Финансовое и материально-техническое обеспечение развития детско-юношеского спорта в Украине

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО СПОРТУ В УКРАЇНІ
Нестерова А. В.
Національний університет фізичного виховання та
спорту України
Анотація. Обґрунтовується необхідність формування належного фінансового та матеріально-технічного забезпечення дитячо-юнацького спорту в Україні на основі аналізу статистичних даних функціонування сфери фізичної культури і спорту. Визначено нормативно-правові передумови формування ефективної системи дитячо-юнацького спорту в Україні. Матеріально-технічна база ДЮСШ за останнє десятиліття прийшла в занепад. Більшість шкіл потребують капітального ремонту. Фінансово-матеріальне забезпечення дитячо-юнацького спорту потребує кардинальних змін.
Ключові слова: дитячо-юнацький спорт, дитячо-юнацькі
спортивні школи, фінансування, матеріально-технічне забезпечення.
Аннотация. Нестерова А. В. Финансовое и материальнотехническое обеспечение развития детско-юношеского спорта в Украине. Обосновывается необходимость формирования соответствующего финансового и материально-технического обеспечения детско-юношеского спорта в Украине на основе анализа статистических данных функционирования сферы физической культуры и спорта. Определены нормативно-правовые предпосылки формирования эффективной системы детско-юношеского спорта в Украине. Материально-техническая база ДЮСШ за последнее десятилетие пришла в упадок. Большинство школ нуждаются в капитальном ремонте. Финансовоматериальное обеспечение детско -юношеского спорта нуждается в кардинальных изменениях.
Ключевые слова: детско-юношеский спорт, детско-юношеские спортивные школы, финансирование, материально-техническое обеспечение.
Annotation. Nesterova A.V. Financial and material support of development of child-youthful sports in Ukraine. Corresponding financial and material support of child-youthful sports necessity of formation proves in Ukraine on the basis of the analysis of statistical data of functioning sphere of physical culture and sports. Normative legal premises of formation of effective system of children’s youthful sports in Ukraine are defined. The material engineering basis of children’s youthful sports schools for last decade has come to decline. The majority of schools require big repair. Financial material security of children’s youthful sports requires cardinal changes.
Keywords: child-youth sport, child-youths sporting schools,
financing, material support.
Вступ.
Результативність спорту вищих досягнень в країні і в світі багато в чому залежить від організації роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) [6]. Відомо, що для належного функціонування будь-якої сфери необхідним є належне фінансове забезпечення. Проте статистичні дані дають підставу стверджувати, що сфера фізичної культури і спорту в Україні фінансується за залишковим принципом, що в свою чергу, негативно відображається і на підготовці резерву спорту вищих досягнень зокрема [8]. За останнє десятиріччя олімпійському спорту України довелося зіштовхнутися з багатьма різноплановими проблемами, серед яких відсутність і недосконалість законодавчої бази, невідповідність системи управління спортом принципово новим умовам розвитку сфери, постійна реорганізація державного органу управління у сфері фізичної культури і спорту, відсутність чіткого розмежування функцій між різними державними і суспільними організаціями, економічна криза. На сучасному етапі © Нестерова А. В., 2009
функціонування спорту вищих досягнень питання фінансового, матеріально-технічного забезпечення залишається найбільш не вирішеним і потребує усестороннього вивчення [3, 6, 7].
Таким чином, дослідження проблем фінансового та матеріально-технічного забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту, як резервної бази спорту вищих досягнень, набуває особливої актуальності.
Робота виконана відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006 — 2010 рр. по темі 2.3.1. «Обґрунтування сучасної системі відбору та орієнтації спортсменів у різних видах спорту».
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: визначити нормативно-правові передумови формування ефективної системи дитячо-юнацького спорту в Україні.
Результати дослідження.
За результатами дослідження встановлено, що основними джерелами фінансування сфери фізичної культури і спорту вищих досягнень, за даними Міністерства України у справах сім'-ї, молоді та спорту (форма № 2-ФК) є [1, 10]:
• кошториси профкомів-
• фонди підприємств, установ, організацій, учбо-
вих закладів-
• державний бюджет-
• місцеві бюджети-
• фонд соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності-
• позабюджетні засоби.
Так, наприклад, в період з 1999 по 2003 рр. найбільша частина грошових коштів на розвиток сфери фізичної культури і спорту була виділена місцевим бюджетом і складала 52% із загального об'-єму надходжень. Станом на 2004 — 2005 рр. ситуація не змінилася [11, 12]. Провідна позиція по забезпеченню сфери фізичної культури і спорту належить місцевим бюджетам (Рис. 1, 2).
В цілому на розвиток фізичної культури і спорту в Україні з державного бюджету традиційно виділяється 0,5%, а з регіональних — 1,5−2% від їх видаткової частини, що у 3−4 рази менше середньоєвропейських показників. За обсягами річних видатків з усіх джерел фінансування з розрахунку на одну особу Україна майже у 30 разів поступається Фінляндії, у 15 разів — Японії та Австралії, у 10 разів
— Німеччині [2, 3, 4, 5].
За даними Мінсім'ямолодьспорт України видатки у 2007 році за напрямом фізичної культура та спорту порівняно з 2006 роком зросли на 44,2% (відповідно — 2007 рік — 507 млн. 720 тис. грн.- 2006 рік — 352 млн. 152 тис. грн.- 2005 рік — 320 млн. 26 тис. грн.) (рис. 3) [8, 9, 11, 12].
Розміри фінансування дитячо-юнацького спорту в Україні за останні роки також збільшилися, але за офіційними висновками головного органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту України фінансування ДЮСШ здійснюється за залишковим принципом, не зважаючи на позитивну
52%
¦ Кошториси профкомів
В Фонди підприємств, організацій, навчальних закладів II Державний бюджет
? Місцеві бюджети
И Фонди соціального страхування
? Позабюджетні кошти
Рис. 1. Джерела фінансування сфери фізичної культури і спорту вищих досягнень
в період з 1999 по 2003 рр.
15%
3%
14%
8%
4%
56%
¦ Кошториси профкомів
В Фонди підприємств, організацій, навчальних закладів
О Державний бюджет
? Місцеві бюджети
И Фонди соціального страхування
? Позабюджетні кошти
Рис. 2. Джерела фінансування сфери фізичної культури і спорту вищих досягнень
в період з 2004 по 2005 рр.
динаміку їх приросту. Так у 2006 році порівняно з 2004 та 2005 роками (по 1680 ДЮСШ) на 12 одиниць зросла кількість ДЮСШ. Станом на 1 січня 2007 року у державі функціонували 1692 спортивні школи [9, 11, 12].
На цей час фінансування всіх складових дитячо-юнацького та резервного спорту складає 50
— 60% від потреби. На утримання спортивних шкіл у 2006 році було витрачено 477 млн. грн. (659 грн. на одного учня на рік). Якщо витрати на одну особу, що займається в системі підготовки спортивного резерву на етапі початкової підготовки, умовно прийняти за одиницю, то на учбово-тренувальному
етапі вони складають в 8 разів більше- спортивного вдосконалення до 50 разів- вищої спортивної майстерності - до 100 разів більше. В Україні станом на 2007 рік витрати на навчально-спортивну роботу становлять 8% від загальних асигнувань, тобто 51 грн. на одного учня, не залежно від року навчання (в освітянських школах цей показник становить 5,4% загальних асигнувань, у школах облспорту-правлінь — 8,7%, у товариствах в середньому — 8.4%), коли у 2003 році цей показних складав 15%. На харчування учнів ДЮСШ виділяється 17,5 грн. на день, що, з огляду на щоденні дворазові тренувальні навантаження, є недостатнім [8, 9].
Рис. 3. Динаміка рівня фінансування сфери фізичної культури і спорту в період з 2005 по 2007рік
Зменшення кількості учнів у деяких регіонах також пов’язане з недостатнім обсягом фонду заробітної плати тренерів. Так, наприклад, у СДЮСШОР з веслування на байдарках і каное ФСТ «Україна» м. Миколаєва передбачені видатки на заробітною плату у 2006 році складали лише 80% від потреби (фінансується за рахунок фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності) [16].
Основним джерелом фінансування спортивних шкіл є бюджетні асигнування, які перевищують 60% загальних витрат. Але якщо, раніше фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, інші організації і відомства забезпечували лише частковий їх зміст, то за даними аналізу джерел фінансування шкіл, який був проведений Фондом, станом на 2007 рік кошти Фонду становлять 50,7% від загального обсягу коштів, виділених на утримання шкіл. У 2007 році Фондом здійснено часткове фінансування 712 ДЮСШ. На поточний рік на це передбачено виділення 101,3 млн. грн. [8, 16, 17].
На сучасному етапі розвитку фізичної культури і спорту в Україні відсутня система державних преференцій для позабюджетного фінансування сфери. Якщо в Італії, Німеччині, Франції, Польщі та інших країнах доходи від спортивних лотерей є суттєвим джерелом асигнувань для спорту, то в Україні така система відсутня. Не використовується механізм фінансування спорту вищих досягнень за рахунок частини прибутків від ігорного бізнесу, як це робиться у багатьох країнах світу. Вітчизняні виробники алкогольної та тютюнової продукції не спрямовують частини своїх прибутків на фінансування програм з фізичної культури і спорту. Як результат, частка позабюджетних надходжень становить не більше 3 — 5%.
Згідно чинного законодавства у сфері фізичної культури та спорту України бюджетне фінансування спортивних шкіл повинно, незалежно від типу, виду і їх приналежності (окрім приватних),
здійснюйся по розділу «Фізична культура і спорт», статтям витрат: заробітна платня, стипендія, харчування, продукти харчування, медикаменти, інвентар, будівлі і споруди, оплата паливно-мастильних матеріалів, інші витратні матеріали, відрядження, оплата транспортних послуг і послуг зв'-язку, оплата комунальних послуг, придбання устаткування, оплат поточного ремонту, устаткування, інші поточні витрати, придбання невиробничого устаткування, капітальний ремонт об'-єктів невиробничого призначення і інші поточні витрати [20, 21].
Постатейне виділення фінансових коштів здійснюється залежно від типу, вигляду і результатів діяльності спортивної школи. Специфіка фінансування вимагає диференційованого підходу при визначенні вимог до результатів роботи кожної спортивної школи. Спортивна школа самостійно веде бухгалтерський облік, статистичну і іншу обов'-язкову звітність відповідно чинного законодавства і рішенням засновників [15]. Таким чином 627 шкіл, що становлять 36% від загальної їх кількості, засновниками яких є фізкультурно-спортивні товариства, віднесені за формою власності до приватної або колективної, а отже не підлягають відповідним фінансовим та матеріально-технічним забезпеченням, тож основне фінансове навантаження покладається на місцеві бюджети.
Джерелами формування майна і фінансових ресурсів спортивних шкіл виступають: грошові кошти і інше майно засновників, передані спортивним школам- засоби батьків, безвідплатні (добродійні)
і інші внески, а також добровільні пожертвування юридичних і фізичних осіб- доходи, одержані від реалізації послуг і інших видів самостійної комерційної діяльності, в межах, встановлених Статутом- капітальні вкладення і дотації держави і інші надходження, не заборонені чинним законодавством [20, 21].
Матеріально-технічна база сфери фізичної культури і спорту не задовільна. На теперішній час
за рівнем забезпеченості населення фізкультурно-спортивними залами (із розрахунку на 10 тис. осіб) Україна у 2−3 рази поступається провідним країнам, щодо басейнів — відставання у 30 разів.
Результати моніторингу стану спортивних майданчиків, який проводився Мінсім'ямолодьспортом України у 2006 році, свідчать про те, що більша половина з них побудована 15 років тому, а 80% не відповідають вимогам сьогодення. Наявні державні будівельні стандарти щодо спортивних споруд застарілі та у більшості випадків ігноруються.
У державі практично відсутні сучасні спортивні споруди для потреб спорту вищих досягнень. У зв'-язку з цим в Україні рідко проводяться масштабні міжнародні змагання з популярних видів спорту. Через гострий дефіцит сучасних баз спортсмени національних команд України часто вимушені проходити тренувальні збори за кордоном. У більшій половині дитячо-юнацьких спортивних шкіл відсутня власна спортивна база.
У ДЮСШ «Буревісник» з легкої атлетики ФСТ «Україна» Полтавської області у зв’язку з обмеженістю коштів спортсмени рідко беруть участь у змаганнях за межами регіону, не проводяться навчально-тренувальні збори, оздоровлення спортсменів здійснюється за рахунок власних ко -штів учнів.
У Донецькій області протягом останніх десяти років капітальний ремонт спортивних споруд здійснено лише у 10 ДЮСШ, власна спортивна база є тільки у 34,9% спортивних шкіл.
У Херсонській області близько 80% спортивних споруд, що належать ДЮСШ та СДЮШОР, потребують капітального ремонту. У Запорізькій області також майже всі спортивні бази потребують капітального ремонту. За чотири роки (з 2002 по 2005 роки) на закупівлю спортивного інвентарю було витрачено 818 тис. грн., що становить 9,5 грн. на одного учня в рік.
У Києві з 28 ДЮСШ, які належать до кому -нальної власності міста, лише 3 мають власну спортивну базу. Відсутність басейнів, легкоатлетичних манежів, ігрових залів призводить до витрати значних бюджетних коштів на орендну плату за користування спортивними спорудами.
Висновки.
Таким чином, у результаті дослідження наявною виявлено необхідність формування належного фінансового та матеріально-технічного забезпечення дитячо-юнацького спорту. З’ясовано, що згідно офіційної статистики матеріально-технічна база ДЮСШ за останнє десятиліття прийшла в занепад, більшість шкіл потребують капітального ремонту, фінансово-матеріальне забезпечення дитячо-юнацького спорту потребує кардинальних змін.
Подальші дослідження передбачається спрямувати на детальне вивчення інших актуальних проблем функціонування системи дитячо-юнацького спорту в Україні.
Література
1. Величко О. Бюджетне фінансування соціальної інфраструктури: Вища школа, 1997.
2. Витяг з річного розпису асигнувань Державного Бюджету України на 2001 р. Додаток до листа Державного казначейство України № 04−04/197−757 від 31. 01. 2001 р.
3. Витяг з річного розпису асигнувань Державного Бюджету України на 2002 р. Додаток до листа Державного казначейство України № 04−04/424−1146 від 12. 02. 2002 р.
4. Витяг з річного розпису асигнувань Державного Бюджету України на 2003 р. Додаток до листа Державного казначейство України № 04−04/692−1951 від 25. 02. 2003 р.
5. Витяг з річного розпису асигнувань Державного Бюджету України на 2004 р. Додаток до листа Державного казначейство України № 04−04/70−318 від 16. 01. 02. 2004 р.
6. Гадайчук Д. Л. Стан фінансового забезпечення сфери фізичної культури і спорту України та шляхи його вдосконалення // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. — К.: Олімпійська література. — 2−2. — № 1. — С. 86−88.
7. Гадайчук Д. Л. Государственные направления финансового обеспечения сферы физической культуры и спорта // IV Міжнародна наукова конференція «Фізична культура, спорт та здоров’я»: Збірник матеріалів конференції. — Харків: ХДІФК. — 2002. — с. 8−9.
8. Голуб А. Шкільні проблеми для дорослих// «Олімпійська арена», — К.: № 8/2006. -С. 20−21.
9. Голуб А., Казимиров В. Резерви створення резерву // «Олімпійська арена», — К.: № 10 (76)/2007. -С. 34 -40.
10. Закон України від 24 грудня 1993 року № 3808 «Про фізичну культуру і спорт».
11. Україна спортивна в цифрах та коментарях. — К.: Держком-спорт України, 2004. — 230 с.
12. Україна спортивна в цифрах та коментарях.- 2005.- 161с.
Надійшла до редакції 18. 05. 2009р.
nastya_n@hotmail. com

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой