Формирование готовности студентов к самообучению на иностранном языке во втузе

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Физическая культура и спорт


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
УДК 378. 147
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТ1 СТУДЕНТ1В ДО САМОНАВЧАННЯ 3 IH03EMH0I МОВИ У втнз
I. В. TipeHKO, ст. викл., Харк1вський нацюнальний автомобшьно-дорожнш ушверситет
Анотац1я. Проанал1зовано шляхи ефективно! оргатзацИ самостийно! роботи cmydenmie з ви-ечення тоземно! моей в позааудиторний час. Висвтлено роль самостийно! роботи з тоземно! моей як засобу засвоення знанъ, оволод! ння умгннями та навичками.
Ключов1 слова: самостийна робота, кредитно-модулъна система, тзнавальна Ыялъмстъ, на-еички.
ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К САМООБУЧЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ВО ВТУЗЕ
И. В. Гиренко, ст. преп., Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
Аннотация. Проанализированы пути эффективной организации самостоятельной работы студентов по изучению иностранного языка во внеаудиторное время. Подчеркивается роль самостоятельной работы по иностранному языку как способа усвоения знаний, овладения навыками и умениями.
Ключевые слова: самостоятельная работа, кредитно-модульная система, познавательная деятельность, навыки.
FORMATION OF STUDENTS'- READINESS TO FOREIGN LANGUAGE SELFEDUCATION IN TECHNICAL UNIVERSITIES
I. Girenko, Asst. Prof., Kharkiv National Automobile and Highway University
Abstract. The ways of efficient organization of students'- independent work at a foreign language learning have been considered in the article. It is emphasized that the students'- independent work helps to acquire knowledge, develop skills and abilities and achieve practical knowledge of a foreign language.
Key words: after-class activities- credit and module system, cognitive activity, skills.
Вступ
Сучасний громадський запит потребуе вихо-вання самостшних, шщативних i вщповща-льних члешв суспшьства, здатних ефективно взаемод1яти тд час виконання громадських, виробничих та економ1чних завдань. Вико-
нання цих завдань потребуе ютотного поси-лення самостшно! i продуктивно! д1яльносп студенпв, розвитку i'-xHix особистюних якос-тей i творчих зд1бностей, умшь самостшно здобувати HOBi знания та розв'-язувати про-блеми, ор1ентуючись у житп суспшьства [1]. Значш змши в ocBiTi та умовах пращ викли-
кають велику потребу у навчанш протягом усього життя, отже висувають на перший план здатшсть 1 вмшня людини до самоосв1-ти, самостшно! навчально! й шзнавально! д1яльносп.
Роль самостшно! роботи в наш час настшьки значна, що ця проблема вимагае щоразу но-вих шдход1 В та розв'-язань, створення нових навчально-методичних матер! ашв, особливо коли це стосуеться вивчання шоземно! мови, яке, як вщомо, вимагае значно! частки самос-тшностг, А в умовах штеграцп Украши до св1тового осв1тнього товариства необхщшсть знания кожним спещалютом шоземно! мови зростае. Роль самостшно! роботи зростае в умовах кредитно-модульно! системи, яка пе-редбачае вщведення достатньо! кшькосп ма-тер1алу на самостшне опрацювання з наступ-ним його контролем. У Положены про кредитно-модульну систему оргашзацп на-вчального процесу шдкреслюеться посилення рол1 самостшно! роботи студенпв тд час на-вчання [1].
Анал1з публжацш
Питания планування, оргашзацп, управлшня та контролю самостшно! роботи (самостшно! навчально! д1яльност1, самоосв1ти, автоном-носп навчання тощо) викликае штерес у на-уковщв з точки зору психолопчного анатзу процесу навчання студента. Саме в самостш-н1й робот1 як основному засоб1 оволод1ння навчальним матер1алом у час, вшьний в1д обов'-язкових занять, найяскравше проявля-ються так1 особистюш якост1 студента, як мотивован1сть, цшеспрямовашсть, самоорга-н1зован1сть, самосв1дом1сть, самост1йн1сть, особиста вщповщальшсть, самоконтроль, са-модисципл1на тощо. М. Дьяченко, Л. Кан-дибович, Е. 1ващик, В. Нечаев, О. Пометун, О. Савченко, Л. Рувинський, Т. Шамова та? нш1 наголошують на тому, що самоосв1та -це самостшна навчальна д1яльн1сть, яка керу-еться та спрямовуеться мотиващею. Опану-вання ?ноземно! мови мотивуеться зовн1шн1-ми факторами. Але ефектившсть самоосв1ти залежить в1д формування внутршньо! моти-вац1! [3]. Важливо сформувати у студент1 В вм1ння самомотивац1! свое! д1яльност1, тобто зац1кавитися, переконати себе в необхщносп виконувати И, побачити важлив1сть ц1е! д1я-льност1 та И результат1 В для себе. Таким чином, самоосв1та набувае особистюного харак-
теру. Здобутий у процес1 навчання результат являе собою нове знания, новий зас1б д1! [2]. Проте особливост1 орган1зац1! вивчення шо-земних мов у позанавчальний час вивчеш недостатньо.
Мета 1 постановка завдання
Мета статт1 — розглянути основн1 складов! самост1йно! роботи студенев у позааудитор-ний час як обов'-язкового виду 1хньо! навчально! д! яльност!, досл! дити !! м! сце у навчан-н! !ноземно! мови у техшчному ВНЗ.
Основн1 шляхи формування готовносл студент1 В до самонавчання з шоземноТ мови
Ефективне навчання не можливе без систематичного використання метод! в здобуття, опрацювання та упорядкування знань. Така робота буде вагомою ! пл! дною, якщо знач-ною м! рою зд! йснюватиметься самост! йно, якщо людина буде докладати максимум сво! х зусиль, ум! нь ! навичок для досягнення сут-тевих результат! в. Коли фах! вець навчиться самост! йно розбиратися у проблемах, за-вданнях, питаниях тощо, тшьки тод! в! н мо-же бути достатньо впевненим у сво! х пере-конаннях ! з! знаниям справи в! дстоювати !х. Розвиток самост! йност! студенпв, !хньо! здат-ност! до самонавчання, до шзнавально! само-ст!йност! стае в наш час дуже важливим за-вданням навчання. Р! зке збшьшення обсягу! нформац! в ус! х галузях знань, прискорення темп! в ут! лення досягнень науки ! техн! ки в нацюнальну економ! ку вимагають в! д сучас-ного спец! ал!ста систематичного оновлення профес! йних знань. У зв'-язку з цим виникае нагальна потреба у формуванн! у студенев здатност! до самост! йно! роботи (самостшно! д! яльносп) та п! знавально! самостшносп як риси особистост! Т! льки самостшна робота, самоосв! та, самовдосконалення, самост! йна д! яльшсть протягом усього життя можуть зробити людину справжн! м профес! оналом, знавцем свое! справи, зробити !! справд! не-обх!дною для сусп! льства.
Для того щоб отримати максимальну в! ддачу вщ самост! йно! роботи, необх! дно правильно визначити ц! л!, зм! ст, методи та форми орга-н!зац! процесу навчання, тобто потр! бно ке-рувати своею шзнавальною д! яльн!стю. Зда-тн!сть студент! в самооргашзовуватись вказуе на наявн! сть самоконтролю, який повинен
мати мюце не тшьки теля заюнчення, а та-кож 1 шд час процесу вс1е! д1яльносп. Критична ощнка результата свое! д1яльносп тд-вищуе творчий потенщал студента, розвивае анал1тичне мислення та самостшшсть у про-цес1 накоиичення знань. Поняття самостшно! роботи можна трактувати як складний шзна-вальний ироцес, систему внутршшх 1 зовш-шшх дш, зумовлених едшетю мотив1 В 1 щ-лей, сирямований на сприйняття 1 творче засвоення знань [5]. Результатившсть процесу навчання значною м1рою залежить вщ за-кршлення досягнень аудиторно! роботи. Студента повинш добре зрозум1ти особливосп систематично!, коштко! 1 трудомютко! самостшно! роботи над шоземною мовою, уевщо-мити необхвдшеть сприйняття мовних факпв шд час збшьшення теоретичних 1 практичних труднощ1 В та обсяпв матер1алу, що вивча-еться.
Самостшна робота студенпв з шоземно! мо-ви визначаеться як форма чи зас1б навчально! д1яльносп, за допомогою яко! засвоюють знания, оволод1вають умшнями та навичками, до-сягають практичного володшня мовою, що дозволяе використовувати !! в повсякденно-му епшкуванш, професшно спрямованш ко-мушкацп, а також у науковш робот^ тобто процес самостшного оволодшня шоземною мовою е процесом шзнання, причому здше-нюеться вш планом1рно, систематично, сприяе розвитку лопчного мислення та акти-в1зацп розумово! д1яльносп студенпв [3]. Мета самостшно! роботи е складовою части-ною практичних цшей навчання шоземно! мови у ВНЗ — удосконалення рашше набутих знань, умшь та навичок, щоб спещалют м1г вивчати в ход1 свое! професшно! роботи джерела шоземною мовою, вести пошук ш-формацп в заруб1жнш л1тератур1, лопчно осмислювати знайдену шформащю, користу-ватися р1зними видами читання, спшкуватися на побутов1, професшш, дшов1, культуроло-пчш теми.
Проте не завжди студенти виявляються гото-вими працювати самостшно. Багато з них визнають, що не вистачае вмшня правильно оргашзовувати самостшну роботи, деяю студенти не вм1ють правильно розподшяти вшь-ний час [2]. Тому основна роль у формуванш вмшь працювати самостшно належить ви-кладачу, який демонструе прийоми самостшно! роботи на аудиторних заняттях та ор-гашзовуе самостшну д1яльшсть студенпв. При цьому у викладач1 В виникають певш
проблеми, серед яких — труднощ1 визначення вщповщних методичних прийом1 В, вибору адекватних форм самостшно! роботи, управ-лшня самостшною роботою. Оргашзащя самостшно! роботи буде правильною тшьки з урахуванням потреби студенпв в оволодшш шоземною мовою та за умови правильно! постановки завдання, виконання яких потребуе певних зусиль. Завдання викладача — до-помогти студенту стати суб'-ектом самостш-но! навчально! д1яльност1, тобто самому визначати цш, обирати засоби навчання, ко-регувати, ощнювати, нести вщповщальшеть за сво! дп I результат. У цьому викладачу допоможе особистюно-д1яльшсний шдхщ, який вбачае в центр! навчання студента як суб'-екта д1яльносп [2]. Тому цшь занять та способи !! досягнення мають визначатися з по-зицш самого студента, з урахуванням його ш-терес1 В, потреб, ?ндивщуальних особливостей.
Готовшсть до самостшного навчання мае декшька взаемозалежних та взаемопов'-яза-них компонента: психолопчний компонент (мотиващя, ставлення до ще! д1яльносп, ш-телектуальш можливосп та зд1бност1, вольо-вий потенщал, саморегулящя) — комушкатив-ний компонент (комушкативна компетенщя) — методолопчний компонент (засвоення мето-д1 В та прийом1 В самостшно! д1яльност1, вмш-ня ор1ентуватися в цш д1яльност1, знания особливостей !! виконання).
Залежно вщ формування кожного з компонента готовност1 розр1зняють три !! ступеш:
1) готовшсть до кошювально! д1яльносп (перевага зовшшньо! мотивацп, низький р1вень саморегуляцп, форма засвоення д1й — насл1-дування, осмислене коп1ювання дш викладача, виконання вправ шд його кер1вництвом) —
2) готовн1сть до вщтворювано! д1яльност1 (перевага зовшшньо! мотивацп, середн1й р1вень саморегуляц1!, самостшне в1дтворення студентом прийому, засвоеного сум1сно з ви-кладачем, використання засвоеного прийому в аналог1чних умовах д1яльност1) —
3) готовн1сть до самостшно! д1яльност1 (перевага внутр1шньо! мотивацп, високий р1вень саморегуляц1!, самост1йне виконання р1зних вправ, використання прийом1 В у нових, але не в аналопчних умовах д1яльност1) [3].
Викладач мае визначити р1вень готовност1 кожного студента до самостшного навчання. Для цього проводить р1зн1 психолог1чн1 тести, анкета, бесщи, спостереження, вивчення
продукта д1яльносп студенев тощо. Процес формування готовносп до самонавчання пе-редбачае:
1) спещальну оргашзащю навчального процесу-
2) оргашзащю самостшно! роботи як самостшно! шзнавально! д1яльностг
Основою формування готовност! студента до самостшно! роботи е оргашзована д1яль-шсть викладача на аудиторних заняттях та його керування самостшною роботою, яке поступово стае все бшьш гнучким та опосе-редкованим.
Правильно оргашзована самостшна робота, на думку Е. 1ващик [3], дозволяе передбачити кшцев1 результати навчання шоземно! мови.
Висновки
Формування фах1вця нового типу не можли-ве без цшеспрямовано! оргашзацп його самостшно! роботи, яка е обов'-язковим видом навчально! д1яльност1 шд час навчання у ВНЗ. Готовшсть до самонавчання з? ноземно! мови дозволяе студентам шдтримувати 1 роз-вивати систему свое! безперервно! мовно!
осв1ти, удосконалювати власний мовний р1-вень. Самостшна робота протягом усього життя може зробити людину справжн1м про-фесюналом 1 знавцем свое! справи.
Л1тература
1. Дьяченко М. И. Психология высшей шко-
лы / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. -Минск: Изд-во БГУ им. Ленина, 2004. -384 с.
2. Иващик Е. Самостоятельная внеаудиторная
учебная работа студентов как средство совершенствования учебно-воспитательного процесса по иностранным языкам в вузе / Е. Иващик // Формирование коммуникативной иноязычной компетенции: сб. науч. тр. Моск. гос. линг. ун-та. — 2005. — Вып. 42. — С. 32−42.
3. Нечаев В. Я. Социология образования /
В. Я. Нечаев. — М.: Наука, 2005. — 56 с.
Рецензент: С. М. Воронова, доцент, ХНАДУ. Стаття надшшла до редакцп 22 с1чня 2014 р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой