Критерии оценки развития координационных способностей детей старшего дошкольного возраста с функциональными нарушениями зрения

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Народное образование. Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

а
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ
Воловик Н.І.
Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова
Анотація. Стаття присвячена розробці та визначенню кількісних критеріїв оцінки рівня розвитку координаційних здібностей у дітей З років з порушеннями зорового аналізатора та без вад зору. Критерії оцінки розроблені у вигляді спеціальних шкал, які мають словесну та бальну оцінку всіх показників. Створена шкала оцінок може бути використана на заняттях з фізичної культури у дітей старшого дошкільного віку з функціональними порушеннями зору та без зорової патології. Дана шкала дозволяє визначити характер та величину відхилень у розвитку координаційнихздібностей дітей З-річного віку з функціональним порушенням зору та в їх здорових однолітків, забезпечити диференційований та індивідуальний підхід до кожної дитини. Ключові слова: дошкільники, зір, координація, критерій, оцінка.
Аннотация. Воловик Н. И. Критерии оценки развития координационных способностей детей старшего дошкольного возраста с функциональными нарушениями зрения. Статья посвящена разработке та определению количественных критериев оценки уровня развития координационныхспособностей у детей З лет с нарушением зрительного анализатора и без нарушений зрения. Критерии оценки разработаны в виде специальных шкал, которые имеют словесную и бальную оценку всех показателей. Созданная шкала оценок может быть использована на занятиях по физической культуре у детей старшего дошкольного возраста с функциональным нарушением зрения и без зрительной патологии. Данная шкала позволит определить характер и величину нарушений в развитии координационныхспособностей детей З-летнего возраста с функциональным нарушением зрения и у их здоровых сверстников, обеспечить дифференцированных и индивидуальный подход к каждому ребенку.
Ключевые слова: дошкольники, зрение, координация, критерий, оценка.
Annotation. Volovik N.I. Criteria marks of development coordination motor abilities in 5 age children with functional impairment vision The article is devoted to substantiation and determination of quantitative criteria valuing level of development coordination motor abilities in З age children with impairment vision analyzer. Criteria marks is substantiation in special scale which have verbal and point valuing all exponents. Created scale mark may be used on physical culture session in З age children with functional impairment vision. The scale will enable to determine peculiarities and level of violation development coordination motor abilities in З age children with functional impairment vision, providing differential and individual method of approach to each child.
Key words: coordination, criterion, mark, preschool, vision.
Вступ.
Фізична культурає невід'ємною ланкою виховання дітей з вадами зору і має на меті сприяти всебічному розвитку в них фізичних та розумових якостей, формування компенсаторних способів діяльності водночас з корекцією первинних і вторинних відхилень у розвитку для забезпечення оптимальної інтеграції в сучасні умови життєдіяльності [4]. У дошкільному віці закладаються основи здоров’я, правильного фізичного розвитку, відбувається становлення рухових якостей, провідними серед яких є координаційні здібності, сформованість яких є необхідною умовою підготовки дітей до життя, навчання та трудової діяльності [1, З, З]. Найбільші відхилення моторики у дітей з вадами зору розповсюджуються на координаційну сферу, які за всіма показниками координаційних здібностей відстають від параметрів здорових однолітків [2, б, В]. Тому формування координаційних здібностей набуває особливого значення у фізичному вихованні дитини з патологією зорового аналізатора. Аналіз науково-методичної літератури та інформація отримана протягом педагогічного спостереження показали, що недостатня кількість досліджень з проблеми розвитку та критеріїв оцінки координаційних здібностей у дітей дошкільного віку з порушенням зору, що суттєво знижує ефективність навчання спрямованого на формування координаційної сфери дітей дошкільного віку з даною патологією.
Тема дослідження входить до Тематичного плану науково-дослідних робіт Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Теорія і технологія навчання та виховання в системі освіти».
Формулювання цілей роботи.
Розробити та визначити кількісні критерії оцінки рівня розвитку координаційних здібностей дітей З-річного віку з функціональними порушеннями зору. Використано такі методи: аналіз науково-методичної літератури- аналіз медичних карт- педагогічні спостереження, педагогічний експеримент, методи математичної статистики.
Результати дослідження.
Дослідження проводилось з дітьми на заняттях з фізичної культури на базі школи-дитячого садка «Пізнайко» м. Києва. В експерименті брало участь 79 дітей З років: ІЗ дівчаток та 22 хлопчика зі
спеціалізованих груп для дітей з порушенням зору, 26 дівчаток та 16 хлопчиків без зорової патології
На основі даних дослідження вікових особливостей розвитку координаційних здібностей дітей З-річного віку з функціональним порушенням зору розроблені шкали оцінювання, зокрема спеціальну шкалу оцінок, згідно з якою за середній рівень прояву того або іншого показника бралося Х ± 0, За. Рівень «вищий від
середнього»: від Х + 0,6 с до Х + 1с, «нижчий від середнього»: від Х — 0,6с до Х — 1с. Високий рівень: Х + 1,1с і більше, низький: Х — 1,1с і менше [7].
Шкали містять словесну та бальну оцінку всіх показників та включають в себе варіанти: 1 бал — низький рівень розвитку, 2 бала — нижчий від середнього, 3 бали — середній рівень розвитку, 4 бали — вищий від середнього, 5 балів — високий рівень розвитку
Дана шкала дозволяє визначити характер та величину відхилень у розвитку координаційних здібностей дітей 5-річного віку з функціональним порушенням зору, забезпечити диференційований та індивідуальний підхід до кожної дитини (табл. 1, 2, 3, 4).
Таблиця 1
Оцінка рівня розвитку координаційних здібностей дівчаток 5 років з функціональними порушеннями зору
Координаційні здібності Тести Рівень, бал
низький нижчий від середнього середній вищий від середнього високий
1 2 3 4 5
оцінка та регуляція просторово-часових і динамічних параметрів рухів човниковийбіг, с & gt- 17,8 17,7−17,1 17,0−15,9 15,8−15,2 15,14 & lt-
метання тенісного м’яча, м & lt- 2,3 2,3−2,7 2,8−3,6 3,7−4,0 4,1 & gt-
ходьба по прямій із закритими очима, см & gt- 144,4 144,3−122,9 122,8−79,9 80- 58,6 58,5 & lt-
орієнтування в просторі кидки м’яча в ціль, бали & lt- 0,6 — 01 1,2−1,8 1,9−2,3 2,4 & gt-
біг до м’ячів, с & gt- 17,8 17,7−17,4 17,3−16,4 16,3−15,8 15,7 & lt-
збереження статичної рівноваги методика Бондаревськогц с (відкриті очі) & lt- 6,2 6,3−7,8 7,9−11,0 11,1−12,6 12,7 & gt-
методика Бондаревськогц с (закриті очі) & lt- 3,2 3,3−3,9 4−5,3 5,4−6,1 6,2 & gt-
збереження динамічної рівноваги повороти на гімнастичній лаві, раз & lt- 2,7 2,8−2,9 3−3,3 3,4−3,5 3,6 & gt-
відтворення ритму ритмічне постукування руками, раз & lt- 4,7 4,8−5,3 3,346,4 6,5- 7,0 7,1 & gt-
розслаблення м’язів повороти тулуба бали & lt- 2,2 2,3−2,5 2,6−3,1 3,2−3,4 3,5 & gt-
координованість рухів десять «вісімок», с & gt- 28,4 28,3−27,2 27,3−24,8 24,9−23,8 23,7 & lt-
Таблиця 2
Оцінка рівня розвитку координаційних здібностей хлопчиків 5 років з функціональними порушеннями зору
Координаційні здібності Тести Рівень, бал
низький нижчий від середнього середній вищий від середнього високий
1 2 3 4 5
оцінка та регуляція просторово-часових і динамічних параметрів рухів човниковий біг, с & gt- 17,5 17,4−16,8 16,7−15,7 15,6−15,2 15,1 & lt-
метання тенісного м’яча, м & lt- 2,7 2,8−3,2 3,3−4,1 4,2−4,5 4,6 & gt-
орієнтування в просторі ходьба по прямій із закритими очима, см & gt- 138,2 138,1−116,9 116,8−74,5 74,5−53,3 53,3 & lt-
кидки м’яча в ціль, бали & lt- 0,4 0,5−1 1,1−2,0 2,1−3,0 3,1 & gt-
біг до м’ячів, с & gt- 19,3 19,2−18,2 18,1−15,8 15,7−14,6 14,5 & lt-
збереження статичної рівноваги методика Бондаревськогц с (відкриті очі) & lt- 6,2 6,3−7,6 7,7−10,3 10,4−11,7 11,8 & gt-
методика Бондаревськогц с (закриті очі) & lt- 3,5 3,6−4,0 4,1−5,0 5,1−5,5 5,6 & gt-
збереження динамічної рівноваги повороти на гімнастичній лаві, раз & lt- 2,4 2,5−2,7 2,8−3,3 3,4−3,7 3,8 & gt-
відтворення ритму ритмічне постукування руками, раз & lt- 4,5 4,6−5,2 5,3−6,4 6,5−7,1 7,2 & gt-
розслаблення м’язів повороти тулуба бали & lt- 2,0 2,12,4 2,5−3,2 3,3−3,5 3,6 & gt-
координованість рухів десять «вісімок», с & gt- 29,9 29,8−27,8 27,7−23,7 23,6−21,7 21,6& lt-
Таблиця 3
Оцінка рівня розвитку координаційних здібностей дівчаток 5 років
Координаційні здібності Тести Рівень, бал
низький нижчий від середнього середній вищий від середнього високий
1 2 3 4 5
оцінка та регуляція просторово-часових і динамічних параметрів рухів човниковий біг, с & gt- 14,2 14,1−13,7 13,6−12,7 12,6−12,3 12,2 & lt-
метання тенісного м’яча, м & lt- 4,1 4,2−4,5 4,6−5,2 5,3−5,6 5,7 & gt-
ходьба по прямій із закритими очима, см & gt- 89,5 89,4−75,9 75,8−48,6 48,5- 35,0 34,9 & lt-
орієнтування в просторі кидки м’яча в ціль, бали & lt- 1,6 1,7- 2,5 2,6−4,3 4,4−5,2 5,3 & gt-
біг до м’ячів, с & gt- 11,8 11,7−11,4 11,3−10,5 10,4−10,9 10,8 & lt-
збереження статичної рівноваги методика Бондаревськогц с (відкриті очі) & lt- 15,2 15,3−18,5 18,6−25,1 25,2−28,4 28,5 & gt-
методика Бондаревського, с (закриті очі) & lt- 6,7 6,8−7,4 7,8−8,9 9,0−9,6 9,7 & gt-
збереження динамічної рівноваги повороти на гімнастичній лаві, раз & lt- 3,9 4,0−4,2 4,3−4,8 4,9−5,1 5,2 & gt-
відтворення ритму ритмічне постукування руками, раз & lt- 8,4 8,5- 9,1 9,2−10,6 10,7- 11,4 11,5 & gt-
розслаблення м' язів повороти тулуба бали & lt- 3,0 3,1- 3,4 3,5−4,1 4,2−4,5 4,6 & gt-
координованість рухів десять «вісімок», с & gt- 20,9 20,8−19,6 19,5−17,1 17,0−15,9 15,8 & lt-
Таблиця 4
Оцінка рівня розвитку координаційних здібностей хлопчиків 5 років
Координаційні здібності Тести Рівень, бал
низький нижчий від середній вищий від високий
середнього середнього
1 2 3 4 5
оцінка та регуляція просторово-часових і динамічних параметрів рухів човниковий біг, с & gt- 13,8 13,7−13,4 13,3−12,4 12,3−11,9 11,8 & lt-
метання тенісного м’яча, м & lt- 4,9 5,0−5,2 5,3−5,8 5,9- 6,1 6,2 & gt-
ходьба по прямій із закритими очима, см & gt- 89,7 89,6−74,5 74,4−43,9 43,8−28,5 28,4 & lt-
орієнтування в просторі кидки м’яча в ціль, бали & lt- 1,4 1,5−2,5 2,6−4,8 4,9−5,8 5,9 & gt-
біг до м’ячів, с & gt- 11,8 11,7−11,3 11,2−10,4 10,5−9,9 9,8 & lt-
збереження статичної рівноваги методика Бондаревськогц с (відкриті очі) & lt- 14,5 14,6−17,3 17,4−22,7 22,8−25,5 25,6 & gt-
методика Бондаревського, с (закриті очі) & lt- 6,3 6,4−7,1 7,2−8,7 8,8−9,5 9,6 & gt-
збереження динамічної рівноваги повороти на гімнастичній лаві, раз & lt- 3,6 3,7−4,0 4,1−4,8 4,9−5,3 5,4 & gt-
відтворення ритму ритмічне постукування руками, раз & lt- 7,8 7,9- 8,8 8,9−10,8 10,9−11,8 11,9 & gt-
розслаблення м’язів повороти тулуба бали & lt- 2,9 3,0−3,3 3,4−4,2 4,3−4,6 4,7 & gt-
координованість рухів десять «вісімок», с & gt- 21,5 21,4−19,7 19,6−16,3 16,2−14,6 14,5 & lt-
Висновки.
1. Для ефективного навчання, спрямованого на формування координаційних здібностей у дітей дошкільного віку з функціональним порушенням зору, спочатку необхідно провести комплексне тестування всіх видів координаційних здібностей на визначення рівня їх розвитку, використовуючи розроблену шкалу оцінки розвитку координаційних здібностей.
2. У програмах з фізичної культури в дошкільних навчальних закладах для дітей з порушенням зору формування координаційних здібностей має бути важливою складовою частиною освітнього процесу та розглядатись як базис, що формує фонд нових рухових умінь та навичок, як необхідна передумова та основа успішного розвитку інших рухових якостей.
Наші подальші дослідження присвячені аналізу ефективності методики формування кожного виду координаційних здібностей у дітей дошкільного віку з функціональними порушеннями зору.
Література
1. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч посіб. для студентівдошк. фак. вищих пед. навч. закл. / Е.С. Вільчковський О.І. Курок — 2-е вид., переробл та доп. -Суми, 2004. — 428 с.
2. Воловик Н.І. Дослідження координаційних здібностей у дітей 4−5 років з порушення зору / Н.І. Воловик // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. / За ред. проф. С.С. Єрмакова — Х.: ХДАДМ (ХХПІ), 2007. — № 4. — С. 28−31.
3. Пивовар А. А. Організаційно-методичні основи розвитку фізичних і пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку в процесі занять фізичними вправами: Навч-метод посіб. / А.А. Пивовар- Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г ригорія Сковороди — Переяслав-Хмельницький, 2005. — 111 с.
4. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня для сліпих та дітей зі зниженим зором / Уклад. Л.С. Вавіна. — К.: Початкова шк., 2005. — 224 с.
5. Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: Учеб. пособие для студентоввысш. пед. учеб. заведений / Э. Я. Степаненкова — М.: Академия, 2004 — 366 с.
6. Теория и организация адаптивной физической культуры Учебник. Т. 2. Содержание и методика адаптивной физической культурыи характеристика ее основных видов / Под общ. ред. проф. С. П. Эвсеева. — М.: Совет. спорт, 2005. — 448 с.
7. Тимошенко О. В. Основи моделювання у фізичному вихованні і спорті: Метод посіб. / О. В. Тимошенко -К., 2002. — 95 с.
8. Харченко Л. В. Совершенствование базовых координационных способностей у школьников 8−12 лет с нарушением зрения: Автореф. дис. … канд. пед. наук / Л.В. Харченко- СГ АФК — Омск., 1999. — 19 с.
Надійшла до редакції 27. 03. 2008р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой