Процес интериоризации, идентификации, интернализации, как составная часть психолого-педагогического механизма изучения восточных боевых искусств среди студенческой молодежи

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Процес інтеріорізації, ідентифікації, інтерналізації як складова частина психолого-педагогічного механізму вивчення східних бойових мистецтв серед студентської молоді
Горбенко О. В.
Харківська державна академія фізичної культури
Анотації:
Висвітлюються теоретичні питання сутності складових частин психолого-педагогічного механізму вивчення східних бойових мистецтв серед студентської молоді. Проведена коротка характеристика процесу інтеріоризації, ідентифікації, інтерналізації особистості. Актуалізовані питання аналізу науково-педагогічної і науково-психологічної літератури, що дали підставу розглянути та обґрунтувати процеси, які є невід'-ємною частиною при вивченні культури Сходу. Важливий фактором, який визначає стійкий інтерес студентської молоді до бойових мистецтв Сходу, є привабливість для них сучасної молодої людини культурно-історичних традицій, в який органічно закладені ціннісні орієнтації на об'-єднання фізичного і духовного розвитку у людині.
Ключові слова:
особистість, інтеріоризація, ідентифікація, інтерналізація, процес, студентська молодь.
Горбенко. Е. В. Процес интериоризации, идентификации, интернализации, как составная часть психолого-педагогического механизма изучения восточных боевых искусств среди студенческой молодежи. Освещаютсятеоретическиевопросысущности составных частей психолого-педагогического механизма изучения восточных боевых искусств среди студенческой молодежи. Проведена краткая характеристика процесса интериоризации, идентификации, интернализации личности. Актуализированы вопросы анализа научно педагогической и научно психологической литературы, которые дали основание рассмотреть и обосновать процессы, являющиеся неотъемлемой частью при изучении культуры Востока. Важный фактором, который определяет стойкий интерес студенческой молодежи к боевым искусствам Востока, есть привлекательность для них современного человека культурно-исторических традиций, в который органически заложены ценностные ориентации на объединение физического и духовного развития в человеке.
личность, интериоризация, идентификация, интернализация, процесс, студенческая молодежь.
Gorbenko A.V. Process of interioriza-tion, authentication, internalization, as component psychological-educational mechanism of study of eastern martial arts among student youngsters. This article deals with the theoretical questions of essence of component parts of psychological-educational mechanism of study of eastern martial arts among student youngsters. Short description of process of inte-riorization, authentication, internalization of personality is conducted. The questions of analysis acturelizied scientifically pedagogical and scientifically psychological literatures, which make it possible to consider and ground processes being integral part during study of the East culture. Important factor which determines stable interest of student youngsters people to the martial arts of the East is an attractiveness for them of modern man of cultural and historical traditions, in which the valued orientations are organically set up on the amalgation of physical and spiritual development of a man.
personality, interiorization, authentication, internalization, process, student youngster.
Вступ.
Сучасна система цінностей, незважаючи на реальний зв’язок з ідеями попередніх періодів, має свій специфічний характер. Її особливості детерміновані суспільним буттям, основою якого є: «інформаційне суспільство», «віртуальна реальність», тенденції глобалізації, постмодерністські реалії та інші нововведення, які стосуються студентства взагалі. У цій ситуації збереження і відродження цілісної гуманістичної культури, що має загальнолюдське значення і незмінну цінність для всіх верств суспільства, — особливо для студентської молоді, як ніколи актуальні.
В ситуації соціальної і особистісної невизначеності сучасну молодь дедалі частіше приваблює мало відомі вчення Сходу, зокрема звертається до духовного потенціалу і практичних занять східними єдиноборствами.
У контексті діалогу культур «Схід — Захід» значне місце займають бойові мистецтва Сходу, заняття якими дозволяє сформувати особливу стійкість до стресових ситуацій в соціумі, що дає можливість займатися діяльністю, пов’язаною з ризиком, сприяють розвитку ініціативи і творчості.
Так як криза в Україні погіршила соціальне положення молоді, тому масовою стала поява ризику нереалізованих можливостей, невизначеність майбутнього, непередбачуваність індивідуального життєвого шляху, проблематичність самореалізації більшості молоді і тому подібне. У цьому контексті
© Горбенко О. В., 2011
інтерес до східних єдиноборствам не випадковий.
Основним змістом духовних інтересів і ціннісних орієнтацій особистості виступають її світоглядні, моральні, політичні переконання. Духовні інтереси і ціннісні орієнтації як елементи саморегуляції поведінки особистості, є об'єктом виховання і самовиховання. І як це у своїх дослідження розглядає Г Грибан [3], актуальність дослідження проблеми духовного розвитку особистості студента в процесі фізичного виховання, а в нашому дослідженні заняття студентською молоддю східними бойовими мистецтвами, визначається, з одного боку, соціальними умовами в яких знаходиться студент, а з другого — сучасними вимогами психологічної та педагогічної наук, для яких безперечно важливим є виділення характеристик духовності, визначення внутрішніх та зовнішніх детермінант духовного розвитку особистості, критеріїв та показників цього процесу.
У східних бойових мистецтвах значну увагу приділяти розвитку «внутрішнього світу» для того, щоб зрозуміти ще більшу його глибину.
Узагальнюючи багаточисельні публікації з проблеми формування світобачення особистості, ми зясували, що одним із механізмів формування ціннісних орієнтацій являється механізм соціокультурної ідентифікації, яка допоможе нам обґрунтувати питання стосовно складових частин психолого-педагогічного механізму вивчення культури Сходу серед студентської молоді.
Робота виконана за планом НДР Харківської державної академії фізичної культури.
Педагогіка, психологія та медико-біологічні
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою нашого дослідження є обґрунтування процесу інтеріоризації, ідентифікації, інтерналізації як складової частини психолого-педагогічного механізму вивчення східних бойових мистецтв серед студентської молоді
Методи дослідження:
• теоретичний аналіз, систематизація і узагальнення наукової літератури-
• педагогічне спостереження-
Результати дослідження.
Ми передбачали, що займаючись східними бойовими мистецтвами, індивід, перш за все, відчуває потребу в соціальній і культурній ідентифікації, «вмонтованості» людини у визначене соціокультурне суспільство, а при заняттях, скажемо, бігом, штангою, тенісом цього не відбувається. Прагнення ототожнювати себе на рівні самосвідомості з цілісною культурою, увібрати її норми, традиції або зрозуміти через них культуру своєї держави і призводять до потроєння визначеної структури ціннісних орієнтацій, до формування специфічних систем цінностей, позицій світобачення і відповідних форм поведінки.
Формування ціннісно-сенсових орієнтацій складний процес. Він реалізується, на думку О.В. Сєрого [8], за допомогою різних психологічних механізмів: інтеріорізації, ідентифікації, інтерналізації
Різні дослідники розглядають ідентифікацію як механізм прояву і ствердження суб'єктивності, спосіб самозахисту індивідуальності. На думку Л.С. Ви-готського [2], ідентифікація є «царство довільності, свободи і уявлення», в якому моделюються «вигадані ситуації», відбувається «ілюзорна реалізація нереалізованих бажань».
М. С. Яницький і О.В. Сєрий стверджують [8], що існує доволі широкий спектр тлумачень понять соціальної ідентичності особистості, зв’язаних з науковими школами різноманітних орієнтацій. Принципово їх можна розділити на два напрями, які мають традиції теоретичного осмислення і емпіричних досліджень: особистісна ідентичність і соціальна ідентичність.
Б.Г. Ананьєв відзначає, що «формування особистості шляхом інтеріорізації - присвоєння продуктів суспільного досвіду і культури в процесі виховання і навчання — є разом з тим освоєння певних позицій, ролей і функцій, сукупність яких характеризує її соціальну структуру. Всі сфери мотивації і цінностей детерміновані саме цим суспільним становленням особистості.
На думку О.М. Леонтьєва [6], весь психічний розвиток людини соціально детермінований процесом засвоєння індивідом суспільного досвіду, накопиченого людством, знань і способів діяльності.
Таким чином, інтеріорізація — є перетворення структури предметної діяльності в структуру внутрішнього плану свідомості.
І.Ф. Клименко вважає [9], що інтеріорізація суспільно значних цінностей проходить через засвоєння соціальних нормативів, як у вербальному, так і в по-ведінковому плані.
На думку Б. С. Круглова [5], інтеріорізація цінностей є усвідомленим процесом, він передбачає наявність у людини здатності виділити з безлічі явищ ті, які представляють для нього деяку цінність (задовольняють його потреби і інтереси), а потім перетворити їх на певну структуру залежно від умов існування, ближніх і дальніх цілей свого життя, можливостей їх реалізації. Така здатність може реалізуватися лише при достатньо високому рівні особистісного розвитку, що включає певний ступінь сформованості вищих психологічних функцій свідомості і соціально-психологічної зрілості.
Засвоєння соціальних цінностей відбувається також у процесі ідентифікації і тому В.Г. Леонтьєв [7] відзначає, що базовим компонентом механізму ідентифікації є переживання значущих для людини цінностей, і розвиток особи відбувається через специфічне наслідування і засвоєння особистісних сенсів.
Аайкрофт Ч. [1] стверджує: складним механізмом процесу ухвалення і освоєння цінностей є інтерна-лізация. У психоаналітичній традиції інтерналізация трактується як процес за допомогою якого об'-єкти зовнішнього світу отримують постійне психічне представництво, тобто за допомогою сприйняття перетворюються на образи, що формують частину нашого психічного вмісту і структури.
По суті своїй, це визначення схоже з визначенням ідентифікації.
Інтерналізация — більш складніший процес, що припускає свідоме і активне сприйняття навколишнього світу, а також активне (сприйняття) відтворення прийнятих норм і цінностей у своїй діяльності. Крім того, інтрерналізація припускає прийняття відповідальності, інтерпретацію подій як результат своєї власної діяльності [4].
Бойові мистецтва Сходу забезпечують процеси розвитку особистості спортсменів, і разом з тим, є одним із дієвих методів збереження культурних традицій та їх безперервних трансляцій. Розповсюдження серед слов'-янських народів у цілому і в українській культурі, зокрема східних традицій — детермінує розширення процесу міжкультурних взаємодій, а також значно збагачує моральну (ціннісну) свідомість особистості спортсмена, впливає на відношення до себе, на особисті якості і професійну майстерність спортсменів.
Розширення процесів міжкультурної комунікації України і Сходу, робить суспільство сприйнятливим до нових моделей сучасного суспільного життя. Даний процес детермінує, і зміни у свідомості сучасної молоді, — збагачують її системою нових знань і практичної діяльності, які пов’язані із східними традиціями. Взагалі, все це проявляється у масовому зацікавленні традицією бойових мистецтв Сходу, які стали відомими і займають помітне місце серед інших інтересів сучасної молоді.
Головним фактором, який визначає стійкий інтерес студентської молоді до бойових мистецтв Сходу, є привабливість для них сучасної молодої людини культурно-історичних традицій, в який органічно за-
кладені ціннісні орієнтації на об'-єднання фізичного і духовного розвитку у людині.
У контексті нашого дослідження ідентифікація розглядається як самоцінний процес особистісного розвитку студентської молоді. У зв’язку з цим цінності і традиції східних бойових мистецтв можна розглянути як об'єкт ідентифікації особистості, а процес спортивного тренування — як структуру, систему відносин «людина-світ», що опосередкована і побудована.
Висновки.
Саме тому щоб подолати глобальні зміни в світі, які відбуваються у сфері розвитку діяльності студентської молоді під впливом різних факторів, необхідно бути сильним, впевненим у собі, самостійним, ініціативним і впевнено йти до своєї мети. А саме тому заняття східними бойовими мистецтвами сприяють формуванню особистості та її самореалізації. Головною метою східних єдиноборств є досягнення гармонії між тілом і духом, оволодіння прийомами з позиції взаємопереходу протилежностей.
Бойові практики взяті в чистому вигляді, тобто в якості вправ для тіла, були націлені на тренування духу і волі людини, на вміння переносити неприємності і труднощі. Індивід привчається слідувати відданим цілям, а не потурати своїм бажанням, бути терпеливим, витривалим, впевнено і наполегливо долати труднощі. У східних єдиноборствах вимагається не лише турбота про силу і спритність тіла, але і прагнення осягнути сенс тих або інших дій. Так, правильно поставлене дихання включає індивіда у світ природності, дозволяє набути гармонію у відчуттях і рухах. Вправи, які застосовуються у східних єдиноборствах є засобом виховання характеру, а також формують сильну волю. Фізичне виховання доповнюється формуванням доброчесності, витривалості, терпіння, спокою, толерантності. Саме ці психологічні якості так необхідні
людині для орієнтації у світі цінностей сучасного складного і динамічного соціуму. Заняття східними єдиноборствами створює передумови для формування вміння володіти собою, своїми емоціями, керувати волею, зосереджуватись на головному, сприймати суть речей. Людину можна підготувати до споглядання, допомогти вгамувати емоції, налаштувати на уважне осягнення суті буття, що неминуче відобразиться на процесі формування ціннісних орієнтацій.
Перспективними для подальшого вивчення є питання аналізу умов розвитку професійних цінностей у студентів при заняттях східними бойовими мистецтва і віддаючи перевагу духовно-моральному вихованню молоді.
Література:
1. Аайкрофт Ч. Критический словарь психоанализа / Ч. Аайкрофт- [пер. с англ. под. ред. С. М. Черкасова]. — Спб., 1995. — 288 с.
2. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский- под. ред. В. В. Давыдова. — М.: Педагогика, 1991. — 480 с.
3. Грибан Григорій. Теоретико-методологічні підходи до вивчення питань духовного розвитку особистості студента в процесі фізичного виховання / Григорій Грибан //Спортивний вісник Придніпров'я. — 2006. — № 2. — С. 7−9.
4. Гудачек Я. Ценностная ориентация личности / Я. Гудачек //Психология личности в социалистическом обществе: активность и развитие личности. — М., 1989. — С. 202−109.
5. Круглов Б. С. Социальная направленность личности / Б. С. Круглов //Формирование личности старшеклассника- под ред. И. В. Дубровиной. — М., 1989. — С. 12−14.
6. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. — М.: Политиздат, 1975. — 304 с.
7. Леонтьев В. Г Психологические механизмы мотивации / В. Г Леонтьев. — Новосибирск, 1992. — 216 с.
8. Серый А. В. Ценностно-смысловая сфера личности: [учебное пособие] / А. В. Серый, М. С. Яницкий. — Кемерово: Кемеровский гос. Университет, 1999. — 92 с.
9. Ценностные ориентации как фактор самореализации личности в спорте. — Режим доступа: http: //bankrabot. com/work/work_22 033. Мт1
Надійшла до редакції 22. 02. 2011 р.
Горбенко Елена Владимировна sport2005@bk. ru

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой