Фізіолого-гігієнічна характеристика робочого положення лікаря-стоматолога

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

© Буря л. в.
УДК 613. 6 + 616. 31: 614. 25 Буря Л. В.
Ф1310Л0Г0-Г1Г1еН1ЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА Р0Б0Ч0Г0 ПОЛОЖЕНИЯ
Л1КАРЯ-СТ0МАТ0Л0ГА
Вищий державний навчальний заклад Укра'-Гни «УкраГнська медична стоматолопчна академ1я» (м. Полтава)
Робота е фрагментом комплексно! науково-до-слщно! теми: «Нов1 технологи, нов! удосконален зу-ботехычы матер1али реаб! ттаци хворих з патолоп-ею зубо-щелепно! системи (№ державно! реестраци 0111и6 304).
Вступ. Досягнення вщповщност конструкцм виробничого устаткування й оргаызаци робочих мюць анатомо-ф1зюлопчним психолопчним осо-бливостям людини — це основна задача ергономки. Одним з провщних фактор1 В, що визначають ступЫь ц1е! вщповщност!, е робоча поза, тобто скоордино-ване положення тулуба, голови, рук, ыг працюючого щодо знарядь та предмет1 В прац1. Вщ пози лкаря за-лежить зручнсть положення його тла пд час робо-ти, а це означав, час настання втоми, навггь якють та ефективнють лкування [3, 8].
Нашу увагу привернула праця лкар1в-стомато-лопв терапевтичного профтю. Стоматолопя — про-феЫя, яка вимагае не ттьки знань та умшь, але й матер1ально'-| бази. Обладнання, ?нструменти, ма-тер1али, устаткування, характер та ступЫь освгглен-ня — все це загалом впливае на виб1р робочо! пози лкаря-стоматолога [4].
Прийнято розр1зняти основы вимушен робоч1 пози. Основними вважають робоч1 пози, у яких лю-дина працюе сидячи чи стоячи, вимушен — при р1з-ному ступен нахилу тулуба. При виконанн робгг у вимушених неф1зюлопчних робочих позах у результат! сильно! напруги м'-яз1 В, стомлення настае швид-ше. При тривалому вимушеному положены тта в хребт з'-являеться бть, що надал1 може носити по-стмний характер. Ослаблен! в результат! статичних перевантажень м'-язи швидше втомлюються, розви-ваються невралгп в поперековому в! дц!т, плечово-му пояс1, шийному в! дд!л1 хребта [5, 6].
Положення стоячи б! пьш природне для людини, н1ж положення сидячи. Його пщтримка забезпе-чуеться наявнютю ряду анатомо-ф|зюлопчних осо-бливостей тта людини: вигини хребта сприяють р|вном1рному розподту ваги тта- взаемне розташу-вання внутр1шн1х оргаыв також бтьше пристосова-но до вертикального положення. Однак при цьому м'-язи нщ спини, тазу несуть значне статичне наван-таження- збтьшуеться гщростатичний тиск на стшки судин, спостер1гаеться застм кров! в м'-язах ыг. Тому
нормальною робочою позою стоячи слщ вважати таку, при яюй працюючому не потр|бно нахилятися вперед бтьше н! ж на 10−15°, небажан також нахили назад I вбк [2, 5].
Положення сидячи менш втомливе тому, що при ньому зменшуеться напруга м'-язв, гдростатичний тиск навантаження на серцево-судинну систему. Виконання роботи в положены сидячи забезпечуе бтьшу точнють рухв. Однак тривала пщтримка тла в такому положенн може викликати вдчуття стомлення, що свщчить про розвиток втоми. Тривала робота в положены сидячи може привести до сутулост [2, 7].
Незважаючи на те, що динамчн навантаження несуттев!, пролонгован статичн навантаження протягом робочого дня можуть викликати небажа-н!, нерщко патолопчы змши в оргаызм! працюючих [1]. Особливо це стосуеться ситуацм, коли робоча поза не вщповщае оптимальним ергоном! чним параметрам.
Мета дослщження — вивчити ергоном! чн! осо-бливост! робочих поз лкаря-стоматолога терапевтичного профтю та дати ф! зюлого-ппен1чну оцшку отриманим результатам.
0б'-ект I методи дослщження. Нами було проведено 73 дослщження щодо виконання ергоном! ч-них вимог в 20 стоматолопчних кабшетах м. Полтава. 3 ус! х методик, як! ?снують в даний час для оцшки робочо! пози, нами була використана найбтьш проста, але достатньо? нформативна. Досл1дження не повинн! вщымати багато часу у лкар! в-стома-толопв, вщволкати! х надовго вщ проведення лку-вальних маыпуляцм т. д. Цим вимогам вщповщала методика фотогонюметричного дослщження робочо! пози, яка нами була використана. Для характеристики та оцшки т1е! чи? ншо! робочо! пози були зроблен фотозымки лкаря-стоматолога в цм поз! в профть. Пот! м вщм! чено 10 контрольних точок, з'-еднуючи яю, отримали епюри поз. Розрахували кутов! величини та пор! вняли !х з ергоном! чно опти-мальними (табл.).
Доотдження проводились пщ час лкувального прийому в типових стоматолопчних полынках терапевтичного в! ддтення та приватних стоматолопчних кабшетах м. Полтави протягом 2 тижыв.
Таблиця
Оптимальш параметри коливання кутш (у градусах)
№ кута п/п Назва ку^в (суглобiв) Робоче положення
сидячи стоячи
1. Променезап'-ястковий (Ar. radiocarpea) 170−190 170−190
2. Лiктьовий (Ar. cubiti) 80−110 80−100
3. Кульшовий (Ar. coxae) 85−100 165−180
4. Kолiнний (Ar. genus) 95−120 180
5. Гомшковостопний (Ar. talocruralis) 85−95 90−100
6. Вiдxилення ши! вiд вертикалi 10−25 10−25
7. Вiдxилення плеча вщ вертикалi 15−35 0−15
8. Вiдxилення тулуба вiд вертикалi 15−25 0−15
Отже, таке робоче положения з ппеычно! точки зору е найбтьш рацюнальним. Але воно можливе ттьки при використаны стоматолопчних установок горизонтального типу. Хоча таю на сьогодышый день знахо-дяться, в основному, в приватних кабЫетах, оснащення ними державних стоматолопчних вдцшень цтком виправдане.
Анал1зуючи вщхилення купв вщ ерго-ном1чно оптимальних, найбтыхм в1дхилення (бтьше 20 градуЫв) та найбтьша юльюсть кулв з цими в1дхиленнями вщм1чаються в робочому положены лкаря-стоматолога
В експеримент приймали участь 63 лкаря (50 жшок та 13 чоловшв) у вц вщ 25 до 60 роюв 3i стажем роботи за спещальыстю вiд 0,5 до 20 роюв.
Стоматологи-терапевти, якi працювали на уыверсальних стоматологiчниx установках, перебували переважно в робочому положены стоячи. В приватних стоматолопчних кабшетах лiкарi працювали на стоматолопчних установках горизонтального типу сидячи. За змшу лiкарi виконува-ли нормативнi навантаження прийому хворих. Специфiчнi особливостi працi стоматолопв, вiдмiннiсть в xарактерi робо-чих поз, дозволили дати отриманим результатам порiвняльну ппеычну оцiнку.
Результати дослщжень та '-Гх обговорення. В результатi аналiзу отриманого фактичного матерiалу було виявлено велику кiлькiсть рiзноманiтниx неправильних робочих поз. Основы недолки, яю були виявленi пiд час дослщження лiкаря-стоматолога в положеннi стоячи, зводяться до того, що пацieнт сидить надто низько. Хоча тто стоматолога спираеться на обидвi ступнi, його шия та хребет вигнутi, i лiкарю необxiдно самому схилятися до хворого.
В положены сидячи найчастше зустрiчаeться неправильна робоча поза, коли висота сттьця не вщповщае розмiру гомiлки лiкаря. Як результат — одна його нога витягнута вперед i не мае опори, а шша — з^нута i опираеться тiльки на передню частину стопи. При цьому корпус та шия стоматолога рiзко вигнут через погану видимють операцмного поля. Широке розповсюдження нерацiональниx робочих поз в рядi випадкiв можна пояснити небажанням лiкарiв витрачати час на п^^р оптимально! пози та невмшням цього робити.
Aналiзуючи значення показниюв вiдxилень кутiв вiд ерго-номiчно оптимальних в рiзниx робочих положеннях, ми бачи-мо, що ы одне з них не е фiзiологiчно рацiональним (рис.). На кожному з графшв майже вс кути знаходяться за межею оптимального коливання.
Варто звернути особливу увагу на показники кулв 6дхилення ши! вiд вертикалi) та 7 (вдоилення плеча вiд вертикалi). ФНзюлопчна значимiсть вiдxилень саме в цих кутах визначае найбiльшу кiлькiсть суб'-ективних скарг лiкарiв-стоматологiв та наявнiсть об'-ективних патологiчниx змiн стану здоров'-я (шийний та шийно-плечовий остеохон-дрози, невралги та iн.). Розглянувши робочi положення, ми бачимо, що в кожному з них ц кути мають найбтыхм значення вдоилень.
Найменшi значення вдоилень (до 10 градусiв) вЫх кутiв вiд ергономiчно оптимальних ми спостер^аемо пiд час роботи лкаря-стоматолога сидячи, коли пацieнт знаходиться лежачи.
30 п 25 20 15 10 5 0 А
30л 25 20 15 10 5 0
J3,
а
1 2 3 4 5 6 7 8? кут
ПпгпгттШ
а
1 2 3 4 5 6 7 8 ® Пкут
30л 25 20 15 10 5 0
ш
В
1 2 3 4 5 6 7 8? кут
Рис. Вщхилення купв вщ ергономтно оптимальних (у градусах) в р1зних робочих положеннях лшаря-стоматолога: А) робоче положення лшаря-стоматолога сидячи- Б) робоче положення лшаря-стоматолога сидячи, коли пащент знаходиться лежачи- В) робоче положення лшаря-стоматолога стоячи.
стоячи. Таким чином, таке робоче положения в цьому вщношены е найбтьш нерацюнальним.
Пор1внявши в1дхилення купв в робочих положен-нях сидячи та стоячи, можна зробити висновок, що найбтьш рацюнально для лкар1 В 1х чередувати. В даному випадку це дозволяе мшяти групи працюю-чих м'-яз1 В та давати вщпочинок стомленим, вщнов-лювати порушений кровообщ, а також вносить р1зно-манггнють в роботу.
Висновки.
1. Найбтьш рацюнальною робочою позою для стоматолопв, як працюють на типових стоматолопчних установках вертикального типу слщ вва-жати втьну позу сидячи-стоячи.
2. Лкар-стоматолог повинен сам пщ1брати робоче положення, яке йому зручыше в тому чи? ншому
випадку. Причому сидячи вЫ повинен працювати значно бтьше часу, а не навпаки.
3. При мантуляц1ях, як вимагають значних затрат часу, найкраще розмщувати патента лежачи, при цьому медичний персонал мае знаходитись в поз1 сидячи з вертикальним положенням спини (можливо, з незначним нахилом вперед).
4. Дотримання ергоном1чних вимог пщ час вибо-ру робочоУ пози сприяе пщвищенню працездатност та ефективност прац лкар1в-стоматолопв.
Перспективи подальших дослщжень. Ана-л1з отриманих результа^в вимагае подальших доотджень в цьому напрямку з метою розробки основних профтактичних заход1 В по запоб1ганню втоми, перевтоми та несприятливого впливу характеру пращ на стан здоров'-я та працездатнють лкар1в-стоматолопв.
Л1тература
11. Баке М. Я. Факторы риска здоровья медицинских работников / М. Я. Баке, И. Ю. Лусе, Д. Р. Спруджа и [др.] // Медицина труда и промышленная экология. — 2002. — № 3. — С. 28−33.
12. Борисенко А. В. Организация работы врача-стоматолога и возможные профессиональные вредности / А. В. Борисен-ко // Стоматолог. — 2000. — № 5. — С. 48−51.
13. Буря Л. В. Ергоном1чш вимоги до оргашзацп роботи в стоматолопчному кабшет1 / Л. В. Буря, О. В. Катрушов // Актуальш проблеми сучасноУ медицини. — 2005. — Т. 5, № 1 (9). — С. 150.
14. Капцов В. А. Труд и здоровье медицинских работников как проблема медицины труда / В. А. Капцов // Мед. помощь. — 1996. — № 2. — С. 15−17.
15. Качесов В. А. Клинические проявления и некоторые способы профилактики профессиональных заболеваний стома-тологов-остеохондроза и плечелопаточного периартрита / В. А. Качесов // Новое в стоматологии. — 1998. — № 4. -С. 65−71.
16. Косарев В. В. Профессиональные заболевания медицинских работников / В. В. Косарев. — Самара, 1998. — 200 с.
17. Потапов А. А. Основы гигиены труда медработников разных специальностей / А. А. Потапов // Вестник гигиены и эпидемиологии. — 2003. — Т. 7, № 2. — С. 254−260.
18. МПоб РгаиБ Эргономика в стоматологии / РгаиБ МИоб // Новое в стоматологии. — 2001. — № 4. — С. 10−18.
УДК 613. 6 + 616. 31: 614. 25
Ф1310Л0Г0-Г1Г1еН1ЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА Р0Б0Ч0Г0 ПОЛОЖЕНИЯ Л1КАРЯ-СТ0МАТ0Л0ГА
Буря Л. В.
Резюме. В робот! за допомогою фотогонюметричного методу вивчено ергоном1чы особливост1 робочих поз лкаря-стоматолога. Доотдження проводились пщ час л1кувального прийому в типових стоматолопчних пол1клшках та приватних стоматолопчних кабшетах. В експеримент! приймали участь 63 лкаря у вщ1 вщ 25 до 60 роюв з1 стажем роботи за спец1альнютю вщ 0,5 до 20 роюв.
За результатами ф1зюлого-ппен1чно'-| оцшки доведено, що бтьшють лкар1 В працюе в нерацюнальному робочому положены. Найоптимальншою робочою позою, як показують доотдження, е положення сидячи, коли патент знаходиться лежачи.
Ключов1 слова: ергономка, робоча поза, лкар-стоматолог.
УДК 613. 6 + 616. 31: 614. 25
ФИ3И0Л0Г0-ГИГИЕНИЧЕСКАЯХАРАКТЕРИСТИКАРАБ0ЧЕГ0 П0Л0ЖЕНИЯ ВРАЧА-СТ0МАТ0Л0ГА
Буря Л. В.
Резюме. В работе с помощью фотогониометрического метода изучены эргономические особенности рабочих поз врача-стоматолога. Исследования проводились во время врачебного приема в типичных стоматологических поликлиниках и частных стоматологических кабинетах. В эксперименте принимали участие 63 врача в возрасте от 25 до 60 лет со стажем работы за специальностью от 0,5 до 20 лет.
По результатам физиолого-гигиенической оценки доказано, что большинство врачей работает в нерациональном рабочем положении. Самой оптимальной рабочей позой, как показали исследования, есть положения сидя, когда пациент находится лежа.
Ключевые слова: эргономика, рабочая поза, врач-стоматолог.
UDC 613. 6 + 616. 31: 614. 25
Physiologic-Hygien'-s Description of Working Statute of Doctor-Stomatology
Burya L. V.
Abstract. In-process by means of photogoniometrics method the ergonomics features of working poses of doctor-stomatology of therapeutic profile are studied. 73 studies were undertaken in relation to implementation of ergonomics requirements in 20 stomatological cabinets of Poltava. For description and estimation of that or other working pose there were the done snapshots of doctor-stomatology in this pose in a profile. 10 control points are then marked, connecting that, got the epures of poses. Angular sizes expected and compared them to ergonomics optimal.
Researches were conducted during a curative reception in the typical stomatological policlinics of therapeutic separation and private stomatological cabinets. In an experiment took part 63 doctors (50 women and 13 men) in age 60 from 25 to with experience of work after speciality from 0,5 to 20.
Stomatologies-therapeuts that worked on universal stomatological options were mainly in working position, upright. In private stomatological cabinets doctors worked on the stomatological options of horizontal type, sitting. For a change doctors executed the normative loading of reception of patients. The specific features of labour of stomatologies, difference in character of working poses, allowed to give a comparative estimation to the got results.
As a result of analysis of the got actual material plenty of various wrong working poses was educed. Basic defects, that were educed during research of doctor-stomatology in position, upright, are taken to that a patient sits too low. Although the body of stomatology leans against both feet, his neck and backbone outbowed, and a doctor needs predisposed to the patient.
In the sitting position is most common incorrect working posture, when the height of the chair does not fit the shin doctor. The result — one of his leg extended forward and has no support, and the other — is bent and is based only on the front part of the foot. In this case body and neck of a dentist sharply bent due to poor visibility of the operating field. Widespread inefficient working postures in some cases can be explained by the reluctance of doctors to spend time on the selection of optimal posture and inability to do so.
Analyzing the deviation angles of ergonomically optimal, the largest deviation (20 degrees) and the largest number of corners with these abnormalities are observed in the position of a dentist standing. Thus, a working position in this attitude is the most irrational.
The slightest deviation value (10 degrees) from all angles ergonomically optimal, we have seen during the dentist sitting when the patient is lying down. Thus, a working position with hygienic point of view is the most rational. But it is only possible during using dental units of horizontal type. Although these today'-s are mostly in private offices, equipping by it'-s the public dental offices is justified.
On results a physiologic-hygien'-s estimation, it is well-proven that most doctors work in inefficient working position. The most optimal working pose, as researches show, position is, sitting, when a patient is lying.
By comparing the deflection angles in the working position, sitting and standing, we can conclude that the most efficient for doctors to alternate them. In this case, it allows to change the group working muscles and weary to rest, restore impaired blood circulation and brings variety to the work.
Key words: ergonomics, working pose, doctor-stomatology.
Рецензент — проф. Скрипн/ков П. М.
Стаття надшшла 27. 03. 2014 р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой