Проведение рекреационных учебно-тренировочных занятий по настольному теннису для студентов высших учебных заведений неспортивной направленности

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ПРОВЕДЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ УЧБОВО-ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НЕСПОРТИВНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
Афанасьєв В.В.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Анотація. В статті розглянуті особливості використання настільного тенісу як засобу відновлення студентів вищих навчальних закладів неспортивної спрямованості та методичні підходи при проведенні занять зі студентами, що відвідують відділення настільного тенісу по дисципліні «Фізичне виховання».
Ключові слова: стан здоров’я, настільний теніс, учбово-тренувальне заняття.
Аннотация. Афанасьев В. В. Проведение рекреационных учебно-тренировочных занятий по настольному теннису для студентов высших учебных заведений неспортивной направленности. В статье рассмотрены особенности использования настольного тенниса как средства восстановления студентов высших учебных заведений неспортивной направленности и методические подходы при проведении занятий со студентами, которые посещают отделение настольного тенниса по дисциплине «Физическое воспитание».
Ключевые слова: состояние здоровья, настольный теннис, учебно-тренировочное занятие.
Annotation. Afanasyev V.V. Conducting of recreation table tennis lessons for students of unsports orientation institutes. The article considers the features of using the table tennis as means of students' recreation in institutes of unsports orientation and methodical approaches during conducting table tennis lessons with students, that visit the «Physical education» discipline.
Keywords: state of health, table tennis, training lesson.
Вступ.
Проблема рекреації студентів є достатньо актуальною. Більше 60% студентської молоді мають відхилення в стані здоров’я, і за останні роки цей показник має тенденцію зростання. По проведеному анкетному опиту студентів І-го та ІІ-го курсів навчання (було опитано 200 чоловік), 1S0 студентів або 90% хворіли протягом учбового року під час навчання в школі. З них, 1−3 рази хворіли 142 студенти або 71%, а 15 чоловік або 7,5% опитаних хворіли більш 3-х разів. Із загальної кількості опитаних простудними захворюваннями хворіло 176 чоловік або SS%, а 17 чоловік або S, 5% були травмовані. Також, важливими чинниками, що впливають на загальний стан здоров’я студентів при розумовій праці - є монотонність, гіпокінезія, підвищена нервово-емоційна напруга, напруга вищих психічних процесів (увага, мислення та ін.).
Таким чином студенти, що вступають у вищий учбовий заклад вже мають достатньо слабкий стан здоров’я, який на перших двох роках навчання, спільно з нервово-емоційним і фізичним навантаженням, роблять свій негативний вплив на сприйняття учбового матеріалу. У зв’язку з цим, однією із задач при проведенні учбово-тренувальних занять по дисципліні «Фізичне виховання» є не тільки навчання студентів учбовому матеріалу, а та-
кож відновлення у фізичній, психологічній і професійній діяльності, попередження захворювань і травматизму [2, 3, 5, 8].
Про вплив занять фізичним вихованням і спортом на стан здоров’я студентів відзначали в своїх публікаціях Б.І. Без’язичний та О.В. Сірий (1998), О. О. Бекас (1999), Е. Г Булич та
І.В. Муравов (2003), але залишається нерозкритим питання проведення учбово-тренувальних занять по настільному тенісу з метою підвищення розумової та фізичної працездатності студентів.
Настільний теніс відноситься до числа най-популярніших спортивних ігор. Для нього характерний цілий ряд ігрових елементів, виконання яких вимагає доброї фізичної підготовки, а навчання яким, сприяє доброму фізичному розвитку. На відміну від більшості інших ігрових видів спорту, настільний теніс не вимагає складної організації і матеріально-технічного оснащення: грати в настільний теніс можна як в закритих приміщеннях, так і на повітрі, інвентар доступний, основи і правила гри теж. Тому настільний теніс отримав свій розвиток в студентському середовищі і включений в програму «Фізичного виховання» в багатьох вищих навчальних закладах. Також необхідно відзначити, що для проведення як учбово-тренувальних занять, так і змагань по настільному тенісу, зовсім не обов’язково мати в розпорядженні великий і сучасний спортивний зал, можуть бути використані приміщення невеликих об'ємів, що дає можливість проведення ігор в настільний теніс, як у великих коридорах учбових корпусів, так і в гуртожитках, на виробництві [1, 7].
Гравець настільного тенісу весь час знаходиться в русі: він завдає різноманітні удари по м’ячу, скоює ривки, стрибки, багато разів нагинається, щоб підняти м' яч з підлоги, веде напружене психологічне єдиноборство з суперником, у граючих зміцнюються м’язи, посилюється кровообіг, заглиблюється дихання, розвивається швидкість, спритність, витривалість, окомір, орієнтування, координація руху- під час тренування можна легко регулювати фізичні і психічні навантаження, визначати кожному для себе, залежно від підготовленості та стану здоров’я, ступінь інтенсивності занять, їх тривалість і регулярність [4, 6].
Робота виконана за планом НДР Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягає в обґрунтовуванні використання учбово-тренувальних занять по настільному тенісу як рекреаційних занять для студентів вищих навчальних закладів неспортивної спрямованості. Пропонована система проведення учбово-тренувальних занять побудована з урахуванням відновлення фізичної працездатності студентів протягом учбового року.
Результати досліджень.
Успіх учбово-тренувального заняття рекре-
З
аційної спрямованості залежить від правильно підібраних вправ по фізичній і техніко-тактичній підготовці, а також від уміння викладача використовувати засоби і методи фізичного виховання залежно від контингенту студентів і умов, в яких проводяться учбово-тренувальні заняття.
Ефективність будь-якого заняття пов’язана, перш за все, з чіткою і правильною постановкою його задач, відображених в плані-конспекті. При постановці задач слід виходити із змісту робочого плану, враховувати результати попереднього заняття і складність освоєння нового матеріалу, а також від складу студентів і їх підготовленості, умови місця заняття. При складанні планів-конспектів і проведенні учбово-тренувальних занять особливу увагу надавалося підбору вправ, при цьому враховувалися поставлені задачі учбово-тренувальних занять. При цьому брались на увагу поставлені задачі на заняття і рік навчання студентів. Всі вживані засоби використовувалися з метою підготовки організму студентів до виконання роботи, направленої на рішення основної поставленої задачі учбово-тренувального заняття і, зрештою, досягнення певного результату. Йдеться про раціональну побудову тренувального заняття.
Попередня частина учбово-тренувального заняття повинна:
— організувати студентів і направити їх на свідоме рішення задач запланованого заняття-
— підготувати організм студентів до виконання більш інтенсивних і складних вправ.
Таким чином, попередня частина визначає задачі, які пов’язані із забезпеченням кращих умов для реалізації основних задач заняття за допомогою психологічного, координаційного і функціонального впливу на студентів.
Основна частина заняття передбачає:
— отримання знань і навиків для виконання фізичних вправ згідно з планом-конспектом заняття-
— навчання фізичним якостям, які гарантуватимуть успішне навчання і життєву діяльність студента-
— допомога в моральній і естетичній освіті.
Названі задачі визначають зміст і особливості проведення основної частини учбово-тренувального заняття.
Головна задача заключної частини — це підведення підсумків заняття, що є неможливим без оцінки діяльності студентів викладачем і самооцінкою, повідомлення завдань для самопідготовки. Заключну частину доцільно розглядати як момент зв’язку між «досягнутим» і «подальшим».
Для вирішення реабілітаційних задач для студентів, відвідуючих відділення настільного тенісу, пропонуються зразкові план-конспекти:
План-конспект № 1
Завдання заняття:
1. Вдосконалення вивчених елементів техніки.
2. Учбово-тренувальна гра.
І - Підготовча частина — 20−25 хвилин
Шикування, перекличка, техніка безпеки на заняттях, повідомлення завдань заняття. Перебудова строю. Загально-розвиваючі вправи (ЗРВ) в русі. ЗРВ на місці. Перебудова строю.
ІІ - Основна частина — 50−60 хвилин
1. Імітація удару «зрізка «зліва — 2−5 хв.
2. Виконання удару «зрізка» зліва з центру по прямій та у лівий кут — 6−7 хв.
3. Виконання удару «зрізка» зліва з центру по прямій та у правий кут — 3−5 хв.
4. Виконання удару «зрізка «зліва з центру у трьох напрямках (правий кут, лівий кут та центр) — 5−6 хв.
5. Виконання удару «зрізка» зліва з лівого кута по діагоналі - 4−7 хв.
6. Виконання удару «зрізка» зліва по діагоналі
— 6−7 хв.
7. Виконання подачі з нижнім обертанням м’яча з центра в різних напрямках з попаданням в мішень (коло діаметром 30см) — 5−8 хв.
8. Учбова гра — 15 хв.
9. Вправи на відновлення дихання — 1−3 хв.
ІІІ - Заключна частина — 10−15 хвилин
Побудова строю. Вправи на відновлення дихання та розслаблення. Перебудова строю. Підбиття підсумків заняття. Домашнє завдання. План-конспект № 2 Завдання заняття:
1. Стійки та пересування.
2. Ознайомлення з технікою виконання удару «накат» справа.
3. Вдосконалення виконання удару «зрізка»
зліва.
4. Ознайомлення з технікою виконання подачі «маятник» тильною стороною ракетки.
5. Правила гри.
6. Учбово-тренувальна гра.
І - Підготовча частина — 20−25 хвилин Шикування, перекличка, техніка безпеки на заняттях, повідомлення завдань заняття. Перебудова строю. ЗРВ в русі. ЗРВ на місці. Перебудова строю.
ІІ - Основна частина — 50−60 хвилин
1. Стійки та пересування — 2−5 хв.
2. Імітація виконання удару «накат» справа. Імітація виконання подачі «маятником» тильною стороною ракетки — 6−7 хв.
3. Виконання удару «накат» справа з центру по прямій — 3−5 хв.
4. Виконання удару «накат» справа з правого кута по прямій — 5−6 хв.
5. Виконання удару «зрізка» зліва з лівого кута у трьох напрямках (правий кут, лівий кут та центр) — 4−7 хв.
6. Виконання удару «зрізка» зліва з центру у двох напрямках (правий та лівий кути) — 6−7 хв.
7. Виконання подачі «маятник» тильною сто-
роною ракетки з центру по прямій — 5−8 хв.
8. Учбова гра — 15 хв.
9. Вправи на відновлення дихання — 1−3 хв.
ІІІ - Заключна частина — 10−15 хвилин
Побудова строю. Вправи на відновлення дихання та розслаблення. Перебудова строю. Підбиття підсумків заняття. Домашнє завдання.
Висновки.
Представлені плани-конспекти проведення учбово-тренувальних занять по настільному тенісу можна використовувати як рекреаційні заняття, які сприяють відновленню фізичної і розумової працездатності студентів вищих навчальних закладів не-спортивної спрямованості.
Існує необхідність подальшої розробки вправ для учбово-тренувальних занять з настільного тенісу з метою покращення розумової та фізичної працездатності студентів.
Література
1. Амелин А. Н., Пашинин В. А. Настольный теннис / Издание 2-е доп. — М.: Физкультура и спорт, 1985. — 112 с.
2. Амосов Н. М., Бендет Я. А. Физическая активность и сердце. — 3-е изд., перераб. и доп. — К.: Здоровья, 1989. — 214 с.
3. Арещенко А. И. Влияние регулярных занятий спортом на успеваемость студентов // Социально-педагогические и организационные проблемы массовых форм физической культуры и спорта. — Алма-Ата, 1983. — С. 49−51.
4. Иванов В. С., Коллегорский В. В. Теннис на столе. Изд. 2е, испр. и доп. — М.: Физкультура и спорт, 1963. — 148 с.
5. Каплина Э. С. и др. Заинтересованность студентов в оптимизации учебного процесса // Всеукраїнська ІІ-а науково-практична конф. Роль фізичної культури в здоровому способі життя. — Львів, 1994. — Ч.1. — С. 19−20.
6. Ковальчук Н. М. Підвищення розумової працездатності студентів за допомогою фізичних вправ спрямованого впливу // Міжнародна науково-практична конф. Фізична культура, спорт та здоров’я. — Вінниця, 1994. — Ч.1. — С. 43−47.
7. Серова Л. К., Скачков Н. Г. Умей владеть ракеткой. — Л.: Лениздат, 1989. — 76 с.
8. Ушаков Г А., Черных А. Т. Исследование влияния взаимосвязи физической культуры и утомляемости на состояние здоровья студентов в течение рабочего дня // Вуз. Здоровье. Интеллект: биоинформационные оздоровительные технологии: Материалы І Междунар. научно-практ. конф. — Волгоград, 2001. — С. 169−171.
Надійшла до редакції 19. 01. 2007р.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОВС УКРАЇНИ ДО ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ
Бабенко В. Г Академія управління МВС
Анотація. Підвищення вимог всебічної підготовленості персоналу диктується інноваційним розвитком усіх сфер виробництва й суспільного життя. Воно ставить завдання щодо реалізації гармонійного професійно-фізичного вдосконалення людини в різних галузях сучасної діяльності.
Ключові слова: персонал, гармонійний розвиток, професійно-фізичне вдосконалення.
Аннотация. Бабенко В. Г. Психолого-педагогические основы формирования физической подготовленности персонала ОВД Украины к экстремальным ситуациям. Повышение требований всесторонней подготовленно-
сти персонала диктуется инновационным развитием всех сфер производства и общественной жизни. Оно ставит задание относительно реализации гармоничного профессионально-физического совершенствования человека в разных отраслях современной деятельности.
Ключевые слова: персонал, гармоническое развитие, профессионально-физическое совершенствование. Annotation. Babenko V.G. Psychologic pedagogical bases of shaping physical readiness of the personnel law-enforcement bodies of Ukraine to extreme situations. The rise of requirements of comprehensive preparedness of personnel is dictated by innovative development of all spheres production and public life. It puts the task in relation to realization of harmonious professional-physical perfection of man in different industries of modern activity. Keywords: personnel, harmonic development, professional-physical perfection.
Вступ.
Актуальною проблемою сучасної системи професійного навчання персоналу практичних органів і підрозділів внутрішніх справ України (далі ОВС) є недостатність належної психофізичної підготовки. Проблема збереження стійкого бажання та інтересу до постійного вдосконалення й самовдосконалення протягом тривалого часу особливо чітко стала проявлятися останніми роками у зв’язку з різко зростаючими навантаженнями оперативно-службової діяльності.
Особистий інтелект, індивідуальна майстерність чи власний професіоналізм, техніка, тактика дій та колективізм — це невід'ємні й складові частини особистості сучасного працівника міліції. Атлетизм, витривалість, практичне вміння застосовувати табельну вогнепальну зброю, спеціальні засоби, заходи фізичного впливу у поєднанні з дотриманням службової етики, дисципліни й законності допомагають і сприяють підвищенню рівня гуманізації персоналу ОВС, вдосконаленню їх професіоналізму та формуванню впевненості у власних діях [2]. На жаль, ці проблеми залишаються ще «мало-доторканими» вітчизняними відомчими науковцями й становлять надзвичайно цікаву і, вкрай необхідну, для ОВС ділянку роботи.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження — вдосконалення системи психофізичної підготовки персоналу ОВС.
Результати дослідження.
Загальне криміногенне напруження в державі, агресивне поводження певних категорій громадян відносно працівників міліції, вплив на міліцейську спільноту інших кризово-негативних факторів порушили природний баланс сил і негативно вплинули на стан загальної психофізичної підготовленості працівників практичних ОВС. У праці [5] зазначено, що «нерідко в гострих конфліктних ситуаціях при явній агресивності правопорушників або використанні ними зброї працівники міліції нерідко проявляють нерішучість, розгубленість, не можуть прийняти правильного рішення, внаслідок чого гинуть або отримують поранення» [5, с. 3]. Там же було зазначено й причини: неправильна оцінка обстановки, у якій опинився працівник міліції, психологічна

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой