Кредитно-модульна система оцінки навчальної діяльності студентів на кафедрі фтизіатрії і пульмонології

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Вопросы медицинского образования
I
УДК: 378. 146:616. 24−002. 5]. 096. 001. 76
О.М. Разнатовська
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА ОЦІНКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ
Запорізький державний медичний університет Ключові слова: кредитно-модульна система.
Ключевые слова: кредитно-модульная система.
Key words: credit-modular system.
Розглянуто якість навчального процесу студентів за кредитно-модульною системою на кафедрі фтизіатрії і пульмонології Запорізького державного медичного університету.
Рассмотрено качество учебного процесса студентов по кредитно-модульной системе на кафедре фтизиатрии и пульмонологии Запорожского государственного медицинского университета.
The quality of the training process of students in Phthisiology and Pulmonology department of Zaporozhye State Medical University in the context of credit-module system is considered.
Медицина є однією з галузей людської діяльності, де питання якості й оцінки мають важливе значення, оскільки рівень медичної компетенції, закладений у вищому навчальному медичному закладі, буде наданий пацієнтам [1,2,4,6]. Організація навчального процесу на кафедрі фтизіатрії і пульмонології Запорізького державного медичного університету (ЗДМУ) здійснюється за кредитно-модульною системою, відповідно до вимог Болонського процесу [3,4,7−9]. Кредитно-модульна система (КМС) оцінки знань і навичок студентів 4 курсу застосовується протягом 3 років.
Визначення трудомісткості дисципліни в кредитах здійснюється у відповідності з Типовою програмою навчальної дисципліни «Фтизіатрія» та Робочої програми, адаптованої до потреб ЗДМУ (табл. 1): 3 кредита — 90 годин- оцінка дисципліни здійснюється довільно в 200 балів (максимально 120 балів за практичні заняття та 80 — за підсумковий модульний контроль). Програма дисципліни «Фтизіатрія» складається з одного модуля [7,8], що містить 6 змістових модулів. Видами навчальної діяльності студентів, згідно з навчальним планом, є лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів (СРС), що забезпечує реалізацію всіх тем у навчальному процесі.
Викладач повинен обов’язково 100% оцінити роботу кожного студента, згідно до вимог кредитно-модульної системи [2,5−8], за розробленою для модуля системи оцінки знань у балах, на кожному занятті. Паралельно щоденно в процесі навчання знання і практичні навички студентів оцінюються
традиційною оцінкою за 5-бальною шкалою. Контроль засвоєння теми проводиться на практичних заняттях, відповідно до конкретних цілей. Передбачається застосування методів визначення рівня підготовки студентів:
• тестовий контроль-
• контроль теоретичних знань-
• розв’язування клінічних ситуаційних задач-
• оцінка й аналіз результатів клініко-лабораторних та інструментальних обстежень-
• робота з хворим і написання історії хвороби-
• читання рентгенологічних плівок-
• контроль практичних навичок.
На кожному занятті студент отримує оцінку за засвоєні теоретичні знання й оцінку за набуті практичні навички.
Особлива увага приділяється підвищенню об'єктивності оцінок навчальних досягнень студентів. Цьому сприяє активне використання, паралельно з традиційними формами контролю, науково обґрунтованих тестових матеріалів. Тестова форма контролю є ефективною, оскільки дозволяє проводити частий тотальний контроль. Виділяють види тестового контролю: початковий, поточний, заключний і заліковий. Регулярний контроль з активним використанням стандартизованих тестів стає інструментом моніторингу навчальних досягнень.
Після закінчення циклу занять з дисципліни вираховується загальна кількість балів, отриманих кожним студентом з дисципліни на практичних заняттях у відповідності з отриманими традиційними оцінками.
Таблиця 1
Опис навчального плану з дисципліни «Фтизіатрія» для студентів медичних факультетів
Структура навчальної дисципліни Кількість годин, з них Вид контролю
Всього годин/кредитів Аудиторних Самостійна робота студентів
Лекції Практичні заняття
90/3 10 40 40
Модуль 1 Змістових модулів 6 90/3 10 40 40 Підсумковий модульний контроль
Примітка: 1 кредит ECTS — 30 годин. Аудиторне навантаження — 56%, СРС — 44%.
© О. М. Разнатовська, 2011
Вопросы медицинского образования
Таблиця 2
Розрахунок кредитно-модульної системи оцінки диференційного заліку (підсумкового модульного контролю),
в залежності від традиційної шкали оцінок
Шкала / оцінка Теоретичні знання (питання) Практичні навички
тести Ro Задачі
5 100% 11 11 11 10 6 8 7 6 5 5
5- 90% 10 10 10 9 5,4 7,2 6,3 5,4 4,5 4,5
4 85% 9 9 9 8,5 5,1 6,8 5,9 5,1 4,2 4,2
4- 80% 8 8 8 8 4,8 6,4 5,6 4,8 4 4
3+ 75% 7 7 7 7 4,5 6 5,2 4,5 3,7 3,7
3 70% 6 6 6 6,5 4,2 5,6 4,9 4,2 3,5 3,5
3- 60% 5,5 5,5 5,5 6 3,6 4,8 4,2 3,6 3 3
2 50% 5 5 5 5 3 4 3,5 3 2,5 2,5
У підсумку вивчення дисципліни студенти мають скласти диференційний залік (підсумковий модульний контроль), що, як і його складові, також оцінюється традиційною оцінкою і в балах. Студенту видається білет, що складається з 3 теоретичних питань, тестових питань, 5 ситуаційних задач різного рівня складності з визначенням рівня набуття практичних навичок (формулювання клінічного діагнозу- планування схеми обстеження й лікування хворих на туберкульоз органів дихання- діагностувати туберкульоз органів дихання на підставі даних анамнезу, клінічного, лабораторного та рентгенологічного обстеження- діагностувати і надавати екстрену допомогу при невідкладних станах у хворих на туберкульоз- аналіз спірограми- оцінка проби Манту тощо) та інтерпретація рентгенограм з визначенням рентгенологічного синдрому. Кожне завдання підсумкового модульного контролю окремо оцінюється в балах, що підсумовується, і традиційною оцінкою. Максимальна кількість балів підсумкового контролю — 80 (табл. 2).
Оцінка практичних навичок студента є важливою складовою професійної підготовки лікаря. Окремо проводиться оцінка вміння вирішувати ситуаційні задачі, що потребує не лише знання теоретичних основ, але й здатність до логічного мислення, аналізу інформації, спроможність робити узагальнення.
Впроваджгння КМС оцінки знань студентів у навчальний процес має велике значення в підвищенні якості теоретичних знань і набутих практичних навичок студентів, оскільки стимулює їх до осягнення спеціальності, в тому числі в самостійній роботі, в прагненні отримати найбільшу кількість балів.
Студенти практично не пропускають практичні заняття, сумлінно готуються й активно працюють, своєчасно виконують завдання самостійної роботи. У кінцевому результаті застосування КМС оцінки знань студентів спрямовано на отримання освіти високої якості та диплому з переважним правом отримання престижної і бажаної роботи [1,6−8].
ВИСНОВКИ
Використання кредитно-модульної системи оцінки знань
студентів з використанням модульного принципу організації матеріалу і побудови навчального процесу сприяє удосконаленню викладання предмету, проводити об'єктивну й всебічну оцінку практичної діяльності студентів, стимулює студентів до:
• мотивації та стимуляції активної практичної діяльності-
• раціональної організації й розширення самостійної роботи-
• використання отриманих теоретичних знань у професійній діяльності.
Основою високої якості медичних послуг є професійно-педагогічна компетентність майбутнього лікаря.
ЛІТЕРАТУРА
1. Балах І.Є. Система управління якістю медичної освіти в Україні / І.Є. Булах, О. П. Волосовець, Ю. В. Вороненко та ін. — Дніпропетровськ: Артпрес, 2003. — 211 с.
2. Мілерян В.Є. Методичні основи підготовки і проведення навчальних занять в медичних ВУЗах: Методичний посібник / Мілерян В.Є. — К., 2004. — 80 с.
3. Степко Н. Ф. Болонський процес у фактах і документах /М. Ф. Степко, Я. Я. Боголюбаш, В. Д. Шинкарук [та ін.] - К.- Терно-поль: Видавництво ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. — 52 с.
4. Пидаев А. В. Болонский процесс в Европе / А. В. Пидаев, В. Г. Передерий. — К., 2004. — 191 с.
5. Пухальська Н. С. Проблеми викладання туберкульозу у вищих навчальних медичних закладах / Пухальська Н. С. // Запорож. мед. журн. — 2009. — № 4. — С. 142−144.
6. Онищенко Т.Є. Кредитно-модульна система та досвід впровадження її елементів на кафедрах, що вивчають інфекційні хвороби / Т.Є. Онищенко, Т. М. Пахольчук, О. В. Рябоконь та ін. // Запорож. мед. журн. — 2008. — № 1. — С. 179−181.
7. Ждан В. М. Досвід упровадження нових форм організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи / ЖданВ.М., БобирьовВ.М., Шешукова О. В. // Медична освіта. — 2006. — № 2. — С. 36−38.
8. РоманенкоН.И. К вопросу о совершенствовании методов контроля знаний студентов медицинского факультета в условиях кредитно-модульной системы обучения / Романенко Н. И., КрисановаН.В., КаптюхР.Ф. и др. // Запорож. мед. журн. -2007. — № 3. — С. 158−160.
9. Вища освіта України і Болонський процес. Навч. посібник. -Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2004. — 203 с.
Відомості про автора:
Разнатовська О. М., к. мед. н., доцент каф. фтизіатрії і пульмонології ЗДМУ Адреса для листування:
Разнатовська Олена Миколаївна. 69 035, м. Запоріжжя, вул. Перспективна, 2, КУ «Обласний тубдиспансер» ЗОР, каф. фтизіатрії і пульмонології ЗДМУ, тел. (0612) 236 64 27.
Е-таі1: raznatovskaya. zp@rambler. ua,
Рецензенты: проф. В. В. Сыволап к. мед. н. П. В. Басов Поступила в редакцию 22. 10. 2010 г.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой