Психологические исследования личности спортсменов

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Психология


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

зниження КФК-активності КФК ранком наступного дня до вихідного рівня.
Таким чином, використання АО-комплексу (вітаміни С, Е, ліпоєва кислота і селен) впродовж двох тижнів стимулює позитивні зрушення в організмі представників триатлону, що супроводжуються значною стабілізуючою дією на клітинні мембрани, що може суттєво впливати на фізичну працездатність і процеси відновлення спортсменів. Беручи до уваги різнобічні позитивні впливи вико-ристованого нами антиоксидантного комплексу відкриваються можливості для його подальшого використання в процесі тренувальної і змагальної діяльності в видах спорту, які супроводжуються виявленням витривалості.
Висновки.
1. Дослідження показали, що під впливом антиоксидантів підвищилась пероксидна резистентність еритроцитів у крові триатлоністів, узятої на 3 і 7 хв відновлювального періоду, а також вранці наступного дня, що вказує на стимуляцію процесів відновлення і стабілізуючий вплив комплексу на еритроцитарні мембрани.
2. Виявлено зниження КФК-активності крові під впливом АО комплексу після 10 км бігу, а також ранком наступного дня у стані спокою, що свідчить про мембранопротекторний його вплив на м’язову тканину та стимуляцію процесів відновлення у триатлоністів.
3. Отримані дані свідчать про ефективність використання триатлоністами запропонованого нами АО-комплексу, який сприяє підвищенню фізичної працездатності та прискоренню процесів відновлення шляхом корекції стану АО системи організму У цьому зв’язку АО-комплекс у складі вітамінів С, Е, ліпоєвої кислоти та селену може бути рекомендований для використання на пе-редзмагальному етапі змагального періоду підготовки триатлоністами, а також представниками інших видів спорту, пов’язаних із проявом витривалості з переважним внеском аеробного механізму енергозабезпечення.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем вплив комплексу антиоксидантів на стан біологічних мембран у спортсменів — триатлоністів.
Література
1. Волков В. М. Избирательное применение средств восстановления //Средства восстановления в спорте.- Смоленск: Смядынь, 1994. -С. 94−104.
2. Земцова И. И., Путро Л. М., Станкевич Л. Г и др. Использование биологически активных добавок, обладающих антиоксидантным действием при занятиях физической культурой и спортом // Научно-теорет. журн. Спортивная медицина. — 2003. -К. -№ 1. С. 99−107.
3. Кулиненков Д. О., Кулиненков О. С. Справочник фармакологии. Лекарственные препараты спорта. М. 2002. -289 с.
4. Карелин А. О. Правильное питание при занятиях спортом и физкультурой. Москва-Санк-Петербург «ДИЛЯ» 2003.
5. Лабораторные методы исследования в клинике: Справочник / Под ред. Меньшикова В. В. -М.: Медицина. 1987. -С. 119−120.
6. Романовский В. С., Синокова Е. А. Витамины и витамино-
терапия. Ростов-на Дону: Феникс. 2000.
7. Смульский В. Л., Земцова И. И., Сутковой Д. А. и др. Повышение устойчивости организма к напряженной мышечной деятельности путем коррекции состояния его антиок-сидантной системы. //Наука в олимпийском спорте. Специальный выпуск. -1999. -С. 87−92.
8. Allessio H.M., Blasi E.R. Physical activity as a natural antioxidant booster and its effect on a heatly lifestyle // Res Q. Exerc. Sport.- 1997.- № б8(4). -З. 292-З02.
9. Lecuweuburqh C., Heinecke J.W. Oxidative stress and antioxidants in Exercise. // Current Medical chemistry. -2001. № 8, p. 829−838.
Надійшла до редакції 09. 04. 2007р.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНОВ
Федорова О. В., Иваненко Н. В.
Донецкий государственный университет управления
Аннотация. Типологические свойства личности весьма консервативны, и очень важно с самого начала спортивной деятельности точно подобрать арсенал технических средств, определить индивидуальный стиль деятельности. Выявлены половые особенности в развитии личностной тревожности. у студентов — спортсменов различных специализаций отмечается неодинаковый уровень личностной тревожности. Наиболее высокий он у студентов, которые занимаются легкой атлетикой. Баскетболисты характеризуются средним уровнем, а студенты, которые занимаются карате — низким. Ключевые слова: личностная тревожность, половой диморфизм.
Анотація. Федорова О. В., Іваненко Н.В. Психологічні дослідження особистості спортсменів. Типологічні властивості особи консервативні, і дуже важливо з самого початку спортивної діяльності точно підібрати арсенал технічних засобів, визначити індивідуальний стиль діяльності. Виявлено полові особливості в розвитку особистісної тривожності. у студентів — спортсменів різних спеціалізацій відзначається неоднаковий рівень особистісної тривожності. Найбільш високий він у студентів, які займаються легкою атлетикою. Баскетболісти характеризуються середнім рівнем, а студенти, які займаються караті - низьким.
Ключові слова: особистісна тривожність, статевий диморфізм.
Annotation. Fedorova O.V., Ivanenko N.V. Psychological researches of personality of sportsmen. Typological properties of personality are very conservative and very important from the beginning of sporting activity exactly to pick up the arsenal of hardwares, to define individual style of activity. Sexual features in development of personal uneasiness are revealed. At students-sportsmen of various specializations the unequal level of personal uneasiness is marked. The highest level have students who are engaged in track and field athletics. Basketball players are characterized by an average level, and students who are engaged carat — low.
Keywords: personality anxiety, sexual dimorphism.
Введение.
Индивидуальная работа, индивидуальный подход требуют хорошего знания человека, индивидуальных личностных особенностей человека, на которого направляется воспитательная деятельность. Поэтому следует большое внимание уделять психодиагностике, как области знаний, направленных на изучение индивидуальных особенностей конкретных
людей, черт и личности. Именно с помощью методов психодиагностики может быть получена информация для прогнозирования успехов деятельности, собраны материалы для рекомендаций по индивидуальному подходу в обучении и воспитании.
Работа посвящена проблеме изучения личностной тревожности студентов-спортсменов в Дон-ГУУ
Успешное решение задач физической под -готовки и спортивной тренировки, обучения, воспитания и управления также предопределяется умением опереться на положения индивидуального подхода, заключающиеся в знании индивидуальных особенностей.
Получение соответствующей психодиагностической информации открывает определенные возможности и в, отношение отбора спортсменов, подбора комплектования спортивных команд.
Известно, что не только тип темперамента, но и отдельные его свойства оказывают значительное влияние на динамические особенности спортивной деятельности и на уровень достижений в ней. Специфика спортивной деятельности обуславливает повышенные требования к динамическим особенностям психики спортсменов. В связи с этим знание и учет свойств темперамента приобретает существенное практическое значение.
В психологической науке накоплено значительное количество различных методов и приемов изучения индивидуальных психологических особенностей, черт личности. Психологические методы бывают исследовательские и испытательные (тесты). Цель тестов состоит в оценке предварительно осмысленных свойств и процессов. При этом главный вопрос заключается в том, чтобы правильно интерпретировать полученные материалы тестирования, с учетом принципа личностного подхода.
Оценку того или иного качества, эффективности тренировки и т. д. лучше проводить на основе данных нескольких тестов, близких друг к другу по лежащим в основе их выполнения психологическим механизмам.
В последние годы психологи (Журавлев А.Л., Горбов Ф. Д., Джангаров Т. Т., Румянцева В. И. и др.) много внимания уделяют изучению тревоги, страха, беспокойства у спортсменов. Исследования показывают значимость определения и учета уровня личностной тревожности спортсмена при характеристике его поведения, при прогнозировании результатов деятельности.
Тревожность определяет индивидуальную чувствительность спортсмена к соревновательному стрессу. Как черта личности она характеризует в той или иной степени склонность испытывать в большинстве ситуаций опасения, страх. Тревожность спортсмена связана с ожиданием социальных последствий его успеха или неудачи. Тревожность измеряется и как состояние.
Исследования показывают значимость определения и учета личностной тревожности спортсме-
на при характеристике его поведения, при прогнозировании его результатов деятельности. Тревожность может либо активизировать поведение, либо оказывать дезорганизующее воздействие, снижая продуктивность деятельности. Вероятно, это будет зависеть и от оптимального сочетания требований деятельности и соответствующих качеств психики человека.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного университета управления. Формулирование целей работы.
Цель работы — определение особенностей личностной тревожности у студентов — спортсменов ДонГУУ различных видов спорта, изучение полового диморфизма в проявлении личностной тревожности студентов — спортсменов.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд задач:
1. Проанализировать литературу по данной проблеме.
2. Подобрать методики исследования.
3. Сформировать контрольную группу.
4. Провести сравнительные исследования между студентами-спортсменами разных специализаций.
5. Сравнить полученные данные по морфологическим признакам.
Для исследования мы выбрали представителей трех видов спорта: баскетбол, легкая атлетика, карате. Структура и основные двигательные функции в них существенно отличаются друг от друга. Это позволяет сравнить испытуемых по изучаемому свойству темперамента и определить его значение в психологическом профиле спортсменов данных специализаций.
Методы исследования. В исследовании участвовало 30 студентов-спортсменов. Из них: 10 человек, которые занимаются баскетболом- 12 человек, которые занимаются легкой атлетикой- 8 человек, которые занимаются карате. Основными методами исследования являлись:
— личностная шкала самооценки Спилберге-ра, состоящая из двух подшкал: измерения тревожности и как свойства личности, и как эмоционального состояния.
Тревожность определяет индивидуальную
чувствительность спортсмена к соревновательному стрессу. Как черта личности она характеризует в той или иной степени склонность испытывает в большинстве ситуаций опасений, страх.
— шкала Дж. Тейлора, построенная на основе Миннесотского многопрофильного опросника, получила широкое распространение среди психологов — экспериментаторов для оценки общего уровня тревожности, страха. Эта шкала может применяться до и после соревнований. Ее следует применять вместе с другими методиками (например, совместно с определением типологических свойств), а данные по ней дополнять другими бланковыми и проективными тестами
для обеспечения ее надежности. Результаты исследований.
Было установлено, что личностная тревожность имеет неодинаковый уровень развития у представителей различных видов спорта (результаты представлены в таблице 1).
Таблица 1
Уровень развития тревожности у представителей различных видов спорта
№ Вид спорта % Уровень тревожности
1. Легкая атлетика 49,1 Высокий
2. Баскетбол 39,5 Средний
3. Каратэ 20,4 Низкий
У студентов, занимающихся легкой атлетикой тревожность выше, чем у представителей других специализаций. Возможно, эти различия свидетельствуют о том, что специфика деятельности предъявляет определенные требования к уровню развития данного свойства темперамента. Так, высокая тревожность влияет на организацию двигательной координации, точность движений, на уровень эмоционального возбуждения.
В то же время в условиях соревнований высокая тревожность может оказывать отрицательное воздействие на результат легкоатлетов, не умеющих регулировать свое эмоциональное состояние.
Как видно, у легкоатлетов 70% характеризуются высокой тревожностью, 26,7% - средней и лишь 3,3% низкой (таб. № 2).
Таблица 2
Процентное соотношение степени выраженности личностной тревожности в различных специ-
ализаци
№ Спортивная специализация Тревожность (%)
высокая средняя низкая
1. Легкая атлетика 70 26,7 3,3
2. Баскетбол 25 60 15
3. Каратэ 25 70 5
У представителей баскетбола картина несколько иная: 60% характеризуются средним уровнем тревожности, 25% - высоким и 15% - низким. Баскетболистов, как правило, отличает хорошая эмоциональная устойчивость и средняя мотивация. Они не слишком беспокойны, у них выражена внутренняя ориентация. Возможно, поэтому они характеризуются средним уровнем личностной тревожности.
Среди специализирующихся по каратэ можно отметить низкий уровень личностной тревожности: 70% - низкий уровень, 25% - средний, 5%
— высокий. Низкую личностную тревожность можно считать отличительной особенностью студентов
— спортсменов — каратистов, что обусловлено спецификой деятельности в данном виде спорта.
Еще один фактор, который влияет на уровень тревожности — это пол испытуемых.
Результаты проведенного исследования показали, что девушки — спортсменки тревожнее,
чем спортсмены — юноши (табл. 3).
Таблица 3
Половой диморфизм в проявлении личностной тревожности
№ Пол испытуемых Тревожность (%)
высокая средняя низкая
1. Девушки 52 44 4
2. Юноши 25 65 10
Из таблицы видно, что высокий уровень беспокойства и тревожности является характерной личностной особенностью девушек.
Выводы.
Проанализировав результаты исследований, можно сделать вывод, что у студентов — спортсменов различных специализаций отмечается неодинаковый уровень личностной тревожности. Наиболее высокий он у студентов, которые занимаются легкой атлетикой. Баскетболисты характеризуются средним уровнем, а студенты, которые занимаются карате — низким. Повышенную личностную тревожность можно считать отличительной особенностью представителей легкой атлетики.
Выявлены половые особенности в развитии личностной тревожности. У девушек — спортсменок уровень тревожности выше по сравнению с юношами. Различие между ними статистически значимо.
Полученные результаты могут быть использованы в практической работе тренерами для индивидуализации учебно-тренировочной деятельности с целью повышения качества подготовки и результативности выступлений в соревнованиях.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем личности спортсменов.
Литература
1. Журавльов А. Л. Соціально-психологічні проблеми управління. -М.: Наука, 1983. — 240 с.
2. Горбов Ф. Д. Експериментальна групова психологія. — Л.: ЛГУ, 1996. -Вип.4. — С. 254.
3. Джангаров Т. Т., Румянцева В.І. Лідерство у спорті. — М.: Тандем, 2000. — 340 с.
4. Смоляр И. И. Личностный аспект лидерства в мужских и женских спортивных командах // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту /зб. наук. праць за редакцією проф. Єрмакова С.С. -Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2006. — № 6. — С. 106−108.
5. Сигал Н. С. Влияние типологических свойств нервной системы, темперамента и личностных особенностей на саморегуляцию психических состояний футболистов командах // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту /зб. наук. праць за редакцією проф. Єрмакова С.С. — Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2006. — № 7. — С. 109−112.
6. Щелкова А. И., Сменова Е., Нескреба О. Гуманизация личностно-ориентированного образования как фактор развития профессиональной компетентности студентов института физической культуры командах // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту /зб. наук. праць за редакцією проф. Єрмакова С.С. — Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2006. — № 10. -С. 145 148.
Поступила в редакцию 09. 04. 2007 г.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой