Пути улучшения подготовки учителей начальных классов к физическому воспитанию младших школьников

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Народное образование. Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Шляхи покращення підготовки вчителів початкових класів до фізичного виховання молодших школярів
Степанко А. В. 1, Огнистий А. В. 1, Бірюков О.В. 2
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 2Управління з фізичного виховання і спорту Тернопільської області, Міністерство освіти та науки України
Анотації:
Загострена увага на визначенні оптимальних шляхів підготовки майбутніх учителів початкових класів до фізичного виховання учнів. Здійснено опитування професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів України. Подано дані про перенасичування процесу підготовки фахівців теоретичними відомостями. Визначені та розподілені за рівнем значимості шляхи покращення підготовки майбутніх фахівців школи першого ступеня до фізкультурно-оздоровчої діяльності учнів початкових класів.
Ключові слова:
вчитель, підготовка, початкова школа, шляхи, покращення.
Степанко А. В., Огнистый А. В., Бирюков А. В. Пути улучшения подготовки учителей начальных классов к физическому воспитанию младших школьников. Заострено внимание на определении оптимальных путей подготовки будущих учителей начальных классов к физическому воспитанию учеников. Проведен опрос профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений Украины. Представлены данные о перенасыщении процесса подготовки специалистов теоретическими сведениями. определены и распределены по уровню значимости пути улучшения подготовки будущих специалистов школы первой ступени к физкультурнооздоровительной деятельности учеников начальных классов.
учитель, подготовка, начальная школа, пути, улучшения.
Stepanko A.V., Ognystyy A.V., Biriukov O.V. Ways of improvements preparation of class primary teachers to physical education of junior school-children.
Attention on determination of optimum ways of preparation of future teachers of initial classes is sharp to physical education of students. Questioning is conducted professorial-teaching composition of higher educational establishments of Ukraine. Information is presented about supersaturating of process of preparation of specialists theoretical information. Certain and up-diffused on the level of meaningfulness of way of improvement of preparation of future specialists of school of the first stage to athletic-health-improvement to activity of schoolboys of initial classes.
teacher, preparation, primary school, ways, improvements.
Вступ.
Численні реформи освітньої галузі України, що проводяться Міністерством освіти та науки України з метою удосконалення навчально-виховного процесу студентів, підготовки їх до майбутньої професійної діяльності, систематично вносять корективи у систему вищої освіти. Це пов’язано із приєднанням України до ідей Болонської декларації. Особлива роль процесу реформування належить педагогічній освіті, яка є базовою щодо формування освітнього потенціалу держави, виховання високоосвічених професійно компетентних, національно-свідомих педагогічних кадрів. Пріоритетним завданням педагогічних вузів різних рівнів акредитації є підготовка фахівців нового рівня якості, які б відповідали вимогам сучасності, могли швидко адаптуватися до змін у навколишньому середовищі, постійно удосконалюватися,
збагачуватися новими професійними знаннями, уміннями та навичками.
Зниження інтересу школярів до занять фізичними вправами, зростання у них кількості захворювань серцево-судинної, дихальноїтаіншихсистеморганізму, опорно-рухового апарату, збільшення трагічних випадків на уроках фізичної культури, дефіцит рухової активності вимагають концептуально нового методологічного підходу до розв’язання комплексної проблеми становлення і розвитку національної системи фізичного виховання учнівської молоді через зміцнення та збереження здоров’я школярів, розвиток їх фізичних якостей, формування життєво необхідних рухових умінь та навичок, озброєння елементарними знаннями з фізичної культури, гігієни та здорового способу життя, виховання бережливого ставлення до свого здоров’я.
Вирішення даних завдань, в першу чергу, покладається на педагога першої ланки освіти, © Степанко А. В., огнистий А.В., Бірюков о.В., 2010
який має пріоритетне значення у формуванні основ здоров’я дитини, забезпечення її активної рухової та пізнавальної діяльності на уроках і в позаурочних фізкультурно-оздоровчих заходах.
Чимало науковців присвятили свої дослідження особливостям підготовки майбутніх учителів початкових класів до фізичного виховання учнів. Зокрема, Л. Кожевнікова дослідила особливості їх професійно-прикладної фізичної підготовки, О. Кругляк розкрив питання реалізації вчителями початкових класів міжпредметних зв’язків у процесі фізичного виховання молодших школярів, Б. Максимчук дослідив особливості організації вчителями початкової школи спортивно-масової роботи, М. Пукінська проаналізувала процес підготовки вчителів означеної категорії у галузі фізичного виховання в Росії ХІХ-ХХІ ст.
Водночас, незважаючи на такий широкий діапазон наукових розробок, недослідженими залишаються питання, пов’язані з пошуком оптимальних шляхів забезпечення взаємозв'язку теоретичної та методичної складових підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації фізичного виховання школярів.
Діти молодшого шкільного віку потребують особливої уваги, оскільки саме цей віковий період є найсприятливішим для росту і розвитку дитячого організму, підвищення працездатності, загартування, виховання працьовитості та активності. Не без перебільшення можна стверджувати, що від вчителя початкових класів залежить здоров’я кожної людини, формування бажання, потреби та звички до занять фізичною культурою та спортом [2,4,5,7].
На жаль, сьогодні підготовка спортивних педагогів для початкової школи є серйозною проблемою. Адже в теперішніх школах фізичну культуру учнів молодшого шкільного віку переважно здійснюють або випускники інститутів фізкультури та факультетів фізичного виховання, які зазвичай недостатньо воло-
проблеми фізичного виховання і спорту № 4 / 2010
діють методикою фізичного виховання учнів початкової школи, або вчителі початкових класів, підготовці яких, в даному аспекті, вища школа не надає належного значення.
Дослідження виконується відповідно до плану наукової роботи Тернопільського національно педагогічного університету імені Володимира Гнатюка і є складовою комплексної наукової теми «Теоретико-методичні та програмно-нормативні основи фізичного виховання учнів і студентів» (номер державної реєстрації 0107Ш771).
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: за допомогою анкетування з’ясувати думку респондентів щодо покращення підготовки вчителів початкових класів до фізичного виховання молодших школярів.
Завдання дослідження: визначити шляхи покращення підготовки майбутніх учителів школи першого ступеня до організації фізкультурно-оздоровчої діяльності.
Для вирішення поставлених завдань використовувались наступні методи дослідження:
• теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел-
• анонімне анкетування-
• педагогічний експеримент-
• методи математично-статистичного опрацювання даних.
Результати дослідження.
Для визначення шляхів покращення підготовки майбутніх вчителів початкових класів до фізичного виховання молодших школярів, нами було проведене анонімне опитування у вигляді анкетування професорсько-викладацького складу вищих навчаль-
них закладів України. Анкети розроблялися з врахуванням загальноприйнятих вимог [1] та з використанням методу безпосередньої оцінки [3, 6].
Респондентам пропонувалось розставити за рівнем значимості запропоновані шляхи покращення підготовки майбутніх фахівців початкової школи до фізкультурної діяльності (1 — найвищий ранг значимості, 4 — найнижча значимість).
Загалом нами було проведене анкетування професорсько-викладацького складу шістнадцяти вищих навчальних закладів України.
В анкетуванні прийняли участь викладачі 16 вищих навчальних закладів України (табл. 1.). Географічно в опитуванні були задіяні навчальні заклади всієї України.
Загальна кількість опитаних становила 87 викладачів які мають відношення до підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту (табл. 2).
Результати анкетування представлені в табл. 3.
Найбільшу суму балів (перший рейтинг за значимістю) респонденти віддали підвищенню практичної спрямованості занять (71 бал). І це цілком справедливо, оскільки саме під час практичних занять студент має змогу оволодівати прийомами педагогічної техніки (культура мовлення, культура педагогічного спілкування, психічна саморегуляція, культура зовнішнього вигляду), а також спеціальними знаннями та уміннями.
Не менш важливо, на думку викладачів, приділяти більше уваги на практичних заняттях педагогічному моделюванню навчального процесу з фізичного виховання (другий рейтинг значимості), що абсолютно логічно, оскільки якість проведеного заняття суттєво залежить від підготовки вчителя до нього, яка реалі-
Таблиця 1 ВНЗ України, викладачі яких брали участь в анкетуванні
1 Волинський державний університет імені Лесі Українки
2 Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
3 Донецький національний університет
4 Івано-Франківський коледж фізичного виховання
5 Криворізький державний педагогічний університет
6 Львівський державний університет фізичної культури
7 Мукачівський гуманітарно-педагогічний інститут
8 Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова
9 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
10 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут імені Григорія Сковороди
11 Слов’янський державний педагогічний університет
12 Сумський педагогічний університет імені Макаренка
13 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
14 Харківська державна академія фізичної культури
15 Херсонський державний університет
16 Чернівецький національний університет
Таблиця 2
Кількісний склад опитаних викладачів вищих навчальних закладів України
Категорії опитаних Загальна кількість опитаних % від загальної кількості опитаних за категоріями
Викладачі вищих навчальних закладів: а) без наукових ступенів і вчених звань- 45 52
б) кандидати і доктори наук, доценти, професори- 42 48
Таблиця 3
Оцінка викладачами з науковими званнями та вченими ступенями шляхів покращення підготовки майбутніх вчителів початкових класів до фізичного виховання молодших школярів
п/п № Шляхи покращення підготовки Сума балів оцінки Ранг оцінки
1 Підвищити практичну спрямованість занять 71 1
2 На практичних заняттях більше уваги приділяти педагогічному моделюванню навчального процесу з фізичного виховання 92 2
З В лекційних курсах більшу уваги приділяти розгляду питань прикладного спрямування фізичного виховання 1З1 З
4 Постійно знайомити з новими досягненнями в методиці фізичного виховання і спорту 1З5 4
5 Більше уваги приділяти загальнотеоретичним проблемам фізичного виховання і спорту 141 5
зується під час планування. В результаті планування утворюється певна модель із точно передбаченими параметрами дій обох суб'єктів педагогічної діяльності.
Водночас, не слід забувати про те, що в навчальному процесі не треба сліпо дотримуватись запланованих вчителем завдань, адже на практиці виникають ситуації, які вимагають негайної перебудови, перепланування уроку вже у ході його проведення. А, отже, для вчителя важливо вміти швидко та творчо змінювати створену раніше модель відповідно до ситуації, яка склалася на уроці. У цьому випадку потрібно говорити про «урок спланований» та «урок зіграний». І чим менше відмінностей між цими двома поняттями тим вища якість навчально-виховного процесу, тим вища професійна майстерність вчителя.
Рекомендації респондентів зійшлись на тому, що в лекційних курсах менше уваги приділяти розгляду питань прикладного характеру, загальнотеоретичним проблемам фізичного виховання і спорту, а детальніше знайомити студентів з новими досягненнями в області методики фізичного виховання і спорту.
Лекційні заняття повинні носити пошуково-творчий характер. Викладач повинен бути центром дискусії пропонуючи студентам ті чи інші підходи вирішення питання чи проблеми. Лишу творчо мислячий студент може по справжньому стати фахівцем високого класу.
Висновки.
Підводячи підсумок вищевикладеного, ми можемо констатувати, що рекомендації висококваліфікованих фахівців, якими є викладачі вищих навчальних закладів, зводяться на тому, щоб не перенасичувати процес підготовки фахівців теоретичними відомостями. Перевага повинна надаватись практично-методичній формі організації занять, де повинно поєднатись як
навчати із умінням вчити. Поряд з цим вчителю надзвичайно важливо досконало володіти практичним матеріалом, показ повинен бути ідеальним, або близьким до ідеального, стимулювати у дітей бажання виконувати дані рухи чи вправи.
Подальші дослідження проблеми будуть зорієнтовані на вивчення думки зарубіжних фахівців щодо означеної проблеми.
Література.
1. Ашмарин Б. А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании: [учебное пособие] / Ашмарин Б. А. — М.: Физкультура и спорт, 1978. — 223 с.
2. Бех І. Система фізичного виховання має формувати в учнів загальнолюдські гуманістичні цінності … / І. Бех // Фізичне виховання в школі. — 1998. — № 1. — С. З-б.
3. Введение в научное исследование по педагогике: [под ред. В. И. Журавлева]. — М.: Просвещение, 1988. — 239 с.
4. Вільчковський Е. Фізичне виховання у країнах Західної Європи / Е. Вільчковський, В. Пасічник, А. Чвенар // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. — Тернопіль — 2004. — № 4. — С. 133−137.
5. Пасічник В. Сучасний стан фізичного виховання учнів основних шкіл Польщі / В. Пасічник // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. -Тернопіль, 2004. — № 4. — С. 130−133.
6. Скалкова Я. Методология и методы педагогического исследования / Я. Скалкова — [ пер. с чешского]. — М.: Педагогика, 1989. — 224 с.
7. Valiani A. A. The role of sports and physical education in leisure time for young people / A. A. Valiani // Олімпійський спорт і спорт для всіх: проблеми здоров’я, рекреації, спортивної медицини та реабілітації: Тези доп. IV Міжнар. наук. конгр. — К.: Олімпійська література, 2000. — С. 4б3−4бб.
Надійшла до редакції 22. 03. 2010р.
Степанко Анна Василівна Огнистий Андрій Володимирович Бірюков Олександр Володимирович ognystyy@tnpu. edu. ua

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой