Прокурорский надзор по военно-физической, спортивно-массовой и профориентационной работе с учащимися в годы Великой Отечественной войны

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Юридические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

НОМАИ ДОНИШГО?" УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ" SCIENTIFIC NOTES"
№ 4(41) 2014
УДК 355.9 И.С. МУ? АММАДИЕВ
НАЗОРАТИ ПРОКУРОРЫ БА ТАЙЁРИИ? АРБИЮ ?ИСМОН?,
КОР? ОИ ВАРЗИШИИ ОММАВИИ ХОНАНДАГОН ВА КАСБОМУЗ? ДАР СОЛ? ОИ ?АНГИ БУЗУРГИ ВАТАН?
Вожа? ои калид?: ?онуният, назорати прокуроры, тайёрии? арбию ?исмон?, кор? ои варзишии оммав?, касбом? зии мактаббачагон, ватанд? ст?, ??дадории умумии? арб?, интизом, сан? иш, и? ро.
Дар сол? ои ?анги Бузурги Ватан? тайёрии? арбию ?исмон? ва кор? ои оммавии варзиши хонандагон а? амияти махсус дошт. Назорати и? рои меъёр? ое, ки таълими умумии? атмии кори? арб?, тайёрии? арбию тарбияи? исмон? ва варзиши-оммавии хонандагонро танзим мекарданд, ?идд? ба ро? монда шуд.
Сан? иши риояи? онун?о дар мавриди ба? аёт татби? намудани? арори Кумитаи давлатии мудофиа аз 17-уми сентябри соли 1941 «Дар бораи ба ро? мондани таълими умумии? атмии кори? арб? ба ша? рвандони И? ШС», ки аз тарафи прокурор? о гузаронида шуд, ошкор кард, ки баъзе комиссариат? ои ?арб? ва ро? бари корхонаю идора? о ба вайрон кардани ин? арор ро? додаанд. Як? атор ро? барони корхонаю идора? о гур?? и коргаронро? асдан дар ва? ти машгулият? ои ?арб? аз кор? авоб намедоданд ва баъзан шахсонеро, ки аз иштирок ба машгулият? о саркаш? мекарданд, бардур? г «дар сафари хизмат» гуфта, маълумотнома медоданд.
?олат?ое ?ой доштанд, ки кумитаи и? роияи ма? алл? талаботи комиссариата? арбиро дар бораи чудо кардани бино барои машгулият? о ва таъмин намудан бо та?? изоту тайёр кардани макет? о ба эътибор намегирифтанд. Прокурори И? ШС ба прокурор? ои чум? ур? ва вилоят? пешни? од кард, ки дар? амчояг? бо ма? омоти прокуратураи? арб? дар махал? о назорати? атъиро барои собит? адамона ба? аёт татби? намудани? арори Кумитаи давлатии мудофиа чор? созанд. Давра ба давра корхона? о ва идора? оро ба ма? сади ошкор сохтани? одиса?ои пин? он кардани шахсони саркашикарда аз гузаштани таълими? атмии ?арб? мавриди тафтиш? арор ди? анд ва гуна? горонро ба чавобгарии суд? кашанд. Тафтиши? арчи зудтари? одиса?ои аз таълими? атмии ?арб? саркаш? кардан ва дар суд нисбат ба чунин одамон чор? кардани сиёсати дурусти амалияи чазоро таъмин намоянд. Шахсоне, ки ну? та?ои таълими умумии? арбиро бо бино ва тач? изот таъмин накардаанд ба чавобгар? кашанд (12).
Ма? омоти прокуратура ичрои? арори Кумитаи давлатии мудофиаро аз 17-уми сентябри соли 1941 тафтиш мекарданд ва дар сурати ошкор кардани? онунвайронкун? барои бартараф кардани он? о чора? о меандешиданд ва гуна? горонро ба чавобгар? мекашиданд. Прокурори вилояти Ленинобод А. В. Ахмадеев ба прокурор? ои ша? рию но? ияв? супориш дод, ки ичрои? арори КДМ (аз 17-уми сентябри соли 1941)-ро тафтиш кунанд ва дар сурати ошкор кардани? оидавайронкун? гуна? горон ба чавобгар? кашида шаванд ва барои бартараф кардани камбуди? о чора? о андешанд. Дар бораи? ар як во? еаи ошкор шудани? оидавайронкун? хабар ди? анд.
Масалан, санчиш? ои прокурор? муайян карданд, ки дар но? ияи Панчакенти вилояти Ленинобод комиссари? арбии но? ия барои иштирок накардан дар машгулият? ои таълими умумии? арб? ба 41 нафар чанговар чарима бастааст. Ин амали гайри? онун? бо эътирози прокурор бекор карда шуд. Дар но? ияи Даштичуми вилояти К? лоб дар як? атор де? а комиссари? арбии но? ия барои? абси чанговарони таълими умумии? арб?, ки интизомро вайрон карданд, ?абсго? (гауптвахта) ташкил намудааст. Дар но? ияи Тавилдараи вилояти? арм командирони рота М. Смирнов ва С. Долженко давоми як мо? ба латук? б ва гайри? онун? ?абс кардани чанговарони таълими умуми? арб? машгул будаанд. Он? о ба чавобгарии чиноят? кашида шуда, ?абс карда шуданд ва парвандаи чино? ба суди вилоят? дода шуд. Дар но? ияи Муъминобод бошад, командири рота А. Рачабов ба чанговарони таълими умумии? арб? супориш додааст, ки дар давоми ду соат? езум оранд. Барои ичро накардани ин супориш? 25 нафар чанговарро ба давидан мачбур кард, ки дар натича баъзе аз чанговарон то? ат карда натавониста, аз по афтоданд. .А. Рачабов ба чавобгарии чиноят? кашида шуд ва аз озод? ма? рум гашт (13).
Дарс? о аз тарбияи чисмон? ва тайёрии? арб? дар? амаи мактаб? о дар асоси барномаи
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES*
№ 4(41) 2014
му? арраршуда сурат мегирифт, аммо набудани та?? изоту воситаи аён? ва дар сат? и коф? набудани сифати тайёрии ом? згорони омодагии? арб? ба тайёрии? арбию ?исмонии хонандагон таъсир мерасонд (1).
Дар? арори ШКХ ва КМ? К (б) ?Ш С То? икистон «Дар бораи тайёрии? арбию тарбияи? исмон?» аз 20-уми ноябри соли 1942 ма? сад ва вазифа? ои кори тайёр кардани хонандагон аз? и?ати ?арбию тарбияи? исмон? ва варзиши — оммав? муайян гаштааст (10).
Бо ма? сади бе? тар кардани тайёрии? арбии хонандагон 12-уми сентябри соли 1943 Комиссариата хал? ии маорифи? Ш С То? икистон ?арори махсус «Дар бораи тарзи ба ро? мондани тайёрии? арбии хонандагон дар мактаб? ои вилояти Сталинобод ва ша? ри Сталинобод» ?абул кард. ?арор ро? и амалии бар? ам додани камбуди? оро дар кори таълими? арбии хонандагон му? аррар намуд.
Дар давраи? анг бисёр ашхоси нафа? ах?р ва маъюб ба заводу фабрика? ое, ки дар он? о да? сола?о кор карда буданд, баргаштанд (9). Дар соли 1942 ми? дори зан? о дар саноат 64,4% ва дар як? атор ?ой?о ?атто 70 — 80%-ро ташкил медод (8).
Бо? арори ШКХ-и ?ТТТС То? икистон ва КМ? К То? икистон аз 14-уми июли соли 1941 ба Идораи захира? ои ме? натии ?Ш С То? икистон супориш дода шуд, ки дар ша? р?ои Сталинобод, Ленинобод ва но? ияи Исфара шабакаи иловагии ом? зишго??ои ро? и о? ан ва касбу? унар ташкил намояд (4) Дар То? икистон тан? о дар сол? ои 1941−1945 10 ом? зишго?и касбу? унар ва мактаб? ои ФЗО-ро 4,9 ?азор нафар хатм карданд (16).
Дар замони? анг сарчашмаи асосии бо кадр? о таъминшавии хо? агии хал? ом? зишго??ои касбу? унар ва мактаб? ои таълимии фабрикаю завод? о (ФЗО) ба? исоб мерафтанд, ?увва?ои кор? ба со? а?ои гуногуни хо? агии хал? та? сим мешуданд, ба ме? нат ?авонон ва зан? о ?алб мешуданд. Тайёр кардани кадр? о асосан дар курс? ои к? то?муддат, бо ро? и таълими инфирод? ва бригадав?, дар низоми захира? ои ме? натии давлат?, дар мактаб? ои ФЗО ташкил карда мешуд.
Дастпарварони хонаи бача? ои ша? ри Ленинобод ва толибилмони ом? зишго?и фабрикавию завод? низ минбаъд дар ма? омоти давлат? ва прокуратура соди? она хизмат кардаанд (11).
Дар ин? о дар бораи тарбиягирандаи хонаи бача? ои ша? ри Ленинобод ва хонандаи ом? зишго?и фабрикавию завод? Г. Н. Н? ъмонов на? л кардан ба маврид аст. Вай пас аз вафоти волидон дар 9-солаг? мо? и августи соли 1938 ба хонаи бача? ои № 1-и ба номи Охунбобоеви ша? ри Ленинобод? ойгир шуда буд. Аз тирамо? и соли 1939 то тобистони соли 1941 дар хонаи бача? ои де? аи Ш? р??ргони но? ияи Конибодом тарбия гирифт. Июни соли 1941 ба мактаби фабрикавию заводии назди заводи пахтаи Конибодом фиристода шуд, ки онро соли 1942 хатм намуд. Пас аз гирифтани маълумоти умумии миёна ба Донишкадаи? у?у?шиносии Тошканд дохил шуд. Пас аз хатми донишкадаи номбаршуда, соли 1952 дар прокуратура? ои ша? ру но? ия?ои вилояти Ленинобод? амчун муфаттиш кор кард. Соли 1964 прокурори но? ияи Ша? ртуз ва баъд прокурори ша? ри Ленинобод таъин гардид. Аз соли 1974 Г. Н? ъмонов ба? айси прокурори? айро??ум кор кард. Вай худро ме? натд?ст, ташкилотчии мо? ири мубориза бар зидди? онунвайронкуни?о нишон дода, барои устувор кардани? онун?ои сотсиалист? ?увваи зиёд сарф кард, якчанд карат ба? айати кумитаи? избии ша? р? интихоб гаштааст. Аз феврали соли 1958 аъзои? КИШ буд. Барои ме? нати софдилона, ташаббус ва хизмат? ои? дар муста? камгардонии ?онун?о дар? ум?ур? ва ба муносибати 50-солагии ташкилёбии Прокуратураи? Ш С То? икистон бо фармони Раёсати Ш? рои Олии? Ш С То? икистон Г. Н? ъмонов бо унвони фахрии «?у?у?шиноси хизматнишондодаи? Ш С То? икистон» сарфароз гардонда шуд. Бо рафтори бену? сон нисбат ба кор ва мардум мушовири адлия Г. Н? ъмонов дар байни? амкорон ва ма? омоти прокуратура сазовори? урмату э? тиром гардид.? 11-уми марти соли 1982 дар синни 52-солаг? вафот кард (14).
Дар сол? ои ?БВ ШКХ-и И? ШС як? атор ?арор?ои му? им оид ба масъала? ои маориф, аз? умла 15-уми июли соли 1943 «Дар бораи таълими наврасоне, ки дар корхона? о кор мекунанд», ?абул намуд. Ин ба ташкили мактаб? ои коргар? авонон ва? авонони де? а асос гузошт. Хонандагони ин мактаб? о ба? ойи падарону бародарони бафронтрафтаашон дар корхона? о ва колхозу совхоз? о кор мекарданд.
Мо? и марти соли 1942 р? зномаи «Правда» навишта буд: «Агар касе, як да? и?а ?ам бошад, андеша кунад, ки? озир „набояд дар бораи бача? о фикр кард“, вай аз? и?ати сиёс? к? то?андеш, ма? дудбин ва пург? йи ма? з аст. Чунин андеша рондан маънои имр? з як? адам пешро дида натавонистан, ба манфиати мамлакатамон зиндаг? карда натавонистанро дорад. Пеш аз? ама, мо у? дадорем, ки тамоми бача? ои синни мактабиро ба таълим фаро гирем. Мо ба шароити вазнини замони? анг ниго? накарда, ?амаи бача? оро бояд хононем ва хуб хононем» (18).
НОМАИ ДОНИШГО?" УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ" SCIENTIFIC NOTES"
№ 4(41) 2014
ШКХ-и И? ШС ва? КУ (б) дар? арор аз 11-уми октябри соли 1940 «Дар бораи истифодаи гайрима? садноки бино? ои мактабй» ва ШКХ-и И? ШС дар? арор аз 5-уми марти соли 1944 «Дар бораи баргардонидани бино? ои мактабии гайрима? саднок истифодашуда» Прокуратураи И? ШС-ро вазифадор карда буд, ки шахсонеро, ки ин? арор?оро вайрон мекунанд, ба? авобгарии судй кашанд (19).
Дар асоси? арори КМ? КУ (б) ва ШКХ-и И? ШС аз 8-уми октябри соли 1944 «Дар бораи даъвати? авонон ба ом? зишго?и ро? и о? ан» ва? арори КМ? К (б) ва ШКХ-и ?Ш С То? икистон аз 10-уми октябри соли 1944 вилоят? ои Ленинобод ва К? лоб даъват шуданд, ки? авононро ба мактаб? ои ФЗО равон намоянд. Дар давраи аз 1 -уми сентябр то 1 -уми октябри соли 1944 ми? дори хонандагон дар ом? зишго??о 200 нафар ва дар мактаб? ои ФЗО 650 нафарро ташкил медод (15).
Дар фаъолияти ма? омоти прокуратура ба назорати и? рои меъёр? ое, ки худсарона аз ом? зишго? (мактаб) рафтан ва вайрон кардани интизомро манъ мекарданд, ди?? ати ?идд? дода мешуд. Ба прокурор? о супориш шуда буд, ки назорати доимиро аз болои и? рои фармони Раёсати Ш? рои Олии И? ТТТС аз 28-уми декабри соли 1940 «Дар бораи масъулияти хонандагони ом? зишго?и касбом? зии ро? и о? ан ва мактаб? ои ФЗО барои вайрон кардани интизом ва худсарона аз ом? зишго? (мактаб?о) рафтан"-ро ба ро? монанд, ба худсарона ом? зишго??ои касбом? з?, мактаб? ои ФЗО-ро тарк кардани хонан-дагон, аз корхона? о гурехтани коргар? авонон-дастпарварони ин ом? зишго?у мактаб? о хотима гузоранд (14).
Прокуратураи? Ш С То? икистон ва ма? омоти он дар ма? ал?о кори худро дар ин самт? оннок намуда, ?олати интизоми ме? натро дар мактаб? ои ФЗО-и идораи захира? ои ме? нат? тафтиш мекарданд. Маълум гардид, ки? одиса?ои вайрон кардани интизом аз тарафи хонандагони ом? зишго?и касбом? зии ро? и о? ан ва мактаб? ои ФЗО? ой доранд ва худсарона аз ом? зишго?у мактаб? о рафтани хонандагон ба назар мерасад, лекин директорони мактаб? ои ФЗО бар зидди вайронкунандагони интизом муборизаи доим? ва сарива? т? намебаранд. Он? о сари ва? т ба прокуратура дар бораи хонандагоне, ки худсарона мактабро тарк карданд, хабар намедоданд. Масалан, аз ФЗО № 1 — 110 нафар ва аз ФЗО-и № 2 — 40 нафар хонанда мактабро худсарона тарк карданд, лекин директорони мактаб? ои ФЗО фармони Раёсати Ш? рои Олии И? ШС-ро риоя накарда, дар бораи ба? авобгарии ?иноят? кашидани гуна? горон чора надиданд ва маводро ба ма? омоти тафтишот? насупориданд. Прокурори? Ш С То? икистон дар асоси маводи тафтиш ба Саридораи захира? ои ме? нат? пешни? од ирсол намуд (3).
Прокурори И? ШС, Комиссариати хал? ии адлия ва Сардори саридораи захира? ои ме? натии ШКХ-и И? ШС 11-уми сентябри соли 1943 „Дар бораи чораби-ни?ои та? кими интизом дар ом? зишго??ои касбом? з?, ро? и о? ан ва мактаб? ои ФЗО“ фармони як? оя бароварданд, ки он дар? ор? намудани инти? оми ?атъ? а? амияти му? им пайдо кард (6).
Бо ма? сади мубориза бар зидди вайронкунандагони фармон ва бо? иноят?ои дигари аз тарафи хонандагони ом? зишго??ои касбом? з?, ро? и о? ан ва мактаб? ои ФЗО содиркарда, ?амкории ма? омоти суд, прокуратура ва захира? ои ме? нат? зич ба ро? монда шуд. ?идду ?ахд ба он равона карда шуд, ки ин? онунвайронкуни?о ва? иноят?о аввалан кам ва баъд пурра бар? ам дода шаванд. Ин категорияи парванда? о дар? аласа?ои суд бо даъвати? атмии намояндагони ом? зишго??о ва мактаб? о, дар? олати зарур? дар? ояш (дар ом? зишго? ё мактаб) баррас? карда мешуданд. Ба директорони ом? зишго??о ва мактаб? о супориш шуда буд, ки ди? кати хонандагонро ба? ар як парвандаи баррасишаванда? алб намоянд ва дар ин замина кори тарбиявиро бо хонандагони ноустувор пурз? р кунанд, ?амчунин кори суд? ои рафи? онаро дар? амаи ом? зишго??о ва мактаб? о бе? тар намоянд.
?ифзи ме? нати наврасон самти му? ими кори ма? омоти прокуратура гардид. Сан? иши прокурор? дар як? атор корхонаю завод вайронкуни? ои ?иддии ?онун?о, ба монанди истифодаи ноболигон дар кор? ои вазнин, дар сех? ои зараровар, шабона кор фармудани он? о, надодани истиро? ати ?ар?афтаина ва рухсатии му? арраркардаи ?онунро ошкор кард.
Сан? иши прокурор? дар шагалзаводи Сталинобод нишон дод, ки аз? абулго?и бачагонаи КХКД-и хонаи бачагони Ша? ринав 40 нафар наврас ба кор оварда шуданд, ки аз ин? о 15 нафар 10−12-сола буданд. Аммо маъмурияти завод дар шахси директори он Б. ?айдаров ба вайрон кардани? онун ро? дода, бача? оро ба кори аз ва? ти му? аррар? зиёд истифода бурд ва он? оро у? дадор кард, ки дар як шабонар? з 7−8 соат кор кунанд. Маъмурияти завод нисбат ба шароити маишии бача? о гамхор? зо? ир намекард, аксари бача? о дар шароити гайри? аноатбахш зиндаг? мекарданд. Он? о дар ро? рав 3−4 нафар дар як к? рпа хоб мекарданд, баъзе р? з?о бача? о то 12 соат нон намегирифтанд ва аз гуруснаг? ба кор намебаромаданд. Ин буд, ки он? о ба КМ? К (б) То? икистон муро? иат карданд ва шикояти он? о аз тарафи прокуратура сан? ида шуданд.
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES*
№ 4(41) 2014
?онунвайронкуни?ои ?айдшуда баъди сан? иш бо дахолати прокуратура бартараф гардиданд. Прокурори? Ш С То? икистон дар назди комитети? избии но? ияи Ро? и О? ан масъала гузошт, ки директори шагалзавод Б. ?айдаров ба? авобгарии ?изб? кашида шавад (2).
Прокурори но? ияи Ш? роб бошад, шароити кори наврасонро дар кони ангишти „Ш?роб-ангишт“ тафтиш кард, ки дар он? о дар аввали соли 1945 89 нафар навраси аз 13 то 16-сола кор? ои вазнинро и? ро мекарданд. Тафтиш му? аррар кард, ки дар як? атор ?олат бар хилофи? онун наврасон дар берун ва дар зери замин ба муддати аз 10 то 11 соат ба кор? алб карда мешуданд. Прокурори вилояти Ленинобод дар ин бора ба комитети? избии но? ия хатт? хабар дода, гуна? горони вайронкунии? онуни ме? натро ба? авобгарии ?иноят? кашид (5).
Ба сабаби афзоиши? а?му хусусияти вазифа? о, тагйир ёфтани фаъолияти амалии ма? омоти прокуратура мо? и январи соли 1944 ШКХ-и И? ШС ба прокурори И? ШС и? озат дод, ки дар сохтори дастго? и марказии прокуратура тагйирот ворид созад (19).
Аз ин ли? оз ба? ойи гур?? и ба? исобгир? ва ахбори шуъбаи омор шуъбаи кодификатсион? -маълумот? таъсис дода шуда, гур?? и кор бо ноболигон ва бойгон? ба шуъбаи во? еан муста? ил табдил дода шуд (17). ?онишини прокурори И? ШС К. Мокичев 16-уми январи соли 1945 низомномаро „Дар бораи кори прокурор? ои оид ба кор? ои ноболигон“ тасди? намуд (7).
Баробари ба охир расидани? анги Бузурги Ватан? фармони махсуси прокурори И? ШС оид ба пурз? р гардонидани? ифзи ме? нати наврасон тасвиб расид. Дар фармони прокурори И? ШС аз 16-уми июли соли 1945, та? ти № 145 „Дар бораи назорат ба и? рои ?онун?о оид ба? ифзи ме? нати наврасон“ ба? амаи прокуророн дастур дода шуд, ки и? рои ани? и ?онун?ои ?ифзи ме? нати наврасонро та? ти назорат гиранд, ?ангоми ба корхона? о рафтан и? рои ?онун?оро махсус тафтиш намуда, барои рафъи? онунвайронкуни?о фавран чора андешанд. Ало? аи доимиро бо ма? омоти иттифо? и касаба ва нозирони? ифзи ме? нати наврасон бар? арор карда, аз р? йи маводи пешни? одкардаи он? о фавран? олат?ои ?онунвайронкуниро тафтиш кунанд ва шахсони вазифадореро, ки мунтазам? онунро дар бораи? ифзи ?у?у?и ме? нати к? дакон вайрон мекунанд ва ба таъмини шароит? ои маишии коргарони наврас сат? муносибат мекунанд, ба? авобгар? кашанд ва нисбат ба гуна? горон ?атто то ба суд додан чора андешанд (20).
ПАЙНАВИШТ:
1. Аз таърихи сохтмони фар? анг? дар То? икистон, ДМТ ба номи В. И. Ленин, барориши 1У. -Душанбе, 1973. -207с.
2. Бойгонии марказии давлати (БМД)-и?ум?урииТо?икистон. — Ф. 329.- Р. 20.- П. 77.- В. 78
3. БМД? ум?урииТо?икистон. — Ф. 329.- Р. 20.- П. 30.- В. 60−76
4. БМД? ум?урииТо?икистон.- Ф. 20. Р. 2.- 243. -В. 108
5. БМД? ум?урииТо?икистон.- Ф. 329.- Р. 20.- П. 77.- В. 104 — 109
6. БойгониидавлатиивилоятиСугд.- Ф. 163.- Р. 3.- П. 520.- В. 19 — 20
7. Инструкция Прокурора СССР о работе прокуроров по делам несовершеннолетних от 16. 01. 1945 г. // Бойгонии давлатии вилояти Сугд.- Ф. 163.- Р. 3.- П. 520.- В. 56 — 62
8. Книга памяти Республики Таджикистан (сводный том). Под общей редакцией Каландарова, И.К. -Душанбе, 1997.- 324 с.
9. Коммунист Таджикистана. -1941. — 27 августа.
10. Крюков, Г. Т. Общеобразовательная школа Таджикской ССР/Г.Т. Крюков. -Душанбе: Ирфон, 1969. -106с.
11. Мактуби муовини Прокурори СССР К. Мокичев аз 26 феврали 1942с
12. Мактуби прокурори вилояти Ленинобод аз 20 марти 1942с.
13. Мактуби Прокурори СССР аз 10 ноябри 1942с. № 7/23// Бойгонии давлатии вилояти Сугд. -Ф. 163. -В.3. -П. 520. -В. 12
14. Нуманов Гани//Ленинабадская правда. — 1982. -13 марта
15. Пак, Н. П. Советы Таджикистанав годы Великой Отечественной войны- Отв. ред. Р. М. Масов — А Н Тадж ССР. Ин-т истории им. А. Дониша/Н.П. Пак. -Душанбе:Дониш, 1985. — 200 с.
16. Постановление СССР СНК СССР от 16 января 1944 г. № 56// СП СССР, 1944-№ 2 -31с.
17. Правда. -1942.- 24 марта.
18. Приказ Прокурора СССР от 6 июля 1945 г. „О надзоре за исполнением законов об охране труда подростков“.
19. Социалистическая законность. — 1991. — № 10 (684). — С. 11−12.
НОМАИ ДОНИШГО?» УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ" SCIENTIFIC NOTES"
№ 4(41) 2014
20. ?о?иев А. Совет? ои То? икистон дар сол? ои му? орибаи бузург/А. ?о?иев, М. Инъомов. -Ху?анд, 1999. — 113 с.
REFERENCES:
1. From the culture creation history of Tajikistan, Tajik State University named after V.I. Lenin, IV edition, — Dushanbe, 1973. — 207 p.
2. Central State Archive (CSA) of the Republic of Tajikistan, F. (fund) 329, In. (inventory) 20, In. of st. (init of storing) 77, Sh. (sheet) 78.
3. CSA of the Republic of Tajikistan, F. 329, In. 20, In. of st. 30, Sh. 60−76
4. CSA of the Republic of Tajikistan, F. 20, In. 243, Sh. 108
5. CSA of the Republic of Tajikistan, F. 329, In. 20, In. of st. 77, Sh. 104−109
6. The Regional State Archive in Sughd region — F. 163, In. 3, In. of st. 520, Sh. 19−20
7. Guidelines of the USSR Prosecutor about prosecutors dealing with juvenile cases dated16. 01. 1945// Regional State Archive in Sughd region- F. 163, In. 3, In. of st 520, Sh. 56−62
8. Memory Book of the Republic of Tajikistan (consolidated volume). Under general editorship of I.K. Kalandarov. — Dushanbe, 1997 — 324 p.
9. Communist Tajikistana. — 1941 — dated August 27.
10. Kryukov, G. T. Comprehensive secondary school of the Tajik Soviet Socialist Republic / G.T. Kryukov. — Dushanbe: Irfon, 1969. — 106 p.
11. Numonov Ghani // Leninabadskaya pravda- 1982, March 13
12. The letter of the USSR Deputy Prosecutor K. Mokichevas of February 26, 1942
13. The letter of Leninobod region Prosecutor as of March 20, 1942
14. The letter of the USSR Prosecutor dated November 10, 1942, № 7 / 23 // Regional State Archive in Sughd region — F. 163, In. 3, In. of st. 520, Sh. 12
15. Hojiev, A. In’omov, M., Councils of Tajikistan during the Great Patriotic War/ Hojiev, A. -Khujand, 1999. -34p.
16. Pak, N.P. Councils of Tajikistan during the Great Patriotic War/N.P. Pak. -Dushanbe, 1985. -66p.
17. Resolution of the USSR Council of Peoples' Commissars dated 16 January 1944, № 56 // Writers'- Union. — 1944 — № 2 -P. 31
18. Pravda -1942. — March 24
19. Socialist law, — 1991. — № 10 (684). — P. 11−12.
20. Order of the USSR Prosecutor dated July 6, 1945 & quot-On the supervision of the execution of the laws on the protection of adolescent labour. "-
Прокурорский надзор по военно-физической, спортивно-массовой и профориентационной работе с
учащимися в годы Великой Отечественной войны И.С. Мухаммадиев
Ключевые слова: законность, прокурорский надзор, военно-физическая подготовка, спортивномассовая работа, профориентация, школьники, патриотизм, всеобщая воинская обязанность, дисциплина, контроль, исполнение
Статья посвященна проблеме деятельности органов прокуратуры Таджикистана по надзору и контролю осуществления военно-физической, спортивно-массовой и профориентационной работы с учащимися в годы Великой Отечественной войны. Особое внимание автора уделено выполнению Постановления Комитета Государственной Обороны СССР от 17 сентября 1941 года «О введении всеобщей обязательной военной подготовки граждан СССР», Постановления Совета народных коммисаров и Центрального комитета компартии Таджикистана от 20 ноября 1942 года «О военной подготовке и физическом воспитании». Автор на основе изученных архивных источников и материалов обстоятельно и подробно расскрывает деятельность органов прокуратуры в этом направлении. Утверждается, что плодотворная деятельность органов прокуратуры способствовала выполнению указанных постановлений и оказала неоценимую помощь в военно-физической, спортивно-массовой и профориентационной подготовке школьников в годы Великой Отечественной войны.
НОМАИ ДОНИШГО?* УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ* SCIENTIFIC NOTES*
№ 4(41) 2014
Public Prosecutor'-s supervision for military and physical, sports and mass, and career guidance with pupils in
the years of the great Patriotic war
I. C. Muhammadiev
Keywords: legitimacy, public Prosecutor'-s supervision, military-physical training, sports and mass work, career guidance, pupils, patriotism, universal military duty, discipline, the control performance
The article deals with the problems of activity of Prosecutor'-s office bodies of Tajikistan forsupervision and monitoring of implementation of military & amp- physical, sports and career guidance activities with pupils in years of the great Patriotic War. Special attention is paid to implementation of the Resolution of the State Defense Committee of the USSR on September 17, 1941 «On the introduction of universal compulsory military training of citizens of the USSR», Decrees of the Council of people'-s Commissars and the Central Committee of the Communist party of Tajikistan on November 20, 1942 «On military training and physical education». The author, based on the study of archival sources and materials, thoroughly and in detail reveals the activity of prosecutors in this direction. It is argued that the fruitful activity of prosecutors contributed to the implementation of the regulations and had a noteworthy assistance in military & amp- physical, sports & amp- vocational training ofpupils in years of the great Patriotic War.
Маълумот дар бораи муаллиф:
Му? аммадиев Изатулло Сайфуллоевич, номзади илм? ои таърих, прокурори ш. Исфара, мушовири адлияи дарацаи аввал (?ум?урии Тоцикистон, ш. Исфара),
E-mail: prokraturai_isfara@mail. ru
Сведения об авторе:
Мухаммадиев Изатулло Сайфуллоевич, кандидат исторических наук, прокурор города Исфары, советник юстиции 1 класса (Республика Таджикистан, г. Исфара),
E-mail: prokraturai_isfara@mail. ru
Information about the author:
Muhammadiev Izatullo Sayfulloevich, Candidate of Historical Sciences, the Prosecutor of Isfara town, 1st Grade Justice Counsellor, (Republic of Tajikistan, Isfara),
E-mail: prokraturai_isfara@mail. ru

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой