Організаційно-технологічнеобґрунтування тривалості зведення цивільних висотних будівель в умовах щільної міської забудови

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Строительство. Архитектура


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

№ 11 — 12 листопад — грудень 2011
V = LNJr) = v{r) + Аз г +
A,
где Nr — радиальное усилие в пластинке- ф0 — угол поворота-
2 r r 2
¦Vo
LV=-
Eh2 r- r1 ~2 2r2 і і r
I r1 j-°idr2 dr-
b b r
1 r r1 v® = - j r1 Іф^Ф-
b b
1 r r1
LNv (r) = D~ j r1 j NVo dr2 dr-
D1rb b
P б
Фа = - Pb^ + -^- I qrdr.
q rD1 rD1 b4
Система (7) решается методом итерации. Так как для нелинейных задач процесс простой итерации является расходящимся, необходимо применять такую схему итерации:
N!+1 = ДД-- v+1 = A (lnv ®+Азr + -)+v®
r
r
где в =--------vV^----------• (8)
Фі - (LNq& gt-i + A3r + «)
1 r
Постоянные интегрирования Ah A2, A3, A4 определим из условий (4), (5). Расчеты, проведенные на ЭВМ „Мир“, показали, что процесс итераций с учетом условия (8) сходится на 5 — 6 приближении. За начальное приближение принимались значения N0 = ф0 = 0. Решение нелинейных задач с помощью интегральных уравнений является удобным для программирования и обеспечивает необходимую точность расчетов.
Заключение. 1. Полученные результаты позволяют значительно уточнить напряженное состояние для данного типа резервуаров.
2. Метод, предложенный в статье, легко реализуется. Точность его достаточно высока, что подтвердило сравнение теоретических результатов с экспериментальными, полученными автором статьи.
3. Теоретические и экспериментальные результаты подтвердили возможность эксплуатации подобных резервуаров без анкеров.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Пономарев С. Д. Расчеты на прочность в машиностроении. Справочник. Т. 2 / С. Д. Пономарев. — М.: Машгиз, 1958. — 170 с.
2. Биргер И. А. Круглые пластинки и оболочки вращения / И. А. Биргер. — М.: Оборонгиз, 1961. — 240 с.
3. Коренев Б. Г. Вопросы расчета балок и плит на упругом основании / Б. Г. Коренев. -М., 1954. — 247 с.
УДК 69. 032. 22:658. 5
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕОБҐРУНТУВАННЯ ТРИВАЛОСТІ ЗВЕДЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ В УМОВАХ ЩІЛЬНОЇ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ
А. П. Броневицький*, асп., С. П. Броневицький**, к. т. н.
* Київський національний університет будівництва і архітектури ** КО „Інститут Генерального плану м. Києва“
Ключові слова: цивільні висотні будівлі, висотне будівництво, тривалість, організаційно-технологічні фактори
Постановка проблеми та її зв’язок із науковими і практичними завданнями.
Довговічність, комфортність, економічність та інші параметри цивільнихвисотних будівель зумовлені рівнем розвитку інвестиційно-будівельного комплексу, ступенем активності державної політики, спрямованої на вирішення соціально-економічнихзавданьта формування уявлень про новий рівень житла згідно з основними положеннямиПостанови Верховної Ради України від 24 грудня 1999 року № 1359-XIV „Про Концепцію сталого розвитку населених
40
Вісник ПДАБА
пунктів“ [2], Постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 року № 1001 „Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року“ [3], Наказу Міністерства України у справах будівництва і архітектури від 27 грудня 1993 року № 245 „Про затвердження Положення про експериментальне будівництво“ [4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Активне висотне будівництво в країнах Західної Європи та в Росії значною мірою спонукало підвищення поверховості міської забудови в Україні та її містобудівне регламентування [1].
В останні роки на основі результатів, отриманих під час дослідження зведення багатоповерхових будівель, зокрема В. І. Большаковим [13], С. М. Булгаковим [5],
A. Д. Єсипенко [6], В. М. Кірносом [9], Т. Г. Маклаковою [10], В. І. Торкатюком [15], С. А. Ушацьким [17] та іншими, одержали подальший розвиток наукові праці, спрямовані на пошук раціональних організаційно-технологічних рішень зведення цивільних висотних будівель та висотних багатофункціональних комплексів.
У вирішенні проблем зведення багатоповерхових цивільних будівель в Україні досліджувались такі питання:
— конструктивні рішення та методи розрахунку несучої здатності багатоповерхових і висотних будівель, методи розрахунку їх міцності та переміщень при вітрових та сейсмічних навантаженнях, а також за дії вертикальних та горизонтальних сил-
— об'ємно-планувальні рішення для зведення багатоповерхових будівель-
— організаційно-технологічні рішення зведення багатоповерхових і висотних будівель-
— технологія та організація виконання робіт з утеплення будівель, в тому числі довговічність та ремонтопридатність упроваджуваних систем-
— нормування тривалості зведення багатоповерхових цивільних будівель-
— формування та раціоналізація показників енергозбереження в життєвому циклі багатоповерхових будівель-
— організаційно-технологічне забезпечення надійності та безпечної експлуатації багатоповерхових будівель-
— організація проектування, інвестування і виконання робіт в умовах невизначеності середовища та обмеженості ресурсів-
— обґрунтування техніко-економічних показників інвестиційних будівельних проектів із зведення житлово-цивільних об'єктів на стадії передпроектного аналізу.
Незважаючи на низку перелічених проблем, дослідженням та вирішенням яких займаються як в Україні, так і за кордоном, можна відзначити недостатньо вичерпне висвітлення методології обґрунтування та вибору раціональних організаційно-технологічних рішень зведення висотних будівель та висотних багатофункціональних комплексів в умовах ущільненого міського середовища.
Вирішенню питанняобґрунтування техніко-економічних показників інвестиційно-будівельних проектів присвячені наукові праці В. І. Большакова [8], В. Ф. Залуніна [7],
B. М. Кірноса [9], В. О. Поколенка [11], А. В. Радкевича [12], О. А. Тугая [16], Р. Б. Тяна [14],
C. А. Ушацького [17], В. Т. Шаленного [18] та інших учених і фахівців. Разом з тимзавданняобґрунтування тривалості зведення цивільних висотних будівель в умовах щільної міської забудови потребує подальших досліджень.
Метою статті є дослідження впливу організаційно-технологічних факторів на тривалість зведення цивільних висотних будівель в умовах щільної міської забудови.
Виклад матеріалу. Для дослідження впливу організаційно-технологічних факторів на тривалість висотного будівництва була розглянута вибіркова сукупність, яка складалась із 25 проектів зведення цивільних висотних будівель в умовах щільної забудови м. Києва, розташованих за адресами: бульв. Дружби народів, 44 — 46- пр. Оболонський, 54-
вул. Драгоманова- вул. Червонопільська, 2-г- вул. Радунська, 28 — 32- 3-й мікрорайон житлового масиву „Позняки“, земельна ділянка № 19, буд. № 1 — 4- 4-й мікрорайон житлового масиву „Позняки“, ділянка № 36- перетин вул. Львівської та вул. Живописної- вул. Хорольська, 1-А- вул. Ісаакяна, 17- 4-й мікрорайон житлового масиву „Позняки“ (вул. О. Пчілки) — вул. Малишка, 9-а- вул. Кондратюка, 1- Спортивна площа, 1- вул. Серафимовича- на розі вул. Мечникова та бульв. Лесі Українки.
Об'єктами, що розглядалися, є висотні багатофункціональні будівлі (житлові будинки з об'єктами соціально-культурного, побутового, торговельного призначення та підземними
41
№ 11 — 12 листопад — грудень 2011
паркінгами) з монолітним залізобетонним каркасом із цегляними ненесучими зовнішніми стінами, переважно прямокутної форми у плані.
У результаті обробки та оцінки вихідної інформації встановлено, що основні техніко-економічні показники (ТЕП) та організаційно-технологічні фактори (ОТФ) проектів зведення висотних цивільних будівель в умовах щільної міської забудови змінювались у таких межах (табл. 1).
Таблиця 1
Значення та статистичні характеристики досліджуваних техніко-економічних показників та організаційно-технологічних факторів проектів зведення цивільних висотних
будівель
ТЕП та N. ОТФ Статистичні характеристики N, Тривалість (T), міс. Поверховість (F) Висота (H X м Загальна площа (S), 2 м Загальний будівельний об'єм (V), 3 м Фактор стисне-ності (Se)
Мінімальне значення 21,0 25 75,5 14 186,5 55 400,0 0,3674
Максимальне значення 44,0 37 141 86 960,7 326 007,0 0,7640
Середнє значення 29,016 27 95,0 37 902,15 143 827,57 0,526
Середньоква- дратичне відхилення 6,692 3,699 19,205 4662,625 19 157,357 0,087
Коефіцієнт варіації, % 23,06 13,5 20,21 22,43 24,03 16,59
Аналіз даних, наведених у таблиці 1, дозволяє зробити висновок, що вихідна інформація є достовірною й однорідною, а досліджувані організаційно-технологічні фактори та техніко-економічні показники проектів зведення цивільних висотних будівель в умовах щільної міської забудови підпорядковуються закону нормального розподілу і можуть бути використані для моделювання зв’язку між факторними та результативним показниками.
Побудова моделей зв’язку та їх оцінка здійснювалась у такій послідовності:
— визначення параметрів моделі за допомогою методу найменших квадратів-
— побудова рівняння зв’язку методом крокового регресійного аналізу-
— розрахунок коефіцієнтів кореляції та детермінації-
— перевірка виявлених залежностей за критеріями Стьюдента та Фішера на адекватність реальному процесу висотного будівництва.
Під час дослідження парних моделей обґрунтування тривалості зведення цивільних висотних будівель в умовах щільної міської забудови розглядалися лінійний, гіперболічний, експоненціальний, степеневий види залежностей.
За результатами аналізу відбиралися залежності, які забезпечують адекватність стану системи „проект — фактор“, дозволяють з достатньою точністю визначити вплив організаційно-технологічних факторів на тривалість зведення цивільних висотних будівель і є достовірними.
Для цього організаційно-технологічні фактори піддавалися кореляційному та регресійному аналізам після подання їх у вигляді парних моделей Y = f (x) та багатофакторних моделей Y = f (x1- x2-…- xi-…- xn), де Y — досліджуваний техніко-економічний показник- xi —
організаційно-технологічний фактор- і = 1, n — кількість організаційно-технологічних факторів.
Приймаючи перераховані вище передумови для дослідження впливу систематизованих організаційно-технологічних факторів на тривалість зведення цивільних висотних будівель, приймаємо такі парні моделі:
42
T = f (H) — T = f (Se) —
T = f (F) — T = f (S) — T = f (V)
(1)
(2)
Вісник ПДАБА
та багатофакторні моделі:
Т = f (H, Se, V) — (3)
T = f (H, s). (4)
Отже, за результатами аналізу для включення до методики обґрунтування тривалості зведення цивільних висотних будівель в умовах щільної міської забудови, заснованої на врахуванні впливу організаційно-технологічних факторів, можуть бути рекомендовані такі найбільш статистично достовірні парні моделі (табл. 2).
Таблиця 2
Парні моделі для обґрунтування тривалості зведення висотних цивільних будівель (Т)
Вид залежності Коефіцієнт кореляції Коефіцієнт детермінації, % Фактичне значення критерію Фішера
T = 35,7573 • ln (H) -133,176 0,99 175 98,3567 1376,66
T = (1,94 953 + 6,47 115 • Se)2 0,94 099 88,5462 177,81
T = 18,6988 •VF — 68,6589 0,944 054 89,1238 188,47
T = е 2& gt-77 815+0>-512 652-v (55 000 & lt- V & lt- 106 000) 0,997 699 99,5403 2598,19
T = е3& gt-2 493+0>-229 548^ (124 000 & lt- V & lt- 327 000) 0,994 212 98,8457 770,72
T = 1 0,236 516 + 353'395 S (14 000& lt-S & lt-31 000) 0,961 271 92,4042 145,98
T = -3,4 003+0,84 178-S (33 000 & lt- S & lt- 87 000) 0,978 087 95,6653 198,63
Із метою уточнення одержаних парних моделей і врахування взаємного комплексного впливу систематизованих організаційно-технологічних факторів на тривалість зведення висотних цивільних будівель в умовах ущільненої міської забудови проаналізовано багатофакторні моделі.
За результатами аналізу відібрано найбільш статистично достовірні багатофакторні моделі (табл. 3).
Таблиця 3
Багатофакторні моделі для обґрунтування тривалості зведення висотних цивільних
будівель (Т)
Вид залежності Коефіцієнт множинної детермінації, % Фактичне значення критерію Фішера
T = 15,3191-Se + 0,279 174 • Н — 5,5696 97,7871 486,08
T = 38,5571 • Se + 0,906 582 • F -16,1039 94,4108 185,81
T = 0,1 1999b S + 0,405 882 • Н -11,5257 (14 000& lt-S & lt-31 000) 99,1401 634,1
T = 10,1054 +17,5992 • Se + 0,638 862 • V (124 000 & lt- V & lt- 327 000) 99,1561 470,0
Установлені закономірності впливу організаційно-технологічних факторів на тривалість висотного будівництва можуть бути використані для прогнозування техніко-економічних показників проектів зведення цивільних висотних багатофункціональних будівель (житлових будинків з об'єктами соціально-культурного, побутового, торговельного призначення та підземними паркінгами) з монолітним залізобетонним каркасом із цегляними ненесучими зовнішніми стінами, переважно прямокутної форми у плані, в умовах щільної міської забудови.
43
№ 11 — 12 листопад — грудень 2011
Висновки та перспективи подальших досліджень. Розраховані та відібрані найбільш статистично достовірні парні та багатофакторні моделі дозволяють кількісно оцінити вплив організаційно-технологічних факторів на тривалість цивільного висотного будівництва і можуть бути використані для розробки методики організаційно-технологічного обґрунтування тривалості зведення висотних цивільних будівель в умовах щільної міської забудови.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків: ДБН В.2. 2−24:2009. — Офіц. вид. — К.: Мінрегіонбуд України, 2009. — 103 с.
2. Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів. Постанова Верховної Ради України від 24 грудня 1999 р. № 1359-XIV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //www. rada. gov. ua.
3. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. № 1001 [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http: //www. rada. gov. ua.
4. Про затвердження Положення про експериментальне будівництво. Наказ Міністерства України у справах будівництва і архітектури від 27 грудня 1993 р. № 245 [Електронний ресурс].
— Режим доступу: http: //www. rada. gov. ua.
5. Булгаков С. Н. Технологические инновации в инвестиционно-строительном комплексе / С. Н. Булгаков. — М.: Изд-во РААСН, 1998. — 547 с.
6. Єсипенко А. Д. Наукові основи забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель та споруд: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук: спец. 05. 23. 08 „Технологія та організація промислового та цивільного будівництва“ / А. Д. Єсипенко. — Д., 2007. — 40 с.
7. Залунин В. Ф. Проблемы оценки стоимости строительных проектов / В. Ф. Залунин // Проблеми реконструкції та експлуатації промислових та цивільних об'єктів: Зб. наук. праць. -Д.: ПДАБА, 1999. — С. 15 — 17.
8. Использование сталей повышенной прочности в высотном строительстве и реконструкции / [В. И. Большаков, О. В. Разумова, М. М. Демин и др.]. — Д., 2008. — 187 с.
9. Кирнос В. М. Обоснование стоимости, продолжительности и трудоемкости строительства / В. М. Кирнос, О. Ю. Гупало, Т. В. Данилова // Строительство, материаловедение, машиностроение. — Д.: ПГАСА, 1998. — Вып. 7. — С. 200 — 201.
10. Маклакова Т. Г. Высотные здания. Градостроительные и архитектурноконструктивные проблемы проектирования: Монография / Т. Г. Маклакова. — М.: Издательство АСВ, 2008. — 160 с.
11. Поколенко В. О. Критеріальні та організаційні основи формування циклу будівельних інвестицій на інноваційних засадах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. 05. 23. 08"Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» /
В. О. Поколенко. — К., 2004. — 39 с.
12. Радкевич А. В. Визначення раціонального періоду відновлення об'єктів житлово-комунального комплексу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05. 23. 08"Технологія та організація промислового та цивільного будівництва" / А. В. Радкевич.
— Д., 1995. — 20 с.
13. Реконструкция жилого дома с надстройкой этажей на ул. Батумской, 10 г. Днепропетровска: Учеб. пособие / [В. И. Большаков, О. В. Разумова, В. А. Мартыненко и др. ]- под ред. В. И. Большакова. — Д.: Gaudeamus, 2003. — 188 с.
14. Системи технологій життєвого циклу інвестиційно-будівельної сфери діяльності: монографія / [Р. Б. Тян, П. Є. Уваров, С. В. Іванов та ін.]. — Д.: Вид-во «Маковецький Ю. В. «, 2010. — 344 с.
15. Торкатюк В. И. Принципы формирования и функционирования организационнотехнологических систем обеспечения надежности возведения многоэтажных каркасных зданий (объектов): дисс. … доктора техн. наук: 05. 23. 08 / Торкатюк Владимир Иванович. — М., 1987. -409 с.
16. Тугай О. А. Система адаптації організації будівництва до євростандартів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. 05. 23. 08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» / О. А. Тугай. — Харків, 2008. — 33 с.
44
Вісник ПДАБА
17. Ушацкий С. А. Організація зведення і реконструкції будівель та споруд /
С. А. Ушацький. — К.: Вища шк., 1992. — 182 с.
18. Шаленный В. Т. Организационно-технологические аспекты энергосбережения при модернизации производства конструкций и зданий из бетона / В. Т. Шаленный. — Д.: Наука и образование, 2002. — 200 с.
УДК 666. 973. 3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЗДАНИЙ В УКРАИНЕ
Н. В. Морозова, н. с., С. Ю. Середа, м. н. с., Т. Н. Голубченко, к. х. н., доц.
Ключевые слова: автоклавный газобетон, энергосберегающие конструкции, трехслойные ограждающие конструкции, термическое сопротивление
Постановка проблемы. Постоянный рост цен на энергоресурсы приводит к более рациональному их использованию во всех странах. Важной задачей по снижению энергопотребления является улучшение энергоэффективности зданий. Теплопотери в зданиях примерно распределены следующим образом: стены — 20,9%, окна — 24,2%, вентиляция -49,7%, прочие — 5,2%. Повысить энергоэффективность зданий можно следующим образом: уменьшить теплопотери через наружные стены- избавиться от «мостиков холода" — повысить герметичность здания- увеличить коэффициент полезного действия систем отопления- использовать накопленное в зданиях тепло и возобновляемую энергию- избегать летнего перегрева [2].
Анализ публикаций. В работах В. Большакова, В. Мартыненко, Я. Паплавскиса, А. Франивского не раз освещались вопросы применения в качестве несущих ограждающих конструкций экономичных материалов с высоким термическим сопротивлением. Отмечено, что для уменьшения теплопотерь через наружные стены необходимо при строительстве зданий ориентироваться на эффективные стеновые материалы, тем более что стены — это основной элемент любого здания и сооружения. Их основное функциональное значение заключается в способности выдерживать несущие и ненесущие нагрузки, а также быть ограждающими элементами. По последнему признаку их разделяют на наружные и внешние стены. Однако недостаточное внимание уделялось изучению следующих факторов, влияющих на выбор стеновых материалов. Это экономичность при строительстве, легкость в применении, способность придать архитектурную выразительность, высокая несущая способность, экологичность, энергосбережение в процессе эксплуатации здания и абсолютная безвредность материала.
Цель статьи. Целью данной статьи является анализ применения в качестве энергосберегающих конструкций изделий из автоклавного газобетона и трехслойных ограждающих конструкций. Долговечность дома определяется эксплуатационным сроком службы ограждающих стеновых конструкций. Под долговечностью наружных ограждающих конструкций следует понимать срок их службы с сохранением в требуемых пределах эксплуатационных характеристик в данных климатических условиях при заданном режиме эксплуатации зданий. При этом срок службы отдельных элементов и заполнений ограждающих конструкций должен быть не ниже срока службы всей конструкции. В процессе эксплуатации ограждающие конструкции подвергаются воздействию внешних климатических и техногенных воздействий и обеспечивают поддержание в зданиях требуемых параметров микроклимата. Поэтому при выборе стенового материала особое внимание уделяется его свойствам. Во-первых, нужно учитывать прочностные и теплозащитные качества (показатели теплопроводности в соответствии с действующими нормативными документами) и морозостойкость материала. Во-вторых, паро- и воздухопроницаемость должны обеспечивать в помещениях необходимый температурно-влажностный режим и комфортность в любое время года. В-третьих, группа возгораемости и предел огнестойкости стенового материала должны соответствовать противопожарным нормам. И в-четвертых, внутренние стены должны быть звукоизолирующими. Исходя из вышеизложенного, в последнее время все большую популярность в качестве стеновых изделий приобретает автоклавный газобетон.
45

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой