Формализация концепции формирования целей проектов социального развития (математическая модель)

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Геращенко Н.О. Формалізація концепції формування цілей проектів соціального розвитку (математична модель) I Н. О. Геращенко I I Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. — Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. — № З (43). — С. 93−99. __________________________________________________________________
УДК 65. 012. 22:364
Н.О. Геращенко
ФОРМАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ ПРОЕКТІВ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ)
Представлено формалізацію концепції формування цілей проектів соціального розвитку: описано множину цінностей, місію, множину цілей, множину очікуваних результатів для зацікавлених сторін проекту, а також множину вартостей робіт проекту, показники «важливості результату для зацікавленої сторони проекту» та «важливості зацікавленої сторони для результату проекту». Рис. 4, дж. 6.
Ключові слова: проект соціального розвитку, зацікавлені сторони проекту, цінності, цілі та результати проекту соціального розвитку.
KO. Геращенко
ФОРМАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ)
Представлены формализацию концепции формирования целей проектов социального развития: описано множество ценностей, миссии, множество целей, множество ожидаемых результатов для заинтересованных сторон проекта, а также множество ценностей работ проекта, показатели «важности результата для заинтересованной стороны проекта» и «важности заинтересованной стороны для результата проекта «. Рис. 4, дж. 6.
Ключевые слова: проект социального развития, заинтересованные стороны проекта, ценности, цели и результаты проекта социального развития.
N.O. Heraschenko
FORMALIZATION CONCEPT OF SOCIAL DEVELOPMENT PROJECT AIMS (MATHEMATICAL MODELS)
Presented formalization Concept of Social Development Project objectives: describe the set of values, mission, set of goals, a set of expected results for project stakeholders and project work set of values, indicators of & quot-important outcome for project stakeholders& quot- and & quot-stakeholder importance for the outcome of the project & quot-. Figure. 4 joules. 6.
Keywords: project social development, project stakeholders, values, goals and outcomes of the project of social development.
Постановка проблеми. Не зважаючи на актуальність розвитку соціальної сфери України, необхідність вирішення соціальних проблем та усвідомлення управління проектами як ефективного підходу для забезпечення економічного
розвитку [1], в соціальній сфері України проектний підхід використовується недостатньо та неефективно.
Крім того, особливості проектів соціального розвитку [2] потребують розробки спеціальних методів та моделей для управління проектами соціального розвитку.
Однією з таких особливостей проектів соціального розвитку є те, що їхні результати важко виміряти. Проекти соціального розвитку створюють некомерційні цінності (наприклад, покращення здоров’я людей, підвищення рівня якості освіти, скорочення рівня бідності тощо). Таким чином, результатами проекту соціального розвитку є створення цінності- вони не вимірюються фінансовим результатом і потребують розробки спеціальних показників вимірювання залежно від змісту проекту соціального розвитку.
Складність вимірювання результатів проекту соціального розвитку пов’язана і з тим, що наслідки проекту соціального розвитку є довгостроковими та впливають на загальний розвиток суспільства.
Ще одна особливість проектів соціального розвитку — відповідність цілей оптимальній організації суспільства. (Слід відзначити, що проблема розробки форм оптимальної організації суспільства відноситься до задач соціального проектування).
Проблема дослідження зумовлюється і тим, що в проекті соціального розвитку цілі, хід проекту та його результати визначаються та залежать від цінностей зацікавлених сторін проекту. Цінності зацікавлених сторін можуть бути суперечливими, тому необхідно їх узгоджувати таким чином, що б результати проекту соціального розвитку створювали максимальну цінність. Цілі зацікавлених сторін в ході проекту можуть змінюватися, що слід враховувати при розробці методів та моделей управління проектами соціального розвитку
Окрім цінностей зацікавлених сторін проекту на цілі, хід та результати проекту соціального розвитку впливають ресурсні обмеження.
Таким чином, на основі вищевикладеного можна стверджувати, що існує потреба в науковому аналізі існуючих та розробці і впровадженні нових моделей та методів управління проектами соціального розвитку.
Постановка завдання. Виходячи з проблеми дослідження, його завданням є розробка методів та моделей управління проектами соціального розвитку.
Ключовим питанням в управлінні проектом соціального розвитку є формування цілей проекту.
Відповідно до цього, в статті розглядаються наступні задачі:
— сформулювати концепцію формування цілей проекту соціального розвитку-
— формалізувати концепцію формування цілей проекту соціального розвитку (розробити математичну модель).
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Враховуючи особливості проектів соціального розвитку [2], для розробки концепції формування цілей проекту соціального розвитку — вирішення задачі дослідження — використовується ціннісний підхід. Саме з точки зору ціннісного підходу в результаті проекту створюється цінність (а не фінансовий результат).
Сутність ціннісного підходу викладена в «Керівництві по управлінню інноваційними проектами та програмами підприємств» Р2М [3]. Ціннісний підхід в управлінні проектами застосовується у наукових дослідженнях С.Д. Бушуєва, Д. А. Харитонова (управління проектами та програмами розвитку на основі ціннісного підходу) [1], С.Д. Бушуєва, М.І. Цюцюри (управління проектами розвитку змісту освіти на основі ціннісного підходу) [4], В. А. Рача та
О.В. Россошанської [5] (узгодження (гармонізація) цілей зацікавлених сторін проекту на основі ціннісного підходу).
Запропонований в [1] підхід до формування цінності програми розвитку спрямований на формування доданої цінності. Ідея оцінки тієї чи іншої програми розвитку на основі того, яку додану цінність вона створює може використовуватись для розробки алгоритму формування цілей проекту соціального розвитку (вибору тієї чи іншої цілі, результату в залежності від цінності, яку вони створюють), але цей метод потребує подальшого розвитку з огляду на особливості проектів соціального розвитку (а саме: цілі зацікавлених сторін в ході проекту можуть змінюватися- проект соціального розвитку має бути спрямований на створення оптимальної організації соціальної системи- та пріоритетність необхідності узгодження (гармонізації) цінностей зацікавлених сторін проекту перед створення доданої цінності).
У методі оцінки альтернативних проектів [5] пропонується алгоритм створення гармонізованої цінності, введено поняття «критеріїв оцінки прийняття рішень» та «матриці оцінки цінностей». Такий метод, теоретично, дозволяє вирішити задачу узгодження (гармонізації) цілей та цінності зацікавлених сторін проекту для проекту соціального розвитку, але не враховує вищезгадані особливості проектів соціального розвитку.
Вирішення проблеми вибору соціального проекту для реалізації представлено в [6]. У своєму дослідженні А.В. Євдокимова пропонує здійснювати вибір того чи іншого альтернативного проекту для реалізації на основі показника «соціального ефекту». Цей критерій може бути основою для прийняття рішення (вибору тієї чи іншої цілі, результату в залежності від соціального ефекту, який вони створюють), але він має обов’язково враховувати та узгоджувати інтереси зацікавлених сторін проекту, інакше проект може бути неуспішним.
Отже існуючі наукові дослідження не дозволяють в повній мірі вирішити поставлену проблему та завдання дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Концепція формування цілей проектів соціального розвитку випливає з таких основних тверджень:
— результати проекту соціального розвитку важко виміряти-
— результати та наслідки проекту соціального розвитку впливають на розвиток суспільства в цілому-
— цілі, хід та результати проекту соціального розвитку залежать від цінностей та цілей зацікавлених сторін проекту-
— ресурси та кошти, які виділяються на проект соціального розвитку обмежені.
На основі цих тверджень пропонується наступна концепція формування цілей проектів соціального розвитку:
цілі проекту соціального розвитку мають бути сформовані таким чином, щоб за даного обмеженого бюджету коштів та ресурсів задовольнити інтереси зацікавлених сторін з урахуванням оптимальної організації соціальної системи, до якої спрямований будь-який проект соціального розвитку.
Для формалізації концепції формування цілей проектів соціального розвитку запропоновано наступну математичну модель:
Зацікавлена сторона проекту — це особа, група осіб або організація, які зацікавлені у результатах проекту та можуть чинити негативний або позитивний вплив на проект
де 5, — зацікавлена сторона проекту-
і - порядковий номер зацікавленої сторони, і = 1, п- п — кількість зацікавлених сторін проекту.
Кожна із зацікавлених сторін проекту має свої інтереси у проекті. Інтерес — причина дії, що спонукає зацікавлену сторону до дії. Пропонується представити інтереси (рис. 1) зацікавленої сторони 5/ як
— множину цінностей (які визначають місію) —
— місію (яка визначає цілі) —
— множину цілей (які визначають результати) —
— множину очікуваних результатів.
Рис. 1. Інтереси зацікавлених сторін проекту (цінності-місія-цілі-очікувані результати) Тобто,
^ = (К, ті, 0і, Кі) ¦ (1)
де V/ - множина цінностей зацікавленої сторони 5- ті - місія зацікавленої сторони 5-
Оі - множина цілей зацікавленої сторони 5-
Яі - множина очікуваних результатів для зацікавленої сторони 5/-
і - порядковий номер зацікавленої сторони, і = 1, п- п — кількість зацікавлених сторін проекту.
Цінність — важливість, значимість, корисність певних об'єктів та явищ для зацікавленої сторони проекту.
Цінності визначають місію (рис. 2).
Цінності -> Місія
V т,і
Рис. 2. Інтереси зацікавлених сторін проекту (цінності-місія)
V = {У1У2 ,…, У,},
де V- цінності зацікавлених сторін проекту.
V, — множина цінностей зацікавленої сторони 5,.
і - порядковий номер зацікавленої сторони, і = 1, п. п — кількість зацікавлених сторін проекту.
Місія зацікавленої сторони проекту — загальна, головна ціль діяльності зацікавленої сторони. Місія визначає цілі (рис. 3).
Місія Цілі
т, -> О,
Рис. 3. Інтереси зацікавлених сторін проекту (місія-цілі) т = {оті, т2 ,…, тг,…, Шп},
V е т,
де т — місії зацікавлених сторін- ті - місія зацікавленої сторони ві-
і - порядковий номер зацікавленої сторони, і = 1, п- п — кількість зацікавлених сторін проекту.
Ціль зацікавленої сторони — передбачення результату, на досягнення якого спрямовані всі дії.
Цілі визначають очікувані результати для зацікавлених сторін (тобто ті результати, які зацікавлені сторони мають на меті отримати від своєї діяльності) (рис 4). _______ ______________
Цілі Очікувані
О, результати
Я,
Рис. 4. Інтереси зацікавлених сторін проекту (цілі-очікувані результати)
о = {рі, вг,., в,., 0"},
М, с о,
де О — цілі зацікавлених сторін-
О, — множина цілей зацікавленої сторони 5, —
і - порядковий номер зацікавленої сторони, і = 1, п- п — кількість зацікавлених сторін проекту.
Очікуваний результат для зацікавленої сторони — кінцевий наслідок діяльності зацікавленої сторони, який виражений якісно та кількісно.
% = {^і, %21??? ,…, К },
в, с Я, ,
де Я — результати зацікавлених сторін-
Яі - множина результатів для зацікавленої сторони в-
і - порядковий номер зацікавленої сторони, і = 1, п- п — кількість зацікавлених сторін проекту.
де г — результат для зацікавленої сторони 5,.- елемент множини Яі,
де і - порядковий номер зацікавленої сторони, і = 1, п, п — кількість зацікавлених сторін проекту-
] - порядковий номер результату, ] = 1, т, т — кількість результатів для зацікавленої сторони проекту 5, —
З іншого боку, пропонується представити результат проект г як:
— множину вартостей робіт, що спрямовані на досягнення результату-
— показником важливості результату для зацікавленої сторони проекту-
— показником важливості зацікавленої сторони для досягнення результату. Тобто,
де Я, — множина результатів зацікавленої сторони 5^-
Є - множина вартостей робіт, які спрямовані на досягнення результат Р] - важливість результату г для зацікавленої сторони 5--В — важливість зацікавленої сторони 5, для досягнення результату г-
і - номер зацікавленої сторони, і = 1, п- п — кількість зацікавлених сторін проекту-
] - номер результату, ] = 1, т —
т — кількість результатів для зацікавленої сторони проекту 5(: —
(2)
де Г- - результат для зацікавленої сторони 5, елемент множини Яі.
множина вартостей робіт, що спрямовані на
досягнення результату г.
— вартість к-ї роботи результату г-. Вартість роботи — це вартість ресурсів
(матеріалів, трудових), грошові кошти та інші витрати, які необхідні для якісного здійснення роботи-
к — порядковий номер роботи, к = 1,1, І - кількість робіт для досягнення результату г-
р — важливість ] -го результату для зацікавленої сторони (визначається
методом експертних оцінок). Важливість 7-го результату — це показник, який визначається на основі метода експертних оцінок і виражає значення результату для зацікавленої сторони проекту-
В — важливість зацікавленої сторони для досягнення 7-го результату
(визначається методом експертних оцінок). Важливість зацікавленої сторони для досягнення 7 — го результату — це показник, який визначається методом експертних оцінок та виражає значення зацікавленої сторони проекту для одержання результату-
7 — порядковий номер результату, ] = 1, т, т — кількість результатів для зацікавленої сторони проекту 5/.
Висновки. В статті описано математичну модель концепції формування цілей проектів соціального розвитку, а саме:
— множину цінностей, місію, множину цілей, множину очікуваних результатів для зацікавлених сторін проекту-
— множину вартостей робіт проекту, показники «важливості результату для зацікавленої сторони проекту» та «важливості зацікавленої сторони для результату проекту».
Перспектива подальших досліджень. Концепція формування цілей проектів соціального розвитку та математична модель мають бути доопрацьовані у таких напрямках:
— розробка цільової функції-
— математична модель має відображати те, що цілі зацікавлених сторін в ході проекту можуть змінюватися-
— при формуванні цілей проектів соціального розвитку мають враховуватися не лише цінності зацікавлених сторін та обмеження проекту, а і те, що проект соціального розвитку має спрямований на створення оптимальної організації суспільства-
— визначення практичної цінності та практичне впровадження концепції формування цілей проектів соціального розвитку (що, відповідно, може спричинити перегляд концепції формування цілей проектів соціального розвитку).
ЛІТЕРАТУРА
1. Ценностный подход в управлении развитием сложных систем / С. Д. Бушуев, Д. А. Харитонов // Управління розвитком складних систем. — 2010. — Вып. 1. — С. 10−1б.
2. Геращенко Н. О. Особливості формування цілей у проектах соціального розвитку / Н. О. Геращенко // Управління проектами та розвиток виробництва. — 2010. — № 1 (33). — С. 47−51.
3. Руководство по управлению инновационными проектами и программами / Под ред. С.Д. Бушуева- пер. с англ. — К.: Наук. світ, 2009. — 173 с.
4. Бушуєв С.Д. Системно-цілісний підхід в управлінні проектами розвитку змісту освіти / С.Д. Бушуєв, М.І. Цюцюра // Управління програмами та проектами в умовах глобальної фінансової кризи: IX міжнар. конференція «Управління проектами у розвитку суспільства», 11−12 трав. 2012, Київ: матеріали конф. — К.: КНУБА, 2012. — С. 35−37.
5. Рач В. А. Методи оцінки альтернативних проектів стратегій регіонального розвитку
[Електронний ресурс]/ В. А. Рач, О. В. Россошанська // Управління проектами: стан та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція: матеріали конф.: -Електрон. дан. (1 файл). — Режим доступу:
http: //conference. nuos. edu. ua/catalog/lectureDetail-jsessionid=db64307d35fcd537 Ьа^71е616d?lectureId=2161 & amp-conferenceId=25&-isProjectorView=false.
6. Євдокимова А.В. Особливості формування портфелю проектів соціально-економічного розвитку громад в рамках діяльності міжнародних проектів/ А.В. Євдокимова // Управління програмами та проектами в умовах глобальної фінансової кризи: IX міжнар. конференція «Управління проектами у розвитку суспільства», 11−12 трав. 2012, Київ: матеріали конф. — К.: КНУБА, 2012. — С. 76−79.
Рецензент статті Стаття надійшла до редакції
Д.т.н., проф. Бушуєв С.Д. 28. 08. 2012 р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой