Короткострокове прогнозування при бюджетуванні основних фінансових планів підприємства

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 657. 371
КОРОТКОСТРОКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИ БЮДЖЕТУВАНН1 ОСНОВНИХ Ф1НАНСОВИХ ПЛАН1 В ШДПРИСМСТВА
Абрамова 1.М., к.е.н., доцент (Х1Ф УДУФМТ)
В cmammi розглянуто поняття короткострокового прогнозування в процеС розробки фтансових бюджетiв тдприемства, ят використовують альтернативш сценарп залучення фтансовихресурав.
Kmwei слова: короткострокове стратегiчне прогнозування, бюджетування фтансових nnmie тдприемства
Вступ. Дiевiстъ управлшня фшансами сучасного тдприемства значною мiрою залежить ввд адекватносп методiв управлiння фiнансовими ресурсами потребам ринкового середовища. Значна шльшсть пiдприемств в Украiнi, особливо у перюд розгортання глобалъноi фшансово-економiчноi кризи, мае незадовiлъну структуру катталу та не може використати переваги сучасних методiв управлiння фiнансами через вщносно високу вартiстъ капiталу в Укршт.
Постановка проблеми. За своечасноi розробки та впровадження повного бюджетування на основi короткострокових прогнозiв на основi альтернативних сценарiiв (термiном до одного року) тдприемства можуть забезпечити сталий економiчний розвиток та уникнути можливих проблем.
Анал1з до^джень та публшацш. Проблема бюджетування дослщжувалася багатьма авторами, серед яких I. Балабанов, 1. Бланк, К. Друрi, С. Майерс та iншi [1−6]. Зокрема, П. 1ванюта та З. Левченко вщводять бюджетуванню центральне мюце в економiчно обгрунтованiй системi рiзних центрiв фшансово! вiдповiдалъностi [5], а С. Ковтун робить висновок, що ефективним бюджетування бувае тод^ коли воно налаштоване на досягнення стратегiчних цшей пiдприемства, деталiзованих в оперативних бюджетах [6].
ВидЫення невиршено1 частини проблеми. Найбшьшого розповсюдження набули довгостроковi та стратепчт прогнози на бюджетний перюд, бшьший за один рiк. Однак короткострокове прогнозування, якому
придметься недостатньо уваги як у теоретичному аспекп, так i у плат реалiзацil, може стати попередженням розвитку негативних кризових явищ на шдприемсга.
Мета до^дження. Метою дослщження е уточнення i розвиток теоретичних положень щодо застосування короткострокового прогнозування на основi альтернатив при розробщ основних фiнансових бюджепв. Предметом дослiдження е обгрунтування доцшьносп застосування альтернативних прогнозiв структури катталу та собiвартостi продукцii.
Результати до^дження. В умовах високо! волатильностi ринку реактивна форма управлшня фшансами тдприемства як безпосередня реакщя на поточт проблеми буде неефективною через неможливють швидко приймати зваженi рiшення, в тому чи^ альтернативнi.
Запобiгги цьому недолжу допоможе використання системи короткоствокового (термiном до одного року) прогнозування основних фшансових бюджепв: руху грошових коштiв, доходiв та витрат, балансу капiталу пiдприемства.
Фшансове прогнозування спрямоване на передбачення та мiнiмiзацiю очiкуваних негативних змiн основних показнишв фiнансового стану: лiквiдностi, фшансово! стiйкостi, загрози банкрутства тощо.
Система короткострокового фшансового прогнозування пiдприемства зазвичай орiентуеться на одну з трьох стратегiчних цiлей:
1) забезпечення фшансово! рiвноваги у динамiчному ринковому середовищц
2) отримання та максимiзацiя прибутку-
3) стале економiчне зростання тдприемства та максимiзацiя його ринково! вартосп.
Як вiдомо, фiнансовий план вiдрiзняеться вiд фiнансового прогнозу обов'-язковiстю виконання. Прогнози не е обов'-язковими, !х призначення — бути орiентиром для планових завдань. _Прогнозт бюджети спираються або на штервали дослiджуваних величин (при довгостроковому бюджетуваннi), або на альтернативт варiанти, як1 виключають один одного.
Змют як довгострокового, так i короткострокового прогнозування у бюджетуваннi залежить ввд виду прогнозу. Для довгострокового бюджетування характерне застосування довгострокового екстраполяцшного
прогнозування, яке спираеться на результати регресiйного аналiзу за значний перюд часу, що передуе бюджетному перюду. У стратегiчному бюджетувант прогнозування носить iнший характер, тому що прогнозуеться розвиток
© Абрам°ва LM В1сник економ1ки транспорту i промисловост № 40, 2012
фiнансiв пiдприeмства за альтернативними сценарiями.
Бiльш прийнятним для менеджменту сучасних пiдприeмств е перспективне прогнозування фiнансового стану i розвитку тдприемства, але бiльш надiйним i точним е вщповщний прогноз на перюд до одного року.
Основнi етапи короткострокового прогнозування ф^нтово! звiтностi:
1) бюджетування руху грошових коштiв-
2) бюджетування доходiв, витрат та прибутку-
3) прогнозування статей балансу.
Бюджетування руху грошових коштгв
здшснюеться у формi звиу про рух грошових кошпв (форма № 3) з урахуванням вимоги до якосп управлiння грошовими потоками на рiвнi «вщмшно» та «добре».
Альтернативними сценарiями при бюджетуваннi руху грошових кошпв е стратеги формування кеш-фло вiд операц^но^ iнвестицiйноl та фшансово! складових дiяльностi пiдприемства.
Рiвень «вщмшно» вiдповiдае позитивному чистому грошовому потоку вщ операцiйноl дiяльностi, який перекривае вiд'-емнi чистi грошовi потоки вщ ф^нтово! та швестищйно! дiяльностi.
Це означае, що за рахунок генераци прибутку вiд операцiйноl дiяльностi пiдприемство iнвестуе у матерiальнi та нематерiальнi активи (за iнвестицiйною складовою), а виплати процентних доходiв та дивiдендiв не перекриваються новими залученнями додаткового катталу (за фiнансовою складовою дiяльностi) [3].
Якщо за результатами аналiзу якостi управлiння грошовими потоками в останньому рощ звггаого перюду воно оцiнюеться на «вщмшно», то приймаеться рiшення щодо пiдтримки юнуючо! тенденци зi збiльшення чистого грошового потоку вщ операцiйноl дiяльностi на 10% для забезпечення сталого економiчного розвитку.
Якщо за результатами аналiзу якостi управлiння грошовими потоками в останньому рощ звггаого перiоду воно ощнюеться на «добре» (вiд'-емний кеш-фло тшьки вiд iнвестицiйноl дiяльностi), або «задовшьно» вiд'-емний кеш-фло тiльки вщ операцiйноl дiяльностi), то приймаеться ршення щодо полiпшення якостi управлiння на один рiвень: з задовiльного — на добрий, з доброго — на ввдмшний.
Бюджетування доходгв, витрат та прибутку здшснюеться у виглядi звиу про фiнансовi результати (форма № 2) з дотриманням «золотого правила економiки».
«Золоте правило економiки» передбачае розширений iнтенсивний тип економiчного вщтворення, за якого:
1) темпи росту прибутку повинш перевищувати темпи росту доходу-
2) темпи росту доходу, повинш перевищувати темпи росту катталу-
3) темпи росту катталу, повинш перевищувати 100%.
Якщо дотриматись зазначеного принципу не можна, то приймаеться ршення щодо пiдтримки юнуючо! тенденци з И оптимiзацiею у плановому рощ на 10% зростання кожного показника.
Прогнозний запас фшансово! мщносп (перевищення прогнозованого доходу над порогом рентабельности повинен бути не меншим, шж 30%.
Альтернативними сценарiями при бюджетуваннi доходiв, витрат та прибутку е стратеги формування собiвартостi за спiввiдношенням умовно-постшних та умовно-змiнних витрат. Зi збiльшенням питомо! ваги змiнних витрат зростае фшансовий результат вiд операщйно! дiяльностi, але е загроза майбутшх втрат, пов'-язаних зi зниженням якосп маркетинговой збутово! дiяльностi залежно ввд зменшення фiнансування цих видiв дiяльностi [4].
Бюджетування капгталу тдприемства здшснюеться у виглядi балансу (форма № 1). Альтернативними сценарiями при
короткостроковому бюджетуванш капiталу е стратеги формування фшансових ресурсiв за рiзними частками та вартостями складових катталу [3].
Бюджетування катталу здшснюеться за наступних умов:
1) вщновлення платоспроможносп тдприемства протягом наступних 6 мюящв (якщо у звiтному рощ поточна л^щшсть була нижчою за нормативне значення) —
2) не втратою платоспроможностi пiдприемством протягом наступних 3 мюящв (якщо у звiтному рощ поточна л^щшсть була вищою за нормативне значення) —
3) дотримання правил фшансування капiталу пiдприемства.
Пiдставою для визнання структури балансу пiдприемства незадовшьною, а пiдприемства — неплатоспроможним е умова, коли величина даних коефщенпв виявляеться нижче за! х нормативш значення:
1) коефiцiент поточно! л^щносп на к1нець звiтного перiоду мае значення менше 2-
2) коефщент забезпеченосп власними оборотними коштами у вщношенш до оборотних активiв на шнець звiтного перiоду мае значення менше 0,1.
У тому випадку, якщо хоча б один з зазначених коефщенпв мае значення, нижчi за нормативш, розраховуеться коефщент
Вкник економ1ки транспорту 1 промисловост1 № 40, 2012
вiдновлення платоспроможностi за перюд, встановлений рiвним 6 мiсяцям.
Коефщент, бiльший за 1, свiдчить про можливють вiдновити свою платоспроможнiсть, а менший за 1 — про вщсутшсть у тдприемства тако! можливосп протягом наступних пiвроку.
Якщо ж коефщенти поточно! лiквiдностi i забезпеченосп власними засобами приймають значення, на рiвнi або бiльшi за нормативш, то розраховуеться коефщент втрати
платоспроможносп на майбутнiй 3-мiсячний перiод.
Коефщент втрати платоспроможностi, що приймае значення менше 1, свщчить про те, що тдприемством найближчим часом може бути втрачена платоспроможнiсть.
До правил фшансування тдприемств належать: «золоте правило фшансування», «золоте правило балансу», правила л^щносп та правило вертикально! структури катталу.
Першi три правила характеризують горизонтальну структуру катталу та активiв пiдприемства тобто рiвнiсть термiнiв вщповщних агрегатiв пасивiв вiдповiдним агрегатам активiв, останне стосуеться лише структури фшансових ресурав пiдприемствa або пасиву балансу.
Зазначеш агрегати aктивiв та пaсивiв використовуються для aнaлiзу абсолютно! л^щносп балансу з дотриманням «золотого правила балансу» та правила л^щносп:
А1 & gt- П1, А2 & gt- П2, А3 & gt- П3, А4 & lt- П4. (1)
«Золоте правило фшансування» вимагае,
щоби:
1) термши aгрегaтiв А1 i П1 становили вiд 0 до 3 мюящв, а! хне спiвстaвлення вiдбивaло спiввiдношення поточних платеж1 В i надходжень-
2) термiни агрегапв А2 i П2 становили ввд 3 до 6 мiсяцiв i показували тенденщю збiльшення або зменшення поточно! л^щносп в недалекому майбутньому-
3) термiни aгрегaтiв А3 i П3 становили вiд 6 до 12 мюящв-
4) термши агрегапв A4 i П4 становили бшьше 12 мiсяцiв.
Bei правила базуються на бюджетуваннi ряду показнишв, як1 характеризують спiввiдношення власного i позикового катталу тдприемства.
Висновки. Бюджетування — це, з одного боку, процес складання фшансових плашв i кошториав, а з iншого — нова система фшансового планування, управлшська технологiя, призначена для вироблення й тдвищення фiнансовоi обгрунтованостi ухвалених управлшських рiшень. В цiлому бюджетування на основi короткострокового прогнозування структури джерел фiнансових ресурсiв в процеа складання бюджету капiталу та структури собiвартостi — в процеа бюджетування доходiв i витрат дае можливють як1сно оцiнити управлiнськi фiнансовi рiшення.
СПИСОК Л1ТЕРАТУРИ
1. Балабанов И. Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта / И. Т. Балабанов. — [2-е изд., доп.] - М.: Финансы и статистика, 2008. — 208 с.
2. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. -[В 2-х томах. Т. 1] / И. А. Бланк. -Киев: Ника-Центр: Эльга, 2007. — 592 с.
3. Брейли P. Принципы корпоративных финансов. [Пер с англ.] / Р. Брейли, С. Майерс — М.: & quot-Олимп-Бизнес"-, 1997, 327 с.
4. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: [учебное пособие для вузов] / К. Друри- [пер. с англ. под ред. Н.Д. Эриолишвили]. — [3-е изд.]. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. — 783 с.
5. 1ванюта П. В. Внутршньогосподарський облж у виробничих шдроздшах сшьськогосподарських господарюючих суб'-екпв: [Навч. поабн.] / П.В. 1ванюта, З. М. Левченко — К.: Центр навчальноi лггератури, 2006. — 325 с.
6. Ковтун С. Бюджетування на сучасному тдприемств^ або як ефективно управляти фшансами / C. Ковтун. — Х.: Фактор, 2005. — 340 с.
Аннотация. В статье рассмотрено понятие краткосрочного прогнозирования в процессе разработки финансовых бюджетов предприятия, использующие альтернативные сценарии привлечения финансовых ресурсов.
Ключевые слова: краткосрочное стратегическое прогнозирование, бюджетирование финансовых планов предприятия.
Summary. The article deals with the concept of short-term forecasting in the development of financial budgets companies that use alternatives to attract financial resources.
Keywords: short-term strategic forecasting, budgeting financial planning company.
Рецензент д.е.н., професор Х1Ф УДУФМТ Дорошенко Г. О. Експерт редакцшног колеги к.е.н., доцент УкрДАЗТ Утюна Ю. М.
BiciiiiK економжи транспорту i промисловост № 40, 2012

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой