Quality management and competitiveness of enterprise

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 338. 246. 83
УПРАВЛ1ННЯ ЯК1СТЮ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖН1СТЮ ПРОДУКЦП П1ДПРИСМСТВА
УтктаЮ.М., к.е.н., доцент (УкрДАЗТ)
У сmаmmi розглянуто питання щодо визначення впливу управлiння яюстю продукцИ та и конкурентоспроможтстю на кiнцевi результати дiяльностi тдприемства
Ключовi слова: ятсть, конкурентоспроможтсть, управлшня яшстю, управлшня конкурентоспроможтстю, продукщя тдприемства
Постановка проблеми та и зв'-язок з науковими чи практичними завданнями. Сучаст складт економiчнi та полггачт процеси в Укра! т не дозволяють вичизняним тдприемствам у повнш мiрi боротися за розширення внутрiшнього та зовнiшнього ринку збуту i одною з причин такого становища е недостатньо висока яшсть продукцп.
Актуальнiсть пiдвищення якостi та забезпечення конкурентоспроможностi сягае свого апогею через приеднання Укра! ни до Свпово! оргатзаци торгiвлi й мiнiмiзацiю тарифного захисту внутрiшнього нацiонального ринку, що спричинить збiльшення конкурентного тиску на ринку.
Основою конкурентоспроможносп
пiдприемств в Укра! т в умовах переходу до ринкових вщносин все бiльше виступае як1сть продукцп, тому правильно обрана стратепя управлiння як1стю продукцп дозволить забезпечити ефективний розвиток тдприемства i тдвищення його конкурентоспроможностi.
Анал1з останнгх до^джень та публшацш. Дослщженням проблем управлшня яшстю та конкурентоспроможнiстю продукцп пiдприемства займалося багато вчених. Зокрема, серед дослщнишв конкурентоспроможностi слiд видшити Г. Азоева [1], В. Л. Диканя [5, 6], В. А. Машнова [9] та Ю. Б. Рубша [10]. Найбiльш вiдомими дослщниками проблем якостi й управлiння яшстю е Л. ?. Басовський [2], О. П. Глудкин [3], Е. Б. Герасимов [4], Н. Золотухш [7], Л. П. Суллiван [8], Л. I. Федулова [11] та Б. I. Герасимов [12].
ВидЫення невиршених частин загальног проблеми. Не дивлячись на велику шльшсть праць, присвячених вирiшенню проблем управлiння яшстю та конкурентоспроможтстю продукцп пiдприемств, не достатньо опрацьованими, на нашу думку, залишаються питання щодо поеднання управлшня яшстю i конкурентоспроможнiстю продукцп з метою тдвищення ефективносп господарсько! дiяльностi п1дприемства.
Формування цтей статти Метою дано! роботи е дослщження впливу управлшня яюстю
продукцп та 11 конкурентоспроможтстю на кiнцевi результати господарсько! дiяльностi п1дприемства.
Виклад основного матерiалу до^дження. Система якосп функцiонуе водночас iз рештою видiв дiяльностi, яш впливають на як1сть продукцil чи послуги i взаемодiють з ними, И дiя поширюеться на ва етапи вiд початкового до шнцевого задоволення вимог i потреб споживача (в 1СО серil 9000 — «петля якосп»). Основнi етапи «петлi якостi» зображено на класичному рисунку 1.
Полшшення якостi продукцil е специфiчною формою прояву закону економп робочого часу. Практика господарювання сввдчить, що загальна сума витрат на виготовлення i використання продукцil бшьш високого гатунку, навiть якщо досягнення останнього зв'-язане з додатковими витратами у виробництвi, iстотно скорочуеться. Валяке ж зменшення витрат працi означае зростання його продуктивностi.
Як1сть продукцп формуеться, як вiдомо, пiд впливом сучасних досягнень розвитку науки i технiки. Проте тут iснуе i зворотний зв'-язок.
Пiдвищення якостi (техтчного рiвня) насамперед знарядь працi справляе неабиякий вплив на прискорення темтв певних напрямк1 В науково-технiчного прогресу.
Зокрема тдвищення надшносп машин, устаткування, приладав та iнших технiчних пристро! в забезпечуе розширення масштабiв розвитку комплексно! мехатзаци та автоматизацi! виробничих процесiв, гнучких автоматизованих виробництв, роботботехнiчних комплексiв тощо.
Певна шльшсть продукцп кращо! якосп (вищого технiчного рiвня) здатна повтше задовольнити суспiльнi потреби, н1ж та ж або навиъ бiльша шльшсть виробiв г^ршого гатунку. Це означае, що тдвищення якосп (техтчного рiвня) продукцп у шнцевому пiдсумку екивалентне збiльшенню !! виробництва з меншими загальними витратами суспiльно! працi. Йдеться про багатоспрямований вплив п1двищення якосп продукцп не лише на виробництво, його ефективтсть, але й на iмiдж пiдприемства в цiлому (рисунку 2).
© Утшна Ю. М.
Вкник економ1ки транспорту 1 промисловост1 № 35, 2011
П О
Рч
В
M
H
u
О «
«
в —
В
в
со
и
В
Рисунок 1 — «Петля якостi»
1. Впливае
Зростання продуктивное! суспшьно1 _пращ_
Темпи i ефективнють науково-техшчного _прогресу_
Структура виробництва i функциональный розподш потужностей
2. Забезпечуе
Краще використання основних фонд1в
Ekohomiio сировини, матер1ал1 В, _палива, енергп_
Зростання ефективносп швестицш
3. Сприяе
IIoBHinioMy задоволенню р1зномаштного попиту спожива1пв
Виходу пщприемства на cbitobuii ринок, збшьшенню експорту
Формуванню? мщжу пщприемства як економ1чно надшного партнера ринку
Рисунок 2 — Багатоспрямований вплив пiдвищення якостi продукцИ'- на виробництво та iмiдж
nidnpueMcmea
Вкник економжи TpaHcnopTy i промисловост № 35, 2011
Рiвень якостi засобiв виробництва i предметiв споживання безпосередньо впливае на структуру виробництва, функцiональний розподш потужностей машинобудiвних пiдприемств. Пiдвищення техшчного рiвня засобiв працi i якосп предметiв працi дозволяе використовувати бшьше iнвестицiйних i матерiальних ресурсiв для випуску споживчих товарiв, а полшшення якостi продукцп пiдприемств видобувних галузей створюе додатковi фiнансовi можливостi для масштабшшого державного iнвестування i швидшого розвитку вiдповiдних галузей обробно! щдустри. Технiчний рiвень машин i устаткування у певнiй мiрi визначае структуру виробничих потужностей, використовуваних для виготовлення нових знарядь працi та запасних частин до них.
Управлшня конкурентоспроможшстю являе собою адаптивний процес, протягом якого проходить коригування ршень на основi контролю й аналiзу змiн, що вiдбуваються у внутршньому й зовнiшньому середовищах. Управлiння конкурентоспроможшстю продукцп мае забезпечити максимальне використання можливостей виробництва й орiентацiю й ого на задоволення наявних i потенцiальних вимог споживача.
Витрати покупця
Рисунок 3 — «Дерево» властивостей, що визначають конкурентоспроможшсть товару
Вкник економ1ки транспорту 1 промисловост № 35, 2011
Незважаючи на те, що яшсть i цша товару е його визначальними параметрами, велике значения за ринкових умов мають так званi & quot-нетоварш властивосп& quot-, як1 значно впливають на конкурентоспроможшсть товару. Властивосп, як1 формують конкурентоспроможшсть товару, показаш на рисунку 3 у виглядi iерархiчноl структури. Якщо конкурентоспроможнiсть оцiнювати за показниками якосп й цiни (рiвень 1), то передбачаеться, що решта властивостей, яш характеризують конкурентоспроможнiсть (рiвень 2), проявляються в цьому товарi й у товарi конкурентiв однаковою мiрою.
Виршення проблеми пiдвищення якостi продукцп на тдприемсга — це, насамперед, високий його iмiдж серед покупцiв, це вихщ не тiльки на внутршнш, а й на зовнiшнiй ринок, це основа для одержання максимального прибутку та забезпечення стiйкого фiнансового становища.
Найважлившою проблемою розвитку економiки Укра! ни е пiдвищення ефективностi суспiльного виробництва при зосередженш зусиль на випуск конкурентоспроможно! продукцп i одночасному забезпеченш повно! зайнятостi працездатного населення.
Результата, досягнул покупцем
Управлiння як1стю продукци тдприемства — це цiлеспрямований напрям тдвищення конкурентоспроможностi його продукци, який може бути досягнутий за рахунок таких заходiв:
— активiзувати дiяльнiсть Нацюнально! ради з якостi при Президента Украши з метою проведення державно! полтики у сферi якостi-
— забезпечення политично! пiдтримки щодо тдвищення якосп та конкурентоспроможностi продукци з боку держави-
— заходiв щодо ствробггаицтва Украши з мiжнародними оргатзащями, у тому числi з? вропейською органiзацieю-
— забезпечення оргатзаци даяльносп пiдприeмства, п1двищення якостi продукци та конкурентоспроможносп на основi розробки вщповщно! його стратеги-
— впровадження системи заходiв, що направленi на впровадження досягнень НТП, нових технологш, новацш для забезпечення виробництва високояк1сно! продукци-
— створення служб шформацн про новiтнi технологи, змiни у законодавсга, перспективнi ринки збуту, що забезпечать тдвищення якосп продукци-
— створення цен^в вiдповiдальностi за як1стю продукци за мюцем И виробництва-
— забезпечення заходiв щодо пiдвищення якосп стратегiчного маркетингу-
— використання японського досвщу (як напрям пiдвищення якосп продукци) — створення робочих груп якосп та впровадження мотивацiйних стимулiв-
— створення системи навчання робггаишв пiдприeмства усiх категорiй, вiд зусилля яких залежить забезпечення якостi продукци.
Висновки даного досл^ження i перспективи подальших робт у цьому напрямку. За ринкових умов рiзко зросли i змiнилися позици споживача щодо процеав придбання й використання товарiв i послуг. Виробникам товарiв необхщно постiйно освоювати новi методи господарювання, як1 б вiдповiдали вимогам економiчних обставин, змiнювати умови i принципи дiяльностi, результати яко! прямо залежатимуть вiд конкурентоспроможностi вироблених товарiв.
Довгостроковий курс розвитку пiдприeмства повинен бути у сучасних умовах направлено на досягнення не стiльки к1льк1сних показнишв, ск1льки як1сних, тому менеджерам шдприемств доцiльно звернути увагу на розробку пропозицш для свого пiдприeмства з метою тдвищення конкурентоспроможносп продукци i виходу на мiжнародний рiвень.
СПИСОК Л1ТЕРАТУРИ
1 Азоев Г. Конкуренция: анализ, стратегия, практика [Текст] / Г. Азоев. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. — 208 с.
2 Басовкий Л. Е. Управление качеством: учебник [Текст] / Л. Е. Басовкий, В. Б. Протасьев. -М.: ИНФРА, 2001. — 212 с.
3 Всеобщее управление качеством: учебник [для вузов] [Текст] / [Глудкин О. П., Горбунов Н. М., Гуров А. И., Зорин Ю. В. ]- под ред. О. П. Глудкина. — М.: Радио и связь, 1999. -600 с.
4 Герасимова Е. Б. Управление качеством [Текст] / Е. Б Герасимова, Б. И. Герасимов, А. Ю. Сизикин. — М.: Форум, 2009. — 256 с.
5 Дикань В. Л. Обеспечение конкурентоустойчивости предприятия: монография [Текст] / В. Л. Дикань. — Харьков: Основа, 1995. — 160 с.
6 Дикань В. Л. Реформирование экономики Украины и конкурентоустойчивость предприятий: монография [Текст] / В. Л. Дикань. -Харьков: Основа, 1997. — 345 с.
7 Золотухин Н. Из вопросов управления качеством [Электронный ресурс] / Н. Золотухин,
A. Кузнецов // Вопросы экономики. — 2002. — № 8. -С. 31. — Режим доступа к статье: http: //www. masters. donntu. edu. ua/2004/fem/kildeeva/ library/index2. htm.
8 Лоренс П. Сулливан. Структурування функцн якосп [Електронний ресурс] / Лоренс П. Сулливан. — Режим доступу: http: //www. deming. nm. ru/TehnUpr/StrFunKa. htm.
9 Машнов В. А. Комплексная оценка конкурентоспособности предприятия [Електронний ресурс] / В. А. Машнов. — Режим доступа:
http: //www. cfin. ru/management/strategy/estimate_co mpetitiveness. shtml.
10 Рубин Ю. Б. Теория и практика предпринимательской конкуренции: учебник [Текст] / Ю. Б. Рубин. — [6-е изд., перераб. и доп.]. — М.: Маркет Д С, 2007. — 608 с.
11 Сучаст концепци менеджменту: навчальний поабник [Текст] / за ред. д.е.н., проф. Л I. Федулово! — К.: Центр учбово! лгтератури, 2007. — 536 с.
12 Управление качеством на промышленном предприятии [Текст] / [Бастрыкин Д. В., Евсейчев А. И., Нижегородов Е.
B., Румянцев Е. К., Сизикин А. Ю., Торбина О. И. ]- под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. Б. И. Герасимова. — М.: «Издательство Машиностроение-1», 2006. — 204 с.
Вк'-ник економжи транспорту i промисловост № 35, 2011
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос относительно определения влияния управления качеством продукции и ее конкурентоспособностью на конечные результаты деятельности предприятия
Ключевые слова: качество, конкурентоспособность, управление качеством, управление конкурентоспособностью продукция предприятия
Summary. In the article a question is considered in relation to determination of influence of quality management of products and by her competitiveness on end-point of activity of enterprise
Keywords: quality, competitiveness, quality management, management a competitiveness, products of enterprise
Рецензент к.е.н., доцент УкрДАЗТ Сухорукова Т. Г.
Експерт редакцшног колегп к.е.н., доцент УкрДАЗТ Токмакова 1.В.
УДК 624: 339. 92
ТЕОРЕТИЧН1 ОСНОВИ УПРАВЛ1ННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖН1СТЮ БУДШЕЛЬНИХ КОМПАН1Й
Чупир О. М., к.е.н., доцент (ХДТУБА)
В cmammi до^джено суштсшь поняття «управлшня конкурентоспроможнктю тдприемства», визначено змкт, суб'-ект, об'-ект упрaвлiння конкурентоспроможнктю будiвельноi оргатзаци
Ключовi слова: конкуренция, конкурентоспроможшсть, управлшня
конкурентоспроможтстю, буЫвельна компатя.
Постановка проблеми та и зв'-язки з науковими чи практичними завданням. В умовах глобалiзацii та необхщносп штегрування у свгговий економiчний проспр, ушверсальним критерieм стратеги розвитку будiвельного комплексу кра'-ни та Укра'-ни в цшому мае стати конкурентоспроможшсть вичизняних будiвельних компанш, як iмовiрнiсть реалiзацii'- конкурентних переваг на внутршньому та зовшшньому будiвельних ринках. Загострення конкурентно]. '- боротьби, яке спостертаеться сьогодш, з одного боку сприяе розвитку науково-техшчного процесу, що постшно примушуе застосовувати кращi технологii, рацюнально використовувати ресурси- швидко реагувати на зм^ попиту. З iншого -конкуренция дае будiвельним компанiям певну нестабшьшсть, породжуе умови для безробггтя, iнфляцii i банкрутства, веде до диференщацп доходiв i породжуе умови для '-х несправедливого розподiлу.
Саме впровадження передових технологiй управлiння та розвиток системи управлшня конкурентоспроможтстю будiвельних компанiй на основi формування моделi функцiонування, в якш компанiя досягне рiвень конкурентоспроможностi, необхiдний для стшкого оперування як на внутрiшньому, так i на
© Чупир О. М
зовшшньому ринку, дозволить вичизняним будiвельникам посилити сво'- конкурентнi переваги та завоювати новi сегменти ринку будiвельних послуг.
Анал1з останнгх до^джень i публшацш. Сьогодш у вичизнянш та зарубiжнi лiтературi процес управлiння конкурентоспроможнiстю тдприемства е недостатньо вивченим. Дослщженню питания «управлшня
конкурентоспроможносп тдприемства»
присвяченi роботи так вчених: Галелюка М. М., Савельево'- Н. 1, Кнорринг В. I., Балабаново'- Л. В., Бондаренко Г. С., Мансурова Р.?. [1−6]. В сво'- роботах вчеш прагнули конкретизувати поняття «управлшня конкурентоспроможшстю», розробити методологiю визначення його рiвня на конкретних пiдприемствах. Так, Галелюком М. М. [1] узагальнено специфжу функцiонування системи управлiння КСП шдприемств рiзних галузей економiки, а Бондаренко Г. С. в дослщженш [5] стверджуе про необхiднiсть системного пiдходу до управлшня конкурентоспроможшстю
тдприемства.
Формування цтей статти Метою статп е дослщження теоретичних поглядiв на економiчну сутшсть поняття «управлiння
конкурентоспроможнiстю пiдприемства»,
BiciiiiK економ1ки транспорту i промисловост1 № 35, 2011

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой