основные положения авторской программы характеризируются соответствием структуры и содержания учебного материала и требований к уровню физической нагрузки, физической подготовленности и функционального состояния организма студенток медицинского университета. Развитие силы можно достичь упражнениями с гантелями. В академических занятиях двигательное качество можно развивать с помощью упражнений на гимнастической стенке и упражнений с набивными мячами.
Ключевые слова: студентки, авторская программа, физическая подготовленность, функциональное состояние организма Annotation. Ivanochko Oksana. Organization of exercises on physical training of students of special medical bunches under the author’s program. In the article is given analysis of the author’s program with physical education special medical groups. The main positions of the author’s program describe the correspondence of the structure and contentses of the scholastic material and
© Оксана Іваночко, 2009
requirements to level of the physical load, physical preparedness and functional condition of the organism of student’s medical university. Development of force is possible to reach exercises with dumb-bell shaped figures. In the academic exercises motorial quality can be educed with the help of exercises on a wall bars and exercises with stuffed balls.
Keywords: the student’s, the author’s program, physical preparedness, functional condition of the organism
Вступ.
Серед наукових праць, присвячених фізичному вихованню студентів у спеціальному медичному навчальному відділенні, чимраз більшої значущості набувають розробки авторських програм. Науковий інтерес викликають програми із застосуванням засобів фізичного виховання для покращення фізичного розвитку організму, підвищення показників фізичної підготовленості та функціонального стану залежно від нозології захворювання. У більшості наукових публікацій пропонується дозувати фізичне навантаження за фізіологічною кривою за частотою серцевих скорочень, яка змінюється у широкому діапазоні [1, 2, 5, 6]. В інших випадках [2, 3, 7] фізичне виховання розглядається тільки як чинник оздоровлення студентів спеціальних медичних груп (СМГ). На нашу думку, сьогодні не з’ясованими залишаються питання дозування фізичного навантаження за обсягом, інтенсивністю, потужністю, моторною щільністю занять, частотою серцевих скорочень (ЧСС) студенток СМГ. Саме тому ми вважаємо, що проблема опрацювання авторської програми для студенток СМГ з урахуванням розвитку фізичних якостей, рівня показників фізичної підготовленості, серцево-судинної системи, ЧСС, рівнів фізичних навантажень та режимів їх регламентації є актуальною.
Робота виконана за планом НДР Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою нашого дослідження було укладання авторської програми на основі застосування в організації занять з фізичного виховання методики поетапного підвищення рівня фізичних навантажень для студенток СМГ із поступовим підвищенням моторної щільності заняття, показників рівня фізичної підготовленості та функціонального стану серцево-судинної системи.
Методика дослідження. Дослідження проводилися впродовж 2005−2007 р.р. у чотири етапи протягом дворічного циклу навчання на базі кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
При формуванні академічних груп ми виходили із наявності нозологічних форм захворювання у студенток. Для проведення педагогічного дослідження було залучено 57 студенток стоматологічного факультету із захворюваннями серцево-судинної системи, які за результатами лікарського контролю, проведеного на початку вересня 2005/2006 н.р. ,
були віднесені до спеціальних медичних груп з дисципліни фізичне виховання та репрезентативно поділені на експериментальну (28 студенток — ЕГ) та контрольну групи (29 студенток — КГ).
Студенткам Е Г були запропоновані заняття за розробленою та випробуваною нами у 2004−2005 навчальному році авторською програмою для студентів спеціального медичного навчального відділення із захворюваннями серцево-судинної системи, яка була складена у відповідності із вимогами МОіН України для вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівня акредитації і розрахована на таку ж кількість годин на навчальний рік, що й базова навчальна програма рекомендована МОЗ України, але в ній запропоновано розподіл фізичного навантаження здійснювати по чотирьох етапах за основними компонентами керування фізичними вправами на занятті: максимальної ЧСС (МахЧСС) заняття і час її досягнення, кількість можливих повторень МахЧСС і час їх досягнення, інтервали відпочинку між фізичними вправами і їх тривалість, моторної щільності занять і середньої пульсової вартості (середнє значення ЧСС за заняття), потужність роботи і т. ін.
Студенткам К Г було запропоновано займатися за базовою навчальною програмою затвердженою МОЗ України для студентів медичних та фармацевтичних ВНЗів ІІІ-ІУ рівня акредитації.
Результати дослідження.
В авторській програмі нами було закладено основні аспекти, які вирішували питання комплектування СМГ за нозологічними ознаками (студентки із захворюванням серцево-судинної системи), запровадження системи модульного контролю за показниками фізичної підготовленості та параметрами функціонального стану, побудови фізіологічної кривої під час академічних та самостійних занять, моделювання рівнів фізичних навантажень та режим їх поетапної регламентації, що в кінцевому варіанті вирішує проблему обґрунтування рівнів фізичних навантажень та тривалості етапів занять фізичним вихованням відповідно до рівня фізичної підготовленості і функціонального стану студенток СМГ із захворюванням серцево-судинної системи.
До змісту авторської програми були внесені загально-розвиваючі фізичні вправи, вправи для розвитку швидкості, гнучкості та витривалості, що узгоджується з літературними даними [1, 6]. Фізичні вправи для розвитку витривалості можуть виконуватися студентками спеціальних медичних груп в спокійному темпі протягом тривалого часу для розвитку серцево-судинної системи. Загальні фізичні вправи сприяли відновленню правильної статури (постави) та оптимального дихання, що в свою чергу полегшувало функцію серця, розвивало силу і координацію рухів.
Разом з тим, у розробленій нами авторській програмі була скорочена кількість фізичних вправ, які потребували виконання їх у швидкому темпі, високих вимог до організму та силових вправ, які викликали довготривалі зусилля.

Окрім того, руховий режим студенток ЕГ нами було розширено шляхом планування та виконання самостійних фізичних вправ в домашніх умовах без перерви під час екзаменаційної сесії та канікул. До академічних занять з фізичного виховання, що проводилися за розкладом навчальної частини, двічі на тиждень (обов'язкові та елективні заняття) по 90 хв були додані самостійні заняття — чотири рази в тиждень по 60 хв протягом навчального року і шість разів в тиждень по 60 хв в період екзаменаційних сесій та канікул. В результаті тижневе фізичне навантаження під час навчального року складало 7 год, або 420 хв, а в період екзаменаційної сесії чи канікул — 6 год, або 360 хв, що склало в загальному 586 год за весь період проведення педагогічного експерименту (два навчальних роки, 4 навчальних семестри).
За базовою навчальною програмою, за якою займалась КГ, обсяг фізичних навантажень за два роки складав 210 год.
При плануванні занять з фізичного виховання за видами фізичних навантажень враховувалась тривалість частин заняття. Нами було розраховано та заплановано 50% часу одного заняття на загально-розвиваючі вправи, що у підсумку двох навчальних років складало 290 годин, вправи для розвитку витривалості - 30% заняття (175 годин протягом двох навчальних років), гнучкості - 10% заняття (60 год.) — 8,5% складали вправи на розслаблення м’язів (50 год) і 1,5% часу для теоретичної підготовки (10 год.) від загального обсягу.
В авторській програмі в порівнянні з базовою навчальною програмою, частка загально-розвиваючих вправ та вправ для розвитку гнучкості і витривалості була збільшена на 40% і склала приблизно 90% від всього обсягу навантаження (табл. 1).
З викладеного очевидно, що засоби і методи фізичного виховання студенток експериментальної та контрольної груп мали принципові розбіжності: загально-розвиваючи вправи і вправи для розвитку гнучкості та витривалості в експериментальній групі складали 90% академічного часу, в контрольній групі - 50%. Крім того, в експериментальній групі
підготовча частина складала 50% заняття, у контрольній — 30%, основна частина, відповідно 35 і 55% заняття.
Таким чином, аналіз отриманих нами результатів показав, що в дворічному педагогічному експерименті, в залежності від нозологічних форм захворювання і функціональних можливостей організму студенток спеціальної медичної групи, можна виділити до чотирьох етапів занять фізичним вихованням. Обґрунтування вибору тривалості етапів занять на основі діагностики поточного стану функцій організму проведено нижче.
Етапи складалися за наступними модулями: перший з теоретико-методичних та фізичних вправ ЛФК- другий з лікувально-оздоровчих фізичних вправ- третій — фізкультурно-оздоровчих вправ- четвертий етап — вправи для вдосконалення фізичних якостей.
У таблиці 2 наведено тематичний план засобів фізичного виховання, їх розподіл за етапами (етапи / семестри) занять з фізичного виховання.
В таблиці 3 представлено тематичний план модульного контролю за визначеними нами етапами (етапами / семестрами) занять з фізичного виховання за модулями, які виконувалися в умовах проведення педагогічного експерименту. Тестові завдання показували достовірні зсуви показників фізичної підготовленості у студенток СМГ та відповідали рівню їх функціональних можливостей.
З таблиці 4 видно, що значна частка фізичного навантаження (376 годин) для студенток СМГ планувалась на самостійні заняття.
Рівень дозованого фізичного навантаження регулювався застосуванням фізичних вправ, які були об'єднані нами у чотири групи та розподілені по етапах (табл. 5): фізичні вправи загально-розвиваючої спрямованості- фізичні вправи для розвитку витривалості- фізичні вправи для розвитку спритності- фізичні вправи для розвитку динамічної сили- фізичні вправи на розслаблення м’язів та відновлення дихання.
Група загально-розвиваючих вправ складалася із засобів фізичного виховання, які виконуються в основному з предметами та без предметів, а також
Таблиця 1
Співвідношення часу частин заняття та засобів розвитку фізичних якостей за авторською програмою
Академічні заняття
Модуль Е Г КГ
Загально-розвиваючи вправи і вправи для розвитку гнучкості та витривалості 90% 50%
Підготовча частина 50% 30%
Основна частина 35% 55%
Заключна частина 5% 5%
Самостійні заняття
Загально-розвиваючи вправи і вправи для розвитку гнучкості та витривалості 90% -
Підготовча частина 50% -
Основна частина 35% -
Заключна частина 5% -
Тематичний план з фізичного виховання студенток спеціальної медичної групи за авторською програмою
№ п/п Зміст Етапи / Семестри
1 і 2 /І 3 /ІІ 4 /ІІІ 4 /ІУ
І Теорія фізичного виховання
1. Гігієнічні основи *
2. Основи лікарського контролю і самоконтролю *
3. Наукові основи фізичного виховання і спорту *
4. Фізичне виховання в режимі праці і відпочинку студенток *
5. Методологічні і організаційні основи фізичного виховання студенток *
спеціального навчального відділення
6. Основи здорового способу життя *
7. Методи впровадження засобів фізичного виховання в побуті *
8. Соціальне значення фізичного виховання *
ІІ Практика фізичного виховання
1. Гімнастика: стройові та порядкові вправи * * * *
Загально-розвиваючі вправи: без предметів * * * *
на гімнастичній стінці * * *
з набивними м’ячами, гантелями * * *
2. Легка атлетика: Ходьба — чередування ходьби в середн. темпі з при-
скореннями: 3×200 м- 4×300 м- 4×400 м- 4×500 м * * *
Біг — 4×25 м, 2×50 м *
4×50 м, 2×100 м *
4×150 м, 2×300 м *
4×200 м, 2×400 м *
4×250 м, 2×500 м * * *
Біг з прискоренням — на 30 м * * *
на 60 м * *
Стрибок в довжину з місця * * *
Біг по пересічній місцевості (крос з чередуванням ходьби) * *
4. Спортивні та рухливі ігри:
Баскетбол — передача та ведення м’яча, кидки в корзину з місця і в *
русі, двостороння гра *
Настільний теніс — техніка гри, двостороння гра * *
Бадмінтон — передача волана в парі * *
Рухливі ігри типу естафет: з баскетбольними м’ячами *
з набивними м' ячами * * * *
5. Самостійні заняття за місцем проживання * * * *
на гімнастичній стінці. У вправах на витривалість чергувалися біг із ходьбою та кросова підготовка. Бадмінтон, настільний теніс та баскетбол, а також рухливі ігри типу естафет. Для розвитку динамічної сили застосовувались вправи із гантелями, біг на короткі дистанції, стрибки з місця. Відновлення дихання досягалося завдяки іграм помірної інтенсивності, повільною ходою та вправами на відновлення дихання. Планування навантаження у вказаних видах фізичних вправ наведено у таблиці 6, з якої видно, що основу загально-розвиваючих вправ складали вправи без предметів (180 годин) і з предметами (90 годин), з яких 74 години з обтяженнями.
З циклічних засобів в основному використовувалися біг з чергуванням ходьби (110 годин) та біг по пересіченій місцевості (крос з чергуванням ходьби) (38 годин). Спритність розвивалась в основному грою в настільний теніс та бадмінтон (52
години). Всі засоби фізичного виховання використовувались в академічних та самостійних занять. Самостійні заняття в домашніх умовах, включаючи екзаменаційні сесії та канікули, входили в загальний режим дня, поєднувались з академічними заняттями та були їхнім продовженням.
В процесі планування видів фізичних вправ ми виходили з можливостей організації фізичного виховання студенток на академічних та самостійних заняттях. Тому планування видів фізичних вправ в заняттях по розкладу (академічні заняття) і в домашніх умовах (самостійні заняття) мають деякі особливості.
На академічні заняття планувались загально-розвиваючі фізичні вправи на гімнастичній стінці і з набивними м’ячами- на самостійні - підняття по сходинках (висота сходинки 15−18 см, нахил 25−30 градусів). Для обох видів занять планувались
Тематичний план модульного контролю з фізичного виховання студенток спеціальної медичної групи за
авторською програмою
№ п/п Зміст Етапи / Семестри
1 і 2 / І 3 / ІІ 4 / ІІІ 4 / ІУ
І Модуль «оздоровлення»
Відвідування занять * * * *
ІІ Модуль «теорія»
написати роботу з питань гігієни і здорового способу життя * *
загартовування і самоконтролю *
організації самостійних занять фізичними вправами * *
скласти комплекс: ранкової гігієнічної гімнастики *
фізкультурної паузи *
професійно-прикладної фізичної підготовки *
ІІІ Модуль «фізична підготовленість»
З положення лежачи на спині (руки за головою) перейти в положен- * * * *
ня сидячи, ноги не фіксуються (к-ть раз)
Кут в положенні сидячи на підлозі, руки в сторони, ноги підтягнуті * * * *
під кутом 90° (с)
Стрибки в довжину з місця (см) * * * *
Присідання на одній (правій) нозі з опорою на руку (к-ть раз) * * * *
Кидок набивного м’яча двома руками з-за голови (м) * * * *
Біг 30 м © * * * *
Біг 300 м (хв/с) * * * *
ІУ Модуль «функціональний стан»:
тест Руфф'є * * * *
тест Скибінські * * * *
Таблиця 4
Розподіл фізичного навантаження за етапами фізичного виховання для студенток експериментальної спеціальної медичної групи
Етапи Академічні заняття Самостійні заняття Разом
к-сть занять к-сть годин к-сть занять к-сть годин к-сть занять к-сть годин
1-й 12 18 24 24 36 42
2-й 24 36 48 48 72 84
3-й 34 51 104 104 138 155
4-й 70 105 200 200 270 305
Всього: 140 210 376 376 516 586
загально-розвиваючі вправи без предметів і з предметами (гантелі та гімнастична палка), біг в чергуванні з ходьбою, біг по пересіченій місцевості (крос в чергуванні з ходьбою), гра в бадмінтон.
Найбільша кількість годин відводилась загально-розвиваючим вправам без предметів: в академічних заняттях — 49,5% від обсягу загально-розвиваючих вправ, в самостійних заняттях — 69%. Із загального обсягу вправ з предметами, обсяг вправ з гантелями займав на самостійних заняттях 22,7%.
Як видно з викладеного, розвиток сили в процесі самостійних занять досягався вправами з гантелями. Разом з тим, ця рухова якість в академічних заняттях розвивалась за допомогою вправ на гімнастичній стінці (6,9% від обсягу загально-розвиваючих вправ) та вправ з набивними м’ячами (5,5% від об-
сягу загально-розвиваючих вправ чи 17,7% від обсягу вправ з предметами). На самостійних заняттях з вправ на розвиток витривалості біг в чергуванні з ходьбою складав 87,5%, а біг по пересіченій місцевості (крос в чергуванні з ходьбою) — 12,5%- в академічних заняттях бігу по пересіченій місцевості (крос в чергуванні з ходьбою) відводилось 37,5%. З вправ на розвиток спритності, гра в бадмінтон, складала 100% на самостійних заняттях, а гра в настільний теніс — 52% на академічних заняттях.
Аналіз видів фізичних вправ, які застосовувалися (табл. 5) переконливо засвідчив, що вони підібрані нами для всіх студенток СМГ з врахуванням показників до занять фізичними вправами.
Наш досвід та вивчення літератури [1, 6] дозволили встановити фізичні вправи, які по структурній дії на організм протипоказані студенткам
План обсягу фізичних навантажень за видами фізичних вправ для студенток експериментальної спеціальної
медичної групи
№ п/п Група фізичних вправ для дозування фізичного навантаження за етапами Заняття м о оаз Р
1-й етап 2-й етап 3-й етап 4-й етап Разом
Академічні ні ій ті о о м, а О Академічні ні ій ті о о м, а О Академічні ні ій ті о о м, а О Академічні ні ій ті о о м, а О Академічні Самостійні
1. Загально розвиваючі вправи 9,0 12,0 18,0 24,0 25,0 52,0 53,0 100 105 185 290
2. Вправи для розвитку витривалості 5,5 7,5 11,5 14,5 15,5 30,0 31,5 60 64 112 176
3. Вправи для розвитку спритності та динамічної сили 2,0 2,5 3,5 5,0 5,0 10,5 10,5 20 21 39 60
4. Вправи для розслаблення м’язів і відновлення дихання 1,5 2,0 3,0 4,0 4,5 9,0 9,01 17 18 32 50
5. Теорія 2,0 — 2,0 — 3,0 — 3,0 — 10 — 10
Разом: 20,0 24,0 38,0 47,5 53,0 101,5 107,0 197 210 376 586
Таблиця 6
Планування обсягу фізичного навантаження за розділами програми для студенток експериментальної спеціальної медичної групи
Розділи програми Вид занять Разом
академічні самостійні годин
Загально- Без предметів 52 128 180
розвиваючі вправи На гімнастичній стінці 20 — 20
З гантелями 16 42 58
З набивними м’ячами 16 — 16
З гімнастичною палкою 1 15 16
Вправи для Біг в чергуванні з ходьбою 12 98 110
розвитку Біг по пересіченій місцевості (крос з
витривалості чергуванням ходьби) Біг з прискоренням (по 30 та 60 м) 16 — 16
12 — 12
Вправи для роз- Рухливі ігри типу естафет 2
витку спритності Спортивні ігри: баскетбол 4 1
бадмінтон 4 —
настільний теніс 11 38
Вправи для роз- Ігри помірної інтенсивності
слаблення м' язів Повільна ходьба 3 — 3
і відновлення Вправи на відновлення дихання 5 10 15
дихання
10 22 32
спеціальних медичних груп:
• вправи, пов’язані з стрибками вниз з будь-якої висоти-
• стрибки в довжину з розбігу-
• стрибки зі скакалкою-
• силові та швидкісні вправи, які виконуються з великим навантаженням.
Висновки.
1. Встановлено, що заняття з фізичного виховання за авторською програмою студенток експе-
риментальної групи та за базовою навчальною програмою студенток контрольної групи мали принципові розбіжності: загально-розвиваючі вправи і вправи для розвитку гнучкості та витривалості в експериментальній групі складали 90% часу академічного заняття, в контрольній групі - 50%. Крім того, в експериментальній групі підготовча частина займала 50% академічного заняття, в контрольній 30%, основна частина складала відповідно 35 і 55% академічного заняття. Також уперше в авторській програмі було закладено нові вимоги стосовно частин самостійного заняття, так підготовча частина планувалася в обсязі 30 — 35 хв., основна частина — 20 — 25 хв., заключна — до 5 хв.
2. Доведено, що, розвиток сили в процесі самостійних занять за авторською програмою можна досягнути вправами з гантелями. В академічних заняттях цю рухову якість можна розвивати за допомогою вправ на гімнастичній стінці (6,9% від обсягу загально-розвиваючих вправ) та вправ з набивними м’ячами (5,5% від обсягу загально-розвиваючих вправ чи 17,7% від обсягу вправ з предметами). На самостійних заняттях з вправ на розвиток витривалості біг в чергуванні з ходьбою складає 87,5%, а біг по пересіченій місцевості (крос в чергуванні з ходьбою) — 12,5%- в академічних заняттях бігу по пересіченій місцевості (крос в чергуванні з ходьбою) відводилось 37,5%. З вправ на розвиток спритності, гра в бадмінтон, складала 100% на самостійних заняттях, а гра в настільний теніс — 52% на академічних заняттях.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем організації занять з фізичного виховання студенток спеціальних медичних груп за авторською програмою.
Література:
1. Бойчук Т В. Модифікація стилю життя студентів як фактор профілактики захворювань серцево-судинної системи / Бойчук Т., Голубєва М., Левандовський О., Тершак Н. // Проблеми формування здорового способу життя молоді: мат. Всеукр. наук. -практ. конф. — Львів, 2007. — С. 24 — 26.
2. Іваночко О. Ю. Моделювання фізичних навантажень студенток спеціальних медичних груп із захворюванням серцево-судинної системи / Іваночко О. Ю., Магльований А. В., Кунинець О. Б. [та ін.] // Молода спортивна наука України,
2008. — Т. 3. — С. 99−104.
3. Кудас К. П. Організація і методика проведення занять по фізичному вихованню з студентами спеціальної медичної групи в вузі: [метод. розробки] / К. П. Кудас, А. С. Морозенко — Херсон: ХДАУ, 2003. — 41 с.
4. Магльований А. В. Основи керування реабілітаційним процесом студентів спеціальних медичних груп / А.В. Магльо-ваний, О.Б. Дуліба, Л. В. Стрельбицький [та ін.] // Сучасні досягнення спортивної медицини, лікувальної фізкультури та валеології: Х Ювілейна міжнародна наук.- практ. конференція. — Одеса, 2004. — С. 187−189
5. Мизеров М. М. Способы оптимизации физического воспитания студентов с отклонениями в состоянии здоровья /
М. М. Мизеров, А. В. Маглеваный // Молодежь на пороге третьего тысячелетия: поиск приоритетов: материалы международной научно-практической конференции. — Одесса,
1995. — С. 63−64.
6. Теорія і методика фізичного виховання. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання / за редакцією Т. Ю. Круцевич. — К.: Олімпійська література, 2008. — Т. 1. — 391 с. — І8ВК 966−7133−96−6.
7. Чабан І.П. Оздоровчо-прикладне фізичне виховання
студентів спеціального медичного відділення з використанням тренажерних пристроїв: автореф. дис… канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24. 00. 02 / І. П. Чабан. — Рівне, 2002. — 21 с.
Надійшла до редакції 19. 03. 2009р.
ovaceba@ukr. net

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой