Особенности формирования профессиональных навыков у студентов по предмету: „физическая реабилитация в акушерстве и гинекологии" согласно модульно-рейтинговой системы обучения

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Народное образование. Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ОСОБИСТОСТІ ФОРМУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК У СТУДЕНТІВ З ПРЕДМЕТУ «ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В АКУШЕРСТВІ І ГІНЕКОЛОГІЇ» ЗГІДНО ВИМОГ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ Мітюков В.О., Галалу С.І. *, Свірідова В.В. *, Данькіна І.А. *, Джеломанова С. О. *, Сімарова А.В. Горлівська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» *Донецький державний медичний університет ім. М. Горького
Анотація. В статті розглядаються особистості організаційно-методичних питань формулювання знань та професійних навичок у студентів університету з вивчення предмету: «Фізична реабілітація в акушерстві і гінекології». За допомогою тестових ситуаційних акушерських завдань, згідно вимог модульно-рейтингової системи навчання, показано, що тестові ситуаційні завдання значно стимулюють студентів до навчання, дозволяють отримати глибокі знання методів сучасної фізичної реабілітації, які застосовуються у вагітних, роділль, породілль та гінекологічних хворих. Знання-вміння фахівців з реабілітації допомагають жінкам скорішому одужанню і поверненню їх до повсякденного життя, виховання новонародженого та дитини і поверненню якості свого життя.
Ключові слова: фізична реабілітація, акушерство, гінекологія, тест, студент, фізичне виховання, модуль, рейтинг, система, навчання.
Аннотация. Мітюков В. А., Галалу С. И., Свиридова В. В., Данькина И. А., Джеломанова С. А., Сімарова А. В. Особенности формирования профессиональных навыков у студентов по предмету: «Физическая реабилитация в акушерстве и гинекологии» согласно модульно-рейтинговой системы обучения. В статье рассматриваются особенности организационно-методических вопросов формирования знаний и профессиональных навыков у студентов университета при изучении предмета «Физическая реабилитация в акушерстве и гинекологии». С помощью тестовых ситуационных акушерских задач, согласно требованиям модульно-рейтинговой системы обучения, показано что тестовые ситуационные задачи при изучении предмета значительно стимулируют студентов к самостоятельному обучению, позволяют получить глубокие знания методов современной физической реабилитации, которые проводятся с беременными, роженицами, родильницами и гинекологическими больными. Знания-умения специалистов реабилитологов способствуют быстрейшему оздоровлению женщин и возвращению их к повседневной жизни, выхаживанию новорожденного, воспитанию ребенка и возвращению женщине утраченного качества жизни.
Ключевые слова: физическая реабилитация, акушерство, гинекология, тест, студент, физическое воспитание, модуль, рейтинг, система, обучения.
Annotation. Mitjukov V.A., Galalu S.I., Sviridova V.V., Dankina I.A., Dzhelomanova S.A., Simarova A.V. Features of formation of professional skills of the students from a subject: «Physical rehabilitation in obstetrics and gynecology» according to the modular-rating system of training. In the article is considered the features of organizationally — methodical questions of formation of knowledge and professional skills of the students of university at studying a subject: «Physical rehabilitation in obstetrics and gynecology». With the help of the situational obstetrics task tests, according to requirements of modular-rating system of training, it is shown, that situational task tests at studying a subject considerably stimulate students
to independent training, allow to receive a deep knowledge of methods of modern physical rehabilitation which are carried out with pregnant, women in childbirth and gynecologic patients. Knowledge and skills of rehabilitation experts promote the fastest improvement of women and their returning to daily life, nursing newborn, bringing up the child and returning to the woman the lost quality of life. Key words: physical rehabilitation, obstetrics, gynecology, test, students, physical training, module, rating, system, training.
Вступ.
Особлива актуальність кредитно-модульно-рейтингової системи навчання у вищої школі зараз полягає, на наш погляд, у суттєвому поглибленні і модернізуванні професійних знань і економічному мисленні студентів у сучасному суспільстві, наданні можливості молодим людям усвідомити реалії цивілізованих відношень Європейських держав у ХХІ столітті [7,8]. Найважливішою проблемою вищої освіти, згідно вимог модульно-рейтингової системи навчання, сьогодні є підвищення якості знань лікарів акушерів-гінекологів і підготовки фахівців-реабілі-тологів [1, 2]. Важливе значення це має при підготовки спеціалістів-реабілітологів в умовах Горлівсь-кої філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (кафедра фізичної реабілітації), де студентами-реабілітологами на V курсі вивчається предмет «Фізична реабілітація в акушерстві і гінекології». Додатково до методичних вказівок з предмету «Фізична реабілітація в акушерстві і гінекології», розроблених як на кафедрі фізичної реабілітації, так і на кафедрі акушерства і гінекології Донецького державного медичного університету, ми пропонуємо набір тестових ситуаційних завдань при вивченні цієї дисципліни згідно вимог модульно-рейтингової системи навчання. Тестова ситуація — це модель реальної акушерсько-гінекологічної ситуації, в рамках якої передбачається досягнення студентом професійних цілей навчання.
Ситуаційний тест цих завдань — є цілеспрямований набір тестових завдань, які дозволяють проконтролювати знання-вміння студентів, вирішувати передбаченні тестові ситуації в завданні з фізичної реабілітації в акушерстві і гінекології.
Робота виконана за планом НДР Донецького державного медичного університету ім. М. Горького.
Формулювання цілей роботи.
Як відомо, подальше вдосконалення підготовки лікарів акушерів-гінекологів і спеціалістів-реабілітологів та забезпечення їх конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки потребує зараз впровадження більш активних самостійних методів та засобів навчання студентів, з метою необхідності підвищення їх самостійної роботи та здобуття високого рейтингу своєї освіти. Саме в цих умовах керована аудиторна та самостійна праця студента має бути більш професійною та продуктивною [4, 7]. Значення тестових ситуаційних завдань з акушерства і гінекології має мету ще більш підвищити роль модульно-рейтингової системи навчання
на цих кафедрах. Це, на наш погляд, посилює частку самостійної праці студента-випускника. Поряд із засвоєнням базових знань перед сучасною освітою все більше постає завдання навчити студента самостійно оволодіти новими клінічними мисленнями, знаннями-вміннями з предмету та сучасною інформацією- навчити їх виробити потребу в самостійному навчанні впродовж всього життя- бути людиною, для якої самостійне отримання знань стає сутнісною рисою способу його життя.
В сучасних умовах зараз суттєво актуалізується ще одна функція навчального процесу — навчити лікаря акушера-гінеколога та фахівця-реабіл-ітолога використовувати отримані знання-вміння у своїй практичній діяльності - професійній, громадсько- політичній та духовному побуті.
Щоб підготувати людину до життя в нинішньому столітті слід сповна усвідомити сутність змін, що привносить новий час [8].
Результати дослідження.
Тестові ситуаційні завдання з акушерства і гінекології розроблені і розподілені на 3 модулі. Так, наприклад, ситуаційні завдання першого модуля відображають клініко-фізіологічне обґрунтування засобів і методів фізичної реабілітації під час фізіологічного розвитку вагітності у I, II і III триместрах, нормальних пологів та післяпологовому періоду породілль. Зміни діяльності органів і систем в організмі вагітних і породілль, особливо вплив фізичної і психопрофілактичної підготовки вагітної до пологів. Значення для спеціаліста-реабілітолога знань з фізіології вагітності «домінанти» пологів, біомеханізма пологів.
Так, наприклад, ситуаційні тестові завдання перших двох модулів мають частіше такі питання і відповіді.
Ситуаційне завдання.
Вагітну, 22-х років, поставлено на облік у жіночої консультації з приводу вагітності терміном 9−10 тижнів. Скаржиться на нудоту, задишку внаслідок фізичного навантаження. Пульс 76 уд. за хвилину, ритмічний, задовільних властивостей, АТ 110 / 70 мм рт. ст. Температура тіла 36,7°С.
1. Які дані анамнезу слід уточнити у вагітної?
1.1. Вид занять (професія).
1.2. Характер менструальної функції до вагітності.
1.3. Наявність в анамнезі захворювання серця, нирок.
1.4. Початковий А Т до вагітності.
1.5. Шкідливі звички.
2. Які потрібні додаткові дослідження для вирішення питань чи можна вагітної займатися вправами ЛФК?
2.1. Консультація лікаря-терапевта.
2.2. Консультація лікаря-кардіолога.
2.3. Загальний аналіз крові.
2.4. Загальний аналіз сечі.
2.5. ЕКГ, УЗД.
3. Коли вагітної можна займатися фізичними вправами ЛФК та якими?
3.1. Фізичними вправами ЛФК, які рекомендовані для вагітних І-го триместру (1−16 тиждень вагітності).
3.2. Фізичними вправами, рекомендованими вагітним для ІІ-го триместру (17 — 32 тиждень вагітності).
3.3. Фізичними вправами для ІІІ-го триместру (33 -40 тиждень вагітності).
4. Які існують протипоказання для заняття фізичними вправами при нормальному перебігу вагітності?
4.1. Гострі запальні захворювання.
4.2. Прогресуюча хронічна серцево-судинна недостатність.
4.3. Туберкульоз (деструктивна форма).
4.4. Опущення внутрішніх органів.
4.5. Маткові кровотечі.
4.6. Загроза викидня.
5. Які Вам відомі особливості змін вагітних у І-ІІ триместрах та контролю за проведенням фізичних вправ у І-му і ІІ-му триместрах вагітності?
5.1. Під час занять необхідно стежити за реакцією вагітних на фізичні навантаження (ЧСС, АТ, ЧД) та інші показники.
5.2. Не відновлення ЧСС через 5 хв. до вихідного рівня свідчать про надмірне навантаження вагітної.
5.3. У І-му і ІІ-му триместрах вагітності підвищується чутливість матки на фізичні вправи, збудливістю, змінами психоемоційного стану, серцево-судинної системи, посилення обміну, збільшення потреби в кисні, тощо — потрібно надзвичайно уважно добирати фізичні вправи і навантажувати вагітну.
5.4. Тому вагітним, окрім занять гімнастичними вправами, рекомендуються ранкова гігієнічна гімнастика, щодня прогулянки на свіжому повітрі, ходьба в повільному і середньому темпі та інші.
5.5. Сприятливо діє на загальний стан вагітної у І і ІІ триместрах плавання, аеробіка, аквааеробіка. Відповіді: 1.2.- 1.3.- 1.4.- 2.1.- 2.2.- 2.3.- 2.4.- 2.5.- 3.1. -
3.2.- 3.3.- 4.1.- 4.2.- 4.3.- 4.4.- 4.6.- 5.1.- 5.2.- 5.3.- 5.4. -
5.5.
Ситуаційні тестові завдання другого модуля складаються з клініко-фізіологічного обґрунтування застосування засобів та методів фізичної реабілітації при патологічному розвитку вагітності, механізму порушень фізіологічних функцій у патологічному розвитку вагітності, пологів, патологічному післяпологовому періоді. Екстрагенітальні захворювання і вагітність. Прееклампсія — еклампсія і невідкладна допомога при гестозах, кровотечі під час вагітності і пологів. Можливості фахівця-реабілітолога у відновленні здоров’я жінок, особливо після патологічних пологів у післяпологовому періоді.
Тестові ситуаційні завдання третього модуля складаються частіше з методів і засобів фізичної реабілітації та фізіотерапії, які застосовуються в гінекології та гінекологічної онкології, безплідному шлюбі та інше. Особливості застосування засобів фізичної реабілітації жінок в залежності від гінекологічної патології, міомах матки, порушення менструального циклу- застосування психологічної реабілітації від об'єму оперативного втручання [6]. Наприклад, тестове ситуаційне завдання з фізичної
реабілітації гінекологічних хворих.
Хвора 42 років, звернулася на загальну слабкість, запаморочення, кров’янисті виділення з піхви у великій кількості. Хворіє близько 1 року. До лікаря не зверталася. Менструація почалася з 14 років, триває по 4−5 днів, повторюється через 28 днів. Одружена з 22 років, не вагітніла. Під час огляду звертає на себе увагу блідість шкірних і слизових оболонок. В результаті дослідження піхви: шийка матки чиста, виділення кров’янисті, значні. Матка збільшена відповідно 8−9 тиж. Вагітності, щільної консистенції, рухлива, безболісна. Придатки не визначаються. У аналізі крові: Ер — 2,4 Ч 1012, Нв — 80 г/л, Цв. пок. — 0,7.
1. Про яку патологію модна думати?
1.1. Загрожуючий аборт.
1.2. Прозаматкова вагітність.
1.3. Трофобластична хвороба.
1.4. Міома матки.
1.5. Порушення менструального циклу клімактеричного характеру.
2. Які дані дозволяють думати про цю патологію?
2.1. Кров’янисті виділення у великій кількості.
2.2. Тривалість захворювання.
2.3. Безплідність в анамнезі.
2.4. Блідість шкірних покривів і слизових оболонок.
2.5. Збільшення матки до 8−9 тиж. вагітності.
3. Які додаткові методи дослідження необхідно провести для уточнення діагнозу?
3.1. Зондування порожнини матки.
3.2. Гістеросальпінгографія.
3.3. Діагностичне вискоблювання слизової оболонки порожнини матки.
3.4. Оглядова рентгенографія черевної порожнини.
3.5. УЗД органів малого таза.
4. Яке відбулося ускладнення протягом даного захворювання?
4.1. Кров’янисті виділення у великій кількості.
4.2. Гіпохромна анемія.
5. Тактика лікаря при підтвердженні діагнозу.
5.1. Симптоматичне лікування.
5.2. Гормональна терапія.
5.3. Хірургічне лікування.
5.4. Рентгенотерапія.
5.5. Фізична та фізіотерапевтична реабілітація хворої.
6. Які сучасні методи фізичної, фізіотерапевтичної та психологічної реабілітації Вам відомі при доброякісних пухлинах матки (міомах матки)?
6.1. Лікувальна оздоровча фізична культура (комплекси вправ ЛФК).
6.2. Лікувальний масаж, самомасаж, дихальні вправи.
6.3. Фізіотерапія (електрофорез з йодидом калію, сульфатом цинку або меді, шийко-ендоназальна іоногальванодіатермія) — при невеликих розмірах міоми матки (9−10 тижнів).
6.4. Психофізіологічна реабілітація та психорегуля-ція: аутогенне тренування, ідеомоторне, психофоно-
терапія, авторегуляція дихання, релаксація.
6.5. Кінетотерапія у передопераційному періоді та після оперативного лікування хворої.
Примітки. Фізіотерапевтичне лікування міом матки зараз застосовують у випадках, де не потрібно хірургічного втручання та при відсутності підозріння на злоякісне переродження пухлини. Вибір метода фізіотерапії ґрунтується на повному і чіткому формулюванні діагнозу з обов’язковою вказівкою на клінічну форму захворювання, його стадії, наявність і характер можливих ускладнень.
Відповіді: 1.4.- 2.1.- 2.5.- 3.1.- 3.3.- 3.5.- 4.2. -
5.5.- 6.1.- 6.2.- 6.3.- 6.4.- 6.5.
Тобто за кожним модулем визначаються різні форми та склад у фізичної, психологічної, медичної реабілітації як самостійних завдань з акушерства і гінекології. Модулі розроблені нами відповідно навчальної робочої програми з предмету «Фізична реабілітація в акушерстві і гінекології», яка вивчається на кафедрі фізичної реабілітації студентами V курсу, та студентами-УГ курсів кафедри акушерства і гінекології медичного університету.
Тестові ситуаційні завдання з фізичної реабілітації в акушерстві і гінекології є додатком до лекцій та розроблених нами методичних вказівок до вивчення студентами практичних занять з предмету.
Ситуаційні акушерсько-гінекологічні завдання можуть виконуватися студентами письмово як домашнє завдання, або пропонуються як тестові завдання при заліку по модулям та підведенні підсумків за 10−15 хвилин згідно технологічної карти в заключній частині практичного заняття.
Таких тестових ситуаційних завдань ми маємо більше 50, тобто значно більш ніж студентів у групі, і вони мають кілька різних варіантів контрольних питань.
Аналізуючи результати оцінювання знань-вмінь, практичних навичок, ми бачимо, як ситуаційні завдання та ситуаційні тести змушують студентів самостійно уважно готуватися до кожного практичного заняття: з усією відповідальністю постійно бути як на заняттях у навчальній кімнаті, так і на практичних заняттях у пологовому відділенні клініки при пологах, курації вагітних у індивідуальному пологовому залі, присутності студентів в акушерської і гінекологічної операційної при виконанні лікарями акушерами-гінекологами планових та ургентних оперативних втручань (кесарів розтин, акушерські щипці) та гінекологічних операцій.
Тому ми бачимо, що значно покращилась відповідальність студентів IV — V — VI курсів до виконання як самостійної роботи, так і творчих навчальних завдань: виконанню домашньої самостійної роботи, конспектування наукової літератури, значного підвищенню інтересу і відповідальності студентів V курсу до модулів, до виконання наукової дипломної роботи, вмінню самостійно вирішувати письмові контрольні ситуаційні завдання з предмету «Фізична реабілітація в акушерстві і гінекології».
Як відомо застосування фізичних вправ,
методів та засобів фізичної реабілітації під час вагітності, пологів і у післяпологовому періоді, їх позитивний вплив на розвиток плоду, новонароджених та здоров’я матері клініко-фізіологічно сьогодні обґрунтовані до застосування і доведені сучасною теорією фізичної реабілітації в акушерстві і неоната-логії [5, 6, 7]. Тобто модульно-рейтингова система навчання має на меті також самостійно навчити студенів V курсу з предмету «Фізична реабілітація в акушерстві і гінекології» допомагати вагітним жінкам підготуватися до пологів, гінекологічним оперативним втручанням.
Таким чином, тестові ситуаційні завдання з фізичної реабілітації в акушерстві і гінекології передбачають дати студентам максимум самостійної роботи, розвиток творчих здібностей у майбутніх лікарів та фахівців-реабілітологів, посилення індивідуального підходу до втручання в навчальному процесі мо-дульно-рейтингової системи навчання. Все це вимагає вищу школу такої організації навчального процесу, при якому студент міг би більш самостійно при навчанні в університеті опанувати елементами своєї майбутньої професії, значно більш розвинутою як особистість, самодостатньою та конкурентоспроможною в умовах сучасної ринкової економіки.
Доки ще невеликий досвід кафедр фізичної реабілітації та акушерства і гінекології медичного університету з модульно-рейтингової системи навчання свідчить про те, що ця система найбільш відповідає ефективному методу організації керованої як самостійної, так і позааудіторної навчальної роботи студентів.
Таким чином, ми до кожної теми практичного заняття з предмету «Фізична реабілітація в акушерстві і гінекології» понад системи алгоритму і граф логічної структури в методичних розробках пропонуємо набір ситуаційних тестових завдань з акушерства і гінекології при вивченні студентами методів і засобів фізичної реабілітації вагітних, роділль і по-роділль та гінекологічних хворих. На наш погляд, це безперечно підвищує інтерес студентів до навчання, активізує їх увагу і пізнавальну діяльність майбутнього спеціаліста до вивчаємого предмету. Такі міркування обґрунтовують актуальність підготовки фахів-ця-реабілітолога, його конкурентоспроможність на європейському та світовому ринку праці.
До поточного контролю вирішення завдань модулів з фізичної реабілітації в акушерстві і гінекології нами допускаються всі студенти, до підсум -кового — студенти, які виконали ситуаційні завдання модулів з фізичної реабілітації в акушерстві і гінекології у повному обсязі (домашні завдання, завдання практичних занять, знайомство з граф логічною структурою, алгоритмами, відпрацювали теми пропущених практичних занять і лекцій).
По завершенні поточного контролю за виконання практичних занять, тестових ситуаційних завдань з акушерства і гінекології студенту виставляється модульна оцінка за бальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно».
Знання студентів при рішенні тестових ситуаційних завдань за бальною системою згідно мо-дульно-рейтингової системи навчання оцінюються в такому розподілі:
80 — 100 балів — «відмінно" —
60 — 79 балів — «добре" —
40 — 59 балів — «задовільно" —
30 — 39 балів — «незадовільно».
Висновки.
1. Таким чином, з критеріїв оцінювання знань-вмінь і практичних навичок студентів, у тому числі з рішення тестових ситуаційних завдань з фізичної реабілітації в акушерстві і гінекології, на нашу думку, більш підходить високий підсумковий (творчий професійний) критерій оцінювання знань-умінь і навичок з предмету. Він допомагає студенту продемонструвати глибокі знання методів і засобів з сучасної фізичної реабілітації, які застосовуються в I, II, III триместрах вагітності, роділль і породілль, у тому числі і в післяпологовому періоді, а також у гінекологічних хворих.
2. Вміння визначати механізм дії засобів, форм і методів фізичної реабілітації, дати пояснювання застосування основ клініко-фізіологічного обґрунтування методів фізичної реабілітації та їх вплив на організм вагітної, роділлі і породіллі, а також гінекологічної хворої.
3. Слід підкреслити, що знання-вміння фахівця з фізичної реабілітації в акушерстві і гінекології допоможуть цим категоріям жінок якомога скорішому поверненню їх до повсякденного життя, виховання новонародженого і дитини перших років його життя та поверненню жінкам якості свого життя.
В подальших дослідженнях нами передбачається втручати в навчальному процесі використання на кафедрі фізичної реабілітації спеціальних комп’ютерних програм, розроблених з предмету «Фізична реабілітація в акушерстві і гінекології» згідно вимог модульно-рейтингової системи навчання.
Література
1. Глікін М. Підготовка спеціалістів вищої кваліфікації -фундамент розвитку України. — Вища школа. — 2006. — №
3. — С. 26 — 32.
2. Конох А. П. Актуальні проблеми оновлення методів навчання студентів у процесі їх професійної підготовки в університеті. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — Харків: ХДАДМ (ХХІІІ) — 2006. — № 10. — С. 110 — 115.
3. Комишева И. А. Оздоровительная гимнастика при женских болезнях и беременности. — М.: ЭКСМО-Пресс — 2002. — 240 с.
4. Коцур А. Вища освіта в Україні і Болонський процес. -Вища школа. — 2006. — № 3. — С. 80 — 85.
5. Мухін В.М. Фізична реабілітація. — К.: Олімпійська література — 2005. — С. 441 — 460.
6. Рухові режими і комплекси ЛФК для вагітних жінок. / Методичні рекомендації. / Владимиров О. А., Тофан Н. І., Кліменко С. К. — ІПАГ АМН України — 2004. — 32 с.
7. Скнарь О. Модернізація форм і методів навчання студентів у контексті кредитно-модульної системи. — Вища школа. -2006. — № 3. — С. 80 — 85.
8. Кремень В. Проблеми розвитку особистості професіонала в контексті загально цивілізаційних змін. Проблеми освіти. / Науково-методичний збірник. Третій спеціальний випуск. 8 листопада 2006 р., Вінниця — 2006 — С. 3 — 12.
Надійшла до редакції 10. 03. 2007р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой