Основные мотивы творческой деятельности при формировании педагогического творчества будущих учителей физического воспитания

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Народное образование. Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

э
2012
Основні мотиви творчої діяльності при формуванні педагогічної творчості майбутніх вчителів фізичного виховання
Зубченко Л. В.
Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту
Анотації:
Розглянуто зміст мотивації майбутніх вчителів фізичного виховання до організації і проведення педагогічної діяльності. Виділено систему творчих завдань, які необхідно використовувати під час підготовки спеціалістів фізичного виховання. Показана специфіка сучасного розвитку освіти в умовах ринкових відносин і реалізації вимог Болонського процесу. Передбачалося, що розкриття змісту мотивації майбутніх вчителів фізичного виховання допоможе їм реалізувати творчі можливості, активізувати самостійну творчу педагогічну діяльність. Встановлено найбільш актуальні і ефективні засади здійснення творчої діяльності, що ґрунтуються на: залученні до підготовки доповідей, статей, написання наукових рефератів, наукових робіт, складання сценаріїв спортивних свят, планів-конспектів для творчого проведення уроків з фізичного виховання.
Ключові слова:
мотивація, творчість, вчитель, фізичне, виховання, освіта, завдання.
Зубченко Л. В. Основные мотивы творческой деятельности при формировании педагогического творчества будущих учителей физического воспитания. Рассмотрено содержание мотивации будущих учителей физического воспитания к организации и проведению педагогической деятельности. Выделена система творческих заданий, которые необходимо использовать во время подготовки специалистов физического воспитания. Показана специфика современного развития образования в условиях рыночных отношений и реализации требований Болонского процесса. Предусматривалось, что раскрытие содержания мотивации будущих учителей физического воспитания поможет им реализовать творческие возможности, активизировать самостоятельную творческую педагогическую деятельность. Установлены наиболее актуальные и эффективные принципы осуществления творческой деятельности, которые основываются на: привлечении к подготовке докладов, статей, написания научных рефератов, научных работ, составления сценариев спортивных праздников, планов-конспектов, для творческого проведения уроков физического воспитания.
мотивация, творчество, учитель, физическое, воспитание, образование, задание.
Zubchenko L.V. Basic reasons of creative activity at forming pedagogical creation of future teachers of physical education. Maintenance of motivation of future teachers of physical education to organization and leadthrough of pedagogical activity is considered. The system of creative tasks which must be utillized during preparation of specialists of physical education is selected. The specific of modern development of education is shown in the conditions of market relations and realization of requirements of the Bologne process. It was foreseen that opening of maintenance of motivation of future teachers of physical education would help them to realize creative possibilities, activate independent creative pedagogical activity. The most actual and effective principles of realization of creative activity are set. Principles are based on bringing in to preparation of lectures, reasons, writing of scientific abstracts, advanced studies, drafting of scenarios of sporting holidays, plans-compendia, for the creative leadthrough of lessons of physical education.
motivation, creation, teacher, physical, education, tests.
Вступ.
Духовне національне відродження школи, вирішення завдання щодо формування соціально-активної особистості та створення сприятливих умов для розвитку творчих можливостей школярів залежить від професійної компетентності вчителя, рівня його освіти та загальної культури, здатності до творчої діяльності і спілкування, його професійних і особистісних якосте, соціальної активності та громадської позиції. Характерними рисами сучасного вчителя є глибокі знання своєї спеціальності у поєднанні з методичною майстерністю, розуміння особливостей розвитку школярів різного віку, їх внутрішнього світу, мотивів поведінки, любов до дітей, бажання й уміння спілкуватися з ними, сучасне науково-педагогічне мислення, почуття нового, постійна самоосвіта, поглиблення і поповнення знань у різних галузях науки, мистецтва, культури тощо (Сластьонін В.А., 2002).
У сучасних умовах професійна праця вчителя набуває якісних відмінностей, зумовлених такими факторами: соціальною орієнтацією сучасної школи на розвиток творчих здібностей дітей, їх талантів- демократизацією та гуманізацією педагогічної професії- появою мережі нетрадиційних типів шкіл, альтернативних систем освіти, авторських методик навчання. В. Сухомлинський наголошував, що робота вчителя -це педагогічна творчість, а не буденне заштовхування в дітей знань. Покликання вчителя він бачив в тому, щоб дитина вчилася не заради оцінки, а пізнавала потяг до знань, до чогось нового, до творчості. Він підкреслю© Зубченко Л. В., 2012
вав, що справжній вчитель-майстер не може жити без педагогічної творчості, повторювати одне й те саме все своє життя. Тільки творчий вчитель може розвинути творчі можливості, творчі здібності дітей [5, с. 73].
Аналіз вимог Болонського процесу у галузі професійно-педагогічної освіти свідчить про необхідність підготовки педагога-творця у всій системі середньої, професійної та вищої освіти. В сучасних умовах творчий педагог — це перш за все дослідник, що володіє певними якостями: науковим психолого-педагогічним мисленням, високим рівнем педагогічної майстерності, певною дослідницькою сміливістю, розвинутою педагогічною інтуїцією, критичним аналізом, потребою в професійному самовихованні і активним використанням передового педагогічного досвіду (Сисоєва С.О., 2005).
В Національній доктрині розвитку освіти чітко відображені загальні вимоги до вчителя, а саме: «Педагогічні працівники мають стати основною рушійною силою відродження та створення якісно нової національної системи освіти. У зв'-язку з цим основна увага має бути зосереджена на підготовці нового покоління активних, творчо мислячих педагогічних працівників» [2]. Це є по суті соціальним заказом вищій школі по формуванню вчителів нового формату — вчителів-творців.
Аналіз літературних джерел свідчить, що проблему педагогічної творчості вчителів розглядали
В. Андреєв, В. Кан-Калик, І. Зязюн, М. Нікандров, М. Поташник, С. Сисоєва та ін.
Орієнтації студентів на творчу самореалізацію в майбутній професійній діяльності й визначенню шляхів
І ПЕДАГОГІКА І та медик°-біол°гічні
*---«------------* проблеми фізичного
виховання і спорту _____________________
формування творчої особистості у вищому навчальному закладі присвячені роботи О. Абдулліної, М. Віленського, В. Караковського, О. Киричук, Н. Кичук, А. Мудрика,
A. Орлова, Л. Подимової, РСкульського, Н. Щуркової.
З’ясуванню механізму взаємозв'язку творчого
мислення і педагогічної творчості приділяли увагу
B. Загвязінський, І. Зязюн, Н. Тарасевич та ін. Розвитку науково-педагогічного стилю мислення як першооснови становлення творчої особистості вчителя присвятили свої роботи В. Сластьонін, Ю. Чабанський, ГЩукіна.
Розв’язанню проблем формування творчої особистості студентської молоді у процесі фахової підготовки вчителів фізичного виховання присвячені дослідження О. Ємця, Н. Зубанової, Р. Карпюка, О. Пєхоти, А. Цьося, Б. Шияна та інших.
Виходячи з наукових досліджень В. Загвізинського, Н. Кузьміної, М. Поташника слід відмітити, що одним із головних чинників при формуванні педагогічної творчості всі вони відмічають формування мотивів до творчої діяльності. В наукових працях цих авторів звертається увага на методи активізації інформаційного пошуку, засоби активізації творчої діяльності, методику розв’язання творчих завдань, конструювання взаємовідносин у дослідницькому колективі, розвиток творчих можливостей молоді в процесі гурткової роботи тощо.
Робота виконана за планом НДР Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає у розкритті змісту мотивації майбутніх вчителів фізичного виховання до здійснення педагогічної діяльності як творчої.
Результати дослідження.
Наведено аналіз багатьох досліджень і публікацій, де відзначається, що одним із головних чинників при формуванні педагогічної творчості виступає формування мотивів до творчої діяльності Перш, ніж розглянути поняття «мотиви до творчої діяльності», ми розкриємо таке поняття як «мотив». Згідно словника
C. Ожегова: мотив — це привід до якої-небудь дії [3, с. 255]. Виходячи з цього, ми розглядаємо мотив як збуджувальну причину або привід до виконання педагогічних творчих дій студентами в процесі їх фахової підготовки у ВНЗ. Це потребує, по-перше: набуття знань, вмінь та навичок для виконання своїх професійних завдань- по-друге: стимулювання з боку викладачів при творчому плануванні і організації навчальної роботи з фізичного виховання (проведення комплексних уроків з фізичного виховання, організація позакласних форм фізичного навчання, практика нових форм фізкультурно-оздоровчої роботи). Це пояснюється тим, що мотив є суб'-єктивним фактором, який спонукає до діяльності і являє собою відображення потреби у майбутній діяльності. Більш того, мотиви є сукупністю емоційно-позитивного ставлення особистості до діяльності, потреби до здійснення, усвідомлення громадської значущості праці [1].
Що стосується змісту поняття «мотиви до творчої педагогічної діяльності», то ми розглядаємо їх як удосконалення цієї діяльності. У працях П. Анохіна, О. Леонтьєва, Б. Ломова подається психологічний аналіз структури діяльності як динамічної системи дій
під управлінням мотиваційного компоненту. Враховуючи, що багатогранні взаємини людини з середовищем обумовлюються достатньо стійкою мотиваційною сферою особистості, то будь-яка діяльність, у т.ч. й педагогічна творчість, скеровується багатьма мотивами, тобто є полі мотивованою [4].
Оскільки педагогічна діяльність є полімотивова-ною, її мотиви поділяються на два види: специфічно-пізнавальні (прагнення пізнати нове, невідоме) та неспецифічні (зумовлені зовнішніми причинами, діями, обставинами: дисципліною, почуттям відповідальності). Специфічно-пізнавальні мотиви у найбільш типовій формі виступають як ситуативно виниклі пізнавальні потреби, тобто як потреби, які викликаються конкретними умовами, задачами діяльності та спілкування і відповідно є стійкими [4].
Навчально-виховний процес здійснюється під впливом певних стимулів і спонукань, що виступають рушійними силами активності студентів. Такими спонукальними стимулами є інтереси, переконання, ідеали, ціннісні орієнтації, які формують мотиваційну сферу навчальної діяльності (Осипова ТЮ., 2001).
Мотиви до творчої педагогічної діяльності в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів фізичного виховання чітко проявляються у відношенні студентів до змісту цієї діяльності, у мобілізації вольових зусиль для вирішення навчальних завдань [6]. Творча діяльність студентів реалізується через проведення ділових і рольових ігор на практичних заняттях, розв’язання професійних ситуацій в період навчання і проходження педагогічної практики в школі, написання курсових і дипломних робіт, підготовка статей для конференцій [6].
Але, як зазначає Б. Шиян, для того щоб студент працював творчо, дуже важливо творчо працювати викладачеві. Саме він повинен особистим прикладом спонукати студентів до творчої діяльності [6]. Отже, сучасний педагог — це перш за все вмілий мотиватор. Відомий педагог В. Сухомлинський наголошував: «покликання вчителя у тому, щоб студенти вчилися не заради оцінки, а пізнавали потяг до знань, до чогось нового, до творчості. Він повинен створити таку педагогічну систему навчання, за якої бажання студентів працювати творчо будуть їхнім природним бажанням» [5, с. 104].
Як показує практика, на сучасному етапі студенти (в своїй більшості) не мотивовані до самоосвіти, самовдосконалення. Тому педагогу необхідно стимулювати студентів до педагогічної творчості в навчальній діяльності. В Донецькому державному інституті здоров’я, фізичного виховання і спорту (ДДІЗФВіС), ми стимулюємо майбутніх фахівців фізичного виховання до проведення творчої педагогічної діяльності через заохочення балами рейтингу, внутрішньому спонуканні студентів до творчої самостійної діяльності, реалізації принципів змагання, самовираження, індивідуалізації, можливості самостійно планувати індивідуальну стратегію навчання. Для цього відбирається навчальний матеріал відповідно критеріям проблемності (завдання ми пропонуємо виконати таким чином: «доведіть», «виділіть головне», «зробіть обґрунтований висновок», «запропонуйте власний ва-
ПСИХОЛОГІЯ
32 012 ii
ріант»), залучаємо студентів до участі в колективних творчих справах (наприклад, написання і проведення змагань з окремого виду спорту в якості суддів і ведучих), функціонує творчий науковий гурток студентів, де проводяться проблемні дискусії, конференції з залученням студентів з інших ВНЗ. В цих умовах процес навчання перетворюється в науковий процес відкриття нових знань, забезпечує більш високий рівень пізнавальної активності студентів, де формує у кінцевому рахунку педагогічну творчість майбутніх вчителів фізичного виховання.
Для аналізу мотивів до творчої діяльності ми провели анкетування серед студентів ІУ курсу факультету фізичного виховання ДДІЗФВіС і Луганського інституту фізичного виховання і спорту (186 респондентів). Ось як відповіді були одержані. На питання анкети «Інтересно Вам виконувати курсові чи дипломні роботи?», більшість опитаних (67%) відповіли — не дуже, але виконують для того, щоб уникнути неприємностей- 11% дали відповідь — ні, 32% опитаних відповіли — так «якщо цікава сама тема роботи». На питання «Зацікавлені лі Ви знайти який-небудь результат в діяльності, нові шляхи рішення проблеми?», більшість респондентів — 78% відповіли так, але на-жаль, відмітили, якщо немає прямої потреби в цьому, самостійно вони цього робити не стануть.
Встановлено згідно результатів анкетування, що для деяких студентів (32%) головним мотивом при проведенні творчої діяльності є інтерес до теми роботи і прагнення знайти нові шляхи рішення проблеми, але для цього необхідно мати певні установки від викладачів. Очевидно, навчаючись у ВНЗ, вони не ставлять перед собою мету самовдосконалюватися і проявляти творчу активність. Адже лише свідоме ставлення до такого роду діяльності дозволить майбутнім вчителям фізичного виховання отримати необхідний обсяг знань, покращити свою фахову підготовленість, проявити педагогічну творчість. Якщо ж студенти займаються цією діяльністю без чіткої мети само реалізуватися як творча особистість, то, звичайно, чекати від них творчої активності марно.
Потрібно також зазначити, що мотив завжди так чи інакше пов’язаний з процесами пізнання: сприйняттям, мисленням, пам’яттю і мовою. Принцип єдності свідомості й діяльності обґрунтували С. Рубінштейн,
Література:
1. Ємець О. Вчимося професійного мислення. Фізичне виховання в школі, 2000, № 4, С. 20−22.
2. Національна доктрина розвитку освіти в Україні у XXI ст. Освіта, 2002, 24 квітня — 1 травня, С. 2−4.
3. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: словарь основних терминов и понятий, Москва, Пресс, 1992, 670 с.
4. Пєхота О.М., Кіктенко А.З., Любарська О. М. Освітні технології, Київ, АСК, 2001, 256 с.
5. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям, Киев, Радянська школа, 1974, 288 с.
6. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів, Тернопіль, Навчальна книга — Богдан, 2006, Ч. 2, 216 с.
Информация об авторе: Зубченко Людмила Викторовна
lyzubchenko@yandex. ru Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта ул. Байдукова, 80, г. Донецк, 83 048, Украина.
Поступила в редакцию 12. 03. 2012 г.
0. Леонтьєв. На їхню думку, виявлення інтересу неможливе поза діяльністю людини, яка детермінує його появу, розвиток. Водночас, уся діяльність людини вагомо визначається інтересами, що з’являються в процесі її життєдіяльності. Отже, інтерес є важливим чинником для особистості в цілому, він діє як важливий суб'єктивний фактор, що сприяє успішній реалізації психічних процесів (пам'-яті, мислення, уяви, емоцій, уваги), доцільнішому виконанню тієї чи іншої діяльності в цілому [1, 4].
Мотив «інтерес до теми роботи» показує зацікавленість студентів до окремих предметів чи розділів. Бесіди зі студентами виявили, що це залежить від якості викладання. Цікаве подання навчального матеріалу підвищує інтерес і активність студентів.
Вчитель сучасної школи повинен володіти системою глибоких знань, які складають основу педагогічної діяльності. Специфіка підготовки до педагогічної діяльності полягає в тому, що студент зразу після закінчення вищого закладу освіти стає самостійним організатором навчально-виховного процесу і повинен виконувати всі функції вчителя. Тому зміст і характер фахової підготовки повинен відповідати рівню знань кваліфікованого вчителя [1, 6].
Досвід показує, якщо вдається активізувати у студентів інтерес до предмету, до оволодіння професійними знаннями, коли самі вони включаються в навчально-виховний процес, постають як його органічні частини, значно зростає сила їх мотивів до творчої педагогічної діяльності.
Висновки.
Таким чином, майбутні вчителі фізичного виховання готові проводити педагогічну діяльність саме як творчу. Але для цього необхідно формувати мотивацію, мотиви у студентів в процесі фахової підготовки. Найбільш актуальні і ефективні засади здійснення творчої діяльності ґрунтуються на: залученні до підготовки доповідей, статей, написання наукових рефератів, наукових робіт, складання сценаріїв спортивних свят, планів-конспектів для творчого проведення уроків з фізичного виховання і т.і. Тільки так зростає роль самостійної творчої роботи майбутніх учителів фізичного виховання, які виступають активними діячами по здійсненню процесів саморозвитку і самовдосконалення.
References:
1. Iemec O. Fizichne vikhovannia v shkoli [Physical education in school], 2000, vol. 4, pp. 20−22.
2. Nacional’na doktrina rozvitku osviti v Ukrayini u XXI stolittia [A national doctrine of development of education in Ukraine in XXI age], Osvita [Education], 2002, 24 April — 1 May, pp. 2−4.
3. Ozhegov S.I., Shvedova N. Iu. Tolkovyj slovar'- russkogo iazyka [Explanatory dictionary of Russian], Moscow, Press, 1992, 670 p.
4. Piekhota O.M., Kiktenko A.Z., Liubars’ka O.M. Osvitni tekhnologiyi [Educational technologies], Kiev, ASK, 2001, 256 p.
5. Sukhomlinskij V.A. Serdce otdaiu detiam [Give a heart children], Kiev, Soviet school, 1974, 288 p.
6. Shiian B.M. Teoriia i metodika fizichnogo vikhovannia shkoliariv [Theory and method of physical education of schoolboys], Ternopil, Bohdan, 2006, T. 2, 216 p.
Information about the author: Zubchenko L.V.
lyzubchenko@yandex. ru Donetsk State Institute of Health, Physical Education and Sport Baidukov str., 80, Donetsk, 83 048, Ukraine.
Came to edition 12. 03. 2012.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой