Критерии определения эффективности системы психолого-педагогического сопровождения спортивной деятельности спортсменов-инвалидов

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТСМЕНІВ-ІНВАЛІДІВ
Бойко Г. М.
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Анотація. У статті представлено методику визначення ефективності системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності висококваліфікованих спортсменів-інвалідів. Структура інтегрального критерію утворюється складовими психологічної ефективності, ефективності професійної взаємодії суб'єктів спортивної діяльності та результативності змагальної діяльності спортсменів. Пропонований підхід дозволяє визначити ефективність функціонування групового суб'єкта спортивної діяльності в поєднанні зі складовими індивідуальної ефективності спортсменів.
Ключовіслова: спортсмени-інваліди, ефективність, інтегральний критерій, система, психолого-педагогічний супровід. Аннотация. Бойко Г. Н. Критерии определения эффективности системы психолого-педагогического сопровождения спортивной деятельности спортсменов-инвалидов. В статье представлено методику определения эффективности системы психолого-педагогического сопровождения спортивной деятельности высококвалифицированных спортсменов-инвалидов. В структуре интегрального критерия выделено составляющие психологической эффективности, эффективности профессионального взаимодействия субъектов спортивной деятельности и результативности соревновательной деятельности спортсменов. Предложенная методика позволяет определять эффективность функционирования группового субъекта спортивной деятельности в сочетании с составляющими индивидуальной эффективности спортсменов.
Ключевые слова: спортсмены-инвалиды, эффективность, интегральный критерий, система, психолого-педагогическое сопровождение.
Annotation. Boyko G. Criteria of definition of a system effectiveness of psychology-pedagogical support of sports activity of sportsmen-disables. In the article is presented the characteristic of integrated criterion of definition of a system effectiveness of psychology-pedagogical support of sports activity of highly skilled sports-men-disables. In the structure of integrated criterion it is allocated components of psychological efficiency, efficiency of professional interaction of subjects of sports activity and productivity of competitive activity of sportsmen. The offered technique allows to define efficiency of functioning of the group subject of sports activity in a combination to components of individual efficiency of sportsmen. Keywords: sportsmen-disables, efficiency, integrated criterion, system, psychology-pedagogical support.
Вступ.
Ефективність (з лат. effectus — дія, результат) розглядається як здатність отримувати конкретні результати, досягати наміченої цілі. Загальновідомо, що визначення та оцінка ефективності є одним із ключових теоретичних і практичних завдань, розв’язання якого дозволяє розробляти та застосовувати оптимальні методи пізнання світу, підтверджувати або спростовувати висунуті припущення, що сприяє подальшому розвитку наукового знання.
Терміни «ефективність», «ефективний», «неефективний», що застосовуються в усіх наукових і практичних галузях, нагадують своєрідні штампи, вживання яких не гарантує тотожність розуміння змісту терміну різними науковцями та практиками. Зважаючи на відсутність теоретичних розробок із проблем визначення ефективності системи підготовки спортсменів-інвалідів, зокрема, відсутність дефініцій поняття ефективності психолого© Бойко Г. М., 2009
педагогічного супроводу спортивної діяльності спортсменів-інвалідів актуалізується необхідність проведення відповідних досліджень.
Робота виконана за планом НДР Національного університету фізичного виховання і спорту України.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає у здійсненні розробки методики та обґрунтування критеріїв ефективності практичної реалізації системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності спортсменів-інвалідів високої кваліфікації.
Методи дослідження: теоретичні - аналіз, узагальнення даних спеціальної науково-методичної літератури та власного практичного досвіду підготовки спортсменів-інвалідів високої кваліфікації- метод експертних оцінок, методи математичної статистики.
Дослідження виконується згідно зі Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006−2010 рр., тема 2.5.2.: «Теоретико-методологічні основи психологічного супроводу підготовки спортсменів-інвалідів різних нозологічних груп», номер державної реєстрації 0106U012125.
Результати дослідження та їх обговорення.
У процесі розробки методики оцінки ефективності системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності спортсменів-інвалідів ми враховуємо, що в теорії та практиці підготовки спортсменів високої кваліфікації головним системоутворюючим фактором залишається результат спортивної діяльності як квінтесенція індивідуальної ефективності спортсмена, а не його стан, осо-бистісний і соціальний розвиток. Однак, орієнтація виключно на результат загострює протиріччя між індивідуальними настановами особистості та соціальними вимогами до неї, адже спортсмен високої кваліфікації - це, передусім, «…професіонал -людина в цілому, і як індивід, і як особистість, і як суб'єкт діяльності» [3, с. 46].
Спортивна діяльність висококваліфікованих спортсменів пов’язана з формуванням однієї з найважливіших характеристик індивідуальності - професіоналізму, що «…розглядається як інтегральна характеристика людини, експлікується в її діяльності та спілкуванні» [4, с. 131]. Згідно з вимогами щодо організації та змісту тренувальної та змагальної діяльності спортсменів кожного з функціональних класів, суб'єкти спортивної діяльності в спорті інвалідів виконують професійні дії, переважно, у системі «людина-людина». У сукупності з врахуванням специфічних умов психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності спортсменів високої кваліфікації різних нозологій, визначення ефективності системи передбачає необхідність здійснення оцінювання: ефективності спільної професійної діяльності групового суб'єкта- індивідуальної ефективності спортсмена як основного суб'єкта спортивної діяльності. Оцінка
ефективності реалізації системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності спортсменів-інвалідів представлена у вигляді інтегрального критерію, що дозволяє оцінити ефективність спільної професійної діяльності фахівців і спортсменів у межах групових суб'єктів спортивної діяльності, а також результативність діяльності кожного окремого спортсмена.
Започатковуючи розробку інтегрального критерію оцінки ефективності запропонованої системи, ми орієнтувались на дотримання наступних вимог: інтегральний критерій
складається з сукупності окремих критеріїв, що дозволяє не тільки оцінити ефективність спільної діяльності групового суб'єкта, специфічного для спорту інвалідів, але й визначити проблемні місця в результативності діяльності плавців як основних суб'єктів супроводу- окремі критерії, що утворюють інтегральний критерій, мають бути односпрямованими — за умови, що значення окремого критерію позитивно змінюється, зростає й загальний показник ефективності й навпаки- значення окремих критеріїв мають вимірюватися в одному інтервалі (у відносних одиницях — від 1 до 4 або у відсотках — від 0 до 100). Дотримання цієї вимоги забезпечує можливість нормування та центрування відповідних показників [5, с. 38].
Оцінка ефективності практичної реалізації системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності спортсменів високої кваліфікації у спорті інвалідів здійснюється за окремими критеріями, що утворюють інтегральний критерій ефективності: ефективність функціонування групового суб'єкта спортивної діяльності (критерій ефективності професійної взаємодії - Епрв) — співвідношення ступеня задоволеності спортсмена досягнутим рівнем готовності до участі у змагальній діяльності з відповідною експертною оцінкою досягнутого рівня готовності (критерій психологічної ефективності - Епс) — результати виступів спортсменів в основному змаганні макроциклу з урахуванням співвідношення ступеня відповідності прогнозованого результату реально показаному спортсменом під час участі у відповідальних змаганнях національного та міжнародного рівня, зокрема, на XIII літніх Паралімпійських іграх 2008 р. (критерій результативності змагальної діяльності - Еізд).
Отже, інтегральний критерій ефективності системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності висококваліфікованих спортсменів-інвалідів утворюється сукупністю окремих критеріїв, кожен з яких складається зі складових оцінки ефективності (табл. 1).
Враховуючи, що можливість, повнота та ефективність виконання завдань тренувальної та змагальної діяльності спортсменами з моторними, сенсорними або інтелектуальними порушеннями залежить від професійних дій групових суб'єктів спортивної діяльності, специфічних для спорту інвалідів, першим критерієм визначення ефективності реалізації системи психолого-педагогічного
Критерії та складові оцінки ефективності системи психолого-педагогічного супроводу
№ Критерій ефективності Складові
1 Критерій ефективності професійної взаємодії Ефективність функціонування групового суб'єкта спортивної діяльності (взаємодії фахівців і спортсменів у межах групового суб'єкта): & gt- психологічний клімат у межах групового суб'єкта спортивної діяльності (за поведінковим, емоційним і когнітивним компонентами) — & gt- мотиваційний компонент ефективності- & gt- рефлексивно-оцінний компонент ефективності- & gt- діагностичне оцінювання ефективності функціонування групового суб' єкта спортивної діяльності
2 Критерій психологічної ефективності Оцінка досягнутого рівня готовності: & gt- інтегральна самооцінка досягнутого рівня готовності (психологічної, техніко-тактичної, функціональної) — & gt- експертна інтегральна оцінка досягнутого рівня готовності (психологічної, техніко-тактичної, функціональної) — & gt- визначення ступеня узгодженості самооцінок та експертних оцінок досяг- нутого рівня готовності
3 Критерій результативності змагальної діяльності & gt- результати виступів спортсменів в основному змаганні макроциклу- & gt- відповідність прогнозованого результату фактично досягнутому: відхилення (+) результату, показаного спортсменом, від прогнозованого часу
супроводу було обрано критерій ефективності професійної взаємодії фахівців і спортсменів у межах групового суб'єкта спортивної діяльності. Обраний критерій розкриває особливості організації супроводу та професійної взаємодії спортсменів і фахівців, які залучені до підготовки спортсменів-інвалідів і забезпечення їхньої участі у змаганнях.
Запропонована система спрямовується на забезпечення високої результативності професійної діяльності спортсменів високої кваліфікації з порушеннями моторного, сенсорного та інтелектуального розвитку в напружених умовах тренувань і змагань, що об'єктивно ускладнюють досягнення ними високого рівня готовності, її прогнозованої реалізації під час виступів плавців у відповідальних змаганнях.
Однак, досягнення високого спортивного результату лімітується здатністю спортсменів-інвалідів до активації додаткових внутрішніх ресурсів, що, передусім, передбачає необхідність мобілізації сил організму, адекватного зростання психічної напруженості та здатності до самоконтролю й саморегуляції психічного стану в складних умовах тренувальної та змагальної діяльності.
Це вказує на необхідність вивчення динаміки особистісного та соціального розвитку, специфічних властивостей психіки спортсменів як інформативних критеріїв оцінки ефективності практичної реалізації системи психолого-педагогічного супроводу їхньої спортивної діяльності [1].
Виділення мотиваційного компонента ефективності пов' язано з необхідністю врахування системи мотивів спортивної діяльності спортсменів-інвалідів, їхніх мотиваційних тенденцій, аналізу
спільності мотивації, мети та поглядів на шляхи її досягнення всіма суб'єктами спортивної діяльності.
Урахування показників рефлексивно-оцінного компонента ефективності передбачає вивчення динаміки самооцінки та рівня домагань спортсменів, що мають тісні функціональні зв’язки та виступають психологічними регуляторами спрямованості особистості на самореалізацію у спортивній діяльності. Самооцінка та рівень домагань також впливають на побудову стратегії взаємовідносин між суб'єктами спортивної діяльності, детермінують соціальну активність особистості, її ініціативність, вимогливість до себе, готовність до здорової конкуренції. Зокрема, рівень домагань відображає стереотип тактики цілепокладання людини, вибір мети та рівня складності задач діяльності, у тому числі спортивної [2]. Критерій психологічної ефективності, що включено до інтегрального критерію ефективності реалізації системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності спортсменів-інвалідів високої кваліфікації, відображає повноту дотримання аксіологічної умови реалізації системи, а також дозволяє відстежити динаміку професійної самосвідомості спортсменів як основних суб'єктів спортивної діяльності.
У спорті високих досягнень одним із ключових критеріїв визначення ефективності застосованих впливів є спортивний результат. Тому результати виступів спортсменів в основному старті макроциклу правомірно обрано в якості складової критерію результативності змагальної діяльності, що застосовується для інтегральної оцінки ефективності експериментальної реалізації системи. Ми також враховуємо, що досягнення спортсменами висо-
Оцінка значущості критеріїв ефективності системи психолого-педагогічного супроводу спортивної
діяльності спортсменів-інвалідів
№ Критерій ефективності Ваговий коефіцієнт критерію а
1 Критерій ефективності професійної взаємодії 0,28
2 Критерій психологічної ефективності 0,21
З Критерій результативності змагальної діяльності 0,51
Інтегральний критерій ефективності системи з (Ес = Z, а Е) з=1 і і 1
кого рівня готовності не гарантує його повноцінну реалізацію в реальних умовах змагання. Це актуалізує введення відносної результативності як інформативної складової даного критерію визначення ефективності системи. Для отримання показників відносної результативності змагальної діяльності спортсменів передбачено здійснення порівняльного аналізу прогнозованих результатів, визначених фахівцями за результатами експертної оцінки досягнутого ними рівня готовності до виступу в основному старті макроциклу, з результатами, що були фактично показані плавцями під час змагань. Показники відносної результативності змагальної діяльності спортсменів свідчать про процесуальну ефективність їхньої діяльності, що, передусім, забезпечується здатністю до самоконтролю та саморегуляції психічного стану напередодні виступу та під час змагань, а також опосередковано вказує на ефективність функціонування групових суб'єктів спортивної діяльності під час участі спортсменів-інвалідів у відповідальних змаганнях [2].
Методика оцінки ефективності системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності включає сукупність емпіричних методів дослідження: засобів діагностики психічного, особистісного, соціального розвитку та психічних станів висококваліфікованих спортсменів, що застосовуються, переважно, індивідуально в умовах тренувального процесу та участі спортсменів у змаганнях- соціологічних методів дослідження. Кількісний та якісний аналіз отриманих оціночних даних дає повну та об'єктивну інформацію для подальшого визначення ефективності системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності спортсменів-інвалідів. Ефективність
системи (Ес) представлено у вигляді інтегрального показника, що визначається як сума оцінок, отриманих за кожним із трьох критеріїв ефективності (Еі) з урахуванням їх вагових коефіцієнтів (а). Ваговий коефіцієнт аі для кожного з критеріїв визначається за результатами експертної оцінки кваліфікованих тренерів-викладачів, яким пропонується розташувати три критерії ефективності системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності спортсменів-інвалідів високої кваліфікації за ступенем їх значущості. До складу експертної групи увійшли одинадцять досвідчених фахівців, які безпосередньо залучені до підготовки кваліфікованих
спортсменів, задіяних у спорті інвалідів. Відбір складу експертної групи здійснено з урахуванням наступних критеріїв: 1) відповідність роду діяльності експерта завданням, що розв’язуються під час дослідження- 2) рівень освіти, посада, тренерська категорія, звання- З) продуктивність експерта, що виражається в кількості підготовлених спортсменів-інвалідів високої кваліфікації- 4) рівень авторитетності фахівця серед колег- 5) представництво в експертній групі тренерів із різним стажем роботи, що забезпечує поєднання професіоналізму більш досвідчених фахівців з енергійністю молодих.
Вивчення думки експертів здійснювалось із використанням методу ранжування. Результати експертного дослідження підлягали перевірці на достовірність, що здійснювалась за допомогою визначення коефіцієнта конкордації. У результаті проведених розрахунків отримано три вагових коефіцієнти, а таблиця оцінки значущості окремих критеріїв ефективності системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності спортсменів високої кваліфікації у спорті інвалідів набула наступного вигляду (табл. 2).
Використання інтегрального критерію для визначення ефективності системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності спортсменів-інвалідів високої кваліфікації показує, що ефективність безпосередньо залежить від рівня професіоналізму окремих суб'єктів діяльності, їхньої здатності до професійної взаємодії. Професіоналізм суб'єкта спортивної діяльності забезпечується підсистемою індивідуальних якостей особистості, що визначають рівень соціально-психологічної компетентності та впливають на індивідуальну ефективність його діяльності у системі «людина- людина». Це дозволяє передбачити, що зростання індивідуальної ефективності окремого суб'єкта зумовлює підвищення ефективності функціонування групового суб'єкта спортивної діяльності та реалізації системи в цілому. Запропонований нами комплексний підхід дозволяє пов' язати індивідуальну ефективність спортсменів із ефективністю групового суб'єкта спортивної діяльності.
Бальна оцінка результатів практичного впровадження системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності спортсменів-інвалідів високої кваліфікації за складовими критерію ефективності професійної взаємодії групових суб'єктів
спортивної діяльності, психологічної ефективності та результативності змагальної діяльності спортсменів із вадами зору, порушеннями опорно-рухового апарату, розумового та фізичного розвитку, а також інтегральна оцінка ефективності системи здійснюється за чотирма оціночними рівнями: оптимальним — 4 бала, що вказує на найвищий позитивний рівень розвитку або сформованості оцінюваного фактору (процесу, якості), що визначений за допомогою оціночних критеріїв (ключів), передбачених конкретною діагностичною методикою- базовим -З бала, що вказує на сприятливий позитивний рівень оцінюваного фактору- середнім (недостатнім) — 2 бала, що вказує на несприятливий негативний рівень оцінюваного фактору- низьким — 1 бал, що вказує на найнижчий негативний рівень оцінюваного фактору. Результати оцінки системи за кожним критерієм ефективності підлягають кількісному та якісному опрацюванню з урахуванням їх вагових коефіцієнтів.
Висновки.
1. Створення системи психолого-педагогічного
супроводу спортивної діяльності спортсменів-інвалідів актуалізує розробку критеріїв визначення ефективності її практичної реалізації.
2. Ефективність системи психолого-педагогічного
супроводу спортивної діяльності спортсменів-інвалідів високої кваліфікації визначається інтегральним критерієм, що утворюється сукупністю складових ефективності функціонування групового суб'єкта спортивної діяльності в поєднанні зі складовими індивідуальної ефективності спортсменів.
3. Доведено, що ефективність реалізації си-
стеми обумовлена сукупністю показників індивідуальної ефективності спортсменів у поєднанні з ефективністю діяльності групових суб'єктів, специфічних для спорту інвалідів. Оцінка ефективності реалізації системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності має здійснюватись за інтегральним критерієм ефективності, що утворюється трьома односпрямованими критеріями з урахуванням їх вагових коефіцієнтів: критерій ефективності професійної взаємодії (ваговий коефіцієнт -0,2S) дозволяє визначити правомірність застосованих організаційних заходів і дотримання психолого-педагогічних умов для забезпечення ефективного функціонування специфічних групових суб'єктів спортивної діяльності- критерій психологічної ефективності (ваго -вий коефіцієнт — 0,21) характеризує рівень сформованості професійної самосвідомості спортсменів, їхню здатність застосовувати об' єктивні критерії для адекватної самооцінки процесуального аспекту спортивної діяльності та її результату- критерій результативності змагальної діяльності (ваговий коефіцієнт -0,51) відображає повноту реалізації спортсменами досягнутого рівня готовності під час виступів в основному змаганні макроциклу.
Перспективи подальших досліджень пов’язуємо зі здійсненням оцінки ефективності системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності висококваліфікованих спортсменів-інвалідів.
Література
1. Бойко Г. М. Особливості психолого-педагогічного супроводу плавців у паралімпійському спорті / Г. М. Бойко // Теорія та методика фізичного виховання. — 200S. — № З. — С. 44−50.
2. Бойко Г. М. Психологічна структура спортивної діяльності плавців у паралімпійському спорті / Г. М. Бойко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наук. монографія / ред. проф. С. С. Єрмакова.
— Харків: XДAДМ (ХХПІ), 2007. — № 9. — С. 9−15.
3. Дружилов С. A. Профессионалы и профессионализм в новой реальности: психологические механизмы и проблемы формирования / Дружилов С. A. // Сибирь. Философия. Образование: альманах СО РЮ, ИПК. — Новокузнецк, 2001. -Вып. 5. — С. 46−56.
4. Дружилов С. A. Психологический синдром профессионализма / Дружилов С. A. // Б. Г. Aнаньев в комплексном исследовании в психологи: науч. -практ. конф.: тезисы докл.- под ред. Л. A. Цветковой, Л. A. Головей. — СПб.: СПбГУ, 200З. — С. 1З1−1ЗЗ.
5. Дружилов С. A. Психология профессионализма человека / С. A. Дружилов // Журнал прикладной психологии. — 2004.
— № 4−5. — С. З5^З.
Надійшла до редакції 29. 04. 2009р.
galkaS7u@mail. ru

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой