Психофизиологические аспекты умственного утомления школьников с разным развитием познавательных процессов

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ня конституційного права співгромадян на збереження здоров’я.
Література
2. Андрущенко В. П., Губернський Л. В., Михальченко М.І. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія. — К.: Ґенеза, 2006. — 656 с.
3. Андрушко В. Т., Зінько В.М., Огірко О.В. Сучасні проблеми гуманізації та виховання // 6-а міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління» (4−9 листопада 2005 р.): Матеріали конференції Українська асоціація «Жінки в науці та освіті», Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2005. — С. 128 — 129.
4. Балл Г. О. Сучасний гуманізм і освіта: соціально-філософські та психолого-педагогічні аспекти. — Рівне: Ліста-М, 2003. — 128 с.
5. Балтремус К. А. Гуманізація виховного процесу в старших класах загальноосвітньої приватної школи: Автореф. дис-… канд. пед. наук: 13. 00. 07 / Інститут проблем виховання АПН України. — К., 2003. — 20 с.
6. Бєланова Р А. Гуманізація та гуманітаризація освіти в класичних університетах Україна — США. — К.: Університетське видавництво «Пульсари», 2002. — 214 с.
7. Бітаєв В. А. Естетичне виховання і гуманізація особи. -К.: ДАКККіМ, 2003. — 232 с.
8. Брагина Л. М. Итальянский гуманизм. Этические учения Х1У-ХУ веков. — М.: Высшая школа, 1977. — 254 с.
9. Вершинина Е. М. Непрерывное воспитание и гуманизация в системе образования — суть социально-экономического и духовного возрождения общества: Концепция. — Х.: Ре-гион-информ, 2004. — 430 с.
10. Герасимова І.Г Гуманізація професійної підготовки майбутніх менеджерів виробничої сфери: Автореф. дис… канд.
пед. наук: 13. 00. 04 / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. — К., 2002. — 19 с.
11. Гивишвили Г В. Феномен гуманизма. — М., 2001. — 400 с.
12. Головченко А. Ф. Гуманізація управлінської діяльності -одна зі складових нового управлінського мислення // Персонал. — 2000. — № 1(55). — С. 91−94.
13. Горський В. С. Історія української філософії. — К.: Наукова думка, 1997. — 286 с.
14. Губерський Л. В., Андрущенко В. П., Михальченко М.І. Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світогляд-ний аналіз. — К.: Знання України, 2002. — 580 с.
15. Гуманизация и отчуждения человека: проблемы и перспективы/ Под ред. А. В. Запорожченко, В. А. Кавалерова. -
О.: Астропринт, 2005. — 120 с.
16. Гуманізація процесу навчання в школі / АПН України- Інститут педагогіки / Під ред. С. П. Бондаря. — К., 2001. — 255 с.
17. Гуманізм і духовність / Під ред. Й. М. Гаха. — Івано-Франківськ: ІМЕ, 2002. — 364 с.
18. Дашутін Г. П. Гуманізація політичного процесу як мета і засіб модернізації України: Автореф. дис… канд. політ. на-ук: 23. 00. 02/ НАН України- Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2002. — 16 с.
19. Дашутін Г. П., Михальченко М.І. Український експеримент на терезах гуманізму — К.: Парламентське видавництво,
2001. — 335 с.
20. Додонов Р О. Гуманізація етнічних відносин як фактор розвитку свободи: Автореф. дис канд. філософ. наук: 09. 00. 11
/ Запорізький університет. — Запоріжжя, 1995. — 24 с.
21. Зуєв В.М. Гуманізація як тенденція еволюції соціального знання (світоглядно-методологічний аналіз): Автореф. -дис. д-ра філос. наук: 09. 00. 11 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — К., 1993. — 29 с.
22. Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму як теоретична складова національної ідеї // Дзеркало тижня. — 2005. — № 31 (559). — С. 44.
23. Кубальський О. Н. Гуманізація як одна з тенденцій розвитку науки в демократичному суспільстві: Автореф. дис. канд. філософ. наук: 09. 00. 03 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — К., 1996. — 21 с.
24. Кушнірюк В.М. Гуманізація міжособистісних стосунків як
умова запобігання конфліктів у педагогічному процесі: Автореф. дис. канд. пед. наук: 19. 00. 07 / Інститут психо-
логії імені Г. С. Костюка АПН України. — К., 2000. — 19 с.
25. Литвинов В. Д. Ренесансний гуманізм в Україні (Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії ХУ -початку ХУІІ століть): Автореф. дис. д-ра філос. наук:
09. 00. 11 / Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2003. — 29 с.
26. Людина в сфері гуманістичного пізнання / За ред. Л. В. Губерського. — К.: Український центр духовної культури, 1998. — 406 с.
27. Моложанова С. В. Гуманизм к новой системе ценностей. -Минск: Беларуская навука, 1998. — 143 с.
28. Основы современной философии / Под ред. М.Н. Росен-ко. — СПб: Издательство «Лань», 2001. — 384 с.
29. Семенов М. А. Гуманізація навчально-виховного процесу
в старших класах загальноосвітніх середніх шкіл в умовах інформаційних технологій: Автореф. дис… канд. пед.
наук: 13. 00. 01 / Луганський державний педагогічний ун-т імені Тараса Шевченка. — Луганськ, 2001. — 20 с.
30. Слободенюк Е. В. Туризм як чинник гуманізації відносин
між народами: Автореф. дис… канд. філос. наук: 09. 00. 03
/ Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України. -Одеса, 2003. — 19 с.
31. Сущенко А. В. Гуманізація педагогічного процесу в основній школі: теорія і практика. — Запоріжжя: Х-Принт,
2002. — 359 с.
32. Попов М. В. Філософсько-педагогічні питання гуманізації та гуманітаризації підготовки лікарів // Філософські проблеми сучасного природознавства (випуск 79). Гуманізація науково-технічного прогресу / Під ред. Т.Д. Пікаше-вої. — К.: Либідь, 1992. — С. 29 — 41.
33. Родигіна І.В. Гуманізація та гуманітаризація природничо-
наукової освіти школярів: Автореф. дис… канд. пед. наук:
13. 00. 01/ Луганський державний педагогічний ун-т імені Тараса Шевченка. — Луганськ, 2000. — 18 с.
34. Турыгин С. А. Гуманизм как принцип материалистического понимания истории: Автореф. канд. философ. наук:
09. 00. 01/ Владимирский государственный институт им. П.И. Лебедева-Полянского. — Иваново, 1990. — 15 с.
35. Федорова Т. Д. Гуманизм как проблема философии (в онто-метафизических и гносеологических контекстах). — Саратов: СЮИ МВД России, 2000. — 156 с.
36. Філософія / За заг. ред. М.І. Горлача, В. Г. Кременя, В.К.
Рибалка. — Х.: Консум, 2000. — 672 с.
37. Фролов И. Т. О человеке и гуманизме: Работы разных лет.
— М.: Политиздат, 1989. — 560 с.
38. Холличер В. Личность и гуманизм / Под общ. ред. А.Г.
Мысливченко. — М.: Прогресс, 1981. — 174 с.
39. Черенков М. М. Філософсько-історичне переосмислення європейського гуманізму: Автореф канд. філософ. наук:
09. 00. 03/ Донецький національний університет. — Донецьк,
2003. — 17 с.
40. Ярошенко В. М. Гуманізм як політична цінність / Український державний морський технічний університет імені Макарова. — Миколаїв: УДМТУ, 2000. — 44 с.
Надійшла до редакції 16. 04. 2007р.
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗУМОВОЇ ВТОМИ УЧНІВ З РІЗНИМ РОЗВИТКОМ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ
Заікіна Г. Л., Калиниченко І. О. Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
Анотація. У статті висвітлюється проблема розумової втоми школярів з різним рівнем розвитку пізнавальних процесів, що є наслідком надмірного інформаційного навантаження у сучасній школі. Отримані дані свідчать про високу психофізіологічну «ціну» ефективності на-
вчання.
Ключові слова: пізнавальні процеси, «психофізіологічна ціна», розумова втома, варіабельність ритму серця, нервові розлади.
Аннотация. Заикина А. Л., Калиниченко И. А. Психофизиологические аспекты умственного утомления школьников с разным развитием познавательных процессов. В статье рассматривается проблема умственного утомления у школьников с различными уровнями развития познавательных процессов, которое является следствием чрезмерной информационной нагрузки в современной школе. Полученные результаты свидетельствуют о высокой «психофизиологической цене» эффективности обучения.
Ключевые слова: познавательные процессы, «психофизиологическая цена», умственное утомление, вариабельность ритма сердца, нервные расстройства. Annotation. Zaikina A., Kalinichenko I. Psycho-physiological aspects of intellectual exhaustion of schoolchildren with different cognitive processes development. In the article is considered the problem of intellectual exhaustion of schoolchildren with different levels of cognitive processes development, which is the consequence of excessive information load at modern school. The obtained results confirm high «psycho-physiological value» of teaching efficiency.
Keywords: cognitive processes, «psycho-physiological value», intellectual exhaustion, variability of a heart rhythm, nervous breakdowns.
Вступ.
Проблема становлення пізнавальних якостей школярів сучасності в умовах інтенсифікації процесу навчання, стрімких перетворень в усіх сферах діяльності, пов’язана з психофізіологічною відповідністю організму людини адекватній реакції на перетворення оточуючого світу із збереженням і накопиченням інтелектуально-творчого потенціалу.
Здатність до навчальної діяльності - це здібності учня, його індивідуальні особливості, рівень розвитку пізнавальних процесів. Пізнавальні процеси — це комплекс процесів, що включає сприйняття, увагу, уяву, пам’ять, мислення, мову, які забезпечують отримання та засвоєння знань [1]. Пізнавальні функції забезпечують реалізацію пізнавальних процесів. Пізнавальна діяльність — це процес відображення в мозку людини предметів та явищ дійсності, який здійснюється за допомогою інтелектуальних властивостей особистості, від яких значною мірою залежить ефективність навчання [2].
Проблема розвитку пізнавальних процесів, розумової працездатності, успішності навчання сучасних школярів вивчалася в різних аспектах багатьма науковцями (1992−1995: Глазачев О. С., Гавриков
Н.В., Чайченко Г. М., Томіліна Л.І., Антропова М. В., Нарцисов Р. П., Горго Ю. П. та ін.- 1998−2000: Костенко О. С., Куценко Т. В., Чайченко Г. М., Макаренко М. В. та ін.- 2002−2004: Макаренко М. В., Лизогуб В. С., Коробейникова Л. Г., Вадзюк С. Н., Ратинська О. М., Кокун О. М., Малхазов О. Р. та ін.- 2005: Запорожець О. П., Макаренко М. В., Лизогуб В. С., Кокун
О.М. та ін.), але проблема розумової втоми, наслідків тривалої напруженої роботи мозку на сьогодні залишається актуальною і дискусійною.
Сучасна школа вимагає від школярів висо-
кого розвитку пізнавальних якостей для засвоєння різноманітної інформації, обсяг якої з кожним роком зростає, а це вимагає тривалого розумового напруження. З одного боку, напружена розумова робота необхідна для оволодіння знаннями та навичками, з іншого — саме вона в умовах неправильної організації навчального процесу призводить до появи порушень з боку нервової та серцево-судинної систем.
Для дітей шкільного віку розумова перевтома є найбільш небезпечною, особливо, якщо вона носить систематичний характер і прогресує (Прату-севич Ю.М., 1964). У результаті надмірного розумового навантаження, виникає процес гальмування в коркових клітинах і розвивається розумова втома, яка веде до появи неврастенічних реакцій, (Сухарева Г. Е., 1959), що в поєднанні з недостатнім сном, відпочинком та перебуванням на свіжому повітрі призводять до психічної астенізації та зниження опору застудним та іншим захворюванням у фактично здорових дітей. Крім того, у дітей, що навчаються в таких умовах, частіше спостерігаються різні форми сколіозу та нервових розладів [3]. Ризик збільшення психофізіологічної «ціни» інноваційного навчання пов’язаний із загальними негативними тенденціями в динаміці стану психосоматичного здоров’я учнів України [4].
Робота виконана за планом НДР Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Ма-каренка.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: визначити «психофізіологічну ціну» надмірного розумового навантаження у дітей 10−12 років з різними рівнями розвитку пізнавальних процесів та успішністю навчання, що перебувають у процесі адаптації до нових форм навчання з переходом із молодшої школи до середньої ланки. Було обстежено 120 учнів гімназії № 1 та загальноосвітньої школи № 12 м. Сум. Дані навчальні заклади відрізняються організацією навчального процесу.
Психофізіологічна ціна, на нашу думку, є мірою напруження регуляторних систем та функціональних резервів організму за умови інформаційних навантажень.
У ході дослідження було визначено ефективність навчання кожного учня за середнім балом, виведеним з усіх навчальних предметів.
Визначалася тижнева і денна динаміка розумової працездатності за допомогою коректурних таблиць В.Я. Анфімова [5]. Для аналізу пізнавальної діяльності обрано основні пізнавальні процеси, такі як: оперативна слухова, зорова пам’яті, увага, гнучкість мислення, понятійне та наочно-образне мислення. Стан порушень з боку НС оцінювався за допомогою дитячого опитувальника неврозів [6, 7].
Визначення варіабельності ритму серця (ВРС) здійснено за допомогою приладу та програмного забезпечення СагШоБреЙг (Solvaig, м. Київ). ВРС виступає одним з об'єктивних методів оцінки функціонального стану організму, оскільки саме
серцево-судинна система чутливо реагує на будь-які зміни в організмі. Причому параметри ВРС мають стійкі індивідуальні риси, дають змогу оцінити ступінь напруження центральних регуляторних механізмів, а також стан парасимпатичного та симпатичного тонусу (Горго Ю. П., 1991- Ушакова Е. Г., Нидеккер И. Г., 1997- Баевский Р. М., 1984- Akselrod S., Gordon D., 1985- Куценко Т. Г., 2000 та ін.).
Результати оцінювалися за статистичними показниками та оброблювалися за допомогою прикладної програми «Statistika».
Результати дослідження.
Аналіз результатів дослідження дозволив виявити достовірні відмінності за багатьма показниками між учнями обох навчальних закладів. Зокрема, ефективність навчання достовірно переважає у учнів гімназії і становить у середньому 9 балів у хлопців, що відповідає достатньому рівню успіш-
ності та 10 балів — у дівчат (високий рівень) на відміну від учнів 3 школи: 6,7 бала та 8 балів у хлопців і дівчат відповідно (р& lt-0,01). Отримані дані можна пояснити вищим рівнем розвитку більшості пізнавальних процесів у учнів гімназії (рис. 1), вищим рівнем мотивації до навчання та різними соціальними умовами життєдіяльності.
У цілому аналіз тижневої динаміки розумової працездатності виявив достовірні відмінності між показниками учнів та гімназистів в середині навчального тижня.
Як видно на рис. 2, у гімназистів спостерігається різке зниження інтенсивності розумової працездатності в той час як у школярів — значно зростає. Якщо порівняти криві, що відображають тижневу динаміку змін розумової працездатності та навчального навантаження протягом тижня (рис. 3) (як видно — вони не є ідентичними), то мож-
10
Рис. 1. Рівні розвитку пізнавальних процесів учнів 10−12 років
¦ гімназія школа
ЧИ" ііазія •школа
Рис. 2. Тижнева динаміка розумової працездатності учнів шкіл різного типу
на зробити висновок, що різке зниження працездатності гімназистів у середині навчального тижня не пов’язане із збільшенням навчального навантаження. Тобто на середину робочого тижня втома гімназистів вже є присутньою. Очевидно спад, який спостерігається, є результатом інтенсивної розумової праці протягом двох робочих днів (понеділок, вівторок).
Крім того, отримані результати можна пояснити додатковим уроком фізичної культури, який закінчує кожен робочий день учнів школи, що знімає розумову втому.
За даними досліджень так званих граничних психічних розладів (невротичних та особистіс-них) (Нагорна А.М., Грузева Т. С., 1999) встановлено перевагу більш високих рівнів у дівчат-гімназисток у цілому, причому достовірні відмінності виявлені за рівнями вегетативних порушень та тривожності (у гімназисток показники даних порушень є вищими на 20%). У хлопців такої тенденції не виявлено і лише рівень тривожності гімназистів на 16% перевищує цей показник у хлопців школи (р& lt-0,05). Тобто за показниками тривожності та вегетативних порушень гімназисти мають гірший психологічний статус.
Крім того, результати аналізу показників хвильової структури (Ир ЬБ, ИР/ЬБ та індекс Бає-вського) ВРС, також підтверджують високе напруження організму, наявність втоми, нервового перевантаження у учнів гімназії.
Згідно отриманих даних встановлено, що у гімназистів значно збільшений індекс Баєвського, як ознака активізації симпатоадреналової системи, більш низька потужність високочастотних коливань ВРС, а також значно більший симпатовагальний індекс. Згідно даних Робочої групи Європейського Кардіологічного Товариства та Північно-Американського Товариства Стимуляції та Електрофізіології - психовегетативні порушення такі як тривожність, розумова втома, порушення поведінки та ін. призводять до гіпоталамічної недостатності, що супроводжується зменшенням потужності високочастотних коливань що спостерігається у гімназистів (рис. 4.) та її збільшення у учнів загальноосвітньої школи [8].
Інші показники ВРС також свідчать про високе напруження саме гімназистів, які відчувають дію підвищеної активності симпатоадреналової системи, про рівень активації якої свідчить висока ве-
¦гімназія
¦школа
Рис.З. Тижнева динаміка навчального навантаження учнів шкіл різного типу
Рис. 4. Механізм впливу стрес-факторів на організм людини
личина індексу Баєвського, що відрізняється від величини цього показника у учнів школи (р& lt-0,01).
Крім того, дані попередніх дослідників ВРС людини при нервових збудженнях та значних навантаженнях (Михайлов В.М., Смирнов Н. А., 2003), свідчать про те, що у людей, які знаходяться в стані підвищеної тривоги та емоційного стресу показник симпато-вагального індексу перевищує 1,1. За нашими даними такий стан спостерігається саме у гімназистів (1,81±0,24 — у гімназистів та 0,55±0,07 — у учнів школи- р& lt-0,01).
Висновки.
Таким чином, виходячи з отриманих нами результатів, можна зробити висновок, що висока ефективність навчання та розвиток пізнавальних процесів школярів в рамках сучасної школи досягаються шляхом високої психофізіологічної ціни, що призводить до напруження та виснаження основних регуляторних систем організму, а це у свою чергу веде до зниження резистентності організму, його захисних функцій і як наслідок — збільшення кількості захворювань дітей саме шкільного віку.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем розумової втоми учнів з різним розвитком пізнавальних процесів.
Література
1. Безруких М. М. Психофизиологические основы эффективной организации учебного процесса. — М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2006. — 44 с.
2. Максименко С. Д. Общая психология. — М.: Рефл-бук, 2001.
— 240 с.
3. Ращенко Г. Виховання здорового покоління як соціально-педагогічна проблема // Педагогічні новації столичної освіти: теорія і практика: Наук. -метод. Щорічник. — К., 2002.
— № 2. — С. 68−80.
4. Кокун О. М. Психофізіологічна «ціна» та ефективність інноваційного навчання // Наукові записки. Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 2006. — С. 207−215.
5. Антропова М. В., Козлова В. И. Методические рекомендации по физиолого-гигиеническому изучению учебной нагрузке учащихся. — М.: АПН СССР, 1984. — 68 с.
6. Карелин А. Большая энциклопедия психологических тестов. — М.: Эксмо, 2005. — 416 с.
7. Елисеев О. П. Практикум по психологии личности. — 2-е изд., испр. и перераб. — СПб.: Питер, 2006. — 512 с.
8. Рабочая группа Европейского Кардиологического Общества и Северо-Американского Общества Стимуляции и Электрофизиологии. Стандарты измерения, физиологическая интерпретация и клиническое использование. http: // www. ecg. ru/standarts/hrv/contents. html
Надійшла до редакції 26. 03. 2007р.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ИНСПЕКТОРОВ ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ К ПРИМЕНЕНИЮ СИЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ Ивлев А. М.
Донецкий юридический институт ЛГУВД
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оценки профессиональной подготовленности инспекторов дорожно-патрульной службы к применению силового воз-
действия. Предложена методика оценки, обозначены приоритетные направления в оптимизации подготовки. Ключевые слова: профессионально-прикладная подготовка, эффективность, моделирование, факторы, знания, умения.
Анотація. Івлев А. М. Визначення рівня підготовленості інспекторів дорожньо-патрульної служби до застосування силового впливу. В статті розглянуті питання оцінки професійної підготовленості інспекторів дорожньо-патрульної служби до застосування силового впливу. Пропонується методика оцінки, зазначені пріоритетні напрямки що до оптимізації підготовки.
Ключові слова: професійно-прикладна підготовка, ефективність, моделювання, фактори, знання, вміння. Annotation. Ivlev A.M. Definition of the level of readiness of inspectors of road patrol service to the application of power influence. In clause is considered the questions of an estimation of professional training of the road police to application of force influence. The technique of estimation is offered, the priority directions in optimization of preparation are designated.
Key words: professional — applied preparation, efficiency, modeling, factors, knowledge, skill.
Введение.
В практической деятельности работников дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции (ГАИ) отмечаются случаи непрофессиональных действий, которые приводят к снижению эффективности работы, травмированию или гибели, о чем свидетельствуют статистические данные Министерства внутренних дел (МВД). За показателями последних 14 лет, в процентном отношении служба ГАИ занимает соответственно второе и третье места по количеству погибших и раненных среди других служб [2].
В роботах специалистов (И.И. Бондаревско-го, Ф. М. Зезюлина, ГВ. Антонова, М. О. Токарева, И. П. Закорко) рассматриваются проблемы подготовки работников правоохранительных органов, но никто не рассматривает их с учетом специализации службы, от которой, безусловно, зависят требования к подготовке конкретного контингента сотрудников.
Работа выполнена согласно приказу МВД Украины от 05. 07. 04 № 755 «Об утверждении приоритетных направлений научных и диссертационных исследований, которые нуждаются в первоочередной разработке и внедрении в практическую деятельность органов внутренних дел, на период 2004 — 2009 годов», по проблеме усовершенствования методики профессиональной подготовки личного состава ОВД.
Формулирование целей работы.
Цель нашей работы — определить уровень подготовленности к применению силового влияния инспекторами дорожно-патрульной службы (ИДПС).
Задачи:
1. Определить условия служебной деятельности ИДПС.
2. Проанализировать ситуации с применением силового воздействия.
3. Изучить факторы, которые отрицательно влияют на успешность действий в этих ситуациях.
4. Проанализировать соответствие уровня подго-

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой