Психологические средства повышения спортивной работоспособности тяжелоатлетов

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Физическая культура и спорт


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ СПОРТИВНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІВАЖКОАТЛЕТІВ
Распітін В.І.
Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського
Анотація. У статті розкриваються підвищення спортивних результатів у важкій атлетиці при підмозі психологічних засобів. У важкій атлетиці сьогодні сформована і функціонує досить ефективна технологія відбору та підготовки спортсменів високої кваліфікації. Це підтверджується високими досягненнями українських спортсменів на міжнародній арені. Постійне розширення кола претендентів на високі досягнення на міжнародних змаганнях істотно впливає на рівень конкуренції серед найсильніших спортсменів світу. Відомо, що ефективність змагальної діяльності важкоатлетів багато в чому залежить від індивідуальних та групових модельних показників фізичного розвитку та критеріїв перспективності того чи іншого атлета. Ключові слова: психологічний підготовка аутогенний ідеомоторний тренування, важкоатлет Аннотация. Распитин В. И. Психологические средства повышения спортивной работоспособности тяжелоатлетов В статье раскрывается повышение спортивных результатов в тяжелой атлетике при использовании психологических средств. В тяжелой атлетике сегодня сформирована и функционирует довольно эффективная технология отбора и подготовки спортсменов высокой квалификации. Это подтверждается высокими достижениями украинских спортсменов на международной арене. Постоянное расширение круга претендентов на высокие достижения на международных соревнованиях существенным образом влияет на уровень конкуренции среди сильнейших спортсменов мира. Эффективность соревновательной деятельности тяжелоатлетов зависит от индивидуальных и групповых модельных показателей физического развития и критериев перспективности того или другого атлета.
Ключевые слова: психологический подготовка аутогенный идеомоторный тренировка, тяжелоатлет Annotation. Raspitin V.I. Psychological means of increase of sports serviceability of weight-lifters. In the article increase of sports results in heavy athletics is opened at use of psychological means. In heavy athletics today it is generated and rather effective technology of selection and preparation of sportsmen of high qualification functions. It proves to be true high achievements of the Ukrainian sportsmen on international scene. Constant expansion of a circle of applicants for high achievements at the international competitions significally influences a level of a competition among the strongest sportsmen of the world. Efficiency of competitive activity of weight-lifters depends on individual and group modelling parameters of physical development and criteria of perspectivity of this or that athlete.
Key words: psychological, preparation, autogenous, ideomotor, training, the weight-lifter.
Вступ.
В умовах зростаючої спортивної конкуренції коли сили суперників приблизно однакові, виключного значення набувають морально-вольові якості спортсмена, його психологічна стійкість, готовність боротися у найскладніших, іноді неочікуваних чи незручних умовах, і добиватися поставленої мети.
Психологічні переживання спортсменів виключно складні і багатогранні Напруга, скутість, боязнь поразки, інші нав'-язливі думки передують у свідомості, привертають до себе увагу, створюють своєрідний психологічний бар'-єр подолати який вдається не кожному.
Мета психологічної підготовки — розвиток здібностей і психічних функцій спортсмена, необхідних для досягнення високого рівня майстерності, психічної стійкості і готовності до участі в змаганнях.
Психічну готовність до змагань В. А. Запорожанова (1993) характеризує такими якостями: тверда впевненість у своїх силах, потяг активно і захоплено, з повною віддачею сил боротися до кінця за досягнення поставленої мети, оптимальний рівень емоційного збудження високий ступінь стійкості до перешкод, до несприятливо діючих зовнішніх та внутрішніх факторів, здатність керувати своїми діями, почуттями і поведінкою у мінливих умовах спортивної боротьби, у напруженій і хвилюючій атмосфері змагань, (стр. 169 173)
Для цього необхідно навчати спортсмена користуватисязасобами і методами, що послужать запорукою готовності до змагань. До них належать:
• формування оптимальної мотивації рухової активності під час тренування-
• оволодіння способами саморегулювання у стані спокою, у стані дій-
• оволодіння способами саморегулювання емоційного стану, рівня активності уваги-
• оволодіння засобами самоорганізації і мобілізації себе на максимально вольові і фізичні зусилля-
• вправи на вдосконалення засобів і методів саморегулювання
Стан психічної стійкості міцно базується на фізичній, технічній, тактичній та морально — вольовій підготовленості важкоатлета
Психологічна підготовка таким чином, є органічною складовою частиною всієї системи підготовки спортсменів.
Найбільш широко використовуютьсяв спорті такі психологічні засоби та методи:
• регулювання психологічного стану: навіювання, навіяний сон -відпочинок, аутогенне тренування-
• засоби м'-язового розслаблення (релаксації) —
• ідеомоторне тренування-
• спеціальні дихальні вправи.
Ці перелічені засоби та методи впливу на важкоатлетів можуть реалізуватися вдома шляхами: ззовні
(вплив тренера, лікаря-психотерапевта психолога) і зсередини (самовплив, самопереконання в напрямку розвитку окремих психічних здібностей, якостей).
Робота виконана за планом НДР Миколаївськогодержавного університету ім. В. О. Сухомлинського Формулювання мети роботи.
Метою роботи є аналіз і узагальнення основних факторів підвищення спортивних результатів у важкій атлетиці при підмозі психологічних засобів.
Результати дослідження.
Аутогенне тренування розроблено А. С. Медведевим у 1995 році. За допомогою цього методу можна навчитися розслаблювати свої м'-язи, навіювати собі стан спокою, викликати заспокоєння роботи серцево-судинної дихальної, 0 травної системи, (стр. 25−29)
Метод аутогенного тренування заснований на тому, що у стані повного розслаблення шляхом розумового зосередження і самопереконання можна здійснювати саморегулювання фізичного та психічного стану.
Для цього А.С. Медведів рекомендує цикли спеціальних вправ, які стали класичними для розслаблення м'-язів тулуба (торса), розширення кровоносних судиц регулювання роботи серця, контролю за диханням, роботи внутрішніх органів, мозку, (стр. 168−172)
Для того, щоб самопереконання, яке використовуєтьсяпри аутогенномутренуванні було ефективним, у нього треба повірити.
Задовго до змагань кожен важкоатлет повинен ретельно проаналізувати всі об'-єктивні і субєктивні труднощі і розмірковано готуватисядо їх подолання
Для цього треба зібрати інформацію про умови змагань і можливих суперників, оцінку та самооцінку підготовки спортсмена до змагань, поставити конкретну мету і завдання участі у змаганнях, програмувати майбутню змагальну діяльність, скласти тактичні варіанти, формувати почуття впевненості у собі та емоційно-оптимальний стан, оволодіти засобами психічного саморегулювання
Якщо важкоатлет за допомогою тренера серйозно готується до змагань, то він, як правило, у складних змагальних ситуаціях успішно долає неочікувані труднощі Однак трапляються психологічні зриви, коли поведінка спортсмена помітно змінюється.
К. К. Платонов, Є.П. П'-ятницький (1997) виділяють такі форми цих змін:
• тормозна форма: зниження уваги і здібності до інтелектуальних операцій, погіршення здатностей до виконання звиклих дій у нових умовах, зниження загальної м'-язової активності-
• імпульсна форма: збільшення кількості помилок при зберіганні навіть збільшенні темпи роботи, схильність до малообдуманих імпульсивних дій, невиправданий поспіх, метушливість, швидка зміна рішень, що приймаються-
• генералізована форма: помітне збудження різке погіршення координації рухів, зниження темпу роботи, збільшення помилок, (стр. 368−374) Важкоатлет під супроводом свого наставника повинен чітко визначити мету і мотиви участі у змаганнях. Мета визначається тим, що повинна або хоче зробити людина, до чого прагне. Мотиви є спонуканням до появи сил, які допоможуть зрозуміти, чому спортсмен прагне досягти мети, чому діє саме так, реалізуючи свій потяг.
Метою здебільшого є досягнення бажаного результату у сумі двоборства чи в окремих вправах, прагнення зайняти визначене місце серед учасників змагань. Мета завжди повинна відповідати можливостям спортсмена на певному етапі його підготовки і ніколи не здаватися спортсмену непосильною.
В арсеналі засобів психологічної підготовки важкоатлета показне місце повинно займати ідеомоторне тренування — уявне, під контролем свідомості виконання вправ. Коли спортсмен по думки уявляє собі рух чи дію, які йому належить виконати, у нього прискорюється пульс і дихання, піднімається температура тіла, тобто відбуваються зміни, подібні до змін що мають місце при реальних рухах
Заданими В. А. Запорожанова, після ідеомоторного тренування досягається поліпшення точності рухів на 34%), їх швидкості на 16,8%, сили на 3,3%. (стр. 136−138)
При самонавіюванні мети і завдань важливим є те, у якій формі вони виражаються:
• досягти перемоги:
• уникнути поразки-
За даними П.П. Матвєєва (1999), установки першого типу реалізується в 84% випадків, другого- лише в 31% випадків, (стр. 318)
Напередодні змагань рекомендується провести заспокійливу частину аутогенноготренування, здійснити прогулянку до лісу, на річку, переглянути легкий веселий кінофільм, послухати улюблену музику і т. ін.
Слід знову тверезо оцінювати свої сили, співставити їх із силами суперників
Переконати себе у перемозі над суперником, стати впевненішим у собі. Продумати весь хід майбутньої боротьби Спробувати створити у суперників хибне уявлення про свої сили і можливості.
Висновки.
У важкій атлетиці сьогодні сформована і функціонує досить ефективна технологія відбору та підготовки спортсменів високої кваліфікації, що підтверджується високими досягненнями українських спортсменів на міжнародній арені. Водночас, постійне розширення кола претендентів на високі досягнення на міжнародних змаганнях істотно впливає на рівень конкуренції серед найсильніших спортсменів світу. Відомо, що ефективність змагальної діяльності важкоатлетів багато в чому залежить від індивідуальних та групових
модельних показників фізичного розвитку та критеріїв перспективності того чи іншого атлета.
Аналіз спеціальної літератури показує- що психологічні засоби сприяють підвищенню спортивних результатів
Показники змагальної діяльності найсильніших збірних команд світу з важкої атлетики свідчить про те, що вікові межі найвищих спортивних досягнень у призерів ігор Олімпіад та чемпіонів світу коливаються від 24−27 років, це свідчить що в цьому віці спортсмени психологічно підготовлені
Подальші дослідження слід спрямувати на вивчення інших проблем визначення психологічних засобів підвищення спортивної працездатності важкоатлетів
Література:
1. Олешко В. Г. Силові види спорту — К., 1999. -288с.
2. Сахновський К. П. Теоретико — методические основы системы многолетней подготовки НУФВСУ — К., 1997. — 58с.
3. Медведев А. С., Смирнов В. Е. Уровень спортивного мастерства спортсменов тяжелоатлетов 1995. — С. 2529.
4. Запорожанов В. А., Кузьмин А. И., Дяченко В. Ф. Система отбора -важнейший фактор формирования резерва для олимпийский команд — К., 1993. -С. 136−138.
5. Вельский И. В. Основы специальной силовой подготовки высококвалифицированных спортсменов в тяжелой атлетике Минск, 2000. — С. 206.
6. Матвеев П. П. Основы общей теории спорта и система подготовки спортсменов К., 1999. — С. 318.
7. Платонов В. Н. Общая теория подготовкиспортсменов в олимпийском спорте. К., 1997. — С. 583.
Надійшла до редакції 30. 11. 2007р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой