Основные тенденции развития рационализаторства в Украине

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

1.О. Галиця
ОСНОВН1 ТЕНДЕНЦП РОЗВИТКУ РАЦ1ОНАЛ1ЗАТОРСТВА В УКРА1Н1
Iнновацiйний розвиток
перетворився на один з основних шляхiв забезпечення конкурентоспроможносп суб'-eктiв господарювання. В той же час важливою його складовою е рацiоналiзаторський рух. Тому вкрай необхщно виявити основнi мапстральш тенденци у функцiонуваннi
рацiоналiзаторства в останш роки, що е важливим науковим та практичним завданням.
Стаття базуеться на працях А. Вар-гатюка, А. Шидловського, Я. Жалша, ста-тистичних даних Держкомстату Украши, аналiз яких подано в процес викладення матерiалу.
Проблеми розвитку
рацiоналiзаторства на вiтчизняних пiдприемствах не раз пщшмалися в наукових роботах. Однак комплексно не дослщжеш основнi тенденцп у функцiонуваннi рацiоналiзаторського руху в 1995—2003рр. Цiллю дано! статтi якраз i е вивчення комплексу основних тенденцш розвитку рацiоналiзаторства в зазначений перюд.
У 80-х роках в Укра'-1ш було бiльше нiж мшьйон винахiдникiв i рацiоналiзаторiв. Щорiчно подавалося 32−38 тис. заявок на винаходи (для порiвняння — у 2003 р. у Державний департамент штелектуально! власносп Украши подано 7013 заявок) [1, 42- 2, 4- 3, 272].
Затяжна економiчна криза, що вщбувалася в 90-х роках, ютотно вщбилася на розвитку та використанш творчого
потенщалу спiвробiтникiв украшських пщприемств. Як видно з табл. 1, з 1991 по 1999 р. чисельнють винахщниюв та рацiоналiзаторiв постшно i досить високими темпами зменшувалася: падiння склало понад 85%. В 1999—2001рр. чисельнiсть винахiдникiв i рацiоналiзаторiв зросла на 6,7%, але вже в 2002—2003 рр. впала нижче рiвня 1999р. Причому, якщо в 1999р. вказаний показник складав 14,3% вщ рiвня 1991р., то в 2003р. — 14,2% (див. табл. 1).
Чисельнють винахщниюв i рацiоналiзаторiв в Украшу тис. оаб
Роки
1991 1993 1995 1999 2000 2001 2002 2003
311,9 120,0 64,8 44,6 45,1 47,6 44,4 44,4
Динамша чисельностi винахщниюв i рацiоналiзаторiв в Украшу %
1995р. до 1991р. 1999р. до 1991р. 2001р. до 1999р. 2002р. до 1999р. 2003р. до 1991р. 2003р. до 1999р. 2003р. до 2001р. 2003р. до 2002р.
20,8 14,3 106,7 99,6 14,2 99,6 93,3 100
Складено та розраховано за даними: [1, 42- 4, 269- 5, 278- 3, 272].
© Галиця 1гор Олександиович — кандидот еко ном1чних наун, консультант Комвтету з питань науки i освгги Верховно! Ради Украши, Кшв.
ISSN 1562−109X
Таблиця 1. Чисельтсть та динамгка винах1днишв i рацгоналгзаторгв в Украш
У 2000−2001pp. pозпочалося певне пожвавлення iнновацiйноi активностi. За даними обстеження Деpжкомстатy У^аши, почала збiльшyватися кiлькiсть пpомислових пiдпpиeмств, що впpоваджyвали шноваци. Якщо в 1999p. впpоваджyвали шноваци 1376 гад^иемс^, то в 2002p. — 1506, тобто на 9,4% бГльше [4, 200- 5, 197]. У 20 012 003 pp. yпеpше почала pости кiлькiсть патентiв на винаходи, отpиманих y патентних вiдомствах заpyбiжнихаш у^ахнськими пiдпpиeмствами й оpганiзацiями. За цей пеpiод зpостання склало майже 45% [3, 272].
Однак y 2003 p. pозпочалося певне пpизyпинення iнновацiйноi активностi. Якщо в 2002 p. y ^^mi спостеpiгалося ii пожвавлення, то за пiдсyмками 2003 p. чисельнiсть пpомислових гад^иемс^, що займаються iнновацiями, скоpотилася на 18%, а кшькють освоених нових видiв пpодyкцii — на 68%. Пеpша половина 2004 p. теж не внесла пеpеломy в щ тенденци: y поpiвняннi з пеpшим пiвpiччям 2003 p. чисельнють iнновацiйних пpомислових пiдпpиeмств скоpотилася на 3%, а кшькють освоeноi iнновацiйноi пpодyкцii — на 49% [6, 7.
Деякi автоpи пояснюють
пpизyпинення iнновацiйноi активностi тим, що бypхливi темпи економiчного зpостання поки так i не стали основою для пеpеоpieнтацii економГки на iнновацiйнy модель pозвиткy, а обнадiйлеве зpостання iнновацiйноi активностi в попеpеднi pоки е пеpеважно втiленням залишкiв науково-техноло-гiчноi спадщини «командно-адмiнiстpа-тивноi системи», а також вiдобpаженням не спpавдженоi надп на одеpжання податкових пГльг вГдповГдно до Законy «^о iнновацiйнy дГЯЛЬНГСТЬ» [6, 7.
Наведена аpгyментацiя навpяд чи е коpектною, вpаховyючи, що вГд pозпадy адмiнiстpативно-командноi системи минуло понад 10 pокiв. Певне зниження
iнновацiйноi активностi в 2003 — I пiвpiччi 2004 p. (тсля зpостання в 20 012 002 pp.) пояснюеться, пеpш за все, тим, що початок шновацшного пожвавлення не су^оводжувався фоpмyванням в повному о6сязГ на мiкpоpiвнi
вщповщного економiко-пpавового
сеpедовища, яке б забезпечувало умови для спpийняття i в^овадження пiдпpиeмствами iнновацiй. Пpо вказане сеpедовище мова детально йшла pанiше [7, 41−43].
Однаки цьому слщ зауважити, що поки не мае достатшх пiдстав вважати пpизyпинення iнновацiйноi активностi в 2003 — I пiвpiччi 2004 p. системним та довготpивалим.
Що стосуеться pацiоналiзатоpськихопозицш, то тут каpтина виглядае по-Гншому (табл. 2). З 1995 по 2003 p. спостеpiгаeться постшне падiння кглькостг викоpистаних pацпpопозицiй. Однак щоpiчнi темпи цього падiння е далеко не piвномipними. В 1997 — 1999 pp. вонииблизно складали 9−11%, в 1999—2001 pp. — знизилися до 3%, а в 2001—2003 pp. знову збшьшилися до 610%. Таким чином, показники pацiоналiзатоpства (на вщмшу вГд Гнших показникiв iнновацiйноi дГяльностГ) з 1995p. школи не були позитивними, а лише в певш пеpiоди зменшувався темп ix падГння.
Якщо pозглядати стpyктypy викоpистання pацiоналiзатоpськиx
опозицш за галузями економГки (див. табл. 3), то основш пpоцеси виглядають наступним чином. Спостеpiгаeться зменшення питомоi ваги викоpистання pацiоналiзатоpськиx пpопозицiй в доiндyстpiальномy та iндyстpiальномy (за виключенням тpанспоpтy) сектоpаx економГки. В 1995—2003 pp. в сГльському господаpствi питома вага зменшилася на 2,7оц. пункта, а в пpомисловостi — на 14,3оц. пункта.
Таблщя 2. Юльюсть та дшамта вжоржтання рацiоналiзаторськux пропозщт
в УкраЫ
Кшькють викopистaних paцioнaлiзaтopських пpoпoзицiй
Рoки
1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
66 355 48 723 43 567 39 887 38 744 37 656 35 417 31 873
Динамша викopистaння paцioнaлiзaтopських пpoпoзицiй, %
1999p. дo 1995p. 1999p. дo 1998p. 2000p. дo 1999p. 2001p. дo 2000p. 2002p. дo 2001p. 2003p. дo 1995p. 2003p. дo 1999p. 2003p. дo 2002p.
60.1 91,6 97,1 97,1 94,1 48,0 79,9 89,9
Складете та poзpaхoвaнo за даними: [4, 269- 5, 295- 3, 272].
Ц тенденци мoжнa бyлo б вважати незaгpoзливими, якщo б падшня викopистaння paцпpoпoзицiй в
дoiндyстpiaльнoмy та iндyстpiaльнoмy сектopaх сyпpoвoджyвaлoся зpoстaнням paцioнaлiзaтopствa в гaлyзях, щo визначають пoстiндyстpiaльний
poзвитoк. Але нaспpaвдi
цьoгo не вiдбyвaeться. Так, питoмa вага викopистaних paцпpoпoзицiй в нayцi i нayкoвoмy oбслyгoвyвaннi, щo e oснoвним & quot-двигyнoм"-
пoстiндyстpiaльнoгo poзвиткy, не пеpевищye 0,5%. Пpичoмy з 1995 p. го 2003 p. вoнa збiльшилaся y^oro на 0,1 пpoц. пyнктa.
Таблщя 3. Структура вжоржтання рацюнал1заторськш пропозщт по галузях економтu, %
Pom
1995 1999 2003
Усьoгo 100 100 100
У тoмy числi:
пpoмислoвiсть 63,8 58,0 49,5
y тoмy чист мaшинoбyдyвaння i метaлooбpoбкa 14,6 9,3 9,11
сiльське гoспoдapствo 3,1 0,7 0,42
бyдiвництвo 1,7 0,8 0,8
тpaнспopт 15,8 21,2 45,83
наука та наушве oбслyгoвyвaння 0,4 0,3 0,54
Iншi гaлyзi екoнoмiки 15,2 19,0 3,0
1 Тшьки мaшинoбyдyвaння.
2 Сшьське гoспoдapствo paзoм з мисливствoм i л^вим гoспoдapствoм.
3 Tpaнспopт i зв'-язoк.
4 Тшьки дoслiдження та poзpoбки. Рoзpaхoвaнo за даними: [3, 289- 8, 255].
У ц^гому гaлyзевa стpyктypa викopистaння paцпpoпoзицiй e неспpиятливoю. Зменшуеться
iннoвaцiйне пiдrpyнтя для poзвиткy iндyстpiaльнoгo сектopa екoнoмiкии фaктичнiй йoгo вiдсyтнoстi в
пoстiндyстpiaльних галузях. Це не тiльки не мoже стати oснoвoю пoстyпaльнoгo poзвиткy екoнoмiки, а нaвiть спpияe ii & quot-вщкату"- назад.
Однак пpи загальнш неспpиятливiй гaлyзевiй стpyктypi викopистaння
рацпропозицш спостер^аються i певнi позитивнi явища:
збiльшення питомо! ваги використання рацпропозицш в транспортнш галузi-
значно менше скорочення питомо! ваги використання рацпропозицш в найбшьш наукомiсткiй галузi
промисловосп — машинобудуваннi, нiж в цшому по промисловостi. Причому питома вага використання
рацпропозицiй в машинобудуванш в 1999—2003рр. майже не скоротилася.
Поряд з вищевикладеним слщ вiдзначити, що питома вага прибутку вщ
використання рацпропозицiй в загально-
му прибутку вiд використання промислово! власностi i рацпропозицiй (табл. 4) складала в 1995 р. 75,9%, 2001 р. — 65,4, 2002 р. — 57,9, 2003 р. — 61,8%. Тобто до 2002 р. вона зменшувалася, а в 2003р. почалося !! зростання. Зростання питомо! ваги прибутюв вщ використання рацпропозицш в 2003 р. — без сумшву позитивне явище. Однак враховуючи, що рацiоналiзаторство — наймасовший i один з найприбутковших видiв шновацшно! дiяльностi, питома вага прибутюв вiд нього на рiвнi 62% не е
достатньою.
Таблиця 4. Прибутки в1д використання рацюнал1заторських пропозицт та! х питома вага в загальних прибутках
Роки
1995 2001 2002 2003
Прибуток вiд використання об'-ектiв промислово! власносп та рацiоналiза-торських пропозицш, тис. грн. 110 727,9 392 853,5 425 800,1 431 062,1
У тому чист вiд використання рацiоналiзаторських пропозицiй, тис. грн. 83 997,6 256 947,2 246 686,4 266 574,7
Питома вага прибутку вщ використання рацiоналiзаторських пропозицiй в загальному прибутку вщ використання промислово! власносп та рацiоналiза-торських пропозицiй, % 75,9 65,4 57,9 61,8
Розраховано за даними: [3, 272].
Процеси приватизаци, яю активно i досить високими темпами проводилися в 90-х роках, не призвели до пожвавлення масово! творчосп через активiзацiю рацiоналiзаторського руху. В той же час у розвинутих кра! нах найбшьша iнновацiйна активнiсть (у тому чист найбiльший рiвень рацiоналiзаторства) спостерiгаеться, зокрема, в приватному секторь
В Укра! ш у 1995−2003 рр. (табл. 5) питома вага приватного сектора складала:
у загальнiй чисельностi
винахщниюв i рацiоналiзаторiв — не бшьше 0,08%-
у використаних
рацiоналiзаторських пропозицiях — не бшьше 0,03%-
у прибутках вщ використання рацпропозицш — не бшьше 0,002%.
Масова приватизащя не призвела до суттевого пожвавлення
рацюнашзаторського руху в приватному секторь Бшьше того, вш фактично & quot-завмер"- i знаходився на & quot-нульовш
вщмгтщ& quot-. Вказана ситуащя виникла в ефективного менеджменту на
результат особливостей проведення приватизованих пiдприeмствах i вщпо-приватизаци в Укрш'-ш, що, як правило, не вщного супроводжувалася створенням систем
Таблиця 5. Основы показники рацюнал1заторськог д1яльност1 в приватному сектор1
Роки 2003р. до
1995 2001 2002 2003 1995р., %
Загальна чисельнiсть винахщниюв i
рацiоналiзаторiв, осiб 64 818 47 633 44 378 44 429 68,5
У тому чист в приватному секторi, оаб 10 34 35 23 230
Питома вага винахiдникiв i
рацiоналiзаторiв, що працюють у
приватному
сектора в загальнiй чисельностi
винахiдникiв i рацiоналiзаторiв, % 0,02 0,07 0,08 0,05
Загальна кiлькiсть використаних
рацiоналiзаторських пропозицiй 66 355 37 656 35 417 31 873 48,0
У тому чист в приватному секторi — 11 6 1 —
Питома вага використаних
рацiоналiзаторських пропозицш у
приватному секторi в загальнш кiлькостi
використаних рацiоналiзаторських
пропозицiй, % - 0,03 0,02 0,003
Загальний прибуток вщ використання
рацюнашзаторських пропозицiй, тис. грн. 83 997,6 256 947,2 246 686,4 266 574,7 *
У тому чист вiд використання
в приватному сектора тис. грн. — 1,6 4,0 0,6 —
Питома вага прибутку вщ використання
рацiоналiзаторських пропозицш у
приватному секторi в загальному
прибутку вщ використання
рацiоналiзаторських пропозицш, % - 0,0006 0,002 0,0002
— - дан1 ыдсутн1.
& quot-*"- - показник не розраховувався, оск1льки даш про загальний прибуток в1д використання рацюнал1заторських пропозицш наведеш в реальних, а не в ствставних цшах. Розраховано за даними: [3, 273, 290, 306].
конкурентного економжо-правового середовища на мiкрорiвнi. В той же час досвщ бшьшосп краш навпаки свiдчить, що приватизащя сама по собi не призводить до пщвищення економiчноi ефективностi приватизованих об'-екпв i пожвавлення 1'-х шновацшно'-!'- дiяльностi.
Невиконання наведених вище двох умов може суттево послабити результати приватизаци i навiть перетворити й з явища & quot-зi знаком плюс& quot- на явище & quot-зi знаком мшус& quot- [9, 53]. Таким чином, у сферi використання масово'-1'- творчо'-1'- активносп через механiзми
рацiоналiзаторства ми маемо ряд негативних тенденцш:
зменшення чисельностi
винахiдникiв i рацiоналiзаторiв-
падiння кiлькостi використаних рацiоналiзаторських пропозицш, яке в 2002—2003 рр. посилилося-
у цшому несприятливу галузеву структуру використання рацiоналiза-торських пропозицш-
практично нульовi показники рацiоналiзаторства в приватному секторь Всi цi тенденци стали прямим наслщком тривало! економiчно! кризи 90-х роюв. Рух рацiоналiзаторiв i винахiдникiв у вказаний перiод в Укра! ш був на багатьох тдприемствах практично згорнутий або iстотно скорочений. На значнш кiлькостi виробництв (в умовах обмеженосп фiнансових коштiв) були лжвщоват спецiальнi пiдроздiли (патентно-лiцензiйнi вщдши), що займалися обслуговуванням винахiдникiв i рацiоналiзаторiв. Керiвництво пiдприемств, вирiшуючи в основному складнi поточнi проблеми (подолання кризи неплатежiв, пошуку
постачальникiв i ринкiв збуту), у зазначений перюд вiдсувало на останнiй план проблеми використання творчого потенцiалу ствробггниюв. У тих умовах описана позищя була якщо не виправданою, то, принаймш,
вимушеною. У кращому випадку винахщник i рацiоналiзатор був наданий сам собк вiн i винаходив, вш i впроваджував. У пршому випадку творча активнiсть спiвробiтникiв просто згорталася у силу об'-ективних причин.
В умовах економiчно! кризи використання творчого потенщалу ствробгтниюв не сприймалося як найважливший фактор забезпечення конкурентоздатносп. В умовах, коли криза подолана, необхщно докорiнно
змiнити позицiю i думати не тiльки про сьогоднiшнiй день, а й спробувати випередити конкуренпв хоча б на один крок. Адже конкурентоздатнiсть пiдприемств як на внутршньому, так i, особливо, на зовшшньому ринку у першу чергу залежить вщ! х шновацшного потенцiалу. Одним з головних факторiв його нарощування е творча активнють персоналу.
Незважаючи на всi втрати 90-х роюв i негативнi тенденцп, до яких вони спричинили, шновацшний потенщал у цiлому (i, зокрема, рацiоналiзаторський потенцiал) знаходиться в Укра! т на досить високому рiвнi. Про це свщчить хоча б той факт, що на 30-й мiжнароднiй виставщ винаходiв, нових технологiй i продукцп, яка проходила у виставочному комплекс «Палекспо» у Женевi (травень 2002р.), украшсью розробки отримали найвищi оцшки. Представники Укра! ни одержали:
Л. Л. Нагорна за винахщ & quot-Спосiб термообробки монокристалiв
вольфрамату кадмiю& quot-, який використано при розробщ низки приладiв для контролю рiвня радiоактивного опромiнювання, — золоту медаль-
С. О. Осадчий за апарат
& quot-Екзоскелетон"-, що може
використовуватися i як тренажер, i в лжувальних цiлях, — срiбну медаль-
О. М. Иколаенко за лiкарський препарат & quot-Ербюол"-, що е гепатопротектором та iмуномодулятором широкого спектру дi!, який лшуе цiлу низку захворювань, у тому чист онкологiчних, — бронзову медаль-
О. О. Лщук за принципово новий силовий агрегат для
сшьськогосподарських машин, що працюе на стислому повiтрi i тим самим заощаджуе паливно-мастильш
матерiали, — бронзову медаль.
Також деяю украшсью iнноватори нагородженi медалями Всесвгтньо'-1'- оргашзацп штелектуально'-1 власностi [10, 68,69]. Крiм того, за останш роки в Укра'-1ш зроблено багато наукових проривiв. Серед них можна назвати хоча б декшька: електрозварка в хiрургii [11], проба Суслова [12], широко вщомий ефект Кухарчука-Радченко-Ормана, медичнi препарати ТОВ & quot-Екомед"- та ш.
Висновки.
У результатi довготривало'-1 економiчноi кризи 90-х рокiв у рацiоналiзаторському русi виникла низка негативних тенденцш (падiння чисельностi винахiдникiв i
рацiоналiзаторiв, падiння кiлькостi використаних рацпропозицш та iн.), якi не подолаш на тлi загальноекономiчного та шновацшного зростання. Попри всi негативнi процеси, що вщбуваються у рацiоналiзаторствi, украшсью суб'-екти господарювання мають потужний творчий потенцiал свого персоналу, про що свщчить високе визнання наших розробок за кордоном. Однак для того, щоб значно ефектившше
використовувати творчий потенщал, необхiдно перейти вщ систем
рацiоналiзаторства до систем незалежно'-1 реестраци iдей i пропозицш ствробгтниюв пiдприемств та створення вщповщних банкiв iдей. Цим питанням i будуть присвяченi подальшi
дослiдження.
Лггература
1. Варгатюк А. П. Стан i тенденцп винахщницько'-1 дiяльностi в наущ Украши // Розвиток науки та науково-технiчного потенцiалу в Укра'-1'-ш та за кордоном: Зб. аналгт матерiалiв. — Вип. 3−4. — К.: ЦДНТП та 1Н iм. Г. М. Доброва НАН Украши, 1994. — С. 42−45.
2. Шидловський А. Досвщ та проблеми винахщництва i пiдтримки творчо'-1 дiяльностi в наущ // 1нтелектуальний капiтал. — 2003. — № 3. -С. 3−12.
3. Наукова та шновацшна дiяльнiсть в Украшк Стат. зб. — К.: Держкомстат Украши, 2004. — 360 с.
4. Наукова та шновацшна дiяльнiсть в Украшк Стат. зб. — К.: Держкомстат Украши, 2000. — 317 с.
5. Наукова та шновацшна дiяльнiсть в Украшк Стат зб. — К.: Держкомстат Украши, 2003. — 340 с.
6. Жалило Я. Снова о перспективах инновационной модели // Экономика: тенденции недели. — 2004. -8 окт. — № 38. — С. 7−9.
7. Галиця I. Деяю аспекти економiчноi полгтики на сучасному етат // Економка Украши. — 2000. -№ 4. — С. 40−43.
8. Наукова та шновацшна дiяльнiсть в Украшк Стат. зб. — К.: Держкомстат Украши, 2001. — 290 с.
9. Галиця 1.О. Особливосп вщтворення та шновацшного процесу в сучасних умовах // Статистика Украши. — 2001. — № 4. — С. 47−53.
10. Рiчний звгт Державного департаменту штелектуально'-1 власносп за 2002 рк. — К.: ДД1 В, 2003. — 89с.
11. Рудник В. Хiрургiю оновлюе зварювання // Президентський вюник. -2002. — 31 трав. — № 44. — С. 1,12.
12. Буяло О. Взамен реакции Манту проба Суслова? // Зеркало недели. — 2001. — 24 марта.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой