Формирование вариантов технологии доставки тарно-штучных грузов автомобильным транспортом в междугородном сообщении

Тип работы:
Реферат
Предмет:
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
УДК 656. 073. 28
ФОРМУВАННЯ ВАРІАНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСТАВКИ ТАРНО-ШТУЧНИХ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ У МІЖМІСЬКОМУ
СПОЛУЧЕННІ
Є.В. Нагорний, професор, д.т.н., В. С. Наумов, доцент, д.т.н. ,
О.О. Шуліка, асистент, ХНАДУ
Анотація. Наведено результати аналізу підходів до формалізації технологічного процесу доставки вантажів, розроблено базові варіанти логістичних ланцюгів доставки тарно-штучних вантажів (ТШВ) автомобільним транспортом у міжміському сполученні. Сформовано базові технологічні схеми доставки тарно-штучних вантажів автомобільним транспортом у міжміському сполученні.
Ключові слова: технологічний процес доставки, тарно-штучний вантаж, міжміські перевезення.
ФОРМИРОВАНИЕ ВАРИАНТОВ ТЕХНОЛОГИИ ДОСТАВКИ ТАРНО-ШТУЧНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В МЕЖДУГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ
Е. В. Нагорный, профессор, д.т.н., В. С. Наумов, доцент, д.т.н. ,
О. А. Шулика, ассистент, ХНАДУ
Аннотация. Приведены результаты анализа подходов к формализации технологического процесса доставки грузов, разработаны базовые варианты логистических цепочек доставки тарно-штучных грузов (ТШГ) автомобильным транспортом в междугородном сообщении. Сформированы базовые технологические схемы доставки тарно-штучных грузов автомобильным транспортом в междугородном сообщении.
Ключевые слова: технологический процесс доставки, тарно-штучный груз, междугородные перевозки.
FORMATION OF TECHNOLOGY VARIANTS OF PACKAGED CARGO DELIVERY IN THE INTERCITY BY MOTOR TRANSPORT
Ye. Nagornji, Professor, Doctor of Technical Sciences, V. Naumov, Associate Professor, Doctor of Technical Sciences, O. Shulika, assistant, KhNAHU
Abstract. The analysis of approaches for formalization of cargo delivery process has been resulted. Basic supply chain variants of motor transport packaged cargo delivery in the intercity have been developed. The basic technological schemes of motor transport packaged cargo delivery in the intercity have been formed.
Key words: delivery process, packaged cargo, intercity transportation.
Вступ них вантажів у міжміському сполученні є
формування постійних оперативно-організа-Відмітною рисою функціонування нових ло- ційних та постійних інформаційних, управ-
гістичних технологій доставки тарно-штуч- лінських «ланцюгових» структур. Впрова-
дження логістичних технологій пов’язане також з необхідністю удосконалення та підвищення ефективності управлінських, а також організаційних функцій фізичних потокових процесів переміщення товарів та інформації.
Логістичний підхід до організації доставки вантажів автомобільним транспортом обумовлює новий методологічний зміст, який полягає в тому, що основною складовою частиною процесу доставки має стати проектування оптимального (раціонального) варіанта транспортного обслуговування. Під проектуванням розуміється пошук найкращих організаційних і технологічних рішень, що забезпечують максимальну ефективність доставки вантажів.
Розширення господарських зв’язків викликає підвищений попит на організацію перевезень вантажів у міжміському сполученні. Також, враховуючи складність організації схем доставки у міжміському сполученні [1], питання формування транспортно-технологічних схем (ТТС) доставки ТШВ викликає великий інтерес як у науковців, так і в організацій, що працюють на ринку міжміських перевезень.
Аналіз публікацій
Аналіз практики та теоретичних робіт у напрямі підвищення ефективності міжміських перевезень ТШВ доводить необхідність розробки відповідних математичних моделей та алгоритмів їх реалізації для удосконалення процесів перевезень. Дослідниками недостатньо розглянуто питання підвищення ефективності доставки ТШВ у міжміському сполученні у напрямі формування транспортного процесу доставки з урахуванням умов невизначеності. Комплексний підхід до формування технології доставки ТШВ в умовах технічних, технологічних, інфраструктурних та фінансових обмежень, з урахуванням біз-нес-інтересів учасників транспортного процесу, — до сьогодні не досліджувався.
Ряд вітчизняних та закордонних вчених приділяв увагу питанню формалізації технологічного процесу доставки вантажів [2−7]. Дані роботи являють собою інтерес з позиції розгляду сукупності операцій, з яких складаються ТТС доставки вантажів. У роботах [2−5] автори транспортний процес розглядають у двох проекціях: із позиції дослідження процедур із транспортними засобами і процедур,
які включають елементи вантажних і відповідних їм інформаційних операцій, а також технологічних процесів. При цьому є операції, спільні для автомобіля і партії вантажу. Однак питанню супроводжуючих експедиторських операцій приділено недостатньо уваги.
У роботі [6] перелік операцій детально доповнюється експедиторськими операціями. Базові елементи групуються, і виділяється 20 основних: підписання договорів на транспортно-експедиторське обслуговування (ТЕО), вибір найбільш раціональних видів транспорту, платіжно-розрахункові операції, приймально-здавальні операції й оформлення документації, митні операції інформування учасників транспортного процесу про рух вантажів, перевалка вантажів з одного виду транспорту на інший, оформлення актів про виявлення дефектів вантажу, перевезення вантажів, зберігання, навантаження, розвантаження, упакування, групування, сортування, затарювання, супровід, маркування, передача вантажу, ремонт тари й пакувальних матеріалів. Однак найбільш розширений аналіз технологічних схем приведений у роботах [7−10], в яких авторами надається характеристика можливих варіантів технологічних схем процесу ТЕО. Для формалізації технологічного процесу ТЕО пропонується використовувати алгоритми, що описують послідовність виконання операцій. Однак у зазначених роботах аналіз виконується переважно з позиції роботи транспортно-експедиторського підприємства і меншу увагу приділено детальному розгляду технологічних карт виконання доставки вантажів.
Таким чином, результати аналізу основних підходів до формалізації технологічного процесу доставки вантажів дають підставу визначити наступний основний перелік елементарних складових технологічного процесу доставки ТШВ автомобільним транспортом у міжміському сполученні: х1 — приймання заявки та уточнення її параметрів- х2 -консультація з іншими ТЕП та / або постійними клієнтами-перевізниками щодо можливості виконання заявки- х3 — оцінка можливості та доцільності виконання заявки власним рухомим складом (РС) — х4 — пошук варіантів виконання заявки на логістичних сайтах- х5 -розміщення заявки на спеціалізованих логіс-тичних сайтах- х6 — аналіз варіантів виконання заявки, що надійшли- х7 — узгодження ва-
ріанта та ціни з перевізником- х8 — узгодження ціни з вантажовласником- х9 — оформлення договору на ТЕО / перевезення- х10 — координація процесу доставки вантажу- х11 -формування тари- х12 — формування транспортного пакета- х13 — маркування- х14 — переміщення вантажу на склад- х15 — облік при надходженні- х16 — зберігання вантажу (очікування навантаження в РС) — х17 — переміщення вантажу на рампу- х18 — подача РС під навантаження (маневрування) — х19 — огляд транспортних пакетів і пломб- х20 — переміщення вантажу в кузов РС- х21 — оформлення документів- х22 — транспортування- х23 — облік вантажних місць- х24 — подача РС під розвантаження (маневрування) — х25 — переміщення вантажу з кузова РС на рампу- х26 — огляд транспортних пакетів і пломб- х27 — переміщення вантажу на склад- х28 — оформлення документів- х29 — транспортування тари, засобів пакетування- х30 — розвантаження тари, засобів пакетування- х31 — зберігання тари, засобів пакетування- х32 — розформування транспортних пакетів- х33 — повернення РС.
Мета й постановка задачі
Метою роботи є формування множини альтернативних варіантів ТТС доставки ТШВ автомобільним транспортом у міжміському сполученні. Об'єктом дослідження виступає процес доставки ТШВ автомобільним транспортом у міжміському сполученні, а предметом — формування ТТС доставки ТШВ у міжміському сполученні.
Для досягнення мети в роботі вирішуються наступні задачі: визначення сукупності елементарних операцій, визначення структури базових типів логістичних ланцюгів доставки ТШВ, розробка множин альтернативних варіантів доставки.
Формування базових ТТС доставки ТШВ у міжміському сполученні
Аналіз наукових публікацій, а також досвіду роботи вітчизняних і закордонних підприємств у сфері організації та управління ван-тажорухом [2, 7−12] дозволив запропонувати структуру логістичної системи доставки ТШВ автомобільним транспортом у міжміському сполученні, яка дозволяє описати зв’язки між підприємствами-елементами системи доставки (рис. 1).
При цьому розглядалися чотири основні варіанти схем логістичних ланцюгів (ЛЛ).
Рис. 1. Логістична система доставки ТШВ при міжміських перевезеннях
На першій схемі (рис. 2) наведено найпростіший варіант ЛЛ як підсистеми у складі ло-гістичної системи доставки вантажів у міжміському сполученні.
Вантажовід- «> Перевізник (П) Вантажоодер-
правник (ВВ) жувач (ВО)
Рис. 2. Варіант логістичного ланцюга взаємодії вантажовласника і транспорту без участі експедитора
У даній схемі від вантажовласників дрібними партіями ТШВ завозять до вантажоодержувачів, а основні варіанти технології пропонується формувати виходячи з умов надання як основних, так і допоміжних послуг, варіативність яких визначається відповідно до схеми на рис. 3.
Рис. 3. Схема формування варіантів технології доставки ТШВ у міжміському сполученні для першого варіанта ЛЛ
Друга схема (рис. 4) є більш складною структурно внаслідок долучення до учасників транспортного процесу експедитора (Е).
Вантажовід- Перевізник Вантажоодер-
правник і А, А А жувач
Експедитор (Е)
Рис. 4. Варіант ЛЛ взаємодії вантажовласника і транспорту з участю експедитора
На рис. 5 представлено принципову схему формування основних варіантів ТТС доставки для другого варіанта ЛЛ.
Окрім переліку послуг, які можуть бути надані при доставці ТШВ, необхідно враховувати ініціатора подання заявки, тому кількість елементів сукупності транспортно-технологічних схем доставки ТШВ значно збільшується.
Рис. 5. Схема формування варіантів технології доставки ТШВ у міжміському сполученні для другого варіанта ЛЛ
У варіанті з участю вантажного терміналу (рис. 6) експедитор після одержання заявки від вантажовласника оцінює доцільність доставки партії вантажу через термінал.
У випадку, якщо такий варіант ланцюга є економічно доцільним, експедитор прово-
дить пошук перевізників для доставки вантажу на вантажний термінал і для вивозу укрупненої партії для доставки безпосередньо вантажовласникові.
Вантажовід- Перевізник Термінал Перевізник
правник (Пі) жа аж №)
4 4 і Вантажо- одержувач
Експедитор
Рис. 6. Варіант ЛЛ взаємодії вантажовласника і транспорту з участю експедитора з одним терміналом
На рис. 7 наведено схему для визначення основних варіантів ТТС, причому у даному випадку розглядаються варіанти подання заявки вантажовласником (ВВ) або одним з двох перевізників, задіяних у схемі доставки.
Рис. 7. Схема формування варіантів технології доставки ТШВ у міжміському сполученні для третього варіанта ЛЛ
Четвертим є варіант ЛЛ з участю експедитора та двох вантажних терміналів. Від ВВ дрібними відправками ТШВ перший перевізник
(Пі) перевозить до першого терміналу (Ті), де партія укрупнюється і доставляється магістральним перевізником (Пмаг) на другий термінал (Т2), де переформовується і доставляється другим регіональним перевізником (П2) до вантажоодержувача (рис. 8).
Розглянемо приклад формування множини варіантів технологічного процесу доставки ТШВ автомобільним транспортом у міжміському сполученні для першого типу ЛЛ за умови задоволення заявки, що надійшла перевізнику від вантажовласника.
вв
У
П,
Ті
І їм
їГ
п,
¦ЛГ
Експедитор
во
Рис. 8. Варіант логістичного ланцюга взаємодії вантажовласника і транспорту з участю експедитора з двома терміналами
Принципова схема формування множини альтернативних варіантів для четвертого базового типу ТТС доставки ТШВ наведена на рис. 9.
П,
Злм овник послуг Е
з: '-
пІ»,
п-
тав:
ВВ
*
Власний РС
ні
Пні
«Використання Е інформації логістичних сайтів
Розміщення замовлення на логістичних сайтах
& gt-
Вантаж у ВВ у вигляді
Одиничн = Формується V Формується
продукція ПТ на ПК
так
ТЕЩ*& quot-
д
Використовується ПТ
Пое ернення П К до ВВ
Цех підготовки матеріалів у ВВ
так Вантаж при укрупненні на Ті ні
ІаК Використовується ПТ Ш
с

Повернення П К на Ті
Вантаж з Т? доставляються у бигллді
Одинична продукція абоу тарі (розформування)
На П К (без пер е фор рвання)
Переформування на П К
4
Використовується ПТ
Повернення П’К на Т?
а
Рис. 9. Схема формування варіантів технологій доставки ТШВ для четвертого варіанта ЛЛ
Використовуючи виділені елементарні складові та аналізуючи варіанти технологій доставки для даного варіанта ЛЛ (рис. 3), визначимо умови для першої ТТС: ТШВ
представлений вантажовідправником в одиничному вигляді, у вантажовідправника є цех підготовки вантажів. У такому випадку варіант ТТС доставки Тх1 має вигляд
Тх1 ={ Х1& gt-
,}. (1)
Аналогічно формуються інші варіанти ТТС доставки ТШВ, в результаті чого для першого варіанта ЛЛ отримано наступну множину альтернативних варіантів технологічного процесу Тхі - Тхі2
Тхі {хі, Х8, Х9, Х13 Х28, Х33 } ,
{х1,х8,х9,х11,х13 -х31},
{хі, Х8, Х9, хі2 — Х28, Х32, х29 — Х31 },
{хі, Х8, Х9, Х12 — Х28, Х32, Х33 },
{хі, Х8, Х9, Х11 — Х28, Х32, Х29 — Х31 } ,
{хі, Х8, Х9, Х11 — Х28, Х32, Х33 },
{хі, Х8, Х9, Х13, Х17 — Х28, Х33 },
{х1, х8, х9, х11, х13, х17 — х31},
{хі, Х8, Х9, Х12, Х13, Х17 — Х28, Х32, Х29 — Х31 },
— {хі, Х8, х9, хі2, хі3, Х17 — Х28, Х32, Х33 },
— {хі, Х8, х9, хіі - хі3, хі7 — х28, Х32, Х29 — Х31 },
— {хі, Х8, Х9, Х11 — Х13, Х17 — Х28, Х32, Х33 }.
Т —
х2
Т-
х3
Т-
1 х4
Т-
± х5
Т-
± х6
Т-
х7
Т-
х8
Тх —
Тх Тх
Т
(2)
Аналогічно проводиться формування множини альтернативних варіантів технологічного процесу доставки ТШВ автомобільним транспортом у міжміському сполученні для всіх розглянутих типів ЛЛ. Для першого типу ЛЛ отримано 12 альтернативних ТТС, для другого — 120 варіантів ТТС, для третього -480, а для четвертого — 2280 основних ТТС доставки ТШВ у міжміському сполученні.
Висновки
Проведене дослідження дозволило сформувати такі висновки:
— варіанти TTC доставки вантажів рекомендовано визначати на підставі множини елементарних операцій, процес доставки TШB автомобільним транспортом у міжміському сполученні запропоновано описувати на підставі 33 елементарних операцій-
— доставку TШB автомобільним транспортом у міжміському сполученні рекомендовано здійснювати за однією з 4 базових схем, для яких є характерними відповідні типи ЛЛ-
— запропоновані схеми для формування варіантів TTC дозволили визначити сукупність альтернатив- оскільки кількість альтернативних варіантів є досить великою, то для подальшого аналізу схем доставки, з метою вибору оптимального варіанта, на кафедрі транспортних технологій розробляється спеціалізоване програмне забезпечення.
Література
1. Нагорний Є^. Комерційна робота на тран-
спорті: підручник / Є^. Нагорний,
Н. Ю. Шраменко. — Х.: ХНАДУ, 2010. -324 с.
2. Дмитриченко М. Ф. Tранспортнl технології
в системах логістики / М.Ф. Дмит-риченко, n.P. Левковець, А.М.аченко та ін. — К.: Інформавтодор, 2007. — 676 с.
3. Bельможин А^. Грузовые автомобильные
перевозки: учебник для вузов / А^. Bе-льможин, BA. Гудков, Л. Б. Миротин, А^. Куликов. — М.: Горячая линия, 2006. — 560 с.
4. Bоркут А. И. Грузовые автомобильные пе-
ревозки / А.И. Bоркут. — К.: Bbi^. шк., 19S6. — 456 с.
5. Малиновский B^. Единые технологиче-
ские процессы централизованной доставки грузов / B^. Малиновский,
Л. Г. Попченко, Л. Г. Заенчик и др. — К.: Tехнlка, 19SS. — 116S с.
6. Нагорний Є^. Основи транспортно-екс-
педиційного обслуговування підприємств, організацій та населення: навч. посібник / Є^. Нагорний, Г. Л. Pибанов, Н. Ю. Черниш. — Х.: ХНАДУ, 2002. -106 с.
7. Наумов B.C. Tранспортно-экспедиционное
обслуживание в логистических системах: монография / B.C. Наумов. — Х.: ХНАДУ, 2012. — 220 с.
S. Наумов B.C. Комплекс услуг экспедиционных предприятий на автомобильном транспорте / B.C. Наумов // Bосточноев-ропейский журнал передовых технологий: сб. науч. тр. — 2009. — Bbm. 2/3(3S).
— C. 33−35.
9. Наумов B.C. Методика формування альте-
рнативних транспортно-технологічних систем доставки вантажів / B.C. Наумов, Н. С Bh-ер // Bосточноевропейский журнал передовых технологий: сб. науч. тр.
— 2011. — Bbm. 5/4(53). — C. 16−19.
10. Наумов B.C. Оценка альтернативных ва-
риантов системы доставки грузов в контейнерах / B.C. Наумов, Н. С Brn-ер // Бюллетень транспортной информации.
— 2013. — Bып. 6. — C. 1S-22.
11. Tранспортная логистика: учебник / под
ред. Л. Б. Миротина. — М: Экзамен, 2002.
— 512 с.
12. Чеботаев А. А. Логистика — синергетиче-
ская, качественная услуга в цене поставляемых товарных ресурсов / А. А. Чеботаев, Д. А. Чеботаев. — М.: Экономика, 2009. — 264 с.
Pецензент: П. Ф. Горбачов, професор, д.т.н., ХНАДУ.
Cтаття надійшла до редакції 29 квітня 2013 р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой