Физическое воспитание в начальных школах Польши

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Народное образование. Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

рійки Мег. Аксель Баммер — учасниці 42-ї Сесії МОА для молодих учасників 2002 року.
3. До структури асоціації входить верховний керівний орган АУМОА -це виконавчий комітет, що складається з: президента, віце-президента, секретаря, скарбникя, відповідального за зв’язки з МОА, минулого президента, редактора інформаційного бюлетеня, координатора вебсайту, регіонального координатора, відповідального за маркетинг.
На нашу думку актуальними є подальші дослідження у даному напрямку, пов’язані із практичною реалізацією досвіду Асоціації учасників міжнародної олімпійської академії по розповсюдженню ідеалів олімпізму та олімпійської освіти на території України.
Література:
1. Булатова М. М. Олимпийская академия Украины: приоритетные направления деятельности // Наука в олимпийском спорте.- 2007.- № 2.- С. 5−12.
2. Георгиадис К. Теоретические основы олимпийского образования // Наука в олимпийском спорте.- 2007.- №
2.- С. 13−16.
3. Гуманистическая теория и практика спорта. Выпуск I. Международный спорт и олимпийское движение с позиции гуманизма: Сборни к/Сост. и ред.: В. И. Столяров, С. И. Курило, Е. В. Стопникова. — М.: МГИУ, 2000. — 302 с.
4. Жуковская С. Олимпийское воспитание молодежи: традиции, современность, перспективы // Спорт, духовные ценности, культура. Вып. шестой: Сб. — М.: гуманитарный центр «СпАрт» РГАФК, 1998.- С. 33−40.
5. 5. Захаров М. А. Фейр Плей в системе олимпийского образования: Авт. дис. канд. пед. наук (13. 00. 04.) / Смол. ГУФК.- Смоленск, 2002. — 20 с.
6. Олимпийская хартия. Пер. с англ.- М.: советский спорт, 1996.
7. Столбов В. В. История физической культуры: Учебник для пед. институтов: Авт. дис. докт. пед. наук. (13. 00. 04) / ГЦОЛИФК.- М., 1990.- 45 с.
8. Столяров В. И. Актуальные проблемы теории и практики олимпийского образования детей и молодежи // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка.- 1998, № 4.- С. 13−20.
9. Родиченко В. Российская система олимпийского образования (авторский анализ выполнения организационно-методической концепции) // Наука в олимпийском спорте.- 2007.- № 2.- С. 17−21.
Надійшла до редакції 26. 09. 2007р.
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ ПОЛЬЩІ
Турчик І.Х.
Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Анотація. У даній роботі проаналізовано сучасну навчальну програму з фізичного виховання початкової школи Польщі. Описані цілі, завдання та основні структурні розділи програми. Одним з основних завдань уроку фізичної культури у польських початкових школах є формування в учнів цінностей здорового способу життя. Також пристосування системи фізичного виховання до індивідуальних потреб та інтересів учнів. Це збільшуватиме мотивацію до відвідування занять і є пріоритетними завданнями систем фізичного виховання школярів Європи.
Ключові слова: Польща, початкова школа, програма,
фізичне виховання.
Аннотация. Турчик И. Х. Физическое воспитание в начальных школах Польши. В данной работе проанализировано современную учебную программу по физического воспитанию начальной школы Польши. Описанные цели, задачи и основные структурные разделы программы. Одним из основных заданий урока физической культуры в польских начальных школах является формирования у учеников ценностей здорового образа жизни. Также приспособление системы физического воспитания к индивидуальным нуждам и интересам учеников. Это будет увеличивать мотивацию к посещению занятий и являются приоритетными задачами систем физического воспитания школьников Европы.
Ключевые слова: Польша, начальная школа, программа, физическое воспитание.
Annotation. Turchik І.Н. Physical training in elementary schools of Poland. In this article have been analyzed the modern Curriculum of Physical education (primary school) in Poland. The main aims, tasks and section described of program. One of the basic tasks of a lesson of physical training in the Polish elementary schools is formations at pupils of values of an ablebodied mode of life. Also the adaptation of system of physical training to individual needs and interests of pupils. It will enlarge motivation to visitation of employment and are priority problems of systems of physical training of schoolboys of Europe.
Key words: Poland, primary school, curriculum, physical education.
Вступ.
Важливим джерелом визначення сучасної стратегії розвитку галузі фізичного виховання та спорту в Україні є аналіз світового досвіду організації навчально-виховного процесу, дослідження закономірностей та тенденцій розвитку цієї важливої складової частини освітньої сфери на Європейському континенті.
Без перейняття досвіду інших сьогодні не може успішно розвиватися будь-яка країна, без знання нового у світі, у своїй професії не може бути конкурентоздатним будь-який фахівець.
Початок 21 століття у Європі характеризувався значною зміною освітньої політики та низкою вагомих реформ у галузі освіти. В останні роки в освітній політиці країн Східної Європи намітилася чітка тенденція інтеграції більшості освітніх систем у загальноєвропейський освітній простір.
Одним з найближчих сусідів України, який зробив чи не найпершим кроки у цьому напрямі стала Польща. Реформа, що була проведена в країні у 1999 р. дещо змінила структуру та зміст польської системи фізичного виховання школярів, що без сум -ніву вплинуло і навчальну програму [1].
Робота виконана за планом роботи Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Формулювання цілей роботи.
Метою нашої роботи був аналіз сучасної навчальної програми з фізичного виховання початкової школи Польщі. Адже відомо, що саме молодший шкільний вік займає особливе місце в системі шкільного навчання.
Результати досліджень.
З 1999−2000 н. р, шкільна освіта Польщі включає:
1−6 класи — початкова (основна) школа-
1−3 класи — гімназія-
1−3 класи — ліцей (повна середня школа)
Існують також 2-х або 3-х річні професійно-технічні школи.
Протягом навчання у початковій школі діти вивчають 11 обов’язкових предметів, серед яких і є і фізичне виховання. Навчання, зокрема у 4−6 класі початкової школи відбувається через так звані тематичні, а не предметні блоки. Важливим завданням на цьому етапі є налагодження міжпредметних зв’язків [5 ].
Міністерством народної освіти затверджено єдину програму з фізичного виховання (базовий мінімум) на всіх етапах навчання, проте вчителі на власний розсуд мають можливість її видозмінювати, зважаючи на матеріально-технічне забезпечення школи, кліматичні умови, спеціалізацію вчителя, і передусім потреби учнів [1]. Переважно, в кінці навчального року в школах Польщі проводиться анкетування, яке дає змогу виявити бажання школярів, щодо вибору змісту уроків фізичної культури на наступний рік. Бажання учнів враховуються вчителями при розробці власних авторських навчальних програм. Обов’язковою умовою є тісний зв’язок уроку фізичної культури з основами здоров’я.
Зазвичай, кожна з таких програма містить: основні положення програми, освітні цілі, методичні положення, зміст основних розділів програми. Окрім зазначеного програма може включати очікувальні досягнення учнів [4].
Програма з фізичного виховання початкових шкіл Польщі спрямована на вирішення таких цілей:
— фізичне виховання повинно приносити учням задоволення та можливість фізично розвиватися-
— шкільна фізична активність повинна переростати в самостійні заняття спортом після закінчення школи-
— необхідно створювати учням умови для розвитку вміння оцінювати власні досягнення і очікування-
— при оцінюванні слід враховувати більше не отриманий результат, а поступ зроблений учнем-
— важливим є зв 'язок рухової діяльності зі здоров' ям людини.
Освітніми завданнями зазначаються:
— вироблення вміння участі у індивідуальних і колективних видах спорту-
— вироблення навичок вести здоровий спосіб життя-
— розвиток вмінь і розумінь-
— гармонійний розвиток психофізичного стану школярів-
— розвиток відповідальності за власне здоров’я.
Щотижнево у початкових школах Польщі передбачено 4 уроки фізичної культури, які проводять-
ся фахівцями (зазначимо, що в деяких школах можуть проводити класоводи). Необхідною умовою є зв’язок програми з фізичної культури з навчально-виховним, спортивним та рекреаційним планами школи. У формуванні програми беруть участь на лише вчителі але й учні польських шкіл. Знання про здоровий спосіб життя школярі отримують відвідуючи обов’язкові лекції, спортивно — рекреаційні та туристично-рекреаційні спеціально організовані заняття (для бажаючих), а також у формах співбесід. Протягом навчання вчителі фізичної культури здійснюють контроль за тим, як учні ведуть: «Спортивний щоденник учня», де вони фіксують свої результати, очікування, кількість відвіданих занять та ін. Програмою з фізичного виховання у Польщі для початкових шкіл (4 — 6 класи) передбачено такі види рухової активності:
— командні ігри-
— легка атлетика-
— активне дозвілля на природі-
— корекційна гімнастика-
— гімнастика-
— плавання-
— аеробіка — танцювальні вправи, ритміка-
— рекреаційно-спортивні заняття-
— рухливі ігри та забави-
— піші та велосипедні мандрівки-
— відновлюючі заходи, йога, стречінг [3].
Окрім, традиційних методів і засобів фізичного виховання що використовуються на уроках, особлива роль у польських школах відводиться активним методам, зокрема методу проектування. При оцінюванні учнів вчителями враховується: систематичність відвідування занять, поступ у індивідуальному фізичному розвитку, постава, участь у не обов’язкових формах занять, представлення класу або школи у міжшкільних змаганнях, ведення «Спортивного щоденника учня», практичне застосування знань про здоровий спосіб життя, вміння креативного мислення, співпраця з вчителями та учнями. Потягом навчання учні використовують спеціальні розроблені картки самооцінки. Також учням пропонують роботу у групах: бути організаторами спортивних і танцювальних змагань, фестивалів, виконувати різні ролі, (голови, секретаря, скарбника, судді, вболівальника тощо). Виконання цих ролей допомагає навчитися об'єктивно оцінювати вчинки інших учнів, приймати рішення демократичним шляхом, а також зрозуміти важливість солідарності з групою. Важлива роль у фізичному вихованні учнів відводиться сім'ї. У школах Польщі використовуються різноманітні форми роботи вчителів фізичної культури з батьками, наприклад лекції на тему: «Вплив фізичного навантаження на здоров’я і розвиток людини».
Програмою з фізичної культури передбачено, що після завершення навчання у початковій школі від учнів очікується наявність:
— знань про здоровий спосіб життя та вміння його ведення-
— знань та вмінь організації та участі у рекреаційних і спортивних заходах з дотриманням правил
«fair play».
Знання про здоровий спосіб життя та вміння його ведення включають відомості: про вплив фізичних вправ, ігор, забав на психофізичний розвиток людини та на моторні функції організму- правильну поставу і вправи які її формують- про фактори, які позитивно та негативно впливають на стан здоров’я- про основи режиму дня, зокрема про місце в ньому післяобідньої фізичної активності. Учень вміє: підібрати вправи, а також спорядження для вдосконалення фізичної підготовленості, підібрати і виконати гімнастичні вправи для запобігання і корекції порушення постави- застосовувати релаксійні вправи враховуючи зміни ритму роботи серця- підібрати одяг відповідно до погодних умов і проводити загартування- надати першу допомогу при незначних травмах. Окрім того очікується, що учень намагатиметься самостійно приймати рішення, щодо покращення свого стану здоров’я- оцінювати свій фізичний стан, а також уникати шкідливих звичок.
Знання та вміння організації та участі у рекреаційних та спортивних заходах з дотриманням правил «fair play» містять відомості про: основи техніки безпеки на уроках фізичної культури- основні правила, способи суддівства, вимірювання і оцінювання результатів (у футболі, баскетболі, волейболі, легкі атлетиці, гімнастиці) — правила поведінки будучи учасником змагань чи вболівальником, суддею, організатором- основи «fair play». Учень вміє: правильно виконувати і застосовувати основні елементи техніки спортивних ігор, легкої атлетики, гімнастики, забав, рухливих ігор і конкурсів- підбирати улюблені фізичні вправи. Також передбачається, що учень радо братиме участь в командних чи індивідуальних формах діяльності, буде емоційно задоволений під час занять- охоче стане повноцінним членом колективу- вмітиме контролювати свої вчинки та емоції (переживати успіх та поразку) — підпорядковуватиметься встановленим командним правилам поведінки, а головним чином прагнутиме до постійного вдосконалення.
Висновки.
Отже, можна зробити висновок, що на сучасному етапі одним з основних завдань уроку фізичної культури у польських початкових школах є формування в учнів цінностей здорового способу життя, а також пристосування системи фізичного виховання до індивідуальних потреб та інтересів учнів, що збільшуватиме мотивацію до відвідування занять і є пріоритетними завданнями систем фізичного виховання школярів Європи.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем фізичного виховання у початкових школах Польщі.
Література
1. Овчарук О. Шкільна політика в галузі початкової освіти в Європейських країнах // Шлях освіти. — 2000. — № 4. -С. 17−19.
2. Пасічник В. Сучасний стан фізичного виховання учнів основних шкіл Польщі // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. — 2004. — № 4. — С. 130 — 133
3. Bodziak B. Program — wychowanie fizyczne i zdrowotne.
Szkola podstawowa// Lider, nr. 10, 2006 r., s. 4−6
4. Jezierski R., Chobowska E., Wychowanie fizyczne w zreformowanej szkole podstawoweij- Poradnik dla nauczzycieli. // Lider, nr. 10, 1999, s. 3−33
5. www. education. pl (20. 08. 2007)
Надійшла до редакції 26. 09. 2007р.
ПОСТРОЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ ОБУЧЕНИЯ В СЛОЖНОКООРДИНИРОВАННОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Холодный А. И., Щелкунов А. А. Славянский государственный педагогический университет
Аннотация. В статье автором рассмотрены основные положения построения оптимального алгоритма обучения. Установлены методы и критерии оценки двигательного качества, координации движения. Сформулированы составляющие компоненты, определяющие структуру оптимального алгоритма обучения. Установлено, что при линейном изменении величин нагрузки хотя бы по одному из критериев оценки точности координации движений, ошибка растет по экспоненциальной зависимости.
Ключевые слова: алгоритм обучения, сложно-координированное действие.
Анотація. Холодний А. І, Щелкунов А. А. Побудова оптимальних алгоритмів навчання в складнокоорди-нованій руховій діяльності. Автором розглянуті основні положення побудови оптимального алгоритму навчання. Встановлені методи і критерії оцінки рухової якості, координації руху. Сформульовані компоненти, що становлять, що визначають структуру оптимального алгоритму навчання. Установлено, що при лінійній зміні величин навантаження хоча б по одному із критеріїв оцінки точності координації рухів, помилка росте по експонентній залежності. Ключові слова: алгоритм навчання, важкокоордино-вана дія.
Annotation. Holodnyi A.I., Schelkunov A.A. Construction of optimum algorithms of teaching in difficultly-coordinated of motive activity. In the article the author considers the substantive provisions of construction of optimum algorithm of teaching. Methods and criteria of estimation of motive quality, co-ordinations of motion are set. Making components are formulated determining the structure of optimum algorithm of teaching. It fixed that at linear change of sizes of a load even on one of criteria of an assessment of accuracy of a coordination of locomotions, the error grows on exponential dependences.
Key words: teaching algorithm, difficultly-coordinated action.
Введение.
Актуальность проблемы — совершенствование технической подготовки спортсменов, особенно высокого уровня, не утрачивает своей значимости. Эта проблема в одинаковой мере стоит и в подготовке высококвалифицированной трудовой профессиональной деятельности [1,2].
История развития этого вопроса неотъемлема от истории развития трудовой и спортивной деятельности. Задачи обучения в любом виде деятельности предполагают освоение сложных динамических стереотипов поведения. Эффективность обучения определяется скоростью достижения конечного положительного результата и качеством

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой