Особенности отбора форм и методов профессиональной подготовки будущих специалистов к физическому воспитанию детей дошкольного возраста в высших учебных заведениях

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Народное образование. Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ОСОБЛИВОСТІ ВІДБОРУ ФОРМ І МЕТОДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ
Коваленко Ю. О.
Запорізький національний університет
Анотація. У статті аналізується досвід відбору і використання доцільних форм і методів професійної підготовки майбутніх фахівців до фізичного виховання дітей дошкільного віку на факультетах фізичного виховання вищих навчальних закладів. При виборі форм і методів професійної підготовки фахівців треба орієнтуватися на їх оптимальне поєднання. Важливо використовувативсі варіанти проведення лекційних занять, що значно підвищує можливості викладача в процесі навчання студентів Дієвими і достатньо ефективними є практичні і лабораторні заняття з обов’язковим присутнім елементом практичної діяльності студентів Ключові слова: фахівець, фізичне виховання, діти, навчальний, процес, студенти форми, методи Аннотация. Коваленко Ю. А. Особенности отбора форм и методов профессиональной подготовки будущих специалистов к физическому воспитанию детей дошкольного возраста в высших учебных заведениях. В статье анализируется опыт отбора и использования целесообразных форм и методов профессиональной подготовки будущих специалистов по физическому воспитанию детей дошкольного возраста на факультетах физического воспитания высших учебных заведений. При выборе форм и методов профессиональной подготовки специалистов надо ориентироваться на их оптимальное объединение. Важно использовать все варианты проведения лекционных занятий, которые значительно повышают возможности преподавателя в процессе обучения студентов. Действенными и достаточно эффективными являются практические и лабораторные занятия с обязательным присутствующим элементом практической деятельности студентов.
Ключевые слова: специалист, физическое воспитание, дети, учебный, процесс, студенты, формы, методы.
Annotation. Kovalenko J.A. Habits of selection of forms and methods of vocational training of the future specialists to physical training of children of preschool age in higher educational institutions. Experience of selection and use of expedient forms and methods of professional preparation of future specialists on physical education of children of preschool age on the faculties of physical education of higher educational establishments is analysed in the article. At a choice of forms and methods of vocational training of specialists it is necessary to orient by their optimum affiliation. It is important to use all alternatives of holding of lecture occupations which considerably raise opportunities of the teacher during learning of students. Effective and effective enough are practical and laboratory researches with an obligatory present element of practical activities of students.
Keywords: specialist, physical training, children, educational, process, students, forms, methods.
Вступ.
Перед вищим навчальним закладом постає завдання підготувати висококваліфікованих фахівців дошкільного виховання, у тому числі фізичного, які мали б широкий загальний світогляд, сучасне педагогічне мислення, культуру здатність до співробітництва, самоосвіти, самовдосконалення творчої активності, високий рівень професійної майстерності.
Інноваційна перебудова навчального процесу передбачає перехід до здійснення нових форм і методів навчання у вищій школі, коли викладач намагається використовуватиїх передусім як психолого-педагогічну технологію спільної освітньої діяльності [4, с. 38].
Дослідники проблем дидактики вищої школи не мають одностайної єдиної думки щодо класифікації форм навчання. Згідно з класифікацією Р. А. Низамова, то він виділяє форми навчання, форми контролю й оцінки умінь і навичок студентів форми науково-дослідної роботи Форми навчання класифікуються на основі положення про складний діалектичний характер процесу навчання, що включає дві взаємопов'язані й взаємозумовлені сторони: діяльність викладача з управління й організації навчального процесу та навчально-пізнавальна діяльність студентів Ця класифікація вважається нами найбільш доцільною [3].
Методи в педагогічному процесі визначають спосіб діяльності і розвивають ті або інші здібності, і залежать в тому або іншому ступені від професіоналізму викладача. У зв’язку з цим навчальний заклад варто розглядати не тільки як місце, де можна одержати знання, але і як тренувальний майданчик, де можна розвинути свої здібності за допомогою тренерів, професіоналів, фахівців, викладачів та оволодіти професійними способами діяльності, культуроюдіяльності [2, с. 179].
М.М. Фіцула вважає, що форма організації навчання — це зовнішнє вираження узгодженої діяльності педагога та студентів що здійснюється у встановленому порядку і в певному режимі [5, с. 143].
На сучасному етапі проектування використання і розповсюдження технологічних інновацій призводять до значного розширення педагогічних методів та прийомів навчання, що має вирішити протиріччя між потребами суспільства у фахівцях, вимогами до рівня і якості освіти випускників та методиками викладання, що залишаються незмінними протягом десятиліть. Галузь вищої фізкультурної освіти як складова системи вищої освіти націлена на вирішення аналогічних завдань [1,с. 80].
Робота виконана за планом НДР Запорізького національного університету
Формулювання цілей роботи.
Мета статті - аналіз досвіду використання форм і методів у професійній підготовці майбутніх фахівців до фізичного виховання дітей дошкільного віку на факультеті фізичного виховання Запорізького національного університету.
Резуль тати дослідження.
Сьогодні у професійній підготовці майбутніх фахівців до фізичного виховання дітей дошкільного віку необхідно використовуватитакі форми і методи навчання, які могли б розв’язати актуальні проблеми освіти: соціальної адаптації випускників, розвитку нестандартності їх мислення, формування ініціативної позиції.
Згідно з розробленою дослідницькою методикою нами було вивчено стан організації професійної підготовки фахівців фізичного виховання дітей дошкільного віку у вищих педагогічних навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації. Вивчення підходів щодо організації навчання- узагальнення результатів аналізу його сучасного стану, його надбань і недоліків показало, що оптимізація освітнього процесу залежить від доцільного добору форм організації та методів навчання.
Під формами професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання дітей дошкільного віку ми розуміємо різновиди організації навчальної діяльності, та шляхів реалізації отриманих знань на практиці. У сі форми роботи ми розподіляємо на індивідуальні, самостійні, групові та масові (група, факультет).
При виборі форм і методів професійної підготовки майбутніх фахівців до фізичного виховання дітей дошкільного віку ми орієнтувалися на їх оптимальне поєднання, а не на механічне вживання в кожній педагогічній ситуації.
Розглянемо форми навчання, які використовуютьсяв процесі професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання дітей дошкільного віку на факультеті фізичного виховання Запорізького національного університету
За традицією, однією з головних форм організації занять у вищій школі, у тому числі в Запорізькому національному університеті, є лекція. Види лекцій, які використовуються викладачами в процесі навчання студентівфакультетуфізичного виховання зі спеціалізації «Фізичне виховання дітей дошкільного віку» є такі: традиційна лекція, коли лектор викладає матеріал, а студенти записують основні положення Інколи викладач залучає студентів до обговорення деяких питань або пропонує наводити приклади. Така форма викладання лекції відводить дещо пасивну роль студентам, у кращому випадку — захоплену «внутрішнім діалогом» з лектором Студенти лише свідки завершеного продукту, а не учасники процесу. Такі лекції навчального, інформаційного характеру використовувалисьнами в навчальному процесі як вступні, оглядові або заключні. Вони супроводжуються демонстраційним матеріалом, наочністю. Прикладом такої лекції є «лекція-візуалізація». Така форма проведення лекції, як правило, широко використовується для навчання студентів молодших курсів. Однак однією із сучасних тенденцій модернізації освіти в Україні є поступова перебудова технології проведення лекцій у вищих навчальних закладах. Саме тому викладачі факультету фізичного виховання Запорізького національного університету в процесі навчання першокурсників на лекціях використовують також, карти опірних сигналів, в яких дається короткий схематичний виклад основних проблем навчального матеріалу, а деякі викладачі заздалегідь надають можливість ознайомитися студентам зі змістом усіх питань лекції. Це дає можливість створити на лекції більш комфортну психологічну для студента-першокурсника ситуацію і домогтися більшого оперативного зворотного зв’язку.
Також широкого застосування набули серед викладачів і студентів лекції з активним, вільним і відкритим обговоренням питань. Такі лекції містять у собі звернення до слухачів та одержання зворотного зв’язку, порівняння, конкретні приклади, реферування літературних джерел, стимулювання слухачів до активної дискусії з лектором, розбір переваг і недоліків матеріалу, що розглядається: проектів і пропозицій, побудови гіпотез, використання відеотехніки для демонстрації, підтвердження різних поглядів, діаграм, альтернативного пояснення особливо складних проблем, залучення до пошуку необхідних рішень, використання дисків, звернення до особистого досвіду студентів логічні висновки.
Ще одним видом лекції є «лекція з постановкою проблеми», яка включає в себе елементи: демонстрацію, доведення, приклади. Для студентів створюється проблемна ситуація, що потребує пошуку її вирішення. Лекція може розпочинатися із питання, або парадоксу, або загадки, або незакінченої смішної історії. За допомогою таких лекцій у студентів значно активізується процес мислення, розвивається пізнавальний інтерес до предмета, творче мислення, індивідуальний власний підхід до розв’язання проблеми.
Широкого застосування набули також лекції-дискусії Лектор займає центральне місце, а студенти розподіляються на групи і можуть підтримати будь-яку думку із запропонованої проблеми Потім іде обговорення в групах. Такі лекції сприяють формуванню в студентів уміння швидко робити вибір та аргументовано відстоювати свою думку, спілкуватися. Такі лекції застосовуються нами в основному на старших курсах.
Цікавою знахідкою, що значно підвищує мотиваційну спрямованість, ми вважаємо «лекції вдвох» (викладач-викладач або викладач-магістр, або викладач-тренер, або викладач-учитель фізичної культурі, або викладач-інструктор з фізичного виховання дошкільного навчального закладу). За допомогою цих лекцій моделюються реальні професійні ситуації, обговорюються питання з різних позицій двома фахівцями, що спонукає студентів порівнюючи різні точки зору, глибше усвідомлювати навчальний матеріал. Такі лекції застосовують нашими викладачами на старших курсах. На лекції з навмисними помилками моделюється ситуація майбутньої професійної діяльності. Також для студентів старших курсів, наприкінці вивчення професійно-орієнтовних дисциплін, у кінці кожного тематичного блоку, пропонується список назв декількох наступних
лекцій зі стислою характеристикою їх змісту- причому студенти самі повинні вибрати питання, відповіді на які хочуть чути в повному викладі (приблизно п’ять з восьми запропонованих). На спеціальних картках вони ставлять позначку поряд із темами, які їх зацікавили. За зведеними таблицями визначаються питання, які вибрала більшість- інші виносяться на самостійне вивчення і контролюються на практичних заняттях. Ми вважаємо, що таким чином у студентів які мають право вибору, підвищується рівень пізнавальної активності
Отже, на нашу думку, вибір цілі і найбільш оптимального методу викладання лекції, особливо з огляду на різний рівень пізнавальних можливостей студентів, а також їх духовний розвиток, є важливим моментом у досягненні ефективності навчання.
Особливо широкого застосування набули в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців до фізичного виховання дошкільників використання інноваційних технологій при проведенні практичних занять в різних формах: семінарських, просемінарських, лабораторних тощо.
Практичні заняття служать навчальною формою зв’язку теорії з практикою, сприяючи виробленню умінь застосовувати практично знання.
Отже викладачі використовуютьсемінар у формі заслуховування доповідей і рефератів припускає уміння підготувати матеріал, переконливо і доказово піднести його. Центральними на такому семінарі є дебати та узагальнення доповідачем результатів обговорень На семінарських заняттях з метою поглиблення знань студентам викладачі використовуютьпрактичні завдання, такі як експрес-опитування тести, зорові диктанти і т.д., за допомогою яких перевіряється пам’ять, формується уміння мислити швидко. Наприклад, письмовий або усний інструктаж до практичної роботи, в якому вказуються основні етапи виконання При організації роботи по підгрупах інструктаж допомагає розподілити обов’язки, наприклад, використовувати «сильних» для навчання «слабких». Найефективнішою є диференціально-групова форма навчання, яка дозволяє враховувати можливості студентів шляхом підбору завдань різної трудності
Також на семінарських заняттях з метою розвитку творчості нами широко використовується нами репродуктивна обробка матеріалу, яка реалізується через роботу з навчальною літературою, листами взаємоконтролю, а також приділяється увага розробці конспектів, планів, схем, вирішенню педагогічних завдань, аналізу конспектів, відео- та інших наочних матеріалів тощо.
На семінарських заняттях найпоширенішими серед викладачів є використання наступних методів: різноманітні форми проведення круглого столу, модифіковані ділові ігри.
Цілі і завдання практичних і лабораторних занять аналогічні, але практичні заняття носять у своїй більшості тренувальний характер. На практичних заняттях у студентів формуються навички методичного керівництва фізичним вихованням дітей дошкільного віку, а також вони сприяють підвищенню рівня їх фізичної підготовленості інтересу до занять фізичними вправами. Практичні заняття зазвичай проводяться при вивченні нового матеріалу, а також є механізмом оволодіння студентами технікою виконання прав і методикою навчання руховим діям, розвитку фізичних якостей дітей і т.п. Також практичні заняття сприяють формуванню у студентів стійкого інтересу до занять фізичними правами, потреби в заняттях фізичною культурою підвищенню рівня їх фізичної підготовленості Наприклад, табірний збір, який проводиться у формі практичних занять для студентів І-ІІ курсів, де студентимають можливість закріпити набуті навички зі спортивних дисциплін, а також
Значне місце в системі підготовки майбутніх фахівців із фізичного виховання дітей дошкільного віку посідають практичні заняття з дисципліни СПВ (спортивно-педагогічне вдосконалення), кінцевою метою яких є отримання студентами спортивного розряду. Також знання, вміння та навички, які отримані в результаті вивчення цієї дисципліни, надалі можуть бути використані в процесі фізичного виховання дітей дошкільного віку (гурткова та секційна робота). Окрім цього, у ДНЗ майбутнім фахівцем може бути організована секційна робота з педагогами та батьками дітей. Так, за допомогою занять із СПВ у студентів за власним вибором, є можливість підвищувати рівень спортивної майстерності з таких видів спорту: баскетбол, волейбол, футбол спортивно-оздоровчий туризм, спортивне орієнтування, водний туризм, велосипедний туризм, аеробіка, спортивна гімнастика, спортивні танці тощо.
Одними з важливих форм організації навчального процесу у вищій школі є самостійна і науково-дослідна робота студентів, а формування в майбутніх фахівців із фізичного виховання дітей дошкільного віку умінь та навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності є одним із основних завдань сучасноїпрофесійної освіти.
Проведення педагогічної практики на всіх етапах підготовки майбутніх фахівців сприяє інтеграції теоретичних і практичних умінь та навичок.
Під методами професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання дітей дошкільного віку розуміється сукупність дій професорсько-викладацького складу факультетуфізичного виховання та студентів у процесі яких відбувається засвоєння знань, умінь і навичок професійної підготовки, використання нових технологій та методик, які пропонуються як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями Найефективнішими нами були визнані методи інформування, наочності, практичного виконання, що включав позитивний перенос.
Професійна підготовка студентів вищого навчального закладу, а саме майбутніх фахівців фізичного виховання дошкільників, ґрунтується на інтеграційному поєднанні методів як активного навчання, так і загальнодидактичних Це обумовлено тенденцією до взаємопроникнення і взаємозв'язку діяльності викладача і студенту, а також до змін їх позицій у вищій школі Ця тенденція враховується нами: відбувається заміна монологічних методів передачі навчальної інформації діалоговими формами навчання, коли студент є не пасивним об'єктом, на який спрямована педагогічна дія, а включеним у педагогічний процес активним
суб'єктом, якому надається можливість підвищити рівень самостійності, а також пропонується вибір змісту, форм, методів навчання
Треба зазначити, що на семінарських заняттях у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту за спеціалізацією «Фізичне виховання дітей дошкільного віку» перевага віддавалась активним методам навчання, а саме інтерактивним.
Також ефективними методами в процесі навчання студентів ми вважаємо проблемно-пошукові Вони застосовуються з метою розвитку навичок творчої навчально-пізнавальної діяльності, сприяють більш осмисленому і самостійному оволодінню знаннями.
Ми вважаємо, що, маючи на меті активізацію розумової діяльності, розвиток пізнавальної діяльності і здібності до самоосвіти студентів, необхідно навчити працювати їх із книгою, вносити зміни в педагогічний процес, враховуючи нове в методиці і досвіді роботи дошкільного навчального закладу. Форми такої роботи різні, у тому числі групові або індивідуальні завдання на карті-інструкції. Особливе місце займають творчі завдання, для виконання яких треба проявити ініціативу, самостійність, кмітливість (інформації про статтю, складання і розв’язання кросвордів, головоломок, логічних задач). Для цього в університеті створені потрібні умови — фундація бібліотеки постійно поповнюється літературою з предметів навчального плану, а також наявність електронної бази даних лекційних курсів на факультеті фізичного виховання
Висновки.
Таким чином, до форм навчання студентів майбутніх фахівців фізичного виховання дітей дошкільного віку традиційно ми відносимо: лекції, семінари, лабораторні, практичні заняття, але з використанням різноманітних форм їх проведення Також вважаємо, що при виборі форм і методів професійної підготовки майбутніх фахівців із фізичного виховання дітей дошкільного віку треба орієнтуватися на їх оптимальне поєднання, а не на механічне використання в кожній педагогічній ситуації. Дуже важливо використовувативсі варіанти проведення лекційних занять, що значно підвищує можливості викладача в процесі навчання студентів, а також те, що велика аудиторія не є перешкодою для активної взаємодії викладача і студентів Дієвими і достатньо ефективними вважаємо практичні і лабораторні заняття, з обов’язковим присутнім елементом практичної діяльності студентів, А найбільш прогресивними методами вважаємо інтерактивні. У свою чергу практичні заняття мають проводитися в умовах, які максимально наближені до реальних умов майбутньої професійної діяльності.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших питань, які пов’язані з використанням форм і методів у професійній підготовці студентів до фізичного виховання дітей дошкільного віку.
Література
1. Бишовець Н., Сергієнко К. Основи проектування технологічних інновацій у вищих навчальних закладах фізкультурногопрофілю //Теорія і методика фізичного виховання і спорт. — № 1. — 2006. — С. 80.
2. Громкова М. Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности: Учеб. пособие для вузов.
— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — С. 179.
3. Навчальний процес у вищій педагогічній школі Навчальний посібник / За заг. Ред. акад. О. Г. Мороза. — К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2001. — 337 с.
4. Скнар О. Модернізація форм і методів навчання студентіву контексті кредитно-модульної системи //Вища школа. -2006. — № 3. — С. 38.
5. Фіцула М.М. Педагогіка Навчальний посібник. — Вип. 2-е виправлене, доповнене. — К.: Академвидав,
2005. — С. 143.
Надійшла до редакції 26. 09. 2008 р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой