Farzona as a Worthy Successor of the Traditions of the great Persian-Tajik poetry

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Литературоведение


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

?урабоев ?. ?. Аз нубу? и э? сос то пиллахри ирфон
ББК 60. 028.1 … ?УРАБОЕВ
УДК 1 М И 7(С53)
Д 42
АЗ НУБУ? И Э? СОС ТО ПИЛЛА? ОИ ИРФОН
Та? лили сана? ои му? ими таърих?, мавлуди ходимони давлат?, адибон, а? ли зиё дар гиромидошти арзиш? ои милл? ва фар? анг?, ташаккули? офизаи таърих? на? ш ва мав? еи му? им дошта, то кунун дар сат? и баланди гоявию ташкил?, хотирмону? олиб ва пурсамар? ашн гирифта шудани силсилаи? ашнвора?ои бузургони миллату фар? анги то? ик монанди 675-солагии Шайх Камоли Ху? анд?, 680-солагии Мир Сайид Алии? амадон?, 1000-солагии Носири Хусрав, 1150-солагии Аб? абдулло?и Р? дак?, эълон шудани Соли Имоми Аъзам, та? лили бузургдошти осори мондагори ниёгон мисли? ашнвора?ои Авасто, «Шо?нома», дар доираи? онунгузории ?ум?урии То? икистон ?амасола эълон шудани Р? з?ои Р? дак?, ?алолиддини Рум? ва амсоли ин и? дом?ои на? иб аз сиёсати маънавибунёди Сарвари давлатамон сарчашма ва ил? ом мегиранд. Соли? ор? ба муносибати 600-солагии адиб ва мутафаккири бузурги машри? замин эълон гардидани Соли Абдурра? мони ?ом? ва баргузории кунгура? ои муаззами Мавлоно дар саросари кишвари азизамон? амчунин аз идомаи суннат? ои неки давлатдории навини то? икон дарак меди? ад.
Дар иртибот ба ин бо? арори Раиси вилояти Сугд № 21 аз 14 январи соли 2014 дар? аламрави вилоят баргузории гиромидошти 100-солагии ?а?рамони Итти? оди Ш? рав? ?од? Кен? аев (7 феврал), 90-солагии ?а?рамони Ме? нати Сотсиалист? ?амро То? ирова (8 март), 110-солагии шоир Му? иддин Аминзода, 60-солагии Шоираи хал? ии То? икистон Зулфия Ато? (15 июн), 105-солагии Нависандаи хал? ии То? икистон Ра? им ?алил (3 июн), 90-солагии шоир Му? иддин Фар? ат (7 август), 85-солагии нависанда П? лод Толис (24 август), 150-солагии шоири маъруфи то? ик Тошхо? а Асир? ва нафароне чанд аз че? ра?ои мондагори илму адаб ва фар? ангу сиёсат нишонаи боризи на? ш ва ма? оми за? мату за? матписандии афроди созанда дар такомули? омеа ба с? и саодати азалист.
Боиси хушнуд? ва ифтихори бепоён аст, ки дар радифи ин тантана? о бо? арори мазкур? амчунин 50-солагии мавлуди Шоираи хал? ии То? икистон, барандаи? оизаи давлатии ба номи Аб? абдулло?и Р? дак? шоира Фарзона дар сат? и баланд та? лил мегардад. Ба ин ма? сад дар? аламрави ша? ру наво? ии вилояту? ум?ур? баргузор гардидани нишасту вох? ри?ои хубу хотирмон, ма? фил?ои шеъру суруди шоираи ширинкалом, ташнагони ашъори ноби ин суханвари мумтозро сероб гардонида, табъу нашри силсилаи паж?? ишоти илм? ро? еъ ба па? л??ои мухталифи э? одиёти суханвар? авза?ои илмии кишварро бо
— 6 —
Jurabaev J. Kh. Farzona as a Worthy Successor of the Traditions of the Great Persian-Tajik Poetry
бозёфт? ои арзишманди илм? ва навид? ои тозаи адаб? гановат мебахшанд. Таъсиси са? ифаи илмию адаб? ва оммав? бахшида ба р? згор ва осори шоира та? ти унвони «Каъбаи ?он» дар р? зномаи «?а?и?ати Сугд», мунтазам интишор ёфтани ма? ола?ои олимону адибон, адабиётшиносон дар васоити ахбори оммаи вилояту? ум?ур?, аз? умла ?афтавори «Адабиёт ва санъат» (6), нашрияи «Паёми Сугд» (5) ва гайра баёнгари му? аббати бепоёни хал?, а? ли илм, адабу фар? анг ба шеъри ноби шоира буда, ?амзамон аз арзиши шоён ва баланди илмиву адаб? ва баде? бархурдор будани доираи фарохи э? одии шоираи ширинбаёни то? ик Фарзонаро ба тасбит мерасонад. ?амаи ин, дар навбати худ аз са? м ва на? ши арзишманду мондагори адиба дар рушд ва такомули назми муосири то? ик ва фар? ангу маданияти милл? дарак меди? ад.
Табиист, ки фа? му дарки маънии баланд зав? у сали? аи баланд, мутолиоти фарогир ва? амчунин назари да? и?и маънишиносиро та? озо намуда, му? имтарин авомили дарёфти асли матлаб? о дар радифи осори лексикограф? дар дастаи махсуси мар? аъ?о — шар?? ои осори адаб? аз? ониби шоре? он шар? у баён ва кашфу корбаст гардидаанд. Устоди равоншод Абдулманнони Насриддин тава??? и мубтадиёнро ба се? и?ати шинохти маъно? алб намуда, таъкид доштаанд, ки ани? донистани маънии калимаву ибора? о ва дар навишт ё хаёл? осил намудани ашколи насрии байт аз шарт? ои ?атмии шинохти маънии рангин ба шумор меояд. Дар ин радиф эшон доир ба мо? ияти омили сеюми кашфи маънии сухани адиб зикр намудаанд, ки ин? и?ат аз? ама мушкил ва пурихтилоф буда, «бояд ангезаи аслии фикри адиб муайян гардад, ё? адди а? ал заминаи ил? омоти шоир? ва ангезаи тафаккури адибонро? усту? намоем. Яъне, чун мехо? ем, гав? ари маъно ба даст орем, бояд муайян созем, ки маъдани он аз кадом кон аст. Ин? о манзури мо кони тахайюл ё кони та? аллиёти кай? он? ё р?? он?, ё олами зо? ир?, ё румузи ирфон? ва амсоли ин? ост. Он талаб дорад, ки хонандаи му? а??и? бо адиби фозили со? иби ил? омоти гайб? ?амсухан ва? амнаво гардад, то ба дара? аи андеша? ои? боло равад, мояи ангезиши э? сос ва тафаккури? ро дарёбад ва шиносад. Он го? сафа? оти маъно чун сафа? оти китоб ба р? и? боз хо? ад шуд» (3, с. 134).
Фа? му дарки матолиби дарёи бекаронаи хаёлоти рангини шоираи со? ибсабк имр? з та? озои онро дорад, ки фар? анги ибороту таркиботи нафиси шеъри? та? ия ва интишор ёбад. Боиси хушнуд? ва дастгирист, ки бо ибтикори ду нафар аз ихлосмандони каломи бадеъ — Фариштаи Назар ва Адибаи Ху? анд? интихоба? ои фар? анги муаллифии шеъри шоира та? ти унвони «Фар?анги Фарзона» ?исм-?исм тавассути нашрияи «Паёми Сугд» (5) ба? аводорони худ пешни? од мегардад. И? доми мазкур дар шинохти дурусти маънии шеър на? ши му? им дошта, ?и?ати дарки тобиш? ои сувариву хаёлии ашъори на тан? о Фарзона, балки умуман шеъри муосир муфид хо? ад буд.
Дар радифи осори баландпояи Фарзона, ба монанди «Тул?и хандарез» (Душанбе, 1987), «Шабохуни бар?» (Душанбе, 1989), «Ояти иш?» (Душанбе, 1994), «То бекарона? о» (Ху?анд, 1998), «Меъро?и шабнам» (Душанбе, 2000), «?атрае аз М? лиён» (Ху?анд, 2003), «Як гунча роз» (Ху?анд, 2005), «М??ри гули мино» (Ху?анд, 2006), «Сад барги газал» (Ху?анд, 2008), «Саду як газал» (Душанбе, 2011), «Себарга» (Ху?анд, 2011), «Парниёни ?он» (Душанбе, 2011),
— 7 —
?урабоев ?. ?. Аз нубу? и э? сос то пиллахри ирфон
«Набзи борон» (Те?рон, 2013) тари? и нашриёти «Адиб» ба нашр расидани ма? м?аи хотирот ва нигошта? ои суханвар та? ти унвони «Дарёи с? зон» армугони арзишманди шоира ба? ашни 23-юмин солгарди Исти? лолияти давлатии? ум?урии То? икистон ба? исоб рафта, ба? ри хонандагонаш аз фаязони с?? бат?ои нобигагони илму адаби кишвар, монанди Сотим Улугзода, Лои? Шерал?, Му? аммад?он Шакур?, Абдулманнони Насриддин, Аъзам Сид? ва дигарон бори дигар навиди тоза меорад.
Лозим ба таъкид аст, ки ашъори Фарзона фарогири мавз? ъ?ои мухталифи и? тимо?, ахло??, фалсаф?, иш? ва амсоли ин? о буда, хонандаро ба к? и андеша? ои дур мекашад. Навпардозиву суварнигории нозуки хаёлоти нафис бо корбурди таркибу таъбироти нотакрору камназири шоирона дар раванди э? оди маъни? ои наву бикр исте? кому исти? лол бахшида, балогати сухани адибаро дар ме? вари адаб вусъат бахшидаанд. Хонандаи закитабъ бо саро? ият дарк хо? ад намуд, ки аз нахустин шеър? о то ба ма? м?а?ои ахиран ба нашр расидаи ашъор такомул ва рушди фардию? унарии суханвар дар майдони фарохи адаб боризан ба? илва омада, ?а?они рангини андеша? ои шоира аз доираи тааллу? оти замин? то фарози осмон? о сууд меёбад,? шеъри дил мехонад.
Ашъори ин шоираи рангинхаёл дар донишго? и мо низ? аводорони зиёд дошта, раёсати донишго? пайваста ба? ри такомули фар? ангу маънавиёт ва? исси зебоиписандии насли? авон тадбир? ои судманд меандешад. Пайваста доир гардидани муло? от?ои судманд бо а? ли адабу фар? анг далели равшани ин гуфта? ост. Суханрони? ои баландпарвози шоира бор? о ма? фил?ои илмию адабии а? ли донишго? ро шук?? у тароват бахшида, дар дили шефтагони каломи бадеъ ме? ри беандозаро нисбат ба пешаи суханвар? ангеза додааст. Маро ин дам с?? бат?ои гуворои шоира дар бахши адабию фар? ангии конференсияи илмии байналхал? ии донишго? — «То?икистон ва муносибат? ои байналхал? ии муосир: ?а?онишав? ва манфиат? ои минта? ав?» (19−20 майи 2007), ма? фил?ои «Ган?и сухан», ?исми адабию муси? ии конференсияи? ум?уриявии «Абдурра?мони ?ом? ва масоили рушди фар? ангсолор? дар тамаддуни Шар?» (26 сентябри соли 2014) ба хотир меоянд. Ин ла? за?о дар замири иштирокдорон ва ме? монони ?амоиш?ои донишго? абад? на? ш бастаанд ва умедворам, ки ин робитаи пурфайз солиёни дароз а? ли донишго? и моро бо шоира ва каломи ноби ширини то? ик? ба? ам мепайвандад.
Дар мавриди на? ш ва ма? оми иртиботи? амкор? бо Фарзонабону метавон хеле? арф зад. Аммо мехо? ам бо ин чанд нуктаи мухтасар иктифо намуда, аз номи? омеаи ме? натии донишго? устоди сухан Фарзонабонуро бо милоди? у?астаи умр самимона та? ният г? ям, барояшон саломат?, умри дароз, парвоз? ои боз? ам баландтари э? од? ва фитриро таманно намоям.
Раёсати Донишго? и давлатии? у?у?, бизнес ва сиёсати То? икистон ?амчунин дар исти? бол аз ин? ашни муборак ва фархундаи милоди шоираи мумтоз тасмим гирифт, ки шумораи навбатии ма? алларо омодаи нашр намояд. Умедворем, ин и? дом дар та?? и?и осори бегазанди Фарзона муфид ва? аводорони зав? и баланди бадеиро судманд хо? ад буд.
Кадидвожа? о: назми муосири то? ик?, Фарзона, адабиёт ва фар? анг, арзиш? ои милл?, ашъори Фарзона
— 8 —
Jurabaev J. Kh. Farzona as a Worthy Successor of the Traditions of the Great Persian-Tajik Poetry
Пайнавишт:
1. Олим? онов, М. Муруре бар калимасози? ои устоди сухан //?а?и?ати Сугд, № 98(17 311), аз 14 августи 2014.
2. Сатторзода, А. Аз фарши и? тимоъ то арши кибриё //?а?и?ати Сугд, № 89 (17 302), аз 24 июли 2014.
3. Тазкираи адибони вилояти Сугд. -Ху?анд: Ношир, 2004. -340с.
4. Файзуллоев, Н. ?азалсарои маъруфи давр // ?а?и?ати Сугд, № 107(17 320), аз 4 сентябри 2014.
5. Фар? анги Фарзона. Та? ияи Фариштаи Назар ва Адибаи Ху? анд? //Паёми Сугд, № 7, 2014.
6. ?асанов, А. ?арфи тозаи Фарзона // Адабиёт ва санъат, № 37(1748), аз 11 сентябри 2014
Reference Literature:
1. Olimjonov M. The View upon Verbal Creation of Word Master // Khakikati Sughd, #98 (17 311). August 14, 2014.
2. Sattorzoda A. From the Trivial to the Divine // Khakikati Sughd, #89 (17 302), July 24, 2014.
3. Anthology of Sughd Voliyat Men-of-Letters'- Works. — Khujand: Noshir, 2004. -340 pp.
4. Fayzulloyev N. The Famous Poetess of Contemporaneity // Khakikaty Sughd, #107 (17 320), September 4, 2014
5. Vocabulary of Farzona'-s Creation //Payomi Sughd, #7, 2014
6. Khasanov A. Innovation in Farzona'-s Word Creation // Literature and Art. #37 (1748), September 11, 2014.
Фарзона — достойный продолжатель традиций великой персидско-таджикской поэзии
Ключевые слова: современная таджикская поэзия, Фарзона, литература и культура, национальные ценности, сборники стихов Фарзоны
Статья посвящена историческим и юбилейным событиям, юбилеям государственных деятелей, представителей интеллигенции, а также 50-летию народного поэта Таджикистана Фарзоны. Проведение подобных торжественных мероприятий в период после обретения Таджикистаном государственной независимости имеет важное значение в воспитании уважения к национальным и культурным ценностям и укреплении исторической памяти народа. Автор постарался раскрыть новаторскую роль и значительное место творчества Фарзоны в развитии современной таджикской поэзии и национальной культуры. Особенно подчеркивается, что творения Фарзоны заставляют читателя задуматься о многообразии и богатстве жизненной тематики, так как в её стихах отражены социальные, философские, любовные, воспитательные и другие проблемы общества. Также в статье сообщается о творческих вечерах поэтессы, которые проводятся в рамках мероприятий, посвящённых великим деятелям культуры республики. Неоднократно поэтесса принимала участие в торжественных мероприятиях, проводившихся в
— 9 —
?урабоев ?. ?. Аз нубу? и э? сос то пиллахри ирфон
университете, на которых читала многочисленным поклонникам свои одухотворенные стихи.
Farzona as a Worthy Successor of the Traditions of the Great Persian-Tajik Poetry
Key words: modern Tajik poetry, Farzona, literature and culture, national value, jubillee, collection of Farzona'-s Poems
The article dwells on history and jubilee events, anni-versaries of state votaries, repressentatives of intellectuals, and also on the 50-th aniversary of people'-s poetess of Tajikistan Farzona. Celebration of solemn events in the period of state independence acquired by Tajikistan is of great importance in the cause of upbringing of respect for national and cultural values and consolidation of the people'-s historical memory. The author made an endeavour to disclose the innovatory role and the significant place of Farzona'-s creation in the development of modern Tajik poetry and national culture. The author emphasizes especially that Farzona'-s creation makes the reader get pensive over variety and richness of life thematics, as her poems reflect social, philosophical, educational and other problems, love inclusive. The author also presents the facts related to creative evenings of the poetess conducted in the frames of the arrangements devoted to the great votaries of the culture of the republic. Multiple times the poetess took part in solemn events conducted at the University where she recited her spiritual poems for numerous admirers.
Роцеъ ба муаллиф:
??рабоев ?амшед ?абибуллоевич, номзади илм? ои таърих, дотсент, ректори Донишго? и давлатии? у?у?, бизнес ва сиёсати То? икистон, сарму? аррири ма? аллаи «Ахбори Д Д? БСТ», (?ум?урии То? икистон, ш. Ху? анд), e-mail: jurabaev. jh@mail. ru
Сведения об авторе:
Джурабаев Джамшед Хабибуллоевич, кандидат исторических наук, доцент, ректор Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики, главный редактор журнала «Вестник ТГУПБП» (Республика Таджикистан, г. Худжанд), e-mail: jurabaev. jh@mail. ru
Information about the author:
Jurabayev Jamshed Khabibullayevich, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, rector of TSULBP, editor-in-chief of the journal «Bulletin of TSULBP «-edition of the Tajik State University of Law, Business and Politics (Tajikistan, Khujand), e-mail: jurabaev. jh@mail. ru
— 10 —

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой