Финансирование человеческого развития в Луганской области: тенденции и перспективы

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 331. 101. 262:336. 13(477. 61)
В. Ф. Столяров,
доктор економ! чних наук, ПВНЗ «Буковинський умверситет»
О. I. Кушлак,
Т. В. Овчаренко,
В. В. Столярова,
НДЕ1 М1некономрозвитку 7 торг1вл1 Украгни, м. Кигв
Ф1НАНСУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В ЛУГАНСЬКШ ОБЛАСТ1:
ТЕНДЕНЦП ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Актуальшсть теми i постановка проблеми.
Становлення та розвиток бюджетного федер^зму орieнтований на принципово нове розмежування джерел формування мiсцевих та державного бюджетов, а також забезпечення едност натурально-речо-вого та вартюного кругооб^у фiнансових ресурсiв за галузями сощально! сфери.
На сьогодн запровадження ново! моделi мiж-бюджетних вiдносин в умовах децеmpалiзацi! фь нансового управлшня та впровадження окремих елеменпв бюджетного федералiзму орieнтовано на змiцнення фшансово! бази мiсцевого самовряду-вання шляхом уточнения видаткових повноважень мiсцевих та державних органiв влади в сощально-економiчному розвитку.
Фiнансовий ресурс мюцевих бюджетiв на 2015 р. сформовано з урахуванням змiн, внесених Верховною Радою Украши за поданням Кабшету Мiнiстрiв Украгни наприкiидi 2014 р. до Податко-вого i Бюджетного кодекав Украгни та iнших зако-нодавчих актОв, що стосуються мюцевих бюджетов та мiжбюджетних вiдносин. Прийняттям цих змiн розпочато проведення шститущйних реформ у бюджетнiй сферi та запроваджено нову модель фь нансового забезпечення мюцевих бюджетов i мiж-бюджетних вiдносин, яка передбачае:
по-перше, побудову ново! моделi фiнансового забезпечення мюцевих бюджетов — розширення до-хвдно! бази мiсцевих бюджетов, спрощення проце-дури надання мiсцевих гарантий та здiйснеиня запо-зичень ввд мгжнародних фiнансових оргаиiзацiй, забезпечення бюджетно! самостiйностi та фшансово! незалежностц
по-друге, запровадження нового механiзму бюджетного регулювання — систему збалансування у"х мiсцевих бюджетов замiнено системою горизонтального вирiвнювання податкоспроможностi територiй по двох податках (податку на прибуток приватних тдприемств та податку на доходи фiзич-них осiб) в залежност вiд рiвня надходжень на одного жителя. Вирiвиюваиня за iншими платежами не здiйсиюеться, !х надходження в повному обсязi залишаться в розпорядженнi мiсцевих оргашв
влади, що е стимулом до залучення додаткових надходжень та розширення бази оподаткування-
по-трете, запровадження ново! трансфертно! пол^ики у взаемовiдносинах державного та мюцевих бюджетов i посилення вiдповiдальностi профшь-них мшютерств за реалiзацiю державно! полiтики у ввдповвдних галузях (запроваджен новi види трансфертов — освiтия та медична субвеидi!, субвеидiя на тдготовку робiтиичих кадрiв, субвеидiя на забезпечення медичних заходiв окремих державних про-грам та комплексних заходiв програмного характеру. Головними розпорядниками коштiв визначено галузевi мiнiстерства) —
по-четверте, започаткування переходу вiд три-ступенево! до двоступенево! бюджетно! моделi та стимулювання громад до об еднання шляхом на-дання таким громадам повноважень мют обласного значення та встановлення прямих мгжбюджетних вiдносин з державним бюджетом.
Дохiдиу базу мiсцевих бюджетов розширено за рахунок:
— передачi з державного бюджету плати за на-дання адмiнiстративних послуг, державного мита-
— збшьшення вiдсотка зарахування еколопч-ного податку з 35 до 80%-
— закрiплення за мюцевими бюджетами стабшь-них джерел надходжень — податку на доходи фiзич-них осiб за новими нормативами та податку на прибуток тдприемств приватного сектору економши (10%) —
— запровадження з 2015 року збору з роз^б-ного продажу тдакцизних товарiв-
— розширення з 2015 року бази оподаткування податку на нерухомють шляхом включення до оподаткування комерцшного (нежитлового) майна та введення податку на розкшш автомобiлi.
В цiлому ресурс мюцевих бюджетов (включа-ючи Державний фонд репонального розвитку) на 2015 р. склав 266,9 млрд грн або на 20,6% бшьше проти 2014 р.
На формування видатково! частини мiсцевих бюджетов у 2015 р. впливають наступиi чинники:
— змши у розмежуванн видiв видаткiв мiж дер-жавним та мiсцевими бюджетами за принципом субсидiарностi-
— змiни у трансфертнш i соцiальнiй полiтицi-
— змша розмiру единого соцiального внеску та зменшення в результатi видаткiв мюцевих бюджетiв на оплату працi-
— передача функцш методичних кабiнетiв шсти-тутам пюлядипломно1 освiти та методоб'-еднанням вчителiв-
— перегляд меж зон радюактивного забруднення внаслiдок Чорнобильсько! катастрофи-
— запровадження плати за навчання у дитячо-юнацьких спортивних школах, крiм дiтей-сирiт i дь тей, позбавлених батькiвського пiклування, дгтей-швалвдв та iз багатодiтних та малозабезпечених сь мей, та зменшення видатшв-
— забезпечення за рахунок коштгв мiсцевих бюджетов видаткiв на утримання спортивних шкш, якi фшансувалися за рахунок Фонду соцiального стра-хування з тимчасово! втрати працездатностц
— передача у рамках децентратзаци окремих за-кладiв та заходiв з державного бюджету до мюцевих бюджетов та iн.
В передмовi «Науковi основи подальшого вдо-сконалення та розвитку концептуальних положень оновленого Бюджетного кодексу Украши» науково-практичного коментаря до Бюджетного кодексу Украши (друга редакщя, 2011 рш — [1]) обгрунтованi рекомендацл та пропозицп щодо впровадження бю-джетно! децентралiзацil в Укра1ш на основi оптимь зацл принципiв бюджетного централiзму та бюджетного федералiзму.
Метою Концепцл реформування мiсцевого са-моврядування та територiальноl оргашзацп влади в Укра1ш, яка була схвалена розпорядженням Кабь нету Мiнiстрiв Укра1ни ввд 1 квiтня 2014 р. № 333-р, е визначення напрямiв, механiзмiв i строив форму-вання ефективного мiсцевого самоврядування та те-риторiальноl оргашзацп влади для створення i тд-тримки повноцiнного життевого середовища для громадян, надання високоякiсних та доступних пуб-лiчних послуг, становлення iнститутiв прямого на-родовладдя, задоволення iнтересiв громадян в усiх сферах життдояльност! на вiдповiднiй територи, уз-годження iнтересiв держави та територiальних громад [2].
CTyniHb науково-методичного забезпечення проблеми, яка дослщжуеться. Розробка основних положень практично1 реалiзацil в Укра1ш Концепцл людського розвитку як основи цившзацшного прогресу, а також нащонально1 методики оцiнки 1н-дексу соцiально-економiчного розвитку регiонiв та 1ндексу регiонального людського розвитку здш-снена фахiвцями 1нституту стратегiчних дослiджень при Президентовi Укра1ни, Радою з вивчення про-дуктивних сил Укра1ни НАН Укра1ни та 1нституту
демографп та сощальних дослiджень НАН Укра1ни тд загальним науковим керiвнищ•вом академiка НАН Украши, д.е.н., професора Е.М. Лiбановоl [35].
Методичне вирiшення проблем фшансування людського розвитку на мюцевому та регiональному рiвнях в контекст! забезпечення комплексности сощ-ально-економiчного розвитку територш в сучасних умовах було здшснено в Науково-дослiдному еко-номiчному iнститутi Мiнекономiки Укра1ни [6−8].
На mдставi творчо1 спiвдружностi науковцiв НДЕ1 Мiнекономiки Укра1ни та ПВНЗ «Буковинсь-кий унiверситет» формуеться система прогнозу-вання, програмування та бюджетування регюналь-ного людського розвитку [9−14].
Натомють здiйснення бюджетно1 децентралiза-цл в Укра1ш об'-ективно потребуе детального ана-лiзу реально1 практики формування мюцевих бюджетов в контекстi людського розвитку та уточнення i подальшого розвитку науково-методичних положень Концепцп реформування мiсцевого самоврядування та територiальноl оргашзацп влади в Укра-1ш.
Виклад основного матерiалу. Детальному аналiзу фiнансування розвитку регiону та людського потенщалу передуе розгляд динамiки 1нде-ксу людського розвитку та його складових у Луганськш областi (табл. 1).
Таблиця 1
Динамжа 1ндексу людського розвитку та його складових у Луганськш област _ в 2003—2010 рр. _
Роки 1ндекс людського розвитку Середня очь кувана трива-лоста життя (рокв) Рiвень охоп-лення дiтей навчальними закладами (%) Валовий репо-нальний продукт (млн грн)
2003 0,422 67,18 49 13 560
2004 0,450 67,10 50 14 672
2005 0,413 66,85 51 19 716
2006 0,390 67,14 52 24 159
2007 0,414 67,54 52 32 280
2008 0,450 67,48 52 42 985
2009 0,416 68,35 49 38 451
2010 0,412 69,58 53 40 066
Джерело: розроблено авторами за статистичними даними Головного управлiння статистики у Луганськш области
Як бачимо з наведених даних, 1ндекс людського розвитку Лугансько1 областi на протязi 20 032 010 рокiв залишався майже на одному рiвнi i е ввд-носно низьким порiвняно з iншими регiонами Украши (рис. 1). Так, у 2010 р. порiвняно з 2003 р. 1ндекс
людського розвитку регюну зменшився з 4,22 до 4,12.
При цьому, за статистичними даними Луган-ська область посвдала 26/27 мiсце у рейтингу регю-
Характеристику причини такого низького рiвня людського розвитку у Луганськш област доцшьно здiйсиити шляхом анатзу насамперед таких його складових, як: тривалiсть життя населення обласп, рiвеиь охоплення дiтей навчальними закладами, що вказуе на рiвеиь освiченостi населення областi, та виробництво реального валового внутршнього продукту (ВВП) у регюш.
За дослiджуваний перюд тривалiсть життя по областi явно збшьшувалась (рис. 2). У 2010 р. проти
Що стосуеться рiвня освiти, то у 2003−2010 роках тенденщя цiе! складово! 1ндексу людського розвитку регiоиу також мала позитивну динамiку.
шв Укра! ни по рiвию людського розвитку, що вказуе на низку проблем у соцiально-економiчному ре-гiональному розвитку.
2003 р. середня очiкувана тривалють життя насе-лення збiльшилась з 67,18 рошв до 69,58 роив (на 3,5%). Але цей показник як складова 1ндексу людського розвитку мае незначний вплив на його рiвень.
Навпаки, позитивна динамша тривалостi життя населення вказуе на покращення умов життя у роз-рiзi таких сфер як охорона здоров'-я i сощальний за-хист населення та навколишнього природнього се-редовища. В щ роки вiдбувалось збiльшеиня фшан-сування з мiсцевих бюджетiв цих секторiв.
У вiдсотковому вiдношеииi рiвень охоплення дiтей навчальними закладами збiльшився на 4%
Рис. 1. Динамжа Тндексу людського розвитку ЛуганськоТ областi у 2003−2010 рр.
Рис. 2. Динамжа середньоТ очжуваноТ тривалостi життя населення Лугансько'-1 областi
у 2003−2010 рр.
(49% у 2003, 53% - 2010). Проте у 2009 р. юльюсть охоплених дггей зменшилась до р1вня 2003 р. (49%).
Просл1дковуеться пряма залежшсть р1вня люд-ського розвитку в1д р1вня осв1ченост0 по областО. Причинами низького р1вня досл1джуваного показ-ника е недостатне ф1нансування галуз1 осв1ти. Без-посередньо проблемами стають: формування фонд1 В на оплату пращ пращвникам осв1ти, недостатн умови у навчальних закладах для надання осв1тшх послуг населенню областО, нестача самих навчаль-
Отже незважаючи на низький р1вень людського розвитку в Луганськш областО, динам1ка його скла-дових мае тенденщю до зростання, що вказуе на по-кращення умов життед1яльност0 у сферах сощаль-ного призначення.
Для того, щоб детальшше виявити причини низького р1вня людського розвитку репону доцшьно проанал1зувати досл1джуваш показники у репона-льному розр1з1 по Укра! ш, а також охарактеризувати та дослвдити розпод1л з Державного бюджету Укра-!ни м1жбюджетних трансфертов на ф1нансування сфери освгги, охорони здоров'-я, сощального захи-сту, охорону навколишнього природнього середо-вища.
Необх1дно визначити загальш проблеми сощ-ально-економ1чного розвитку Лугансько! областО та прюритетш напрями ф1нансування! х виршення.
Розглянемо детальшше надання м1жбюджет-них трансфертов з Державного бюджету Укра! ни з подальшим перерозпод1лом м1ж мюцевими бюджетами Лугансько! областО.
Досл1джуючи рух м1жбюджетних трансфертов м1ж бюджетами Лугансько! областО у 2008 р. було виявлено, що загальна кшькють м1жбюджетних трансфертов у Зведеному бюджет Лугансько! областО сягнула 1 349 514,176 тис. грн, з них дотащ! -339 889,8 тис. грн, субвенщ! — 1 009 624,376 тис. грн.
Так, дотащя вир1внювання склала — 286 439,3 тис. грн- додаткова дотащя з державного бюджету
них заклад1 В у репош, особливо у сшьськш мюцево-стО.
1ншим показником, що також впливае на 1ндекс людського розвитку репону е виробництво реального валового регюнального продукту (ВРП). Як [ попередш показники складових людського розвитку, р1вень ВРП збшьшувався (рис. 3). У 2010 р. по-р1вняно до 2003 р. ВРП Лугансько! областО зр1с на 195% (40 066 млн грн — 2010 р., 13 560 млн грн -2003 р.).
на вир1внювання фшансово! забезпеченостО мюце-вих бюджетов — 43 909,8 тис. грн- додаткова дотащя з державного бюджету на забезпечення видатшв на оплату пращ пращвнишв бюджетних установ у зв'-язку Оз наближенням запровадження Сдино! тарифно! сгтки розряд1 В [ коеф1щент0 В у повному обсяз1 — 9540,7 тис. грн.
У 2009 р. загальна кшьшсть м1жбюджетних трансферт1 В м1сцевих бюджетов Лугансько! областО сягнула 1 424 462,888 тис. грн, з них дотащ! -515 254,5 тис. грн, а субвенцп — 909 208,388 тис. грн. У пор1внянш з 2008 р. загальний обсяг м1жбюджет-них трансфертов у Зведеному бюджетО Лугансько! областО зб1льшилась на 5,3% (74 948,104 тис. грн).
За даними зв1ту по виконанню м1сцевих бюджетов Лугансько! областО, у 2010 р. обсяг м1жбюджет-них трансфертов м1сцевих бюджетов склав 3 144 439,034 тис. грн, з них дотащ! — 1 996 269,7 тис. грн, субвенщ! — 1 148 169,334 тис. грн. Таким чином наявна тенденщя до зб1льшення обсяпв м1жбюд-жетних трансфертов у м1сцевих бюджетах Лугансько! областО. Для б1льш точнОшо! ощнки причин та насл1дк1 В дано! тенденщ!, проанал1зуемо б1льш детально структуру наданих трансфертов (табл. 2).
Як бачимо з даних табл. 2, величина м1жбюдже-тних трансфертов зб1льшувалась за рахунок зб1ль-шення величин наданих дотащй з Державного бюджету Укра! ни з подальшим розпод1лом м1ж м1сце-вими бюджетами. Обсяг дотащй у 2010 р. пор1вняно
а Волоаий рсч? онольмий продукт (млн. грн.)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Рис. 3. Динамжа ВРП Лугансько'-1 облает у 2003−2010 рр.
з 2008 р. зрю майже на 500%, що вказуе на змен-шення самостОйностО мюцевих бюджетов, оторочена видаткiв на сощальний розвиток регiоиу, на-дання суспiльних послуг громадянам та неефек-
тивне планування дохiдно! частини бюджетов. Тобто з кожним роком мiсцевi бюджети Лугансько! области ставали бшьш залежними вiд бюджетов вищих рiвиiв.
МОжбюдже-тнО трансферты 2008 р. 2009 р. 2010 р. ВОдношення 2009 до 2008 р. ВОдношення 2010 до 2008 р.
Абсолют. % Абсолют. %
Дотаци 339 889,80 515 254,50 1 996 269,70 175 364,70 51,6 1 656 379,90 487,3
Субвенцп 1 009 624,38 909 208,39 1 148 169,33 -100 415,99 -9,9 138 544,96 13,7
Всього 1 349 514,18 1 424 462,89 3 144 439,03 74 948,71 5,6 1 794 924,86 133,0
Таблиця 2
Структура мiжбюджетних трансфертiв мiсцевих бюджетiв ЛуганськоТ област
у 2008−2010 рр., тис. грн
Джерело: розроблено авторами за даними Лугансько! державно! обласно! адмiнiстрацi!
До цього призводить не тiльки нестача власних фiнансових ресурсiв, а й неточности у розрахунку видатково! частини, прогнозних показиикiв доходiв, що враховуються при розрахунку мiжбюджетиих трансфертiв.
На противагу дотатям, субвенци мiсцевих бюджетов не мають постiйно! динамiки. За проаналОзо-ванi три роки (2008−2010 рр.) !х колькость зменшува-лась (у 2009 р. порiвняно до 2008 на 10%) так i збь льшувалась (у 2010 р. порiвняно до 2008 р. на 133%).
Це характеризуе в першу чергу нестабшьне фь нансування повноважень сотального спрямування, що безпосередньо мае негативний вплив на людсь-кий розвиток та його низько показники у статистич-ному вимiрi.
Проаналiзуемо розподiл мiжбюджетних трансфертов за рiвнями мiсцевих бюджетов Лугансько! область
Так, у 2010 р. обсяг мiжбюджетних трансфертiв сягнув 3 144 439,03 тис. грн, з них субвенцп склали -1 148 169,333 тис. грн.
До числа субвенцш мюцевим бюджетам области у 2010 р. належали:
— субвентя з державного бюджету мюцевим бюджетам на виплату допомоги сОм'-ям з дотьми та малозабезпеченим (902 179,180 тис. грн) —
— субвенщя з державного бюджету мюцевим бюджетам на надання польг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергп, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовщве-дення, квартирно! плати (73 952,582 тис. грн) —
— субвенщя з державного бюджету мюцевим бюджетам на надання тльг з послуг зв'-язку та шших передбачених законодавством тльг (72 367,304 тис. грн) —
— субвенщя з державного бюджету мюцевим бюджетам на надання тльг та житлових субсидш населенню на придбання твердого та редкого поч-ного побутового палива i скрапленого газу (13 819,845 тис. грн) —
— субвентя з державного бюджету мюцевим бюджетам на придбання витратних матерiалiв та медичного обладнання для закладiв охорони здоро-в'-я (3908,420 тис. грн) —
— субвентя з державного бюджету мюцевим бюджетам на здшснення заходiв щодо соцОально-економiчного розвитку регiоиiв (37 423,594 тис. грн) —
— субвентя з державного бюджету мюцевим бюджетам на виплату державно! сотально! допомоги на дгтей-сиргт та дотей, позбавлених батьковсь-кого поклування, грошового забезпечення батькам-вихователям о прийомним батькам за надання сота-льних послуг (8161,170 тис. грн) —
— субвенцОя з державного бюджету мюцевим бюджетам на проведення виборОв депутатОв мюце-вих рад та сшьських, селищних, мОських голОв (36 357,238 тис. грн) —
Розподш даних субвенцОй мОж бюджетами рОз-них рОвнов Лугансько! областО у 2010 р. представлено у табл. 3.
Так як субвенцп е мОжбюджетними трансфертами мОсцевих бюджетов, що безпосередньо вплива-ють на рОвень людського розвитку у регюно, то! х бь льшу частину вОд загально! колькостО наданих трансфертов з Державного бюджету Укра! ни отримують обласнО та районно бюджети.
Це пояснюеться тим, що на балансО саме цих бюджетов знаходяться бОльшОсть закладОв освОти, ме-дичних закладОв та статтО щодо забезпечення сот-ального добробуту громадян.
Дослщивши структуру та динамОку надання та розподшу мОжбюджетних трансфертов мОж мюце-вими бюджетами на прикладО Лугансько! областО, можна вказати, що бшьш питому вагу у! х структурО мають дотаци, а саме дотаци вирОвнювання.
Це вказуе на невелику величину субвенцОй со-цОального спрямування, а отже недостатне фшансу-вання галузО освОти, охорони здоров'-я, соцОального добробуту населення, якО мають бути прюритет-ними у бюджетнОй полгтит регюну та держави зага-лом.
Бюджетна програма людського розвитку Лугансько! областО на 2011−2013 рр. визначае наступнО проблеми сотально-економОчного розвитку регюну та завдання щодо! х виршення.
Таблиця 3
Розподш субвенцш чгж мiсцевими бюджетами Лугансько'-1'- обласп у 2010 р., тис. грн_
Виконано
у тому числ1 за видами бюджетов
мют обласного значення мют
Найменування субвенцш Всього Обласний у т.ч. райони район-
мюьш бю- у т.ч. райони в мютах районш ного
джета всього знач-ення
На виплату допомоги ам'-ям з
д1тьми та малозабезпеченим 90 217,918 163 804,172 516 360,497 137 247,461 222 014,512 0,00
верствам населення
На надання тльг та житлових
субсидш населенню на оп-
лату електроенергп, природ-
ного газу, послуг тепло-, во-допостачання 1 водов1две- 73 952,583 0,00 63 870,946 23 746,938 10 081,637 0,00
дення, квартирно! плати (ут-
римання будиншв споруд та прибудинкових територш)
На надання пiльг з послуг
зв'-язку та Онших передбаче-
них законодавством п1льг
(кр1м тльг на одержання л1-шв, зубопротезування, оплату 72 367,304 9 645,268 57 627,443 5 144,016 5 094,593 0,00
електроенергп, природного 1
скрапленого газу на побутов1 потреби)
На надання пшьг та житлових
субсидш населенню на прид-
бання твердого та редкого 13 819,845 0,00 9 340,990 713,874 4 478,855 0,00
тчного побутового палива
скрапленого газу
На придбання витратних ма-
тер1ал1 В та медичного облад-нання для заклад1 В охорони 3 908,420 3 908,420 0,00 0,00 0,00 0,00
здоров'-я
На зд1йснення заход1 В щодо
сощально-економ1чного роз- 37 423,594 33 274,094 3 249,5 0,00 900 0,00
витку репошв
На виплату державно! соща-
льно1 допомоги на д1тей-сир1т
та дгтей, позбавлених батьшв-
ського шклування, грошового забезпечення батькам-вихо- 8 161,170 0,00 4 489,520 1 091,929 3 671 649 0,00
вателям прийомним батькам
за надання сощальних послуг
На проведения вибор1 В депутатов Верховно! Ради Автономно! Республ1ки Крим, мюце- 36 357,238 2794,482 15 143,253 954,147 8194,636 1756,8
вих рад та сшьських, селищ-
них, м1ських гол1в
Джерело: Звгт про виконання мюцевих бюджетов Лугансько! областО у 2010 рощ.
Проблеми людського розвитку за секторами со-щально! сфери до 2020 р. :
1. Охорона здоров'-я:
— низька середня тривалють життя-
— високий рОвень захворюваностО, ОнвалОдностО О смертности серед дОтей та економОчно активного на-селення-
— недостатня ефективнОсть профОлактичних заходОв щодо протидп сощально небезпечним захво-рюванням (системи кровообОгу, онкологОчним за-хворюванням, туберкульозу, В1Л/СН1Д, наркома-
нО!) —
— незадовшьний стан матерОально-техшчно! бази закладОв первинно! медико-санОтарно! ланки-
— кадровО проблеми (дефОцит лОкарських кадрОв, особливо у сшьськш медицинО, «старОння» персоналу) —
— недостатнш рОвень фшансування для забезпечення стандартОв якостО надання медично! допо-моги-
— недосконалОсть та протирОччя законодавчо! бази щодо реалОзащ! платних медичних послуг-
— низький розвиток страхово! медицини.
2. Освгга:
— дефОцит закладОв дошкОльно! освОти, особливо в сшьськш мОсцевостО-
— недостатня кОлькОсть квалОфОкованих педагоп-чних кадрОв-
— недостатнОй рОвень вивчення регОонального ринку працО щодо потреб у квалОфОкованих роботни-чих кадрах та фахОвцях з вищою освотою-
— застарОла матерОально-технОчна база навчаль-них закладОв усОх типОв, недостатне! х фОнансове та шформащйно-методичне забезпечення-
— низький рОвень сощального забезпечення пе-дагопчних пращвникОв.
3. Охорона навколишнього природнього се-редовища:
— низька якють питно! води-
— випереджене зростання накопичення побуто-вих вОдходОв за рахунок перевищення обсяпв утво-рення над обсягами! х утилОзацО!-
— екологОчнО наслОдки дОяльностО вугледобувних пОдприемств (подтоплення земель, горОння терико-нОв, зниження рОвня тдземних вод та Онше), як результат — невиконання еколопчних складових проектов лОквОдащ! вугшьних шахт-
— високий рОвень забруднення повотряного ба-сейну областО (за обсягами викидОв забруднюючих речовин в атмосферне повотря Луганська область посОдае трете мюце пОсля Донецько! та Дшпропет-ровсько!) —
— недостатнОсть фОнансування заходОв з попе-редження та лОквОдащ! насладив надзвичайних ситу-ацОй (здшснення заходОв з Онженерного захисту те-
риторш областО вiд зсувОв, пiдтоплення тощо, ство-рення матерiальних резервiв для попередження та лiквiдацii надзвичайних ситуацш, забезпечення за-собами iндивiдyального захисту).
Аналiз сучасного стану, тендендiй та проблем соцiально-економiчного розвитку Лyганськоi области дае пОдстави видiлити прюритетш напрями та завдання розвитку людського потенщалу.
Операцшш цт1:
Формування здорового поколiння, починаючи з моменту народження i впродовж життя людини шляхом надання своечасноi та ефективноi медичноi допомоги.
Розширення мережi дошкОльних закладiв. У разi потреби вiдновлення роботи ранОше закритих дошкОльних закладiв. Прийняття ввдомчих дошкшь-них закладiв у комунальну власнiсть.
Забезпечення належного фiнансyвання мережi закладiв iнтернатного типу для дгтей сирiт, дiтей, позбавлених батькОвського тклування, санаторних та спещальних шкiл-iнтернатiв.
Оптишзащя мережi професiйно-технiчних та вищих навчальних закладiв, створення галузевих центрiв профеайно-техшчно1'- освiти, подготовка фа-хiвцiв шляхом укладення контрактов на навчання на основО виробничого замовлення, iнформатизацiя та комп'-ютеризацОя навчально-виробничого процесу.
Розвиток системи охорони здоров'-я:
— створення правових, економiчних та оргашза-щйних передумов щодо профiлактики захворювань та надання доступно1'- як0сно1'- медично1'- допомоги-
— охорона здоров'-я матерi i дитини, формування здорового поколшня-
— впорядкування мережО медичних закладОв i максимальна адаптащя & quot-х дОяльност до потреб населения в питаннях забезпечення доступно& quot-, квалОфь ковано1'- та спещал1зовано1'- медично1'- допомоги неза-лежно ввд мюця мешкання-
— активОзащя кадрово1'- политики, залучення i за-крОплення медичних кадрОв шляхом забезпечення 1'-х житлом, передусОм у сшьськш охорош здоров'-я-
— запровадження ефективного менеджменту та системи гнучкого планування i розподОлу ресурсОв- утворення единого медичного та ОнформацОйного простору-
— полОпшення наступностО i взаемодii помОж рОзними етапами медичноi допомоги-
— впровадження наукоемних технологОй та пОд-вищення конкурентоспроможностО регiональноi медицини на вгтчизняному ринку медичних послуг.
Зменшення дитячоi та материнськоi смертности, зниження серцево-судинних захворювань, а та-кож туберкульозом та онкозахворюванням.
Змщнення матер1ально-техшчно! бази та осна-щення заклад1 В первинно! медико-саштарно! ланки сучасним медичним обладнанням.
Проведення збалансовано! кадрово! пол1тики на ринку пращ, формування кадрового резерву.
Регюнальна сощальна полгтика, передуем, повинна бути спрямована на подолання бщносп, попе-редження найбшьш глибинних !! прояв1 В, першо-чергове виршення питань сощально незахищених верств населення, зниження ступеня розшарування суспшьства за р1внем доход1 В, становлення серед-нього класу як основи матер1ального благополуччя ам'-!, головного чинника сощально! та полгтично! стабшьносп в держава
Необхвдно забезпечувати державн сощальш стандарти та державн сощальш гарантл для мешка-нщв ус1х населених пунктов области Насамперед, шляхом створення умов для сощального становлення имей, жшок, дгтей та молод!, розвитку ф1зич-но! культури та спорту, сприяння впровадженню здорового способу життя.
Державну фшансову тдтримку та забезпе-чення СтратегИ розвитку Лугансько! област перед-бачаеться здшснювати за рахунок:
— коштОв державного та мюцевих бюджетов ре-гюну-
— коштОв пенсшного та сощальних фонд1в-
— фонд1 В охорони навколишнього природного середовища-
— коштОв тдприемств та населення-
— шших джерел, не заборонених законодавст-
вом.
У структур! фшансових ресурав Лугансько! област проввдне мюце займають децентрал! зоваш фшанси, тобто кошти суб'-екпв господарсько! д! яль-носп та грошов1 доходи населення. Досить низькою е частка доход1 В зведеного бюджету област та кредитив банив. Значною е питома вага дотацш! з державного бюджету.
У структур! доход! в м! сцевих бюджетов рег! ону зовс! м незначне мюце займають ! мають тенденщю до зниження м! сцев! податки ! збори. Кр! м того, спо-стершаються значн1 диспропорц! у р! внях податко-спроможност! населення окремих адмшстративно-територ!альних одиниць рег! ону.
Врахування таких особливостей м! сцевих бюджетов Лугансько! област вимагае використання специф! чних бюджетно-ф!нансових шструменпв реал! зац! людського розвитку. 1нструментами бю-джетно-ф!нансового регулювання мають виступати податки. Податкове регулювання дозволяе ефекти-вно стимулювати економ! чне зростання й оргашзо-вувати перерозпод! л доход! в та коригування розпо-д!лу ресурс! в, п! дтримувати конкурентоспромож-н1сть виробнишв.
Т! сно пов'-язан! бюджетно-фшансова та швес-тиц!йна складов! шструменпв реал! зацл концепц! людського розвитку через те, що п! днесення власно! фшансово! бази та залучення зовн1шн1х? нвестицш для рег! ону е питаннями стабшьного забезпечення комплексного соц! ально-економ!чного розвитку ре-г!ону.
Досягнення результату у напрямку п! днесення власно! економ! чно! бази зумовлюеться вдоскона-ленням бюджетного регулювання на основ! розши-рення ф! нансово! самост! йност! рег! ону та зм! ни методики розподшу його бюджетних ресурс! в- розши-рення ф! нансово! самостийности п! дприемств, орга-н1зац!й та стимулювання залучення! х кошт! в у ви-робничий процес- залучення тимчасово в! льних кошт! в населення на банивсьш рахунки та ш
У свою чергу, залученню у регюн кошт! в спри-ятиме Грунтовна! нвестиц!йна пол! тика у рег! он1. Така пол! тика повинна спрямовувати зац! кавлен!сть фшансово-кредитних установ у залученн! !х ресур-с!в на виробничо-!нвестиц!йн! потреби- розвиток ш-вестиц!йно! шфраструктури- створення сприятли-вого кл! мату для залучення шоземних! нвестиц!й в економ! ку, соц! альну та еколопчну сфери рег! ону- складання плашв, розробку рег! ональних програм залучення? нвестицш (в тому числ! шоземних) в ре-г!ональний господарський комплекс.
Реал! защя бюджетно! пол! тики сощально-еко-ном!чного розвитку вимагае прискорення переходу на програмно-цшьовий метод формування м! сцевих бюджетов. Останне зумовлено ще й тим, що недо-статньо ефективне використання бюджетних коштОв та пол! пшення якост! надання державних послуг е назр! лою проблемою, особливо в умовах нестач! бюджетних коштОв.
Висновки.
В Укра! н1 розпочато бюджетну децентрал! за-ц!ю шляхом перерозпод! лу джерел та обсяпв фшан-сових ресурив на нац! ональному, рег! ональному та мюцевому р! внях. Але нажаль, зазвичай бюджетна децентрал! зац!я зумовлена прагненням центрального уряду пол! пшити систему управл! ння державою.
Центральний уряд намагаеться обмежити свою д! яльнють стратег! чними функц! ями управл! ння, а також загальнодержавними функц! ями, як важко диференц! ювати щодо потреб конкретного громадя-нина, який проживае на конкретнш територ!!.
Тобто, центральний уряд намагаеться «розван-тажити» себе ввд функц! й, суть яких полягае в на-данн! послуг населенню ! як! вимагають врахування особливостей потреб у цих послугах громадян за-лежно ввд! хнього м! сця проживання, етн! чно! на-лежност!, традиц! й та ш Так! функцп передаються рег! онам, мун! ципал!тетам або! хшм об'-еднанням ?з закр! пленням частини ф! нансових ресурс! в держави
та певних прав щодо встановлення О стягнення по-даткОв, здшснення запозичень.
Держава бере на себе функщю фОнансового ви-рОвнювання або забезпечення приблизно однакового рОвня надання одних О тих самих послуг на територО! всОе! кра! ни. Для цього вона надае трансферта, а та-кож здшснюе контроль чи монтторинг стану на-дання таких послуг мОсцевими органами влади.
Проведення ОнституцОйних реформ у нащональ-ной бюджетнОй сферО розпочато прийняттям напри-кОнцО 2014 р. змш до Бюджетного та Податкового кодексОв, а в подальшому плануеться внесення змОн до Конститущ! Укра! ни (щодо повноважень органов державно! влади та мюцевого самоврядування) та ще до цшого ряду законОв.
Натомють, реформи з децентралОзацл фОнансового управлОння нацОональною економОкою дощ-льно було б починати з чОткого перерозподОлу повноважень (функцОй, компетенцш О вОдповОдальностО) мОж центральною та мОсцевими владами та передачО вОд вищих органов управлОння до нижчих вОд регю-нальних до муноципальних або мОсцевих видаткових повноважень щодо сощально-економОчного розви-тку регОонОв [13−14].
Фшансовий ресурс мОсцевих бюджетОв на 2015 р. сформовано з урахуванням змш, внесених до Податкового О Бюджетного кодексОв Украши та ш-ших законодавчих актОв, що стосуються мОсцевих бюджетов та мОжбюджетних вОдносин.
I якщо раноше до 90% бюджетОв рОзних рОвнОв в Укра! но були дотацшними, то посля запровадження нововведень колькость дотацшних бюджетов повинна скоротитися вдвОчО.
Чи дшсно стануть мОсцевО бюджети бОльш за-можними побачимо в конщ цього року. А наразО во-чевидь намагання центрально! влади зберегти контроль за розподшом коштОв.
ЗмОни до бюджетного законодавства не виклю-чили повностю вплив центру над розподшом та ви-користанням коштОв в державО. Так, в умовах попе-редньо! системи вирОвнювання, видатки на фшансу-вання установ освОти та охорони здоров'-я були взнесено до видатков, яко враховувались при визначеш обсягу мОжбюджетних трансфертов з державного бюджету мОсцевим бюджетам.
На даний час фОнансовий ресурс на зазначено видатки передбачаеться у виглядО галузевих субвен-цш — освотньо! та медично!
Таким чином, мюцевО органи отримали цОльовО кошти, без будь-яко! можливостО! х перерозподОлу на ОншО видатки, в той час як попередня система ви-рОвнювання цей перерозподОл дозволяла.
Разом з тим, розрахунок обсягу коштОв на освоту О охорону здоров'-я проводиться як О рашше за тими ж формулами, нормативи бюджетно! забезпе-
ченостО визначаються виходячи з наявного фОнансового ресурсу. ГалузевО сощально стандарти до цього часу державою не розроблено.
Отже, МОнОстерство фшанав Укра! ни визначае обсяг субвенцОй (медично!, освотньо!, на пОдготовку робОтничих кадрОв) з державного бюджету мОсцевим бюджетам, а органи мюцевого самоврядування ста-ють вОдповОдальними за все на сво! й територО!, не маючи при цьому можливостО впливати на обсяг ви-дОлених державою коштОв, або здшснювати! х перерозподОл за потреби.
Залишила за собою держава О контроль за капо-тальними видатками. Так, збереження так звано! «концентращ!» капОтальних видатков в одной бюджетной програмО «Державно капотально видатки, що розподОляються КабОнетом МОнострОв Укра! ии^& gt- в 2015 р. на рОвно 4 500,0 млн грн (особливо в умовах обмеженого фОнансового ресурсу), перекреслюе саме поняття децентрал1зацп, оскольки механОзм ро-зподОлу цих коштОв та фОнансування явно централь зованО.
I найголовноше, централОзованим залишаеться контроль з боку держави за рухом коштОв мОсцевих бюджетов, яко знаходяться на рахунках в Держказна-чействО. Нова норма Бюджетного кодексу стосовно того, що операцп по виконанню платОжних доручень будуть виконуватись протягом п'-яти операцОйних днОв тшьки за умови виконання доходОв зведеного бюджету Укра! ни (державного О всОх мОсцевих -бОльше 11 тисяч), мОстить ризик неможливостО ви-користання мОсцевими органами влади власних над-ходжень при всОй задекларованОй! х самостОйностО.
ВнаслОдок проведених державою змш бюджети сОл, селищ, мОст районного значення отримують 100% акцизного податку, податку на майно, единого податку, збору за паркування, туристичного збору, плати за надання адмОнОстративних послуг, податку на прибуток, рентно! плати за користування над-рами мОсцевого значення, плати за лщензп та за дер-жавну реестрац1ю, адмОнОстративних штрафОв та штрафних санкцИ, дивОдендОв, мОсцевих позичок та плати за видачу мОсцевих гарантш, власних доходОв бюджетних установ.
МОсцевО бюджети отримають також 25% еколо-гОчного податку, 90% коштов вОд продажу земель не-сОльськогосподарського призначення та ОншО доходи.
Разом з тим, тсля таких змОн Оснують певно ри-зики недоотримання коштОв в першу чергу маленькими громадами, якО втратили надходження вОд податку на доходи фОзичних осОб (ПДФО), а нОяко! Он-фраструктури не мають. Адже, згОдно з проведе-ними змОнами передбачаеться, що маленько громади кошти на свОй розвиток будуть отримувати виклю-чно завдяки новим податкам — акцизному збору на роздрОбний продаж нафтопродуктОв та алкоголю та
податку на нерухомють, та збшьшенню ставки по-датку на землю в1д 0 до 3% [ скороченню вс1х мюце-вих пшьг.
Зрозумшо, що мюцев! органи влади не дуже хо-чуть встановлювати максимальш ставки податкгв [ скасовувати ва пшьги, особливо перед мюцевими виборами.
Бюджетна децентралГзащя залежить ввд шших реформ в Украш!, що найбшьше в1д адмшютра-тивно-територ!ально!, яка наразi також започатко-вана змшами до Бюджетного кодексу, внесеними напришнщ 2014 р. Так, якщо громада бажае отри-мати бiльше повноважень, а вiдповiдно i коштов, то! й необхiдно об'-еднатися з iишою громадою, або громадами.
Лише за цих умов громади сiл, селищ, мют районного значення отримують шшш статус (рiвень мiст обласного значення та районгв), владн! повно-важення та, головне, додатковi фiнансовi ресурси.
Звичайно це е вагомим стимулом для об'-ед-нання, але для того, щоб процес вiдбувався ефек-тивно, необхiдно широке роз'-яснення переваг таких змш серед мешканцiв громад.
Адже наразi йдеться лише про добровшьне об'-еднання, тож на мюцях iснуе ризик саботування цього процесу з боку мiсцево! влади з метою збере-ження сво! х посад.
Крiм того, основн! положення Концепцi! ре-формування мюцевого самоврядування та територь ально! оргашзацп влади в Укра! н! не в повнш мiрi враховують результати проведення державно-правового експерименту розвитку мюцевого самоврядування в м. !ртш, селищах Буча, Ворзель, Госто-мель, Коцюбинське Ки! всько! областi (з 5 квгтня 2001 р. по 5 квгтня 2005 р.) матерiальною i фшансо-вою основою мюцевого самоврядування в! ртнсь-кому регюш були рухоме г нерухоме майно, доходи мюцевих бюджетов, позабюджетн! цшьов! (у тому числ! валютш) та! нш кошти, земля, природш ресурси, що перебували у комунальнш власносто тери-торГальних громад мюта Iрпеня та селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське, а також об'-екти !х спшьно! власносто, що перебували в управлГнш Iр-тнсько! мюько! ради.
Кр! м того, в ход! експерименту видшялися за цшьовим призначенням кошти з обласного бюджету, а також кошти, ям були одержат ввд асощ-ацп оргашв мюцевого самоврядування, !нш дже-рела.
Була передбачена можливють створення цшьо-вого позабюджетного фонду, порядок формування та використання коштов якого визначаеться ввдпо-ввдним положенням, затвердженим мюькою радою.
Статтею 21 «Особливосто формування мюце-вих бюджетов» Законом Укра! ни «Про державно-
правовий експеримент розвитку мюцевого самоврядування в мюто! рпеш, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Ки! всько! областо» ввд 5 квгт-ня 2001 р. було передбачено, що:
— по-перше, фшансовою основою мюцевого самоврядування втнському регюш були бюджети мюта! рпеня та селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське (мюцев! бюджети) —
— по-друге, доходи мюцевих бюджетов форму-валися за рахунок власних, визначених законом джерел, що знаходились ввдповвдно на територп мь ста та селищ, а також закрГплених у встановленому законом порядку загальнодержавних податкгв, збо-р!в та шших обов'-язкових платежГв-
— по-трете, для фшансування загально регюна-льних програм та заходГв, утримання бюджетних ус-танов Г оргашзацш, сфера д! яльносто яких поширю-валася на територто усього регюну, а також для утворення резервного фонду бюджету мюта, певна частина коштов з бюджетов селищ передавалась до бюджету мюта (ввдповвдно до нормативГв, визначе-них мюькою радою за погодженням! з селищними радами).
На перюд проведення експерименту до мюь-кого та селищних бюджетов зараховувались в пов-ному обсяз! податки на доходи фГзичних ос! б, на промисел, що справлялись на ввдповвднш територп.
Особливосто справляння податку на додану вартють на територп проведення експерименту по-лягали в тому, що у раз! забезпечення органами мю-цевого самоврядуваннятнського регюну переви-конання планових надходжень в! д цього податку до Державного бюджету Укра! ни, 50 ввдсоткгв сум! х перевиконання зараховувались до мюцевого бюджету. При цьому вони не включались до розрахун-к!в доходно! бази мюцевого бюджету в процеа фь нансового вирГвнювання.
Одним з проввдних елементов формування мюцевих фшанив, як! передбачались в ход! проведення даного експерименту були доходи ввд мюцевих по-зик Г мюцевих лотерей, ям могли включатись до по-забюджетних коштов так само, як Г прибуток, одер-жаний в! д проведення громадських робгт на добро-вшьних засадах, а також добровшьш внески Г по-жертвування громадян, тдприемств, установ Г оргашзацш
Але в ход! проведення експерименту не були виршеш проблеми формування комунально! власносто та землекористування, не були визначеш тери-торГальн! кордони експерименту та порядок формування Г використання трансфертов з державного та обласного бюджетов, не була запроваджена передбачена законом норма щодо зарахування в мюцевий бюджет 50% позапланових надходжень ПДВ з! р-пшського району та ш
У той же час саме в положеннях цього державно-правового експерименту була закладена можливють мобшзацп фОнансових ресурсОв на тому рОвт мОсцево! влади, яка може забезпечити! х ефек-тивне використання при наданно громадських (або публОчних) послуг в сощальной сферО.
КрОм того, подвищення фОнансово! самостшно-сто мОсцевих органОв влади на сучасному етапО повинно базуватися на врахуванно вОтчизняного дос-вОду дОяльност Рад народного господарства (РНГ в 1957—1965 рр.) при переважно територОальному принцип керування украшською економОкою в межах Укрраднаргоспу, розробки Сощальних паспортов адмОшстративних областей при переважно галу-зевому принцип керування украшською економОкою в системО Держплану Укра! ии, а також впрова-дження сощальних нормативОв створення матерОаль-но! бази об'-ектОв соцОально! сфери, якО були кра-щими за европейсько стандарта, яко дОяли у той час (м. Славутич Ки! всько! областО).
ПОдсумовуючи викладене слОд зазначити, що реформа з децетралОзацп бюджетних фОнансОв в Украшо все ж-таки зрушила з мОсця.
Основа подальшого юнування Укра! ни — чОткий розподш функщональних повноважень мОж рОвнями влади, коли сфери! х не перетинаються, а фшансу-вання надаеться на здшснення вОдповОдних повноважень. Уряд повинен усвОдомити, що незавершенОсть реформ створюе конфлОкт ОнтересОв, продовжувати дОалог з усОма причетними шститущями та мати ба-жання дОйсно поступитися частиною сво! х повнова-жень в бОк регОональних органОв влади.
За умови вирОшення законодавчих, органОзацОй-них та сощальних проблем мОсцевО бюджети змо-жуть досягти стабОльно! фОнансово! незалежностО, а громадяни Украши нарештО матимуть якюш пуб-лОчнО послуги.
Разом з цим, можна констатувати наступне, завдяки бюджетним нововведенням мОсцевО бюджети вже у 2015 р. отримають додатковий фОнансо-вий ресурс, що сприятиме створенню реального подгрунтя для виконання мОсцевими органами влади сво! х повноважень в частинО надання якОсних суспО-льних послуг.
Л^ература
1. Передмова: НауковО основи подальшого ро-звитку та вдосконалення концептуальних положень оновленого Бюджетного Кодексу Укра! ни / Нау-ково-практичний коментар до Бюджетного Кодексу Укра! ни. [Текст] / кол. авторОв. наук. редакцОя В. Ф. Столярова. — 2-е вид., доп. та перероб. — К.: ДННУ АФУ- УДУФМТ, 2011. — 560 с. 2. Концепщя рефо-рмування мОсцевого самоврядування та територОаль-но! органОзацО! влади в Укра! нО. Розпорядження Ка-бшету МОнострОв Укра! ни вОд 1 квотня 2014 р. № 333-
р. — Режим доступу. — Електронний ресурс: http: //zakon4. rada. gov. ua/laws/show/333−2014-%D1% 80. 3. Людський розвиток в Украши: можливостi та напрями соцiальних iнвестицiй (колективна нау-ково-аналiтична монографiя) [Текст] / За ред. Е.М. Лiбановоi. — К.: 1н-т демографii та соцiальних досль джень НАН Украiни, Держкомстат Украши, 2006. -356 с. 4. Людський розвиток регюшв Украiни: ана-лiз та прогноз (колективна монографiя) [Текст] / За ред. Е.М. Лiбановоi. — К.: 1н-т демографп та сощаль-них дослiджень НАН Украши, Держкомстат Украши, 2007. — 328 с. 5. Людський розвиток в Украшк шновацшний вишр (колективна монографiя) [Текст] / За ред. Е.М. Лiбановоi. — К.: 1н-т демографii та соцiальних до^джень НАН Украши, Держкомстат Украши, 2008. — 316 с. 6. Дронж С. В. Методи-чн основи формування балансу фiнансових ресур-сiв регiону: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08. 02. 03 [Текст] / Н. -д. екон. ш-т М-ва економши Украши. -К., 1999. — 16 с. 7. Калашникова Л. М. Формування регюнальних фшанив. Автореф. дис. канд. екон. наук: 08. 04. 01. [Текст] - Нац. акад. держ. податк. служби Украши. — 1ртнь, 2004. — 19 с. 8. Кукарцева С. В. Мехатзм забезпечення комплексности регюна-льного розвитку промисловостг: Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економiчних наук за спецiальнiстю 08. 07. 01. [Текст] - Економша промисловостг — Кшвський нацiональний ушверси-тет технологiй та дизайну, Кшв — 2006. — 19 с. 9. Столяров В. Ф. Методолопя розробки програм та бюджету регюну в контекстi людського розвитку [Текст] / В. Ф. Столяров, О. В. Шинкарюк // Збiрник наукових праць. Вип. 6. Економiчнi науки. — Черш-вцi: Книги-ХХ1, 2010. — С. 55−65. 10. Столяров В. Ф. Методолопя бюджетування людського розвитку в Украш [Текст] / В. Ф. Столяров, О. В. Шинкарюк // Збiрник наукових праць. Вип. 8. Економiчнi науки. -Чершвщ: Книги-ХХ1, 2012. — С. 17−35. 11. Шинкарюк О. В. Сутнють та складовi фшансово1'- безпеки людського розвитку в Украшг вiдтворювальний пiдхiд / О. В. Шинкарюк, В. Ф. Столяров // Всеукра-шський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економши». — 2013. — № 1 (18). — С. 27−33. 12. Столяров В. Ф. Основи ощнки фшансово1'- безпеки регюнального людського розвитку в контекст! стратеги економiчних реформ [Текст] / В. Ф. Столяров, О. В. Шинкарюк // Збiрник наукових праць. Вип. 9. Економiчнi науки. — Чершвщ: Книги-ХХ1, 2013. -С. 76−89. 13. Столяров В. Ф. Провщш складовi ме-ханiзму державного управлiння «життям по-новому» (в умовах децентралiзацii влади) / В. Ф. Столяров, О. В. Шинкарюк // Вюник економiчноi науки Украши. — Донецьк, 2014. — № 2. — С. 131−140. 14. Столяров В. Ф. Науково-освгтянське забезпечення мехашзму державного управлiння «життям по-новому» (в умовах децентралiзацii влади) / В.Ф.
Столяров, О. В. Шинкарюк // Вюник економГчно! науки Укра! ни. — Донецьк, 2014. — № 3. — С. 113−126.
Столяров В. Ф., Кушлак О. I., Овчаренко Т. В., Столярова В. В. Фшансування людського розвитку в Луганськш области тенденцп та пер-спективи
У статп розглянуто аналгтично-статистичш ма-терГали щодо фшансування провГдних складових людського розвитку в Луганськш област! у 20 032 010 рр. Узагальнено прюритети сощально-еконо-мГчного розвитку регюну в контекст! розробки Бюджетно! програми людського розвитку на перюд до 2020 року.
Визначено напрями подальшого вдоскона-лення концептуальних положень реформування мюцевого самоврядування та територГально! оргашзацп влади в Украшг
КлючовI слова: фшансов! ресурси, фшансування, людський розвиток.
Столяров В. Ф., Кушлак А. И., Овчаренко Т. В., Столярова В. В. Финансирование человеческого развития в Луганской области: тенденции и перспективы
В статье рассмотрены аналитические и статистические материалы по финансированию ведущих составляющих человеческого развития в Луганской
области в 2003—2010 гг. Обобщены приоритеты социально-экономического развития региона в контексте разработки Бюджетной программы человеческого развития на период до 2020 года.
Определены направления дальнейшего совершенствования концептуальных положений реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, финансирование, человеческое развитие.
Stolyarov V.F., Kushlak A.I., Ovcharenko T.V., Stolyarova V.V. Financing Human Development in Lugansk region: trends and prospects
In the article the analytical and statistical data concerning the financing of major components of human development in the Lugansk region in 2003−2010. Generalization priorities of socio-economic development of the region in the context of the development budget program of human development till 2020.
The identified areas for further improvement of the conceptual provisions of the local government reform and territorial organization of power in Ukraine.
Keywords: financial resources, financing, human development.
Стаття надшшла до редакци 27. 02. 2015
Прийнято до друку 09. 04. 2015

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой