Farzona'' s Innovation in "dubaity" genre

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Литературоведение


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Rahmatov B. Farzona'-s Innovation in & quot-Dubaity"- Genre
ББК 84 (Т)-5 Б. РА? МА ТОВ
УДК 808.5 (2Т)
Р 27
ИБТИКОРОТИ ФАРЗОНА ДАР ЖАНРИ ДУБАЙТИ
Устод Фарзона ба? айси тавонмандтарин шоири муосири то? ик ?ариб дар? ама анвои шеъри то? ик? ?унарозмо? мекунад ва дар аксар навъ? о муваффа? ?ам ?аст. Ибтикороту навовари? ои? дар ма? олоту кутуби му? а??и?он дар заминаи газал ва дигар анвои шеър? ало? ида ом? хта шудааст, аммо дубайтисароии ин шоираи мумтози то? ик то? ан?з, то он? о, ки ро? ими сутур ога? дорад, ба силки та?? и? кашида нашудааст.
Дубайт? ба ашъоре итло? мешавад, ки? амчун рубо? аз чор мисраъ иборат буда, тарзи? офиябандияш низ? аммонанди рубоист, аммо дар вазни ин ду навъи шеъри форс? ихтилоф аст. Дубайт? тан? о он ашъореро мег? янд, ки дар вазни «мафоилун, мафоилун, мафоил ё фа? лун» бошад (7, с. 221). Ба андешаи? алолуддини ?умо? агар шеър аз ин вазн хори? шавад, онро ногузир рубо? ё? итъа мехонанд (14,с. 151). Нуктаи? обили тава??? ин аст, ки дар гузашта адабпаж?? он рубоиро дубайт? низ мегуфтаанд (10, с. 115). Аз ин р?, дубайти? о дар адабпаж?? ии классикии форсу то? ик бо номи фа? лавиёт (па?лавиёт) маш? уранд. Ба ишораи Ибни Му? аффаъ Фа? ла сарзамини Мод будааст ва Исфа? он, Рай, ?амадон, Нованд ва Озарбой? он ба он дохил мешудааст (7, с. 221). Ин суханро муаррихоне, чун? амзаи Исфа? он? (13, с. 47), Ибни Хур-додбе? (3, с. 58) ва Ё? ути ?амав? (2,зайли «фа?ла») бо камубеш тафовут? о такрор намудаанд. Бино ба ин истидлол му? а??и?они эрон? бар он а? идаанд, ки г? ё дубайт? аввал дар ин марокизи фар? анг? пайдо шудааст ва онро Абулаббоси На? ованд? (шоири ?арни XI) бо ла?? аи на? ованд? суруда (8, с. 120- 7, с. 222) ё бархе ин нисбатро ба Бобо То? ир меди? анд (1, с. 597). Ин а? ида аз ду? и?ат ?обили пазириш нест: Дар замони Ашкониёну Сосониён навъи суруде мав? уд буда, ки бо номи «па?лавон?» (па?лав?) маш? ур мебошад ва баромади ибора? ои «гулбонги па? лав?», «суруди па? лав?», «байти па? лав?» ва г. ма? з аз он аст. Аз ин р?, ба ин навъ ашъор, ки дубайт? ?ам зо? иран аз он маншаъ мегирад, «тарона» ном мебурданд. Шояд то? икони ?адим шеърро бидуни о? анг тасаввур намекарданд ва ба гуфтаи Шафеъи Кадкан? дар байни он? о «шеър сурудан» рои? буд, на «шеър гуфтан» (11, с. 487). Шуарое? ам буданд, ки хеле пештар аз Абулаббоси На? ованд? ва Бобо То? ир дубайт? сурудаанд ва онро бо г? иши ма? аллу забони шеваг? олоиш накардаанд. Масалан, Ма? муди Варро? и ?ирав? дубайтие дорад: Нигорино ба на? ди ?он-т над? ам,
Гарон? дар ба? о, арзон-т над? ам.
Гирифтастам ба? он домони васлат,
Ни? ам ?он аз кафу домон-т над? ам.
— 195 —
Ра? матов Б. Ибтикороти Фарзона дар жанри дубайти
Бо дарназаргирии он ки вазни дубайт? аз авзони? адимаи форсист ва он аз ар? зи араб? ба мо нагузаштааст, метавонад фаразияи шеъри нотамом будани дубайтии мазкур пайдо шавад, аммо бо тава??? бар он ки маъно ва ма? сади шоир дар пораи шеърии мазкур пурра та? ассум ёфтааст, онро метавон бе ягон шакку шуб? а аз? абили ашъори мавриди назар шуморид. Аз ин? абил ашъор дар дигар намояндагони ин давра? ам мав? уд аст, вале баъзеи он бидуни риояи? офия дар мисраи аввали шеър оварда шудааст. ?арчанд, ин падида дар адабиёти муосири то? ик ва Эрон низ ба чашм мерасад, аз овардани ин гуна мисол? о худдор? намудем.
Шукуфоии ин навъи адаб? дар адабиёти классик бо номи Бобо То? ир ало? аи ногусастан? дорад ва шоироне, ?амчун Сиёвуши Касро?, ?асан ?у-сайн?, Ма? д? Ахавони Солис, ?ушанги Ибти? о? ва? айсари Аминпур дар адабиёти муосири Эрон ба сурудани дубайт? даст задаанд. Дар адабиёти муосири то? ик? дубайти? ои оши? онаи Амин? он Шук??? мав? еи махсус дорад, аммо густариш ва ташаккули он бидуни кору пайкори шоири бузургу нотакрор Лои? Шерал? ба ин вусъат ва па? нои корбурди худ шояд намерасид. Барои он ки аз? и?ати танаввуи мавз? ъ дар жанри дубайт? на дар адабиёти муосири Эрон ва на дар адабиёти муосири то? ик ва? атто дар адабиёти классики форсу то? ик касе ба пояи устод Лои? намерасад. Бо ву? уди ин, мар? алаи нави густариши жанри дубайт? дар осори устод Фарзона дида мешавад, зеро мо ташаккули онро аз? и?ати лафз ва ороя? ову дарунмояи шеър ма? з дар дубайти? ои шоираи мазкур мушо? ида менамоем.
Бо дарназардошти муло? изаи куллие, ки банда болои дубайти? ои адабиёти классик ва? ам муосири форсу то? ик доштам, бояд нуктае ба риштаи? айд кашида шавад, ки дубайти? о ?амчун навъи муста? или адабиёти хаттии форсу то? ик ба чанд гур?? и махсус чудо мешаванд, ки бо та? симбандии рубои? о шабо? ат доранд. Вале, мутаассифона, ба ин нукта му? а??и?они киром тавачч? зо? ир накардаанд ва та? симбандии банда? ам якдарача шартист. Аз ин р?, агар ну? соне дар он р? намуд, умедворам, ки аз тарафи му? а??и?он такмил меёбад.
Дубайт? дар адабиёти хатт?, аз р? и мушо? ида?ои мо, ба гур??? ои зер чудо мешавад: 1. Дубайти? ои оши? она 2. Дубайти? ои орифона 3. Дубайти? ои фалсаф? 4. Дубайти? ои ичтимо? 5. Дубайти? ои сиёс? 6. Дубайти? ои андарз?.
Бар хилофи а? идаи бархе му? а??и?он, ки дубайтиро аз чи? ати танавв? и мавз? ъ камзарфтар аз рубо? пиндоштаанд (6, с. 164), мо онро ба шаш даста та? сим намудем. ?ол он ки рубо? ба чор даста чудо мегардад (7, с. 298- 1, с. 623). Албатта метавон дубайти? ои сиёс? ва ичтимоиро ба як даста шомил кард, аммо аз он ну? таи назар, ки дар адабиёти муосири Эрон (дар давраи машрута) ба дубайти? ое дучор мешавем, ки о? анг?ои сиёс? доранд, ногузир ба мавчудияти ин гур?? и дубайти? о ?оил мешавем. Дар адабиёти точик? ам дар байни дубайти? ои устод Лои? камубеш намуна? оеро аз ин гур? метавон дарёфт: Шигифто, ?о?или о? илтарошанд,
Ки бар чашми? а?щат хок пошанд.
Харошиданд бас р? и Заминро,
Кунун хо? анд р? и Ма? харошанд (12, с. 702).
— 196 —
Rahmatov B. Farzona'-s Innovation in & quot-Dubaity"- Genre
Дар байни дубайти? ои устод Фарзона бештар аз? ама анвоъ дубайти? ои оши? она дида мешавад ва шояд ин аз он хотир бошад, ки дар таърихи адабиёти форсу то? ик дубайти? ои оши? она зиёдтар аз анвои дигари ин жанр корбаст шудаанд ва шуарои дубайтисаро низ тава??? и вижаро ба ин навъи дубайт? додаанд. Аммо иш? е, ки устод Фарзона дар дубайти? о ва умуман ашъораш тараннум мекунад, ?амчунон поку мубаррост, ки го? е байни дубайти? ои оши? она ва орифонаи шоира фар? е наметавон гузошт. Дубайти? ои оши? онаи адабиёти форсу то? ик аз рубои? ои оши? она тафовуте ами? ва да? и? доранд. Агар дар рубои? ои оши? она шоир бештар ба васфи? усну ?амоли маъшу? машгул аст, дар дубайти? о бештар авсофи худи иш? меояд ва дар рубои? о маъшу? камтар мавриди хитоби шоир? арор мегирад, дар дубайти? о баръакс маъшу? бо калимоти «гул» (эй гул, гули ман ва дар баъзе маврид? о гули? он), «ёр», «дилбар» ?амеша мухотаби шоир аст. Аммо? олибтарин нукта он аст, ки дар дубайти? ои оши? она «дил» мухотаби асосии шоирон аст ва шуаро го? е аз он шикоят? ову норизои? о мекунанд. Шеваи баёни устод Фарзона дар ин масъала аз услуби баёни дигар шуаро куллан фар? мекунад. Шоира дар чанд дубайтие, ки ба дил хитоб карда, ё вожаи «мав?ум"-и дилро шар? намудааст, ?амеша о? анг?ои шодмонаро истихдом кардааст. Чунончи:
Дили ман дафтари адвори ишц аст,
Ки? ар мусицияш асрори ишц аст.
?амин до-ре-ми-фа-со-ляву си-до,
Тараннум? ои нотакрори ишц аст (9, с. 230).
Ё ин ки:
Яке омад ба цони мо? идоят,
?идоят омад аз? оят-оят.
Фацат тац-тац задан омуз, эй дил,
Ки бит боз дар? ои иноят (9, с. 220).
Дил ба пиндори шоира ба солики тари? ати ирфон шабо? ат дорад ва аз ин ли? оз хитобия? ову ишороти? ба ин маън? дар дубайти? о ба таври вофир вомех? рад. Манзури мо аз матра? намудани ин ба? с намоиш додани? удрату тавоноии шоир аст, зеро дил аз калидвожа? ои ?адимии дубайти? ои адабиёти форсу то? ик мебошад ва? ар шоире ало? адри тавоноии худ бо ин гуна калимот тимсол? ои махсусеро офаридааст. Масалан, устод Лои? дилро «ра?"-у «ра?-бар"-у «манзил» ва «бад"-у «душман"-у «?отил» мешиносад. Устод Фарзона во-жаи дилро бо ибороти шоиронатар маърифат мекунад: «монои лола», «гули сурх», «пайки лоязол?» ва амсоли ин. ?олиб он аст, ки шоира бидуни истих-доми вожаи дил? ам ма? сади худро баён мекунад:
Га? е дар зеру бам таъцил дорй,
Гауе сад сол? ам таътил дорй.
?асам бар он тапидан? ои ноц? р,
Ки ту оёти бетаъвил дорй (9, с. 226).
Бармегардем ба вижаи иш? и Фарзона. Шоира ба? адде ба тасвири иш? ва па? л??ои гуногуни он машгул аст, ки хонанда мепиндорад? оши? и иш? аст, на оши? и маъшу?. Мисол:
— 197 —
Ра? матов Б. Ибтикороти Фарзона дар жанри дубайти
Чу оина зи тасвират шукуфтам,
Шафа? килко, зи та? рират шукуфтам.
Ч? сармох? рда будам, иш?, эй иш?,
Зи таъсират, зи таъсират шукуфтам (9, с. 216).
Шоира го? иш? ро ба «Исии Марям», ки «ба номи? гуна? бастан гуно? аст"шабо?ат меди? ад, го? ба «офтоби гарм? авлон"-у «ва?йи ни? он?». Рост?, ки шоира иш? ро воситаи расидан ба худшинос?, ба истило? то мани ман /Маро то он мани зебои дигар,/Ту, оре, иш?, як ту нардбон?/ ва новобаста аз шур?? и ?ама шуаро маф? уми то абад бетар? умон /Се ну? та то абад бетар? умон аст/ медонад ва ба пиндори? барои пазириши иш? ба инсон во? еоту ашёи бузурге лозим нест, зеро иш? метавонад бо як дона гандум /Ту бо як дона гандум омад?, иш?/ дар ву? уди инсон? о ?о бигирад. Бо ин? ама а? оид му? имтарин нуктае, ки устод Фарзона дар маърифати иш? баён медорад, он аст, ки? фар? е байни иш? и замин? ва осмон? намегузорад, зеро? ардуро ?ам огози нак? и?о мешиносад:
Яке г? яд, ки иш? и ман заминист,
Дигар г? яд, ки иш? и ман баринист.
Маро ин? арду як иш? аст, як иш?,
Ки огози нак? иофаринист (9, с. 231).
Ирфони устод Фарзона монанди ирфони классик? оганда аз маърифати зоти? а?(?) ва сулуку тари? ат?ои ирфон? нест, балки шинохти модерн аз он аст. Дуруст аст, ки шоира ба шинохти баъзе сифат? ои Кирдгор ишора? о дорад, чунончи: «дари аршии истигфор боз аст» ё ин ки Худо дар дубайти? ои? ба? айси мухотаб аст:
Дуй кардам, бубахшо, эй Ягона,
Ало яктотарини бедугона.
Чу иш? и мо аз аввал муста? им аст,
Нагущад цосиде андар миёна (9, с. 225).
?олиб он ки Фарзона баробари ба тарзи анъанав? ба Худо бо вожаи «Д?ст» хитоб кардан, вожагони вижаеро низ корбаст менамояд, ки «Корсоз» ва «Корфармо» аз ин гур?? анд. Аммо ме? вари ирфони шоира инсон аст ва бешак метавон гуфт, ки? ?амон ирфони инсонгарои мавлавигунаро дар шакли хос ва тарзи ифодаи хоси худаш корбаст менамояд. Дар ин гуна ашъор бештар ва? т мухотаби? кулли инсон? оянд. Мисол:
Ту оинномаи р? шанба?ор?,
Ту фар? анги афифи чашмасор?.
Ч? гофил аз худ?, эй гофил аз мо,
Намедон?, ки хоси Кирдгор? (9, с. 221).
Чунонки аз дубайтии мазкур ва аксар дубайти? ои орифонаи устод пай бурдан мумкин аст, ба а? идаи? Ма? буби азал? инсонро д? стдору парастори? амешаг? аст ва ин баландтарин дара? аи махлу? пеши холи? и худ мебошад. Мисол:
Ало ноёрии ту айни ёр?,
Ч? ?икмат дорад ин беэътибор?.
Маро то тавба бурд?, то гуна? не,
?амин бошад гулувви д? стдор? (9, с. 223).
— 198 —
Rahmatov B. Farzona'-s Innovation in & quot-Dubaity"- Genre
Ма? оми Инсон (?асдан бо? арфи калон, чунонки дар баъзе дубайти? ои шоира? амингуна сабт шудааст, навишта шуд) дар ирфони устод Фарзона ба? адде устувору побар? ост, ки? фаротар аз адёну мазо? иб андеша мекунад ва адёнро «пуштипо» мезанад /Башар ?ам хаста шуд аз? анги адён/ ва онро? е? дар му? обили шарафи бузурги Инсон будан медонад. Инсони? а?и? будан ба назари шоира бидуни шинохти комили Офаридгораш номукаммал хо? ад буд: Бифармо, эй яминиву ясор?,
Биё, эй м? савиву эй насор?.
Маро ин бас, ки Инсониву дар худ,
Худоро мекун? оинадор? (9, с. 226).
Мушкили? иддие, ки барои тар? е? додани дубайти? ои шоира мав? уд аст, ин ки ме? вари фалсафа ва? а?оншиносии? ?амон инсон мебошад ва аз ин хотир дубайти? ои фалсафии Фарзона ба? адде омехтаг? ва дар? амрезие бо дубайти? ои ирфонии? доранд. Дар байни дубайти? ои дар китоби «Себарга» нашршудаи шоира мушо? ида шуд, ки? ба ин мавз? ъ камтар тава??? зо? ир карда ва агар р? оварда бошад? ам, маврид? ои хеле кам. Мисол:
Ниго? и ?айратам бар осмон аст,
Ки хатти мехияш бетар? умон аст.
Ба мисли к? даки синфи якам ман,
Ки дар чашмам? а?он чун чистон аст (9, с. 233).
Дар дубайтии мазкур? амон фалсафаи ношинохта ва гайримаъруф будани? а?он тараннум шудааст. Мавз? и и? тимоъ ?ам аз? умлаи мавз? оте мебошад, ки шоира ба он камтар эътино намуда, вале? арчанд дубайти? ои кам дар ин мавз? ъ дида шуд, он? о бо таркиботи хос ва тарзи баёни вижа иншо шудаанд. Масалан: Макун та? сими ме? ру мо? у ан? ум,
Ки дар зулмоти худ гум мешав?, гум.
Ч? ?ам г? ям, ки нафсатро надор?,
Зи шав? и х? рдани як дона гандум (9, с. 228).
Шоира дар дубайтии мазкур падида? ои замониро бо такя бар талме? и зебо шар? у тафсир мекунад ва инсониятро мазаммат? ам менамояд, ки аз зулумоти нафсу торики? ои худхо? набаромада, ба осмонпаймо? ва сайёракашфкун? ра? ме?? яд. Дубайти? ои сиёс? дар байни ашъори устод Фарзона дида намешавад ва ин нишонди? андаи он аст, ки шоира? а?онбинии худро ма? дуд накардааст. Мавз? и андарз низ аз мавз? оти серистеъмоли дубайти? ои устод Фарзона мебошад. ?арчанд, метавон гуфт, ки устод Фарзона муста? иман касеро наси? ат накардааст /Наям ман тавбафармои халоик/, аммо бо ишороти латиф ва нозукбинона даъват ба нек? ва зебоиофар? мекунад. Мисол:
Зи? амдин? ?ам охир? амдил? бе?,
Зи ого? ии ботил гофил? бе?.
Чу мардумро ба фасл ор?, на бар васл,
Аз ин бадмеваг? бе? осил? бе? (9, с. 231).
Дар байни дубайти? ои шоира дубайти? ое дар мавз? и ба? ор, навр? з ва ватан дида мешавад, аммо чун ма? оли ма? олаи мо баррасии кулли ин мазоминро надорад, фа? ат бо ишора ба ин мавз? от иктифо кардем.
— 199 —
Ра? матов Б. Ибтикороти Фарзона дар жанри дубайти
?олибтарин нукта дар мавриди дубайти? ои устод Фарзона он аст, ки тарзи баён ва забони шоира аз имтиёзоти вофир бархурдор аст. Аз ин р? тааммули мухтасаре ба ин вижаг? аз а? амият хол? нест. Му? имтарин падидаи забони шеъри устод Фарзона он аст, ки? дар шеъри худ таносуб? ои нави калимотро кашфу корбаст мекунад ва аз ин дидго? забони шеърро гановатманд мегар-донад. Чунончи, калимот ва таркиботи «ча?-ча?», «?ад-?омат» ва «шарристон» бо «?ар-?аристон», «кофаристон» ва «шаккаристон» дар як дубайт? таносуб шудаанд. Ё ин ки? ангоми тасвироти акс овардан, шоира калимаи урёнро бо э? ром п? шидан тазод месозад:
?ама куфрам, ?ама имонам, эй ёр,
Чу суб? урёнаму э? ромп?шам (9, с. 218).
Баробари ин, истифодаи вофири иборот ва таркиботи хоси фразеологии шоира бояд таъкид шавад, ки ин падида? ои забон? дархури навиштаи ало? ида ?астанд.
Хулоса тааммул бар таърихи жанри дубайт? дар адабиёти хаттии то? ик ва хосса дар дубайти? ои устод Фарзона нишонди? андаи он аст, ки мав? еи ин шакли адаб? дар адабиёти классик ва дар адабиёти муосири то? ик устувор буда, намуна? ои он та? рибан дар э? одиёти тамоми шуаро то? ик дида мешавад, аммо шукуфоии асосии он ба э? одиёти Лои? Шерал? ва Фарзона вобастагии комил дорад. Чунонки аз та? симбандии мавз? ии ин навъи шеър? ва баррасии он дар ашъори устод Фарзона маълум шуд, дар байни дубайти? ои шоира та? рибан ?ама анвои жанри дубайт? бо тарзу усули хоси истифодаи? дида мешавад, аммо пешрав? ва дастоварди шоира дар он нест, ки? дар? амаи ин анвоъ шеър суруда, балки дар он аст, ки? ин анвоъро бо камоли устод? ва тарзи вижа истихдом намудааст. Дар ин росто тава??? и шоира ба мавз? и иш? ва инсонгаро? бештар буда, мавз? и ирфону андарз низ дар байни дубайти? ои? ма? оми ма? сус доранд. Махсусият? ои забон? ва ибораороии устод Фарзона дар жанри дубайт? ?обили ом? зиш ва паж?? иши ?удогона буда, бе? тарин намунаи забони ноби то? ик? дар он дида мешавад.
Калидвожа? о: назми муосири то? ик, жанр? ои адаб?, дубайт?, э? одиёти Фарзона
Пайнавишт:
1. Аббоспур, ?уман. Дубайт? / Фар? ангномаи адаби форс?. -?илди дувум. -Те?рон: Фар? ангистони забон ва адаби форс?, 1381?. -С. 596−597.
2. Ё? ут ?амав?, Ша? обуддин Абуабдулло?. Муъ? ам-ул-булдон. -Байрут: Дор Содир, 1376?. -324 с.
3. Ибни Хурдодбе?. ал-Масолик ва-л-мамолик Ба к? шиши Му? аммади Махзум. -Байрут, 1988. -340 с.
4. Мирафзал?, Сайид Ал?. Рубо? /Донишномаи забон ва адаби форс?. -?илди савум. -Те?рон: Фар? ангистони забон ва адаби форс?, 1388?. -С. 297−300.
5. Мува?? ид, Зиё. Рубо? / Фар? ангномаи адаби форс?. -?илди дувум. -Те?рон, 1381?. -С. 622−624.
6. Мусулмониён, Ра? им. Назарияи адабиёт. -Душанбе: Маориф, 1990. -334 с.
7. Ризоят?, Кешахола. Дубайт? /Донишномаи забон ва адаби форс?. -?илди савум. -Те?рон: Фар? ангистони забон ва адаби форс?, 1388?. -С. 221−223.
— 200 —
Rahmatov B. Farzona'-s Innovation in & quot-Dubaity"- Genre
8. Тафаззули, А? мад. Фа? лавиёт //Номаи Фар? ангистон. -Давраи ?аштум, 1385?. -№ 29. -С. 119−130.
9. Фарзона. Себарга. -Ху?анд: Ношир, 2011. -435 с.
10. Шамси? айси Рози, Му? аммад. ал-М?ъ?ам фи маойир-ил-ашъор-ил-а?ам. Ба тас? е?и Му? аммад ибни Абдулва?? оби ?азвини, ба к? шиш Мударриси Разави. -Те?рон: Заввор, 1360?. -591 с.
11. Шафеъи Кадкани, Му? аммадризо. Муси? ии шеър. -Те?рон: Ба? ор, 1368?. -679с.
12. Шерали, Лощ. Куллиёти ашъор. -Душанбе: Адиб, 2001. -798 са?.
13. ?амзаи Исфа? они. ат-Танбе? ало? удус-ит-тас?иф. Та?? и? Му? аммад Асъад Талас. -Байрут: Дор Содир, 1992. -327 с.
14. ?умои, ?алолуддин. Фунуни балога ва санооти адаби. -Те?рон: Нашри? умо, 1367?. -424 са?.
Reference Literature
1. Abbospur Khuman. Dubaity. Cultural-Literary Heritage Written in Farsi. Part two. -Tehran. CulturalLinguo-Literary Heritage in the Persian Language, 1381 hijra, pp. 596−597.
2. Yokuti Khamavi Shakhobiddin Abuabdulloh. Mujam-ul-Buldon. — Beirut: Doru Sodir, 1376 hijra. — 324pp.
3. Ibni Khurdodbeh al-Masolik va-l-Mamolik. Under the editorship of Mukhammad Makhzum. — Beirut, 1988. — 340pp.
4. Mirafzali Sayid Ali. Rhubais // The Institute of Persian Language and Literature. -Part three. -Tehran: Cultural Linguo-Literary Heritage in the Persian Language, 1338 hijra. -pp. 297−300.
5. Muvahhid Ziyo. Rhubais // Cultural-Literary Heritage Written in Farsi. -Part two. -Tehran, 1381 hijra. -pp. 622−624.
6. Musolmoniyon Rahim. Theory of Literature. — Dushanbe: Education, 1990. -334pp.
7. Rizoyati Keshakhola. Dubaitys // Studies in Persian Language and Literature. — Part three. — Tehran: Linguo-Literary Cultural Heritage Written in the Persian Language, 138 hijra. — pp. 221−223.
8. Tafazzuli Ahmad. Folklore. // Cultural Heritage Stidies. — Issue eight, 1385 hijra. — #29, pp. 119−130.
9. Farzona. Sebarga (trefoil). — Khujand: Noshir, 2011. — 435pp.
10. Shamsi Kaisi Rozi, Mukhammad. Al-Mujam fi maoyir-al-ashor-il-adjam. Preparation for publication by Mukhammad ibni Abdulvahhobi Kazvini, under the editorship of Rezavi. -Tehran: Zavvor, 1360 hijra. — 591pp.
11. Shafei Kadkani, Mukhammanrizo. Musicality of Poems. — Tehran: Spring, 1368 hijra. — 679pp.
12. Sherali, Loik. Collection of Poems. — Dushanbe: Adib, 2001. — 798pp.
13. Khamzai Isfahoni. At-Tanbeh alo hudas-it-tashif: Under the editorship of Mukhammad Asadi Talas. — Beirut: Doru Sodir, 1992. -327pp.
14. Khumoi, Djaloliddin. The Book on Rhetoric and Poetical Art. -Devices Tehron: Nashri Khumo, 1367 hijra. — 424pp.
Новатворство Фарзоны в жанре дубайти
Ключевые слова: современная таджикская поэзия, поэтические жанры, дубайти, творчество Фарзоны
Хотя творчество талантливой современной таджикской поэтессы Фарзоны и
становилось предметом многочисленных иследований, однако её вклад в развитие
— 201 —
Ра? матов Б. Ибтикороти Фарзона дар жанри дубайти
жанра дубайти (вид четверостиший) остался вне поля зрения учёных- литературоведов.
В статье предпринята попытка определения места дубайти в творчестве Фарзоны. Осуществлена тематическая классификация дубайти. В результате анализа четверостиший поэтессы автор приходит к выводу, что в творчестве Фарзоны чаще встречаются любовные, мистические и философские четверостишия, между которыми иногда трудно провести разделительную черту. Утверждается, что, дубайти, как жанровая форма, хотя и встречается в творчестве практически всех современных таджикских поэтов, однако подлинный расцвет жанра связан с творчеством Лоика Шерали и Фарзоны.
Farzona'-s Innovation in «Dubaity» Genre Key words: modern Tajik poetry, poetical genres, dubaity, Farzona'-s creation
The creation of modern talented Tajik poetess Farzona, though having been the object of numerous researches, however, remained out of the field of vision on the part of literary critics in such genre as dubaity (a type of quatrains), but her contribution into its development is not small.
The author of the article makes an endeauvour to determine the place of dubaity in Farzona'-s creation. A thematic classification of dubaitys is carried out. Proceeding from the analysis of the poetess'- quatrains the author comes to the conclusion, that loving, mystical and philosophical four-lines-stanzas occur in Farzona'-s creation oftener than others and even these three ones sometimes don'-t yield to precise differentiation. It is asserned that though dubaitys as a genre form can be found in the creation of almost all modern Tajik poets, but the genuine efflorescence of the genre is associated with the names of Loik Sherali and Farzona.
Роцеъ ба муаллиф:
Ра? матов Ба? ром, шоир, ассистенти кафедраи забон ва адабиёти то? ики Донишго? и давлатии Ху? анд ба номи акад. Б. ?афуров (?ум?урии То? икистон, ш. Ху? анд), e-mail: raxmatov. 1987@mail. ru
Сведения об авторе:
Рахматов Бахром, поэт, ассистент кафедры таджикского языка и литературы Худжандского государственного университета им. акад. Б. Гафурова (Республика Таджикистан, г. Худжанд), e-mail: raxmatov. 1987@mail. ru Information about the author:
Rahmatov Bahrom, poet, assistant of the department of Tajik language and literature under Khujand State University named after academician B. Gafurov (Tajikistan Republice, Khujand), e-mail: raxmatov. 1987@mail. ru
— 202 —

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой