Критерии оценки развития координационных способностей детей 4-летнего возраста с функциональным нарушением зрения

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Народное образование. Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ 4-РІЧНОГО ВІКУ З
ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ
Воловик Н.І.
Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова
Анотація. Стаття присвячена розробці та визначенню кількісних критеріїв оцінки рівня розвитку координаційних здібностей у дітей 4 років з порушеннями зорового аналізатора. Критерії оцінки розроблені у вигляді спеціальних шкал, які мають словесну та бальну оцінку всіх показників. Створена шкала оцінок може бути використана на заняттях з фізичної культури у дітей середнього дошкільного віку з функціональними порушеннями зору. Дана шкала дозволяє визначити характер та величину відхилень у розвитку координаційних здібностей дітей 4-річного віку з функціональним порушенням зору, забезпечити диференційований та індивідуальний підхід до кожної дитини.
Ключові слова: дошкільники, зір, координація, критерій, оцінка.
Аннотация. Воловик Н. И. Критерии оценки развития координационных способностей детей 4-летнего возраста с функциональным нарушением зрения. Статья посвящена разработке та определению количественных критериев оценки уровня развития координационных способностей у детей 4 лет с нарушением зрительного анализатора. Критерии оценки разработаны в виде специальных шкал, которые имеют словесную и бальную оценку всех показателей. Созданная шкала оценок может быть использована на занятиях по физической культуре у детей среднего дошкольного возраста с функциональным нарушением зрения. Данная шкала позволит определить характер и величину нарушений в развитии координационных способностей детей 4-летнего возраста с функциональным нарушением зрения, обеспечить
дифференцированных и индивидуальный подход к каждому ребенку.
Ключевые слова: дошкольники, зрение, координация, критерий, оценка.
Annotation. Volovik N.I. Criteria marks of development coordination motor abilities in 4 age children with functional impairment vision. The article is devoted to substantiation and determination of quantitative criteria valueing level of development coordination motor abilities in 4 age children with impairment vision analyzer. Criteria marks is substantiation in special scale which have verbal and point valuing all exponents. Created scale mark may be used on physical culture session in 4 age children with functional impairment vision. The scale will enable to determine peculiarities and level of violation development coordination motor abilities in 4 age children with functional impairment vision, providing differential and individual method of approach to each child.
Key words: coordination, criterion, mark, preschool, vision.
Вступ.
У дошкільному віці закладаються основи здоров’я, правильного фізичного розвитку, відбувається становлення рухових якостей, провідними серед яких є координаційні здібності [1], розвиток яких позитивно впливає на рівень фізичного розвитку та фізичної підготовленості, на інтелектуальний розвиток дитини [3]. Вони визначаються тими біологічними та психічними функціями, які у дітей з вадами зору мають дефектну основу, що призводить до порушення їх розвитку [4]. Найбільші відхилення моторики розповсюджуються на сферу координаційних здібностей, які за всіма показниками відстають від параметрів здорових однолітків [2,6]. Аналіз науково-методичної літератури та інформація отримана протягом педагогічного спостереження показали, що недостатня кількість досліджень з проблеми розвитку та критеріїв оцінки координаційних здібностей у дітей дошкільного віку з порушенням зору, що суттєво знижує ефективність навчання спрямованого на формування координаційної сфери дітей дошкільного віку з даною патологією
Робота виконана за планом НДР НПУ імені М. Драгоманова
Формулювання цілей статті. Розробити та визначити кількісні критерії оцінки рівня розвитку координаційних здібностей дітей 4-річного віку з функціональними порушеннями зору та без зорової патології Використано такі методи: аналіз науково-методичної літератури- аналіз медичних карт- педагогічні спостереження, педагогічний експеримент, методи математичної статистики
Результати дослідження.
Дослідження проводилось з дітьми 4-річного віку на заняттях з фізичної культури на базі школи-дитячого садка «Пізнайко» І ступеня для дітей з вадами зору та на базі комунального дошкільного навчального закладу № 712 м. Києва. Всього в експериментальному дослідженні взяло участь 60 дошкільнят 4 років, а саме 1S дівчаток та 14 хлопчика зі спеціалізованих груп для дітей з порушенням зору, 13 дівчаток та 15 хлопчиків без порушення зорового аналізатора. дітей. На основі результатів проведеного педагогічного експерименту зі встановлення рівня розвитку координаційних здібностей у дітей середнього дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах розроблено та визначено кількісні критерії оцінювання розвитку координаційних здібностей у дітей 4-річного віку з функціональними порушеннями зору та без зорової патології
На основі даних дослідження вікових особливостей розвитку координаційних здібностей дітей 4-річного віку [2] розроблені шкали оцінювання, зокрема спеціальну шкалу оцінок, згідно з якою за середній рівень прояву того або іншого показника бралося Х ± 0,5с. Рівень «вищий від середнього»: від Х + 0,6с до Х + 1с, «нижчий від середнього»: від Х — 0,6с до Х — 1с. Високий рівень: Х + 1,1с і більше, низький: Х — 1,1с і менше [5].
Шкали містять словесну та бальну оцінку всіх показників та включають в себе варіанти: 1 бал — низький рівень розвитку, 2 бала — нижчий від середнього, 3 бали — середній рівень розвитку, 4 бали — вищий від середнього, 5 балів — високий рівень розвитку. Розроблена шкала оцінок дозволяє визначити характер та величину відхилень у розвитку координаційних здібностей дітей 4-річного вік, забезпечити диференційований та індивідуальний підхід до кожної дитини (табл. 1, 2, 3, 4).
Таблиця 1
Оцінка рівня розвитку координаційних здібностей дівчаток 4 років з функціональними порушеннями __________________________________________зору____________________________________________________
Координаційні здібності Тести Рівень, бал
низький нижчий від середнього середній вищий від середнього високий
1 2 3 4 5
Оцінка й регуляція просторово-часових і динамічних параметрів рухів Човниковий біг, с & gt- 20,7 20,6 -19,8 19,7 -18,2 18,1 -17,4 17,3 & lt-
Метання тенісного м’яча, м & lt- 1,99 2,0 — 2,26 2,27 -2,81 2,82−3,08 3,09 & gt-
Орієнтування в просторі Ходьба по прямій із закритими очима, см & gt- 154,9 154.8 — 131.8 131,7 -85,7 85,6 -62,6 62,5& lt-
Кидки м’яча в ціль, бали & lt- 0,1 0,2 — 0,5 0,6 — 1,4 1,5 -1,8 1,9 & gt-
Біг до м’ячів, с & gt-20,7 20,6 -19,9 19,8 -18,4 18,3 -17,7 17,6 & lt-
Збереження статичної рівноваги методика Бондаревськогц с (відкриті очі) & lt- 4,4 4,5 — 5,2 5,3 -6,8 6,9 -7,7 7,8 & gt-
методика Бондаревськогц с (закриті очі) & lt- 1,7 1,8 — 2,1 2,2 -3,0 3,1 -3,4 3,5 & gt-
Збереження динамічної рівноваги Повороти на гімнастичній лаві, раз & lt- 1,8 1,9 — 2,1 2,2 -2,7 2,8 -3,0 3,1 & gt-
Відтворення ритму Ритмічне постукування руками, раз & lt- 3,5 3,6−4,2, 5 5, 1, 3 4, 5,6 — 6,3 6,4 & gt-
Розслаблення м’язів Повороти тулуба бали & lt- 1,2 1,3−1,5 1,6−2,1 2,2−2,3 2,4 & gt-
Координованість рухів Десять «вісімок», с & gt- 35,8 35,7−33,2 33,1−27,8 27,7−25,2 25,1 & lt-
Таблиця 2
Оцінка рівня розвитку координаційних здібностей хлопчиків 4 років з функціональними порушеннями __________________________________________зору____________________________________________________
Координаційні здібності Тести Рівень, бал
низький нижчий від середнього середній вищий від середнього високий
1 2 3 4 5
оцінка та регуляція просторово-часових і динамічних параметрів рухів човниковийбіг, с & gt- 19,7 19,6−18,9 18,8−17,3 17,2−16,5 16,4 & lt-
метання тенісного м’яча, м & lt- 1,9 1,8−2,4 2,3−3,2 3,3- 3,7 3,8 & gt-
орієнтування в просторі ходьба по прямій із закритими очима, см & gt- 140,5 140,4−122,1 122,0−85,1 85,0−66,6 66,5 & lt-
кидки м’яча в ціль, бали & lt- 0,2 0,3- 0,6 0,7−1,6 1,5−2,1 2,0 & gt-
біг до м’ячів, с & gt- 23,1 23,0−21,4 21,3−18,2 18,1−16,5 16,6 & lt-
збереження статичної & lt- 4,8 4,9 -5,5 5,6−6,8 6,9−7,5 7,6 & gt-
методика
рівноваги Бондаревського, с (відкриті очі)
методика Бондаревського, с (закриті очі) & lt- 2,0 2,1−2,3 2,4−3,0 3,1−3,3 3,4 & gt-
збереження динамічної рівноваги повороти на гімнастичній лаві, раз & lt- 1,8 1,9−2,2 2,3−2,7 2,8−3,0 3,1 & gt-
відтворення ритму ритмічне постукування руками, раз & lt- 3,1 3,2−4,0 4,1−5,8 5,9−6,6 6,7 & gt-
розслаблення м’язів повороти тулуба бали & lt- 1,1 1,2−1,6 1,7−2,5 2,6−2,8 2,9 & gt-
координованість рухів десять «вісімок», с & gt- 36,7 36,6−33,5 33,4−26,9 26,8−23,6 23,5 & lt-
Оцінка рівня розвитку координаційних здібностей хлопчиків 4 років
Таблиця 3
Координаційні здібності Тести Рівень, бал
низький нижчий від середнього середній вищий від середнього високий
1 2 3 4 5
оцінка та регуляція просторово-часових і динамічних параметрів рухів човниковий біг, с & gt- 15,0 15,1−14,6 14,5−13,8 13,713,4 13,3 & lt-
метання тенісного м’яча, м & lt- 3,8 3,9 4,1 4,2−4,5 4,6−4,8 4,7 & gt-
орієнтування в просторі ходьба по прямій із закритими очима, см & gt- 93,3 93,3−78,7 78,6−49,7 49,6−35,1 35,0 & lt-
кидки м’яча в ціль, бали & lt- 1,2 1,3−1,8 1,9−3,3 3,4- 4,0 4,1 & gt-
біг до м’ячів, с & gt- 14,2 14,1−13,4 13,3−11,9 11,8−11,2 11,1 & lt-
збереження статичної рівноваги методика Бондаревсько-го, с (відкриті очі) & lt- 8,94 8,95−10,9 10,91−14,81 14,82- 16,77 16,78 & gt-
методика Бондаревськогц с (закриті очі) & lt- 5,2 5,21−5,72 5,73−6,75 6,76−7,27 7,28 & gt-
збереження динамічної рівноваги повороти на гімнастичній лаві, раз & lt- 3,2 3,3−3,6 3,7−4,3 4,4−4,6 4,7 & gt-
відтворення ритму ритмічне постукування руками, раз & lt- 6,5 6,6−7,1 7,2−8,2 8,3- 8,8 8,9 & gt-
розслаблення м’язів повороти тулуба бали & lt- 2,0 2,1−2,5 2,6−3,3 3,4−3,8 3,9 & gt-
координованість рухів десять «вісімок», с & gt- 24,9 24,8−23,4 23,3−20,4 20,3−18,9 18,8& lt-
Таблиця 4 Оцінка рівня розвитку координаційних здібностей дівчаток 4 років
Координаційні здібності Тести Рівень, бал
низький нижчий від середнього середній вищий від середнього високий
1 2 3 4 5
оцінка та регуляція просторово-часових і динамічних параметрів рухів човниковийбіг, с & gt- 16,3 16,2−14,6 14,5−15,7 15,6−14,1 14,0 & lt-
метання тенісного м’яча, м & lt- 3,0 3,1−3,4 3,5−4,3 4,4−4,7 4,7 & gt-
орієнтування в просторі ходьба по прямій із закритими очима, см & gt- 90,1 90- 79,1 79,0−57,3 57,2−46,4 46,3 & lt-
кидки м' яча в ціль, бали & lt- 0 0,1- 1,7 1,72−3,1 3,2- 3,8 3,9 & gt-
біг до м’ячів, с & gt- 13,3 13,2−12,7 12,6−11,6 11,5−11,1 11,0 & lt-
збереження статичної рівноваги методика Бондаревськогс, с (відкриті очі) & lt- 9,4 9,5−11,1 11,2−14,4 14,5−16,2 16,3 & gt-
методика Бондаревського, с (закриті очі) & lt- 4,7 4,8−5,4 5,5−6,9 7,0- 7,6 7,7 & gt-
збереження динамічної рівноваги повороти на гімнастичній лаві, раз & lt- 3,1 3,2−3,5 3,6−4,3 4,4- 4,6 4,7 & gt-
відтворення ритму ритмічне постукування руками, раз & lt- 6,6 6,7−7,3 7,4−8,4 8,5−9,1 9,2 & gt-
розслаблення м’язів повороти тулуба бали & lt- 2,3 2,4−2,5 2,6−3,1 3,2−3,5 3,6 & gt-
координованість рухів десять «вісімок», с & gt- 25,2 25,1−23,7 23,6−20,6 20,5−19,0 18,9 & lt-
Висновки.
1. Для ефективного навчання, спрямованого на формування координаційних здібностей у дітей дошкільного віку з функціональним порушенням зору, спочатку необхідно провести комплексне тестування всіх видів координаційних здібностей на визначення рівня їх розвитку, використовуючи розроблену шкалу оцінки розвитку координаційних здібностей. Підбирати тести необхідно таким чином, щоб вони були доступними дітям з порушенням функцій зорового аналізатора, відповідали морфологічним особливостям та руховій підготовці дітей дошкільного віку, забезпечували диференційовані результати, які виявляють рівень розвитку конкретних координаційних здібностей. Тести повинні бути відносно простими за умовами організації та проведення, не вимагати спеціального навчання. З набору тестів необхідно виключити виси, стрибки з висоти, в довжину на максимальну відстань, різкі нахили, вправи з обтяженнями, перекиди.
2. Створена шкала оцінок може використовуватися в процесі занять фізичними вправами дітей з функціональними порушеннями зору на заняттях з фізичної культури під час визначення рівня розвитку всіх видів координаційних здібностей з метою подальшого більш ефективного навчання, яке спрямоване на формування оптимального рівня розвитку координації рухів.
Наші подальші дослідження присвячені розробці кількісних критеріїв оцінки розвитку координаційних здібностей дітей старшого дошкільного віку з функціональними порушеннями зору.
Література
1. ВільчковськийЕ.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навчальний посібник для студентів дошкільних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів — 2-е вид., перероб. та доп. — Суми, 2004. — 428 с.
2. Воловик Н.І. Дослідження координаційних здібностей у дітей 4−5 років з порушення зору // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за редакцією проф. Єрмакова С.С. — Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2007. — № 4. — С. 28−31.
3. Пивовар А. А. Взаємозв'язок розвитку пізнавальних здібностей і рухової активності старших дошкільників в процесі занять фізичною культуроюі спортом // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук пр. — Харків, 2003. — № 3 — С. 67−74.
4. Теория и организация адаптивной физической культуры учебник Т. 2: Содержание и методика адаптивной физической культуры и характеристика ее основных видов/ Под общей ред. проф. С. П. Эвсеева. — М.: Советский спорт, 2005. — 448 с.
5. Тимошенко О. В. Основи моделювання у фізичному вихованні і спорті: Методичний посібник — К., 2002. -95 с.
6. Харченко Л. В. Совершенствование базовых координационных способностей у школьников 8−12 лет с нарушением зрения: Автореф. дис. … кандидата пед. наук / СГ АФК — Омск., 1999. — 19 с.
Надійшла до редакції 23. 07. 2008 р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой