Особенности физической подготовленности юношей первого курса

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНАКІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ
Кулик І.Г.
Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського
Анотація. У роботі викладено результати досліджень фізичної підготовленості юнаків першого курсу. Виявлено ті показники фізичної підготовленості які потребують корекції засобами фізичного виховання Рівень фізичної підготовленості юнаків-першокурсників, виходячи із індивідуальних показників фізичного розвитку, оцінюється як середній. Найслабшою ланкою фізичної підготовленості є сила. Низьке значення силового індексу призводить до зниження сумарного показника рівня фізичного здоров’я. Швидка сила та витривалість знижують загальний показник фізичної підготовленості Ключові слова: юнаки, фізична підготовленість, оцінка, індекс.
Аннотация. Кулик И. Г. Особенности физической подготовленностиюношей первого курса. В работе изложены результаты исследований физической подготовленностиюношей первого курса. Обнаружены те показатели физической подготовленности, которые нуждаются в коррекции средствами физического воспитания. Уровень физической подготовленностиюношей-первокурсников исходя из индивидуальных показателей физического развития, оценивается как средний. Слабым звеном физической подготовленности является сила. Низкое значение силового индекса приводит к снижению суммарного показателя уровня физического здоровья. Быстрая сила и выносливость снижают общий показатель физической подготовленности.
Ключевые слова: юноши, физическая подготовленность, оценка, индекс.
Annotation. Kulyk I.G. Features of physical preparedness of freshmen of youths of the first course. The
results of researches of physical preparedness of youths of the first course are in-process expounded. Those places are discovered in physical preparedness, which need correction by facilities of physical education. The level of physical readiness of young men — first-year students, proceeding from individual parameters of physical development, estimates as average. A weak link of physical readiness is force. Low value of a force index results in decrease of a total parameter of a level of physical health. Fast force and persistence reduce a general parameter of physical readiness.
Keywords: youths, physical preparedness, estimation, index.
Вступ.
Фізична підготовленість (ФП) студентів- це сучасна актуальна проблема.
Якщо проаналізувати тематику дисертаційних робіт за напрямком 24. 00. 02 — Фізична культура фізичне виховання різних груп населення, то «левова частка» припадає на удосконаленняпроцесу фізичного виховання у навчальних закладах. Авторами пропонуються цікаві методики, оцінки [5,10], способи організації груп [В], способи вирішення проблем диференціації навантажень [2]. Але, щоб використати хоч один із названих прийомів, необхідно точно знати вихідний рівень ФП, належну норму фізичної підготовленості (як орієнтир), особливості ФП конкретної групи тощо.
На необхідність визначення вихідного рівня ФП і виховання «відстаючих» рухливих якостей у різний час вказували Ф. Л. Доленко, В. В. Пепенченко, Л. В. Волков та ін. [3]. З цієї позиції ми вважаємо наші дослідження актуальними та своєчасними.
Усі використані нами літературні джерела вказують, що фізична підготовленість — це рівень розвитку рухових якостей індивіда, але сучасні автори [1,6,5,9] додають, що фізична підготовленість до того ж є результатом фізичної активності людини, це інтегральний показник, оскільки при виконанні фізичних вправ у взаємодію вступають практично усі органи і системи організму. Підбираючи спеціальні вправи-тести, можна визначити рівень функціонування окремих систем організму, від яких залежить результат у тестовому випробуванні [6].
Сучасні автори для оцінки фізичної підготовленості студентської молоді пропонують використовувати комплексну оцінку [7,5,2,10]. Методики цих вчених базуються на урахуванні індивідуальних показників фізичного розвитку та функціонального стану.
Існують і інші способи тестування та оцінки фізичної підготовленості - батарея тестів для студентськоїта призовної молоді із Державних тестів та нормативів фізичної підготовленості населення України [4].
Для оцінки отриманих у тестах результатів можна використовувати
• індекси-
• центилі-
• моделі-
• середньостатистичні показники для конкретної вікової групи
Кожен із цих методів знайшов своє застосування на практиці. Але найчастіше у практичній діяльності викладачі та вчителі використовуютьсередньостатистичні показники та норми для відповідної статево-вікової групи.
Однак, ми поділяємо думку тих вчених, які, вважають, що нормою ФП є не висока середньостатистична, а та, що забезпечує високий рівень здоров’я.
Робота виконана за планом НДР Кременчуцького державного політехнічного університету
Формулювання цілей роботи
Метою нашої роботи було вивчення особливостей ФП юнаків, які щойно вступили до ВНЗ політехнічного профілю.
Задачі роботи:
• оцінити рівень ФП юнаків-першокурсникіц
• скласти профіль ФП першокурсника
• виявити найслабші та найсильніші місця у ФП.
Методи дослідження:
• аналіз літературних джерел-
• батарея тестів для тестування ФП юнаків-
• антропометричні вимірювання-
• методика оцінки ФП юнаків за Т. Ю. Круцевич (2005) —
• методи математичної статистики
Результати дослідження та їх обговорення.
У дослідженнях прийняли участь юнаки-першокурсники які відносяться до основної медичної групи у кількості 17 чоловік. Дослідження проводилось на початку навчального року. Для тестування рухових здібностей ми використали випробування запропоновані Державними тестами.
Нам відомо, що Державні тести достатньо гостро розкритиковані у сучасній літературі, але ж на заміну їм не запропоновано якогось іншого способу, який би враховував усі побажання та вимоги і давав змогу визначати слабкі місця у ФП, орієнтувати на виконання індивідуальних норм ФП, які забезпечували б високий рівень фізичного здоров’я тощо.
За результатами тестування ми провели оцінку отриманих показників, використавши не метод середньостатистичних показників, а метод індексів, запропонований Т. Ю. Круцевич [5]. Позитивною особливістю методу є урахування індивідуальних показників фізичного розвитку (ваги, маси тіла). Рівень ФП оцінювали, виходячи із п’яти показників: силового, швидкісно-силового, життєвого індексів, індексу витривалості та проби Мартіне-Кушелевського (відновлення ЧСС після дозованого навантаження).
Таблиця 1
Оцінка індексів фізичної підготовленості юнаків (п=17)
Індекс Оцінка, балів Рівень
Індекс витривалості 1,3 н/середнього
Відновлення дихання 1 н/середнього
Силовий індекс 0 низький
Швидкісно-силовий індекс 1,8 високий
Швидкісний індекс 2,7 н/середнього
Сумарний індекс ФП 6,8 н/середнього
За результатами досліджень у одній академічній групі (п=17), куди увійшли лише юнаки основної медичної групи, можна стверджувати що уся досліджувана маса юнаків сконцентрувалася на рівні: середнього (8 чоловік — 47%) та нижчого за середній (9 чоловік — 53%) показників.
Таблиця 2
_______________________Розподіл юнаків за рівнями фізичної підготовленості (п=17)
РФП Кількість чоловік %
Високий 0 0
Вищий за середній 0 0
Середній 8 47,1
Нижчий за середній 9 52,9
Низький 0 0
У сього 17 100
Загальний бал фізичної підготовленості юнаків складає за методикою Т. Ю. Круцевич 6,8 бала і знаходиться на межі середнього та нижчого за середній РФП.
Найслабшими місцями у ФП згідно проведених досліджень (рис. 1) можна вважати силову підготовку (СІ=0 балів) та відновлення дихання (1 бал), індекс витривалості, швидкісно-силовий та швидкісний індекси (відповідно — 1,3- 1,8 та 2,7 бала) знаходяться в межах нижчого за середній рівня ФП.
Рис. 1. Профіль фізичної підготовленості юнака-першокурсника
Середній бал жодного із досліджуваних показників не сягнув відмітки «вищого за середній» та «високого) рівня. Однак високий індивідуальний рівень розвитку швидкісно-силових та швидкісних здібностей продемонстрували відповідно один (5,9%) та два юнаки (11,8%), вищий за середній рівень зафіксовано у показниках індексу витривалості, швидкісно-силового індексу (по 11,8%), відновленні ЧСС (5,9%) та найбільше — у швидкісному індексі (47,1%).
Викликає занепокоєння той факт, що усі 17 юнаків продемонстрували низький рівень розвитку сили, тому середній показник силового індексу склав 0 балів. На нашу думку покращення цього показника приведе до покращення загальної оцінки фізичного здоров’я.
Найкраще у юнаків розвинуті швидкісні здібності, де не зафіксовано жодного випадку низького та нижчого за середній рівня розвитку.
Висновки.
Таким чином, завершивши дослідження, ми дійшли наступних висновків:
1. Рівень фізичної підготовленості слід підтримувати на такому нормативному рівні, який являє собою необхідну умову для високого рівня здоров’я і може розглядатися як соціальний [6]. У той же час навчальні нормативи (середньостатистичні) — це не завжди ті, які відповідають хорошому рівню здоров’я та фізичної працездатності.
2. Рівень фізичної підготовленості юнаків-першокурсників, виходячи із індивідуальних показників фізичного розвитку, оцінюється як середній.
3. Найслабшою (або „відстаючою“) ланкою ФП є сила, а низьке значення силового індексу, у свою чергу, призводить до зниження сумарного показника рівня фізичного здоров’я. Загальний показник ФП знижують також швидка сила та витривалість.
4. Юнаки мають нижчі за середні показники відновлення ЧСС після дозованого навантаження, що свідчить про неекономний режим роботи серцево-судинної системи.
5. Фізична підготовленість юнаків-першокурсників не є гармонійною і потребує корекції засобами фізичного виховання
Подальші дослідження планується спрямувати на пошук ефективного співвідношення засобів фізичного виховання для корекції ФП і паралельного вирішення оздоровчих завдань фізичного виховання.
Література
1. БулатоваМ., Литвин О. Здоров’я і фізична підготовленість населення України // ТМФВ.- 2004.- С. 3 — 8.
2. Глазирін І.Д. Основи диференційованого фізичного виховання — Черкаси: „Відлуння-Плюс“. — 2003. -С. 182.
3. Головченко Г. Т., Бондаренко Т. В. Формирование личности специалиста средствами физического воспитания. — Харьков: ИВМО „ХК“, 2001. — 153 с.
4. Державні тести та нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України // за редакцією М.Д. Зубалія. — 2-е видання, перероблене і доповнене. — Київ, 1997. — С. 36.
5. Круцевич Т. Ю., Воробьев М. И. Контроль в физическом воспитании детей, подростков и юношей. -Киев: НУФВСУ, 2005. — 195 с.
6. Круцевич Т. Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе ФВ, Киев: „Олимпийская литература“, 1999. — С. 230.
7. Ланда Б. Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической подготовленности. -Москва: Советский спорт. — 2004. — с. 185.
8. Лошицька Т.І. Способи формування груп для занять фізичними вправами з урахуванням рівня здоров’я студентів // Матеріали Всеукраїнської наук-практ. конференції, фіз. виховання і спорт у сучасних умова^'. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — С. 96.
9. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Київ: & quot-Олімпійська література», 1996. — 579 с.
10. Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів — К.: Олімпійська література, 1998. — 429 с.
Поступила в редакцию 25. 12. 2007 г.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой