Физическая работоспособность девочек 9-10 лет в процессе учебных занятий физической культурой направленных на развитие выносливости

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Народное образование. Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

з
2012
in
Фізична працездатність дівчаток 9−10 років у процесі навчальних занять фізичною культурою, спрямованих на розвиток витривалості
Самокиш І.І.
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
Анотації:
Розкривається сутність специфіки оцінювання фізичної працездатності у фізичному вихованні дівчаток. У дослідженнях брали участь 45 дівчаток віком 9−10 років. У педагогічному експерименті реєстрували показники фізичного розвитку, фізичної підготовленості, фізичної працездатності. Обґрунтована доцільність використання запропонованої методики в процесі навчання фізичної культури в школах. Показано, що в процесі дворазових занять фізичною культурою з пріоритетним виконанням вправ на витривалість значно підвищується рівень фізичної працездатності школярок. Рекомендовано напрямки прогнозування стану фізичного здоров'-я школярів та корегування процесу фізичного виховання у школі.
Ключові слова:
фізична працездатність, витривалість, фізичне здоров’я.
Самокиш И. И. Физическая работоспособность девочек 9−10 лет в процессе учебных занятий физической культурой направленных на развитие выносливости. Раскрывается сущность специфики оценивания физической работоспособности в физическом воспитании девочек. В исследованиях принимали участие 45 девочек в возрасте 9−10 лет. В педагогическом эксперименте регистрировали показатели физического развития, физической подготовленности, физической работоспособности. Обоснована целесообразность использования предложенной методики в физическом воспитании в школах. Показано, что в процессе двукратных занятий физической культурой с приоритетным выполнением упражнений на выносливость значительно повышается уровень физической работоспособности школьниц. Рекомендованы направления прогнозирования состояния физического здоровья школьников и коррекция процесса физического воспитания в школе.
физическая работоспособность,
выносливость, физическое здоровье.
Samokih I.I. Physical efficiency of girls of 9−10 years in the process of physical training aimed at developing endurance. Essence of specific of evaluation of physical capacity opens up in physical education of girls. In researches 45 girls took part in age 9−10 years. In a pedagogical experiment registered the indexes of physical development, physical preparedness, physical capacity. Expedience of the use of the offered method is grounded in physical education in schools. It is shown that in the process of double employments by a physical culture with priority implementation of exercises on endurance the level of physical capacity of schoolgirls rises considerably. Directions of prognostication of the state of physical health of schoolboys and correction of process of physical education are recommended at school.
physical capacity, endurance, physical health.
Вступ.
Одним з перспективних напрямків організації роботи по зміцненню здоров’я школярів є комплексний моніторинг їх фізичного розвитку, фізичної підготовленості та фізичної працездатності. Системи моніторингу, які розроблені і використовуються в даний час в нашій країні, в основному ґрунтуються на показниках фізичного розвитку і фізичної підготовленості [6, 7, 9]. На їх основі проводиться оцінювання та прогнозування стану фізичного здоров’я школярів з подальшою розробкою корегувальних програм, спрямованих на зміцнення здоров’я підростаючого покоління [5]. Однак при моніторингу не враховується фізична працездатність, яка дає більш глибоку інформацію про стан фізичного здоров’я (Босенко А.І., 2003) [3, 4]. Рівень працездатності визначаються величиною фізіологічних резервів. Розширення функціональних резервів дитячого організму, що розвивається, розвиток рухових здібностей дітей є основними завданнями фізичної культури в школі, особливо в молодших класах [5, 8].
Найбільш значною складовою, що взаємопов'язана з фізичною працездатністю, являється витривалість, хоча і інші рухові якості мають свій вплив у комплексі складових фізичної працездатності [1, 2].
Пошук найбільш ефективних методик оцінювання фізичної працездатності та засобів і методів розвитку витривалості є одними з головних завдань фізичного виховання школярів. На вирішення цих важливих проблем і було спрямоване відповідне дослідження.
Дана тема дослідження входить до тематичних планів науково-дослідної роботи кафедри біології, © Самокиш І.І., 2012
екології і основ здоров’я Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушин-ського (м. Одеса) «Системні механізми адаптації до фізичних навантажень різного ступеню мотивації на окремих етапах онтогенетичного розвитку людини» та «Системна адаптація до фізичних і розумових навантажень на окремих етапах онтогенезу людини» (№ держреєстрації 0109U000206).
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження — апробувати методику оцінювання фізичної працездатності дівчаток 9−10 років у процесі навчальних занять фізичною культурою, що переважно спрямовані на розвиток витривалості.
Організація дослідження. У дослідженнях брали участь 20 дівчаток експериментальної та 25 школярок контрольної груп віком 9−10 років, які навчались у третьому класі ЗОШ № 119 (м. Одеса). Дослідження проводилось на спортивній базі школи № 119 та у лабораторії Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса). Педагогічний експеримент проводився на протязі навчального року (з вересня по квітень включно). У ході досліджень у всіх дівчаток, які були залучені у педагогічному експерименті, реєстрували показники фізичного розвитку, фізичної підготовленості та показники фізичної працездатності. Для визначення фізичної працездатності використовувалася методика Д. М. Давиденко і співавт. (1984) (Босенко А.І., 2003) [3]. Навантаження задавалося на велоергометрі при частоті педалювання 60 об/хв. Потужність фізичного навантаження спочатку збільшувалась від нуля з заданою швидкістю 33 Вт^хв-1 до запланованої величини (ЧСС дорівнює 153−156 уд^хв-1), а потім зменшується
І ПЕДАГОГІКА І та медик°-біологічні
'---«----------1 проблеми фізичного
виховання і спорту ____________________
з тією ж швидкістю до нульового значення.
В проведеному педагогічному дослідженні для цілеспрямованого впливу на фізичні можливості школярок експериментальної групи використовувались спеціальні вправи на розвиток витривалості. Вибір вправ визначався віковими нормами та програмою для загальної середньої школи з фізичної культури. Спеціальні засоби та методи розвитку витривалості не повторювались, а були різними на кожному уроці. Для здійснення комплексного підходу у розвитку витривалості використовувався метод з почерговою участю великої кількості м’язових груп організму.
Планування та побудова уроків фізичної культури здійснювалось у тісному зв’язку з комплексною програмою фізичного виховання І - XI класів загальної освітньої школи. Заняття проводились у відповідності до загальноприйнятої методики, але в експериментальному класі частково був змінений зміст уроків з включенням спеціальних фізичних вправ, спрямованих на розвиток витривалості.
Результати дослідження.
На початку навчального року у лабораторії кафедри біології, екології та основ здоров’я ПНПУ ім. К. Д. Ушинського на велоергометрі були обстежені дівчата
9 років. Після проведення дослідження були отримані наступні дані (табл. 1). Загальний час виконання роботи (Тзаг) в експериментальній групі (ЕГ) дорівнював 270,1±20,5 с, в контрольній групі (КГ) — 282,2±22,3 с. Середня різниця між ними склала 12,1 с. Обсяг виконаної роботи (Азаг) в ЕГ знаходився в межах 10,7±1,1 кДж, а в КГ — 10,9±1,4 кДж. Відмінність отриманих результатів знаходилась в межах 0,2 кДж.
Показник PWC170 в експериментальній групі склав 95,3±6,5 Вт, в контрольній групі на 2,4 Вт більше і дорівнював в середньому 97,7±7,2 Вт. Після перерахування показника PWC170 на кілограм маси тіла видно, що в експериментальній групі він виявився більшим та знаходився на рівні 2,6±0,16 Вт^кг-1 порівняно з 2,57±0,2 Вт^кг-1 дівчаток КГ, однак різниця між ними була недостовірною та знаходилась в границях статистичної помилки. Відносно однакові значення потужності навантаження в момент реверсу ^рев) були зафіксовані в ЕГ та КГ, відмінність знаходилась в межах 1,8 Вт, що у три рази менше середньої арифметичної помилки даних в обох групах. При виконанні м’язової роботи максимальне споживання кисню у дівчаток експериментальної групи дорівнювало 2100±112 мл^хв-1, в контрольній групі МСК склав 2150±124 мл^хв-1. Також достовірних відмінностей за відносним параметром МСК між випробуваними обох груп не зафіксовано.
Таким чином, на початку проведення експерименту більшість показників фізичної працездатності були кращими в контрольній групі у порівнянні з ЕГ, однак відмінності між ними в більшості випадків мали незначний характер.
Варто розглянути, як змінювались показники фізичної працездатності у дівчаток експериментальної групи з 9 до 10 років протягом навчання у третьому класі (табл. 2).
Аналіз отриманих даних фізичної працездатності при навантаженні зі зміною потужності за замкненим циклом (з реверсом) свідчить, що тривалість та обсяг роботи з 9 років (вік більшості дівчаток на початку начального року), зросли на 16,9% та 18,9%, відповідно, і досягали в 10 років (вік більшості дівчаток наприкінці навчального року) 321,4±20,5 с та 13,2±1,1 кДж. У дівчаток 10 років значення потужності роботи при ЧСС — 170 уд^хв-1 склали в середньому 95,3±6,5 Вт. Наприкінці навчання у третьому класі цей показник дорівнював 119,3±6,5 Вт, тобто позитивне зрушення з віком сягнуло 20,1%, але відносний показник PWC170 незначно зріс на 6,2%, що пов’язано з достовірним збільшенням маси тіла дівчаток ЕГ з віком. Отримані результати за рівнем потужності навантаження в момент реверсу наприкінці навчального року покращились на 12,5% та склали 85,7±6,2 Вт. Абсолютні значення МСК, які отримані розрахунковим способом, з віком від 9 до 10 років поліпшились на 15,5% та в середньому досягли 2420±99 мл^хв-1. Відносні значення змінювались утричі повільніше.
Отже, школярки експериментальної групи наприкінці дослідження покращили свої результати з фізичної працездатності. За більшістю показників (Т заг, А заг, PWC170, Wрев та МСК) відмічалось достовірне зростання в межах 12−20%, але відносні параметри (PWC170•кг& quot-1та МСК кг-1) поліпшувались значно меншими темпами.
Цікаво прослідкувати за віковими змінами фізичної працездатності дівчаток, які займались фізичними вправами у рамках шкільної програми (КГ), та виявити особливості змін окремих показників наприкінці навчального року (табл. 3).
Дані фізичної працездатності, отримані при вело-ергометричному навантаженні по замкнутому циклу (підвищення навантаження до ЧСС — 153−156 уд^хв-1, а потім зниження до нульового опору на педалях) свідчать про те, що тривалість роботи і її обсяг у дівчаток
10 років склали відповідно 293,3±18,1 с і 12,09±1,01 кДж. Вікове зростання наведених параметрів сягнуло лише 5−9%. Аналогічна картина спостерігалась у школярок 3-го класу наприкінці річного навчання за абсолютними показниками PWC170 та МСК — позитивне зрушення знаходилось у межах 5−7%. Варто відмітити показники, які розраховувались відносно маси тіла дівчаток. Так, PWC170•кг& quot-1 та МСК •кг-1 у випробуваних дівчаток 10 років знизились на 4−7% у порівнянні з отриманими даними на початку навчального року. Негативна тенденція щодо змін відносних значень пов’язана з незначним поліпшенням фізичної працездатності та статистично достовірним, в межах норми, збільшенням маси тіла дівчаток КГ. Рівень потужності, що розвивається організмом у момент реверсу ^рев) у дівчаток 10 років покращився на 4,9% та в середньому склав 83,4±5,62 Вт.
Таким чином, отримані дані дівчаток КГ групи наприкінці навчання в третьому класі змінювались по-різному. Абсолютні показники фізичної працездатності недостовірно зросли в середньому на 4−9%, а відносні - зменшились на 4−7%.
ПСИХОЛОГІЯ
32 012
ІП
Таблиця 1
Показники фізичної працездатності дівчаток 10 років на початку навчального року (М±т)
Показники Експериментальна група (п=20) Контрольна група (п=25)
Т заг, с 270,1±18,5 282,2±22,3
А заг, кДж 10,7±1,1 10,9±1,4
PWC170, Вт 95,3±6,5 97,7±7,2
PWC170•кг-1, Вт^кг-1 2,6±0,16 2,57±0,2
Wрев, Вт 77,5±6,8 79,3±7,2
МСК, мл^хв-1 2100±112 2150±124
МСК^кг-1, мл^хв-1^кг-1 58,1±1,9 59,3±2,1
Таблиця 2
Показники фізичної працездатності дівчаток експериментальної групи наприкінці навчального року
Показники М±т, а Вікові зміни, %
Т заг, с 321,4±16,5 84,6 16,9
А заг, кДж 13,2±1,1 4,5 18,9
PWC170, Вт 119,3±6,4 25,9 20,1
PWC170•кг-1, Вт^кг-1 2,75±0,15 0,58 6,2
Wрев, Вт 85,7±6,2 23,9 12,5
МСК, мл^хв-1 2420±99 399,5 15,5
МСК^кг-1, мл^хв-1^кг-1 59,9±1,9 7,77 4,6
Примітка: вікові зміни розраховувались по відношенню до початку навчання.
Таблиця 3
Показники фізичної працездатності дівчаток контрольної групи наприкінці навчального року
Показники М±т, а Вікові зміни, %
Т заг, с 293,3±18,1 67,32 5,7
А заг, кДж 12,09±1,01 3,01 9,1
PWC170, Вт 104,11±6,65 18,34 6,8
PWC170•кг-1, Вт^кг-1 2,45±0,19 0,79 4,2
Wрев, Вт 83,4±5,62 13,12 4,9
МСК, мл^хв-1 2230±109 428,5 5,1
МСК^кг-1, мл^хв-1^кг-1 54,7±2,4 9,7 6,7
Примітка: вікові зміни розраховувались по відношенню до початку навчального року.
Варто порівняти фізичну працездатність дівчаток контрольної і експериментальної груп по завершенню навчального процесу у третьому класі.
При навантаженні за замкненим циклом випробувані ЕГ показали вищі результати тривалості роботи і її обсягу у порівнянні з КГ — в середньому на 9−10%, при тому, що на початку дослідження вони на 3−5% мали гірші результати за відповідними параметрами. Така закономірність відмічалась і за показниками PWC170 •кг-1 та МСК •кг-1, які на 4−7% були кращими в ЕГ. При аналізі потужності навантаження у момент реверсу спостерігалась та ж тенденція.
Висновки
1. Встановлено, що за показниками загальної фізичної працездатності дівчатка 9−10 років експериментальної групи в процесі дворазових занять (в тиждень) фізичною культурою з пріоритетним виконанням вправ на витривалість на-
були значних резервних можливостей, у порівнянні зі своїми ровесницями КГ.
2. Виконання фізичних вправ на витривалість дівчатками третього класу протягом навчального року сприяло підвищенню фізичної працездатності та розширенню функціональних можливостей. На основі показників фізичної працездатності можна проводити оцінювання та прогнозування стану фізичного здоров’я школярів та корегувати навчально-виховний процес фізичного виховання у школі з метою зміцнення здоров’я підростаючого покоління.
Подальші дослідження спрямовані на вивчення інших параметрів функціональних можливостей за методикою Д. М. Давиденко і співавт. (1984) у дівчаток 9−10 років, які на шкільних заняттях з фізичної культури потягом учбового року за пріоритетом виконували вправи на витривалість.
І ПЕДАГОГІКА І та медико-біологічні
проблеми фізичного виховання і спорту
ПСИХОЛОГІЯ
Література:
1. Амосов Н. М. Сердце и физические упражнения: 2-е изд., пере-раб. и доп. / Н. М. Амосов, И. В. Муравов и др. — К.: Здоров’я, 1985. — 80 с.
2. Апанасенко Г. Л. Физическое развитие детей и подростков / ГЛ. Апанасенко. — Киев: Здоровье, 1985. — 80 с.
3. Давиденко Д. Н. Методика оценки функциональных резервов организма при использовании нагрузочной пробы по замкнутому циклу изменения мощности / Д. Н. Давиденко, В. П. Андрианов, ГМ. Яковлев и др. // Пути мобилизации функциональных резервов спортсмена: Сб. науч. тр. — Л.: ГДОИФК, 1984. N1.- С. 35−41.
4. Давиденко Д. Н. Гистерезисный метод оценки адаптационных резервов организма спортсмена / Д. Н. Давиденко, М. М. Филиппов, В. А. Чистяков // Психолого-педагогические технологии повышения умственной и физической работоспособности, снижения нервно-эмоционального напряжения у студентов в процессе образовательной деятельности: матер. международной науч. конф. — Белгород, 2011. — С. 204−210.
5. Круцевич Т. Ю. Контроль в физическом воспитании детей, подростков и юношей / Т. Ю. Круцевич, М. И. Воробьев. — К.: Полиграф-Експресс, 2005. — 195 с.
6. Куц А. С. Модельные показатели физического развития и физической подготовленности населения Центральной Украины / А. С. Куц. — К.: Искра, 1993. — 256 с.
7. Романенко В. А. Диагностика двигательных способностей / В. А. Романенко. — Донецк: ДонНу, 2005. — 290 с.
8. Самокиш І.І. Методика оцінювання навчальних досягнень дівчаток молодшого шкільного віку в процесі занять фізичною культурою: автореф. дис. на здобуття канд. пед. наук.: спец. 13. 00. 02 — теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) / І.І. Самокиш. — Київ, 2011. — 20 с.
9. Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів: [навчальний посібник] / Л.П. Сергієнко. — К.: Олімпійська література, 2001. — 440 с.
Информация об авторе: Самокиш Иван Иванович
samokih@i. ua Одесская национальная академия связи ул. Кузнечная 1, г. Одесса, 65 029, Украина.
Поступила в редакцию 29. 11. 2011 г.
References:
1. Amosov N.M., Muravov I.V. Serdce ifizicheskie uprazhneniia [Heart and physical exercises], Kiev, Health, 1985, 80 p.
2. Apanasenko G.L. Fizicheskoe razvitie detej i podrostkov [Physical development of children and teenagers], Kiev, Health, 1985, 80 p.
3. Davidenko D.N., Andrianov V. P, Iakovlev G.M. Puti mobilizacii funkcional’nykh rezervov sportsmena [Ways of mobilization of functional backlogs of sportsman], 1984, vol. 1, pp. 35−41.
4. Davidenko D.N., Chistiakov V.A. Gisterezisnyj metod ocenki adaptacionnykh rezervov organizma sportsmena [Hysteresis method of estimation of adaptation backlogs of organism of sportsman]. Psikhologo-pedagogicheskie tekhnologii povysheniia umstvennoj i fizicheskoj rabotosposobnosti [Psychological pedagogical technologies of increase of mental and physical capacity], Belgorod, 2011, pp. 204−210.
5. Krucevich T. Iu., Vorob’ev M. I. Kontrol’v fizicheskom vospitanii detej, podrostkov i iunoshej [Control in physical education of children, teenagers and youths], Kiev, Polygraph Express, 2005, 195 p.
6. Kuc A.S. Model’nye pokazateli fizicheskogo razvitiia i fizicheskoj podgotovlennosti naseleniia Central’noj Ukrainy [Model indexes of physical development and physical preparedness of population of Central Ukraine ], Kiev, Iskra, 1993, 256 p.
7. Romanenko V.A. Diagnostika dvigatel’nykh sposobnostej [Diagnostics of motive capabilities], Donetsk, DNU Publ., 2005, 290 p.
8. Samokish I.I. Metodika ociniuvannia navchal’nikh dosiagnen' divchatok molodshogo shkil’nogo viku v procesi zaniat’fizichnoiu kul’turoiu [A method of evaluation of educational achievements of girls of midchildhood in the process of engaged in a physical culture], Cand. Diss., Kiev, 2011, 20 p.
9. Sergiienko L. P Testuvannia rukhovikh zdibnostej shkoliariv [Testing of motive capabilities of schoolboys], Kiev, Olympic Literature, 2001, 440 p.
Information about the author: Samokih I.I.
samokih@i. ua
Odessa National Academy of Telecommunications Blacksmith str. 1, Odessa, 65 029, Ukraine.
Came to edition 29. 11. 2011.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой