Особенности адаптации двигательной подготовленности студентов к кондиционному плаванию

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Физическая культура и спорт


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ РУХОВОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО
КОНДИЦІЙНОГО ПЛАВАННЯ
Глущенко Н. В., Добродуб Є.З.
Класичний приватний університет
Анотація. Заняття кондиційним плаванням здатні скорегувати та покращити рівень рухової та функціональної підготовленості студентів. Для застосовування кондиційного плавання на заняттях з фізичної культури необхідно вміти оцінити та адаптувати функціональну та рухову підготовленість студентів до плавального навантаження кондиційного напрямку. Питання адаптації організму тих, хто займається, до плавання на середні та довгі дистанції, є важливим механізмом, який здатен підвищити аеробну працездатність організму, отже й підготовку студентів до якісного кондиційного плавання.
Ключові слова: кондиційне плавання, студенти, рухова
підготовленість, адаптація, тренувальна програма Аннотация. Глущенко Н. В., Добродуб Е. З. Особенности адаптации двигательной подготовленности студентов к кондиционному плаванию. Занятия кондиционным плаванием способны скорректировать и улучшить уровень двигательной и функциональной подготовленности студентов. Для применения кондиционного плавания на занятиях по физической культуре необходимо уметь оценить и адаптировать функциональную и двигательную подготовленность студентов к плавательной нагрузке кондиционного направления. Вопрос адаптации организма, занимающихся к плаванию на средние и длинные дистанции является важным механизмом, повышающим аэробную работоспособность организма, то есть, подготовку студентов к качественному кондиционному плаванию.
Ключевые слова: кондиционное плавание, студенты, двигательная подготовленность, адаптация, тренировочная программа. Annotation. Gluschenko N.V., Dobrodub E.Z. Features of acclimatization of motorial readiness of students to conditioning swimming. Exercises conditioning swimming adjust and improve a level of motorial and functional readiness of students. For conditioning swimming on exercises on physical training it is necessary to know how to estimate and adapt functional and motorial readiness of students for a swimming load. The question of acclimatization of an organism is the important mechanism. It raises aerobic work capacity of an organism. It raises preparation of students to qualitative conditioning swimming.
Key words: conditioning swimming, students, motorial training, adaptation, training program.
Вступ.
Незадовільний стан та подальше погіршення рівню здоров’я студентської молоді потребує пильного розгляду та пошуку нових шляхів реалізації питання підвищення фізичної та функціональної підготовленості студентів. Відмова від кросів у зв’язку з ростом летальних випадків на заняттях з фізичної культури обумовила пошук нових шляхів розвитку аеробних якостей організму тих, хто займається. Одним з рішень цієї проблеми є впровадження в процес фізичної культури студентів занять кондиційним плаванням, які здатні якісно та без зайвого стресу на організм підвищити рівень рухової та функціональної підготовленості організму.
В сучасний час в Україні особливо гостро постає питання поліпшення рівню здоров’я та фізичної підготовленості дітей та молоді. Це обумовлене та підтверджене багатьма науковцями, які присвятили свої наукові праці дослідженню та покращенню рівню здоров’я молоді засобами фізичної культури (Бальсевіч В. К., Платонов
В. Н., Шиян Б. М., Круцевіч Т Ю., Раєвський Р. Т. Апанасенко Г. Л., та ін.). Багатьма науковими © Глущенко Н. В., Добродуб Є.З., 2009
дослідженнями було підтверджено поганий стан та прогресуючий рівень погіршення здоров’я та фізичної підготовленості студентів (Круцевіч Т. Ю Верблюдов І. Б., Драчук А. І., Куц О. С., Єрмаков
С. С., Козіна Н. Ж., Ізаак С. І., та ін.). Для студентів ВНЗ характерно зниження рівню загальної фізичної працездатності, аеробної продуктивності організму, ріст степеню функціонального напруження механізмів регуляції серцево-судинної системи (Маліков М. В., Конох А. П.).
За останні роки значно зросли випадки летальних випадків на уроках фізичної культури, що призвело до відмови багатьма керівниками навчальних закладів застосування на уроках фізичної культури кросів. Внаслідок такої проблеми постає питання пошуку нових шляхів підвищення функціональної та фізичної підготовленості дітей та молоді, яке в свою чергу не можливо без застосування аеробного навантаження. Найкращою альтернативою кросам є плавальне навантаження, вплив якого на організм людини не можливо переоцінити Булгакова Н. Ж., Іващенко Л.Я., Фанигіна О.Ю. та ін.). Питанням впровадження в процес фізичної культури занять плаванням приділяють пильну увагу багато науковців (Викулов А. Д., Фанигіна О.Ю., Меньшуткіна Т. Г, Биков В. А., Зеленин В. С., та ін.).
Робота виконана за планом НДР Класичного приватного університету.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Завдання дослідження:
— Проаналізувати стан здоров’я сучасної студентської молоді України.
— Провести констатуюче дослідження рухової підготовленості студентів.
— Запропонувати шляхи покращення функціональної та фізичної підготовленості студентів засобами кондиційного плавання.
Методи дослідження: літературний огляд, антропометричні вимірювання, рухові тести, методи математичної статистики.
Дослідження проводилось на базі Класичного приватного університету, Інституту здоров’я спорту та туризму. В дослідженні приймали участь студенти загальною кількістю 120 чоловік (50 дівчат та 70 юнаків).
Результати дослідження:
Кондиційне тренування — це система засобів фізичної культури, які використовують для досягнення та збереження потрібного рівню фізичного стану. При цьому, у якості потрібного, приймається високий рівень фізичного стану [1]. Цілком очевидно, що застосування на заняттях з фізичної культури плавального навантаження кондиційного напрямку потребує перевірки готовності та адаптації функціональної та фізичної підготовленості організму студентів. З метою перевірки попереднього стану фізичної підготовленості студентів, нами були застосовані та впроваджені у констатуючий експеримент антропометричні виміри та рухові тести.
При дослідженні рухової підготовленості студентів оцінювались: середня максимальна
швидкість на 25 м вільним стилем- еталонний час подолання дистанції 50 м вільним стилем- середній час подолання 50 м на дистанції 400 м вільним стилем- запас швидкості- сила тяги на суші- сила тяги на воді- метраж подолання 12 хвилинного плавання (тест Купера) [2]- викрут прямих рук з палкою- нахил вперед- голеностоп тильне згинання- голеностоп тильне розгинання- інверсія голенос-топу усередину- аверсія голеностопу назовні- тест оцінки техніки [3]- час подолання дистанції 400 м (сек) — кількість циклів вдиху та видиху на 25 м дистанції- кількість гребків на 25 м дистанції. Метою проведення констатуючого дослідження була перевірка рівню рухової підготовленості студентів до плавального навантаження кондиційного напрямку. Як відомо, кондиційне тренування вимагає від тих, хто займається, певної сукупності вмінь та навичок, а також достатній рівень фізичної та функціональної підготовленості та готовності то певного навантаження [1, 2]. Основним напрямком кондиційного тренування є виховання витривалості на середніх та довгих дистанціях [1].
Отримані результати констатуючого експерименту дають змогу проаналізувати рівень підготовленості студентів до застосування на заняттях з фізичної культури плавального навантаження кондиційного напрямку.
Результати тесту Купера, адаптованого до плавання, свідчать про низький рівень плавальної підготовленості як у дівчат, так і у юнаків. [2]. Середня оцінка техніки плавання в балах за шкалою Макаренко вказує на те, що у студентів спостерігаються істотні помилки при виконанні окремих елементів техніки або їх узгодження, просування вперед від гребків середнє за величиною, а також помітне надмірне м’язове напруження [3]. На низькому рівні знаходяться результати перевірки фізичних якостей, а саме гнучкість, сила (сила тяги на
суші та на воді), швидкість та витривалість (табл. 1). Все це в свою чергу знаходить своє, так би мовити, незадовільне відображення та впливає на результати перевірки часу подолання дистанції 400 м вільним стилем, кількості циклів дихання та гребкових рухів на 25 метрах, а також збільшує величину запасу швидкості, що вказує на низький рівень підготовленості студентів до кондиційного плавання.
Отримані результати констатуючого дослідження свідчать про необхідність адаптації рухової підготовленості студентів до рівня кондиційного плавального навантаження. З метою покращення функціональної та рухової підготовленості студентів доцільно приділяти увагу адаптації організму тих, хто займається до плавання на середні та довгі дистанції, як важливого механізму підвищення аеробної працездатності організму, тобто підготовки студентів до якісного кондиційного плавання. При розробці тренувальної програми ми опирались на загальноприйняті принципи тренування, паралельний розвиток фізичних якостей та варіативність методів тренування.
Тренувальна програма розрахована на 24 тижні, 72 заняття та поділена на три етапи підготовки.
Висновки:
— Результати багатьох досліджень провідних науковців в галузі фізичного виховання та спорту свідчать про зниження рівню загальної фізичної працездатності, аеробної продуктивності організму, ріст степеню функціонального напруження механізмів регуляції серцево-судинної системи студентів, що говорить про прогресуюче погіршення стану здоров’я студентської молоді України.
— Отримані результати дослідження рухової підготовленості студентів свідчать про незадовільний рівень фізичних якостей, техніки та спеціальної підготовки студентів, що в свою чергу потребує значної корекції та адаптації організму до конди-
Таблиця 1.
Рухові показники констатуючого експерименту серед дівчат
Вимірювання та тести Дівчата (п= 50)
Контрольна група п= 25 Експериментальна група. п= 25
Вік 18,96±0,34 19± 0,28
ДТ 166,20±5,06 166,40±3,15
МТ 57,36±4,73 57,44±4,61
Середня максим. швидкість 29,14±5,28 28,95±2,94
Еталонний час на 50 м (сек.) 74,62±8,92 75,07±3,15
Середн. час на 50 м на 400 м 104,48±8,96 104,51±8,62
Запас швидкості 29,72±9,89 29,36±6,74
Сила тяги на суші (кг) 26,44±4,79 26,20±4,37
Сила тяги на воді (кг) 8,60±1,60 8,72±1,64
Плавання 12 хвилин метраж 331±34,84 331,60±26,75
Викрут рук (см) 69,64±12,85 69,96±12,74
Нахил стоячи вперед (см) 7,28±5,03 7,52±3,38
Голеностоп тильне згинання 18,56±4,03 19,04±2,86
Голеностоп тильне розгин. 45,40±3,14 45,88±4,12
Інверсія усередину 23,48±2,87 23,96±2,16
Аверсія назовні 12,24±1,14 12,60±1,47
Оцінка техніки 3,08±0,63 3,16±0,54
400 м в/ст. (сек.) 835,84±71,70 836,06±68,96
Кіл-сть циклів дих. 10 ± 0,63 10± 0,94
Кіл-сть гребків 18 ± 0,69 18 ± 1,10
Рухові показники констатуючого експерименту серед юнаків.
Вимірювання та тести Юнаки (n= 70)
Контрольна група n=35 Експериментальна група. n=35
Вік 18,89±0,62 18,89±1,91
ДТ 178,97±6,01 178,49±8,07
МТ 70,23±8,21 70,57±6,57
Середня максим. швидкість 21,91±3,72 21,99±3,27
Еталонний час на 50 м (сек.) 55,69±7,43 56,13±6,02
Середн. час на 50 м на 400 м 86,81±11,03 86,85±14,68
Запас швидкості 31,12±9,50 30,72±12,06
Сила тяги на суші (кг) 41,66±7,16 41,86±8,04
Сила тяги на воді (кг) 11,03±1,90 11,29±1,78
Плавання 12 хвилин метраж 376,43±48,53 376,43±51,04
Викрут рук (см) 83,14±9,34 83,46±12,71
Нахил стоячи вперед (см) 3,94±3,15 4,06±3,18
Голеностоп тильне згинання 16,86±4,81 16,80±2,29
Голеностоп тильне розгин. 40,20±4,50 40,54±2,59
Інверсія усередину 19,66±4,32 19,23±2,31
Аверсія назовні 11,74±2,42 11,69±1,21
Оцінка техніки 3,03±0,29 3,00±0,41
400 м в/ст. (сек.) 694,50±88,26 694,80±117,44
Кіл-сть циклів дих. 8,09 ± 1,11 8,31 ± 1,04
Кіл-сть гребків 14,66 ± 1,66 14,83 ±1,73
Таблиця 3.
Результати експерименту
Етапи підготовки Термін застосування (тижні) Кількість занять Критерій готовності до 1 рівню (м) метраж
Етап попереднього тренування 4 12 50 м 200−600
Етап базової підготовки 8 24 200 800−1500
Кондиційне тренування 12 36 800−1000 1500−1200
ційного плавання.
— З метою покращення рухової та функціональної підготовленості студентів доцільно приділяти увагу адаптації організму тих, хто займається, до плавання на середні та довгі дистанції, як важливого механізму підвищення аеробної працездатності організму, тобто підготовки студентів до якісного кондиційного плавання. Опираючись на загальноприйняті принципи тренування, паралельний розвиток фізичних якостей та варіативність методів тренування нами була розроблена тренувальна програма, яка здатна скорегувати та адаптувати організм студентів до кондиційного плавання.
Перспективи подальших досліджень: передбачаються подальші розробки та наукове обґрунтування тренувальної програми, яка спрямована на адаптацію та корекцію функціональної та рухової підготовленості студентів до плавального навантаження кондиційного напрямку.
Список літератури:
1. Программирование занятий оздоровительным фитнессом / Л. Я. Иващенко, А. Л. Благий, Ю. А. Усачев. — К.: Наук. світ, 2008. — 198с.
2. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Н. Ж. Булгакова, С. Н. Морозов, О. И. Попов, Под ред. Н. Ж. Булгаковой.
— М.: Издательский центр «Академия», 2005. — 432с.
3. Макаренко Л. П. Юный пловец: учебное пособие для трене-
ров ДЮСШ и студентов тренерского фок. ин-тов физ. культ.
— М.: Физкультура и спорт, 1983. — 288с., ил.
4. Физическое развитие и физическая подготовленность в системе мониторинга состояния физического здоровья населения (возрастно-половые особенности студентов / С. И. Изаак, Т. В. Панасюк // Теория и практика физ. культуры. -2004. — N 11. — С. 51−52.
5. Гармоничное сочетание интеллектуального и физического развития как необходимое условие укрепления здоровья студентов и подготовки квалифицированных специалистов / Козина Ж. Л., Ашанин В. С. // Физическое воспитание студентов творческих специальностей / ХГАДИ. — Харьков, 2007. — N 1. — С. 152−157.
6. Викулов А. Д. Плавание: Учебное пособие для вузов. Издательство Владос-Пресс, 2004. — 368с.
7. Фаныгина О. Ю. Организация и проведение занятий оздоровительными видами плавания в учебном процессе со студентками университета: Метод. рекоменд. — К.: Науковий світ, 2003. — 19с.
8. Меньшуткина Т. Г., Непочатых М. Г., Смирнова И. Р, Кууз Р. В. Комплексный педагогический контроль за студентами во время занятий плаванием: Учебное пособие / СПбГАФК им. П. Ф. Лесгафта. 1999. — 51 с.
9. Зеленин В. С. Привитие профессионально-педагогических умений и навыков по плаванию на факультете физической культуры / В. С. Зеленин // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. — 2006. — N 5. — С. 22−23.с. 22
10. Быков В. А. Инновационная система ускоренного обучения плаванию, спортивной тренировки и оздоровления студенток высших учебных заведений физической культуры: дис. … д-ра пед. наук: 13. 00. 04 / Быков Василий Александрович- ВНИИФК. — М., 2003. — 343 с.
Надійшла до редакції 05. 06. 2009р.
sport2005@bk. ru

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой