Физические способности девочек 7-8 лет разного соматотипа

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Биология


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Фізичні здібності дівчаток 7−8 років різного соматотипу
Рябченко В. Г
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
Анотації:
Основним принципом здійснення фізкультурно-оздоровчих занять є диференційоване застосування засобів і методів фізичної культури. Диференціація базується на знаннях індивідуальних можливостей однорідних за морфоруховим станом груп. Проте відомих з даної проблеми обґрунтованих рекомендацій ще недостатньо. Відсутня інформація про особливості фізичних здібностей дівчаток 7−8 років різних соматотипів. Найбільш поширеними соматотипами серед школярок 7−8 років є м'-язово-торакальний (МТ) — 35%, торакально-м'-язовий (ТМ) — 23%, дигестивно-м'-язовий (ДМ) — 12% і м'-язовий (М) — 12%. М тип — найбільш сильний, ТМ тип — найбільш витривалий, МТ тип -найбільш швидкісно-силовий.
Ключові слова:
соматотип, фізичні здібності, дівчатка, 7−8 років
Рябченко В. Г. Физические способности девочек 7−8 лет разного соматоти-
па. Основным принципом осуществления физкультурно-оздоровительных занятий есть дифференцированное применение средств и методов физической культуры. Дифференциация базируется на знаниях индивидуальных возможностей по морфооднородных двигательному состоянию групп. Однако известных по данной проблеме обоснованных рекомендаций еще недостаточно. Отсутствует информация об особенностях физических способностей девочек 7−8 лет разных соматотипов. Наиболее распространенными соматотипами среди школьниц 7−8 лет есть мышечно-торакальный (МТ) — 35%, торакально-мышечный (ТМ) — 23%, диге-стивно- мышечный (ДМ) — 12% и мышечный (М) — 12%. М тип — наиболее сильный, ТМ тип — наиболее выносливый, МТ тип — наиболее скоростно-силовой.
соматотип, физические способности, девочки, 7−8 лет.
Riabchenko V.G. State and interaction of somatic and movable development of girls at the age of 7 to 8.
The basic principle of athletic health employments realization is differentiated application of facilities and methods of physical culture. Differentiation is based on individual possibilities of group'-s morphomotive state knowledge. However the grounded recommendations known on this issue is not enough. The information about physical capabilities features of 7−8 years old girls is absent. The most representative somatotypes among girls at the age 7 to 8 are musculothoracal type MT (35%), thoracal and muscular type TM (23%), digestive and muscular type DM (12%) and muscular type (12%). M type is the strongest- TM type is the most enduring. MT type is the most repaid and strong.
somatic type, movable qualities, girls, the age 7 to 8.
Вступ.
Неухильне збільшення числа школярів з відхиленням у стані здоров’я обумовлює продовження досліджень, присвячених науковому обґрунтуванню безпечних і ефективних параметрів фізкультурно-оздоровчих занять.
На думку ряду авторів [1, 6 та ін. ], щоб досягнути результатів у поліпшені фізичного здоров’я підростаючого покоління потрібні принципово нові технології, які мають відповідати індивідуальним особливостям тих, хто займається, максимально ефективно реалізувати їхні схильності та здібності. Програмування фізкультурно-оздоровчих занять для школярів має ґрунтуватися на адекватних методах педагогічного контролю та раціональних параметрах занять.
Реалізація принципу індивідуалізації в процесі фізкультурно-оздоровчих занять сьогодні все більше усвідомлюється як провідний науково-методичний напрямок. Останній передбачає врахування не тільки статево-вікових закономірностей розвитку організму, а й індивідуальних можливостей однорідних за мор-форуховим станом груп [2]. Насамперед, це стосується диференціації засобів і методів фізичної культури.
Проте, незважаючи на те, що накопичені численні дані про вплив фізичних вправ на організм школярів, й до цього часу недостатньо розроблені аспекти регламентації рухової активності, визначення диференційованих параметрів фізкультурно-оздоровчих занять. Розробка основ програмування фізкультурно-оздоровчих занять дівчаток 7−8 років з урахуванням фізичних здібностей їхнього соматотипу дозволить ефективніше здійснювати диференційований підхід.
У даному дослідженні вибір соматотипу як критерію диференціації дівчаток 7−8 років пояснюється його генетичною обумовленістю [1], реальною можливістю впровадження в процес занять фізичними вправами [6] та недосліджуваністю в учнів молодшого шкільного віку.
І© Рябченко В. Г., 2009
Вибір для дослідження дівчаток 7−8 років зумовлений тим, що, по-перше, дівчатка пропускають на 9% більше навчальних днів через хворобу, ніж хлопчики [1] і, по-друге, на відміну від аналогічного віку хлопчиків, у них, згідно з теорією сенситивних періодів [4], більш сприятливі фізіологічні передумови для реалізації фізичних здібностей.
Стаття є складовою частиною планової науково-дослідної роботи Інституту фізичного виховання та спорту Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова «Диференційоване фізичне виховання учнів загальноосвітніх шкіл», а також складовою Зведеного плану науково-дослідної роботи у галузі фізичної культури і спорту на 2006−2010 рр. за темою 3.1.6.1 п «Організаційно-педагогічні особливості фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку в умовах шкіл різного типу» (№ держ. Реєстрації 0105Ш8 191).
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Завданням роботи було вивчити вплив соматоти-пологічних відмінностей на рівень прояву фізичних здібностей у дівчаток 7−8 років.
Методи дослідження: антропометрія (для визначення соматотипу) та педагогічне тестування (для визначення рівня прояву фізичних здібностей).
Оцінка соматотипу дівчаток була проведена за методикою С.С. Дарської [5] в нашій (соматометричній) модифікації.
На даний час наукова оцінка соматотипу дітей молодшого шкільного віку залишається скопічною (візуальною), а отже суб'єктивною. Це гальмує використання соматотипу, наприклад, при обґрунтуванні диференціації засобів і методів фізичного виховання. Соматометричний варіант включав заміри кісткового (ширину зап’ястку, ліктя, коліна та кісточки), м' язового (обхват плеча, стегна та гомілки) та жирового (товщину жирової складки під лопаткою, на плечі, животі та стегні) соматичних компонентів. В усіх
Педагогіка, психологія та медико-біологічні
випадках бралось до уваги середнє арифметичне значення. В досліджені брали участь 492 школярки.
Заміри здійснювались за допомогою каліпера, сантиметрової стрічки та толстотного циркуля. При оцінці розвитку м' язового компоненту додатково враховувались динамометричні показники (сила м’язів-розгиначів тулуба, згиначів плеча і кисті).
Для переводу стоматоскопічної оцінки соматичних компонентів у відповідні метричні межі був використаний статистичний розподіл за середньоква-дратичним відхиленням (для м’язового і кісткового компонентів) і метод перцентилів (для жирового компоненту). Підставою для вибору першого чи другого статистичних методів була відповідність вибіркових даних закону Гауса.
Результати дослідження.
В результаті з’ясування тіло будови дівчаток 7−8 років, крім «чистих», була виявлена значна кількість школярок, що мали ознаки суміжних типів. Найбільш показними серед них є мязово-торакальний (МТ) — 35%, торакально-мязовий (ТМ) — 23%, дигестивно-мязовий (ДМ) — 12% та м’язовий (М) — 12% соматотипи.
Вибірки школярок астеноїдного, торакального, астеноїдно-торакального, торакально-астеноїдного, ди-гестивного та м’язово-дигестивного соматотипів визначені в межах від 0,7 до 4,5%, тобто є непрезентативними і тому в подальших дослідженнях не брали участь.
Соматоскопічна характеристика ТМ, МТ, М і ДМ соматотипів наступна.
ТМ тип: грудна клітка циліндрична, епігастраль-ний кут прямий. Це тип вузької будови з середньою шириною плечей і тазу. Спина пряма, інколи з виступаючими лопатками. Живіт прямий. Нижні кінцівки довгі та прямі, кисті та стопи видовженої форми. У дітей ТМ типу будови тіла кістки помірні, наближені до тонких. Їх маса тіла нижча за загальногрупові показники. Жировідкладення помірне. М’язовий компонент має показники вищі за середні.
МТ тип: для цього типу будови тіла характерним є скелет вище середньої масивності. Грудна клітка циліндрична, округла, одного діаметра за всією довжиною. Спина, живіт та ноги прямі. М’язовий компонент розвинутий досить добре, тонус м’язів високий. Жировий компонент помірний та рівномірний.
М тип: це діти з пропорційним тілом, відносно широкими плечами та вузьким тазом. Епігастральний кут, спина й живіт прямі. Для нього характерний масивний скелет з чітко вираженими епіфізами, середнє жировідкладення і добре розвинений м' язовий компонент.
ДМ тип: це кремезні діти зі значним жировідкладенням. У них широка, вкорочена грудна клітка з тупим епігастральним кутом. Широкі плечі й таз, живіт опуклий. Діти цього типу мають крупні кістки і частіше за все ікс-подібні нижні кінцівки. М’язовий компонент розвинутий на рівні вище середнього.
Для оцінки рівня прояву фізичних здібностей у школярок 7−8 років були використані тести, що пройшли перевірку на аутентичність. Їх порівняльна характеристика у представників різних соматотипів наведена у таблиці.
М’язова сила.
Абсолютні показники згиначів кисті дівчат М типу вище за середньогрупові на 35,8% (Р& lt-0,01). Вони ж
перевершили дані ТМ на 37%, а МТ і ДМ типів будови тіла на 24,1 и 17,3% відповідно. Подібне відмічено й при порівнянні показників м’язів-згиначів плеча і розгиначів тулубу. У ТМ типу результати були нижче за середньогрупові на 10,5%, а у МТ відповідали їм. ДМ тип має відносну перевагу над середньогруповими даними (Р& gt-0,05). Дівчата М типу, як і в попередньому випадку, достовірно (Р& lt-0,05) перевищували не тільки середньогрупові, але й дані інших соматотипів.
Силова витривалість.
Результати підтягування у висі лежачи дівчат ТМ типу будови тіла знаходяться на рівні середньогрупо-вих. МТ і М типи перевершують середньогрупові дані на 20 і 40%, а ДМ тип показує результати, що відрізняються від середньогрупових та інших соматотипів у межах 40−100% (Р& lt-0,01).
Витривалість до роботи аеробної спрямованості.
Під час бігу з 60% інтенсивністю від максимальної найкращий результат був показаний школярками ТМ типу, що перевищив середньогруповий на 19,2%. Дівчата МТ типу, навпаки, досягають показників нижче середнього рівня (на 3,8%), а М типу — на 11,5%. Особливо низькі показники виявлені у дівчат ДМ типу. Вони поступилися своїм одноліткам в середньому на 23,1%.
Швидкісна витривалість.
Під час бігу з інтенсивністю 90% від максимальної дівчата ДМ типу будови тіла суттєво (Р& lt-0,05) відстають від інших соматотипів. У ТМ, МТ і М типів показники швидкісної витривалості однозначні.
Швидкісно-силові якості.
Рівень їх прояву визначався під час виконання вправ стрибкового характеру (стрибків уверх з місця, стрибків у довжину з місця і багатоскоків). В двох тестах (стрибках уверх з місця та багатоскоків) значно кращі результати виявлені у дівчат МТ соматотипу. У стрибках у довжину з місця найбільші показники зафіксовані у школярок М типу (Р& lt-0,05). У всіх випадках дівчата ДМ будови тіла демонструють гірші результати, а школярки ТМ типу — проміжні.
Швидкість.
Для оцінки рівня прояву бистроти були використані біг на місці в максимальному темпі впродовж 5 с та «човниковий» біг 3×10 м. У першій вправі школярки ТМ і МТ типів показують результати рівні середньо-груповим, а М і ДМ — гірші на 5 і 10% відповідно (відмінності недостовірні). Під час бігу 3×10 м школярки досліджуваних соматотипів показали результати нижчі за середньогрупові. Дівчата ТМ типу відстали на 8%, школярки МТ, М і ДМ типів відповідно на 10,11 і 16%. Достовірних відмінностей як між соматотипами, так і з середньогруповими даними не виявлено.
Висновки.
Таким чином, результати дослідження сомато-типологічного стану дівчаток 7−8 років (загалом 492 особи) засвідчують, що 35% з їх числа належать до м'-язово-торакального, 23% до торакально-м'-язового, 12% до дигестивно-м'-язового і 12% до м'-язового типів. Представники астеноїдного, торакального, астеноїдно-торакального, торакально-астеноїдного, м'-язово-дигестивного і дигестивного типів визначені в межах від 1 до 4%, тобто статистично не показні і тому в подальших дослідженнях участі не брали. Зі-
Таблиця
Показники фізичних здібностей дівчаток 7−8 років різного соматотипу
Соматотип М в Соматотип М в
1 2 3 4 5 6
Динамометрія м’язів-згиначів кисті, кг Стрибок в довжину з місця, см
ТМ 8,0 0,78 ТМ 103 6,22
МТ 9,0 1,02 МТ 107 5,85
М 11,0 0,79 М 114 6,81
ДМ 9,6 0,78 ДМ 94 5,96
Динамометрія м’язів-згиначів плеча, кг Біг на місці з інтенсивністю 60% від макс., с.
ТМ 11,4 1,56 ТМ 31 1,83
МТ 13,2 1,78 МТ 25 3,08
М 14,3 1,31 М 23 2,82
ДМ 13,5 1,30 ДМ 20 2,33
Динамометрія м’язів-розгиначів тулуба, кг Метання набивного м’яча (вага 1 кг), см
ТМ 22,7 3,11 ТМ 148 5,03
МТ 24,8 3,31 МТ 150 6,03
М 28,3 2,88 М 180 5,60
ДМ 27,0 3,89 ДМ 170 4,80
Біг 5 с на місці в макс. темпі, кроки Багатоскоки (2×4 кроки), м
ТМ 20 2,72 ТМ 9,2 0,28
МТ 20 2,54 МТ 9,5 0,40
М 19 1,05 М 9,3 0,31
ДМ 18 2,07 ДМ 8,8 0,28
Човниковий біг (3×10), с Підтягування у висі лежачи, разів
ТМ 10,8 0,18 ТМ 10 0,30
МТ 11,0 0,18 МТ 12 0,25
М 11,1 0,26 М 14 0,30
ДМ 11,6 0,25 ДМ 6 0,26
Стрибок вверх з місця, см Біг на місці з інтенсивністю 90% від макс., с
ТМ 21 2,35 ТМ 18 0,18
МТ 25 3,07 МТ 18 0,18
М 23 3,78 М 18 0,18
ДМ 18 2,78 ДМ 16 0,15
ставлення рівня прояву фізичних здібностей дівчаток 7−8 років різних соматотипів із середньовіковими значеннями показало, що кожна соматотипологічна група демонструє їх своєрідним чином. Так, школярки М типу мають достовірну перевагу перед однолітками, але інших соматотипів, за динамометричними показниками та силовими тестами, а школярки ТМ і МТ типів — у витривалості та швидкісно-силовими якостями відповідно. Займаючи провідні позиції у виявленні одних рухових якостей, та чи інша група суттєво відстає у виявленні інших. Складно вдаються школяркам ТМ типу вправи, що вимагають прояву сили- М типу — витривалості- ДМ типу — швидкісно-силового характеру- силової та аеробної витривалості.
Особливості взаємодії соматотипологічного та рухового розвитку дівчат 7−8 років можуть бути взяті за основу подальших досліджень з розробки диференційованих програм фізкультурно-оздоровчих занять з метою ефективної реалізації індивідуального підходу. Це надасть можливість суттєво покращити технологію фізичного виховання та рівень фізичного здоров'-я школярок.
Література:
1. Андреева Е. В. Программирование физкультурно-
оздоровительных занятий девочек 12−13 лет: автореф. дис. канд. наук по физ. восп. и спорту: спец. 24. 00. 02 «Физическая культура, физическое воспитание разных групп населения» / Е. В. Андреева. — Киев, 2001. — 22с.
2. Арефьєв В. Г. Методика викладання фізичної культури в школі / В.Г. Ареф'єв. — К.: ІСДО, 1995. — 134с.
3. Арефьєв В. Г. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту) / В.Г. Арефьєв, Г. А. Єдинак. — Кам'янець-Под.: Абетка-Нова, 2007 — С. 141−143.
4. Гужаловский А. А. Проблема «критических» периодов онтогенеза и ее значение для теории и практики физического воспитания / А. А. Гужаловский. //Очерки по теории физической культуры -М.: ФиС., 1984.- С. 211−224.
5. Дарская С. С. Техника определения типов конституции у детей и подростков / С. С. Дарская. — М.: 1975. -56с.
6. Теорія та методика фізичного виховання / За ред. Т. Ю. Круцевич — К.: Олімпійська література, 2008. — С. 350−371.
7. Федотова Т. К. Влияние фактора конституции на темпы развития школьников / Т. К. Федотова. //Новые исследования по генетике развития человека. — М.: 2007. — С. 67−71.
8. Кротов Г. В. Диференційований підхід до програмування розвитку рухових здібностей дівчат початкової школи / Г. В. Кротов. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — Харків, 2008. — № 5.- С. 71−74.
9. Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів / Л.П. Сергієчко. — К.: Олімпійська література, 2001. — 439 с.
Надійшла до редакції 02. 10. 2009р.
Рябченко Віктор Григорович nstepashka@ukr. net

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой