Формирование способности к сохранению статического равновесия детей 4-5-летнего возраста с функциональными нарушениями зрения

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Народное образование. Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ФОРМУВАННЯ ЗДІБНОСТІ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ СТАТИЧНОЇ РІВНОВАГИ ДІТЕЙ 4−5-РІЧНОГО ВІКУ
З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ
Воловик Н.І.
Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова
Анотація. Метою статті було перевірити ефективність методики формування координаційної здібності до збереження стичної рівноваги дітей 4−5 років з функціональними порушеннями зору. Виявлено позитивні зрушення в рівні розвитку цього виду координаційних здібностей, про що свідчить більш виражені зміни показників у дітей експериментальних груп у порівнянні з контрольними. Застосування спеціальних навчальних завдань є ефективним підходом у методиці навчання здібності до збереження стичної рівноваги та розкриває нові можливості у підвищенні ефективності фізичного виховання у дітей дошкільного віку з порушенням зору.
Ключові слова: діти, зір, методика, рівновага, формування.
Аннотация. Воловик Н. И. Формирование способности к сохранению статического равновесия детей 4−5летнего возраста с функциональными нарушениями зрения. Целью статьи было проверить эффективность методики формирования координационнойспособности к сохранению статического равновесия у детей 4−5 лет с функциональными нарушениями зрения. Выявлено положительные сдвиги в уровне развития данной координационной способности, о чем свидетельствуют более выраженные изменения показателей экспериментальных групп Использование специальных заданий является эффективным подходом в методике обучения способности к сохранению статического равновесия и раскрывает новые возможности повышения эффективности физического воспитания у детей дошкольного возраста с нарушением зрения.
Ключевые слова: дети, зрение, методика, равновесие, формирование.
Annotation. V olovik N.I. The formation of static balance skill of four and five-year-old children with functional visual impairment. The purpose of the article was to test methods for the formation of static balance skill of four and five-year-old children with functional visual impairment. It was find out the positive changes in level of the development of the coordination skills, according to the date that show more expressed changes indicators of four and five-year-old children with functional visual impairment of experimental groups comparing with control groups. The using of special training tasks is an effective approach in the methods of static balance skill training and ensures new possibilities for the increasing effectiveness of physical education in infant school for preschool children with visual impairment.
Key words: balance, children, formation, methods, vision.
Вступ.
Соціальна адаптація дітей із різноманітними вадами сенсорних систем є важливою проблемою сьогодення. В У країні за різними причинами стрімко збільшилась кількість дітей, які мають відхилення у розвитку, зокрема кількість дітей з вадами зору постійно зростає [10]. Фізична культурає невід'ємною ланкою виховання дітей з вадами зору і має на меті сприяти всебічному розвитку в них фізичних та розумових якостей, формування компенсаторнихспособів діяльності водночас з корекцією первинних і вторинних відхилень у розвитку для забезпечення оптимальної інтеграції в сучасні умови життєдіяльності [5]. У дітей з патологією зору, як правило, значні відхилення моторики розповсюджуютьсяна сферу координаційних здібностей [В], які за всіма показниками відстають від параметрів здорових однолітків [1,9]. Найбільше відставання від показників здорових дітей виявляється за показниками тестів, які відображують рівень розвитку здібності до орієнтації у просторі та збереження статичної рівноваги [1]. Аналіз науково-методичної літератури та інформація отримана протягом педагогічного дослідження показали, що недостатня кількість робіт з проблеми методики формування здібності до збереження стичної рівноваги дітей дошкільного віку з порушенням зору, що суттєво знижує ефективність навчання спрямованого на розвиток та удосконаленнярухової сфери дітей дошкільного віку з даною патологією.
Тема дослідження входить до Тематичного плану науково-дослідних робіт Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: «Теорія і технологія навчання та виховання в системі освіти».
Мета, завдання роботи.
Перевірити ефективність методики формування здібності до збереження стичної рівноваги дітей 4−5 років з функціональними порушеннями зору. Використано такі методи: аналіз науково-методичної літератури, аналіз медичних карт- педагогічні спостереження, педагогічний експеримент, методи математичної статистики (критерій W Шапіро-Уілкі, F-критерій Фішера, t-критерій Стьюдента модифікований t-критерій Стьюдента для зв’язаних вибірок, для оцінки приросту показників координаційних здібностей використовувалиформулу, запропоновану В.І. Усачевим).
Результати дослідження.
Дослідження проводилось з дітьми 4−5 років на заняттях з фізичної культурина базі спеціалізованої шко-ли-дитячого садка «Пізнайко» для дітей з порушенням зору та на базі дошкільного навчального закладу № 712 м. Києва. Всього в експериментальному дослідженні взяло участь 213 дітей. У констатувальномупедагогічному експерименті взяло участь 139 дітей 4−5 років: 37 дітей з порушенням зору, 42 дітей без зорової патології 5 років, 32 дитини з вадами зору та 28 без них 4 років. У формувальному педагогічному експерименті - 74 дітей 4−5 років з вадами зору: 20 дівчаток та 1 В хлопчиків 5 років, 16 хлопчиків та 20 дівчаток 4 років.
Результати проведеного констатувальногопедагогічного експерименту з визначення рівня розвитку здібності до збереження статичної рівноваги дітей 4−5-річного віку виявлено відставання від показників здорових
© Воловик Н.І., 2009
однолітків: у дівчаток 4 років на — 55,12%, 5 років — 49,77%, у хлопчиків 4 років на 54,24%, 5 років — 49,06% (табл. 1,2).
При порівнянні показників між дівчатами та хлопцями 4−5 років з патологією зору та між дівчатами та хлопцями без порушення зору не виявлено статистично достовірної різниці за результатами цих тестів (Р& gt-0,05).
Таблиця 1
Порівняльний аналіз рівня розвитку здібності до збереження стичної рівноваги у дітей 4 років у нормі та з
функціональними порушеннями зору
Тести Стать Норма Порушення зору Зниження рівня розвитку в % Ґ-Стью-дента, Р
X ±т X ±т
методика Бондаревського, с (відкриті очі) д 12,84 0,97 6,12 0,41 52. 30 & lt-0. 05
х 12,83 1,05 6,21 0,37 51. 60 & lt-0. 05
методика Бондаревського, с (закриті очі) д 6,23 0,42 2,62 0,21 57. 94 & lt-0. 05
х 6,24 0,28 2,69 0,18 56. 89 & lt-0. 05
Таблиця 2
Порівняльний аналіз рівня розвитку здібності до збереження стичної рівноваги у дітей 5 років у нормі та з
функціональними порушеннями зору
Тести Стать Норма Порушення зору Зниження рівня розвитку в % Ґ-Стью-дента, Р
X ±т X ±т
методика Бондаревського, с (відкриті очі) д 21,87 1,32 9,45 0,85 56. 79 & lt-0. 05
х 20,09 1,42 9,04 0,61 55.0 & lt-0. 05
методика Бондаревського, с (закриті очі) д 8,22 0,30 4,70 0,38 42. 75 & lt-0. 05
х 8,00 0,42 4,55 0,22 43. 12 & lt-0. 05
Наведені вище результати дослідження свідчать про суттєве відставання функції статичної рівноваги, яка є однією із складних функцій організму. Порушення зорового сприйняття примушувало дитину підключити інші аналізатори, проте у зв’язку з тим, що процес компенсації у дітей недостатньо сформований, збереження стійкості рівноваги відстає від вікових норм дітей дошкільного віку. Отримані результати констатувального педагогічного експерименту свідчать про те, що у дітей з функціональними порушеннями зору 4-х років більш низькі показники спостерігаються при виконанні тесту із закритими очима, тоді як у дітей 5-ти років більше зниження розвитку спостерігається під час тесту з відкритими очима. Проте формування вміння зберігати статичну рівновагу є важливим засобом розвитку балансування тіла у дітей середнього та старшого дошкільного віку з функціональними порушеннями зору. Саме тому необхідна спеціальна робота з розвитку цього важливого для життєдіяльності виду координаційної здібності. При цьому необхідно враховувати стан зорового дефекту дитини, її попередній досвід, рівень фізичної підготовленості, вікові та індивідуальні можливості, використовуючи фізичні вправи координаційної спрямованості з метою подолання та попередження виникнення вторинних відхилень у розвитку здібності до збереження статичної рівноваги.
На підставі цих даних та аналізу науково-методичної літератури розроблена методика розвитку координаційної здібності до збереження статичної рівноваги [2]. Зважаючи на результати констатувальногоекспери-менту, у дітей 4 років більшу увагу звертали на розвиток збереження статичної рівноваги у вправах із закритими очима. У дітей 5 років приділено увагу вправам з відкритими очима.
Формуючи цю координаційну здібність у дітей цієї категорії, ми брали до уваги ступінь зорового дефекту, особливості діагнозу, наявність попереднього рухового досвіду, стан та можливості інших аналізаторів, вік.
З метою формування вміння до збереження статичної рівноваги, ми використовувалинаступні методичні прийоми: подовження часу збереження нестійкості пози, зменшення площини опори, введення нестійкості опори, втрати рівноваги з наступним поверненням у стійке положення включення попередніх та супутніх рухів, які утруднюють збереження рівноваги, використання умов природного середовища, які ускладнюють підтримання рівноваги при переміщеннях, розвиток вестибулярної функції Ці вправи виконувалися на фоні подразнення вестибулярного апарату. З метою формування вміння до збереження статичної рівноваги ми застосовували вправи, що включали в себе різноманітні стійки: на носках, із зімкнутими стопами, одна ступня перед іншою з різними рухами рук та тулуба стійки на одній нозі з різними положеннями рук, рівновага в основній стійці з закритими очима. Вправи на утримання рівноваги: на лаві, кубі з відкритими та закритими очима, балансування на зменшеній площі опори (намальованому коридорі, лаві, канаті тощо), ходьба із зупинкою, зміною напрямку руху, фіксованими позами. Також нами використовувалисявправи, що виконуються із закритими очами, стати-
чні вправи у рівновазі на фоні подразнення вестибулярногоапарату після поворотів та нахилів голови вперед та назад, вправо та вліво, поворотів на 1800, 3600 [3,4,6,7'-, 8].
Позитивні зрушення в рівні розвитку цього виду координаційної здібності відображають вікові особливості її розвитку, а також вплив цілеспрямованого педагогічного впливу, про що свідчить більш виражені зміни показників у дітей експериментальних груп у порівнянні з контрольними (табл. 3,4).
Таблиця 3
Аналіз ефективності методики формування здібності до збереження стичної рівноваги у дітей 4 років з фун-
кціональними порушеннями зору
Тести стать група До експерименту Після експерименту % приріст показ- ника Ґ-Стью-дента, Р
X ±m V X ±m V
методика Бондарев-ського, с (відкриті очі) х Е Г 6. 19 0. 46 19. 55 7. 58 0. 65 22. 56 20. 19 & lt-0. 05
К Г 6. 24 0. 46 19. 71 6. 54 0. 50 20. 17 4. 69 & lt-0. 05
д Е Г 6. 09 0. 59 29. 21 7. 51 0. 51 20. 51 20. 88 & lt-0. 05
К Г 6. 11 0. 60 29. 46 6. 46 0. 65 30. 12 5. 57 & lt-0. 05
методика Бондарев-ського, с (закриті очі) х Е Г 2. 68 0. 25 24. 48 3. 18 0. 32 26. 41 17. 07 & lt-0. 05
К Г 2. 72 0. 24 23. 73 2. 91 0. 50 22. 65 6. 75 & lt-0. 05
д Е Г 2. 59 0. 27 31. 27 3. 25 0. 26 24. 38 22. 30 & lt-0. 05
К Г 2. 63 0. 29 33. 46 2. 87 0. 32 33. 10 8. 73 & lt-0. 05
Результати виконання тестів протягом формувального педагогічного експерименту поліпшились в експериментальній групі хлопчиків 4 років на 18,63%, 5 років на 24,085%, у дівчаток 4 років поліпшення параметрів склало 21,59%, 5 років — 28,59%. У дітей 4−5 років контрольної групи приріст показників становить: у дівчаток
4 років — 6,92%, 5 років — 9,315%, у хлопчиків 4 років — 5,72%, 5 років — 3,75%. У дітей 4−5 років спостерігається статистично достовірне поліпшення показників у контрольній групі, проте темпи приросту значно нижчі.
Таблиця 4
Аналіз ефективності методики формування здібності до збереження стичної рівноваги у дітей 5 років з фун-
кціональними порушеннями зору
Тести стать група До експерименту Після експерименту % приріст показ- никаСтью-дента, P
X ±m V X ±m V
методика Бондарев-ського, с (відкриті очі) х Е Г 9. 06 1. 01 31. 68 12. 27 1. 35 31. 21 30.1 & lt-0. 05
К Г 8. 96 1. 04 32. 88 9. 39 1. 28 38. 65 4. 69 & lt-0. 05
д Е Г 9. 48 1. 16 36. 71 13. 73 1. 26 27. 65 36. 64 & lt-0. 05
К Г 9. 41 1. 17 37. 19 10. 66 1. 23 34. 52 12. 47 & lt-0. 05
методика Бондарев-ського, с (закриті очі) х Е Г 4. 53 0. 31 19. 65 5. 43 0. 44 23. 02 18. 07 & lt-0. 05
К Г 4. 56 0. 29 18. 20 4. 69 0. 37 22.6 2. 81 & lt-0. 05
д Е Г 4. 68 0. 46 29. 49 5. 75 0. 56 29. 01 20. 54 & lt-0. 05
К Г 4. 72 0. 52 33. 05 5. 02 0. 57 34. 29 6. 15 & lt-0. 05
Темпи приросту показників дітей 4 років за тестом з відкритими очима в контрольній групі нижчі, ніж в експериментальній групі хлопчиків у 4,3 рази, а у дівчаток у 3,75 рази, а за тестом з закритими очима: хлопчиків у 2,53 рази, а дівчаток — у 2,55 рази. У дітей 5 років темпи приросту показників контрольних груп за тестом з відкритими очима нижчі, ніж в експериментальних: хлопчиків у 6,42 рази, а дівчаток у 2,94 рази, а за тестом з
закритими очима в контрольній групі нижчі, ніж в експериментальній: хлопчиків у 6,43 рази нижчі, а дівчаток у 3,34 рази.
Висновки.
1. У результаті проведеного формувального педагогічного експерименту виявилась ефективність запропонованої методики формування здібності до збереження статичної рівноваги у дітей 4−5 років з функціональними порушеннями зору. Причому більша ефективність приросту показників спостерігається у дітей 5 років.
2. Результати дослідження підтверджують, що застосування спеціальних навчальних завдань є ефективним підходом у методиці навчання та формування координаційної здібності до збереження статичної рівноваги дітей дошкільного віку з функціональними порушеннями зору. Розроблена методика розкриває нові можливості для підвищення ефективності фізичного виховання дітей 4−5 років, дає можливість досягнути більш високого рівня координаційногобазису.
Наші подальші дослідження присвячені аналізу особливостям приросту здібності до оцінки й регуляції просторово-часових та динамічних параметрів рухів дітей середнього та старшого дошкільного віку з функціональними порушеннями зору.
Література
1. Воловик Н.І. Дослідження координаційних здібностей у дітей 4−5 років з порушення зору / Н.І. Воловик // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. / За ред. проф. С.С. Єрмакова — Х.: ХДАДМ (ХХПІ), 2007. — № 4. — С. 28−31.
2. Воловик Н.І. Методика розвитку координаційних здібностей у дітей 4−5 років з порушення зору / Н.І. Воловик // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. / За ред. проф. С.С. Єрмакова. — Х.: ХДАДМ (ХХПІ), 2007. — № 10. — С. 12−15.
3. Лях В. И. Кординационные способности школьников/ В. И. Лях. — Минск, 1989. — 160 с.
4. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В. Н. Платонов — К.: Олимпий. л-ра, 1997. — 584 с.
5. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня для сліпих та дітей зі зниженим зором / Ваві-на Л.С. — К.: Початкова школа, 2005. — 224 с.
6. Ростомашвили Л. И. Физические упражнения для детей с нарушением зрения (методические рекомендации для учителей, воспитателей, родителей). — Санкт-Петербург, 2001. — 65 с.
7. Сековец Л. С. Коррекционно-педагогическая робота по физическому воспитанию детей дошкольного возраста с нарушением зрения. — Нижний Новгород, 2001. — 168 с.
8. Теория и организация адаптивной физической культуры Учебник. Т. 2. Содержание и методика адаптивной физической культурыи характеристика ее основных видов / Под общ. ред. проф. С. П. Эвсеева. — М. :
Совет. спорт, 2005. — 448 с.
9. Харченко Л. В. Совершенствование базовых координационных способностей у школьников 8−12 лет с нарушением зрения: Автореф. дис. … канд. пед. наук / Л.В. Харченко- СГ АФК — Омск., 1999. — 19 с.
10. Чудна Р. В. Теорія адаптивного фізичного виховання / Р. В. Чудна — К.: Наук думка, 2003. — 270 с.
Надійшла до редакції 22. 01. 2009 р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой