Гастроэнтерологическая патология у детей с ожирением

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 616−056. 52−053. 2
СОРОКМАН Т.В., СОКОЛЬНИК C.B., шлик о.г. Буковинський державний медичний унверситет, м. Чернвц
ГАСТРОЕНТЕРОЛОПЧНА ПАТОЛОПЯ В AITEE
3 ОЖИРШНЯМ
Резюме. До^джено частоту та структуру патологи травног системи у 120 дтей 1з надмiрною масою тыа та ожирнням вжом 10−17 ротв. Уст дтям проведено клжчне, лабораторне та тструментальне обстеження, вимiрювання зросту, маси тыа, окружностей тали та стегон за стандартною методикою. Патология оргатв травления выявлена у 65,8% дтей 1з надмiрного масою тыа та ожирнням. Серед дтей 1з надмiрною масою тыа переважали функцiональнiзахворювання травног системи та практично не рееструвалися виразково-деструктивн ураження слизовог оболонки шлунково-кишкового тракту, жовчнокам'-яна хвороба та хротчт захворювання кишечника. У 54% дтей з ожирнням траплялися рiзш хротчт хвороби оргатв травлення з переважанням патологи гастродуоденальног дыянки, а у 46% дтей — функцюнальт хвороби травног системи з переважанням ураження бiлiарноi системи (20%) над функцшнальними розладами шлунково-кишкового тракту (13%). АналЬз скарг у дтей з надмiрною масою тыа та ожирнням встановив гхрiзноманiття, однак з быьшою частотоюрееструвались быь, диспептичт прояви та ознаки вегетативног дисфункци.
Ключовi слова: дти, надмiрна маса тыа, ожирння, гастроентерологiчна патология.
Вступ
Надмiрна маса тша та ожиршня виявляються у 24% дггей i шдлпгав, а тому е одшею з глобаль-них проблем [4, 6]. Саме тому бвропейське реп-ональне бюро ВООЗ за ешднадзором за ожиршням у дггей (COSI — Childhood Obesity Surveillance Initiative) розпочало збГр даних про ожиршня в дь тей [5].
В Укра'-хш поширешсть ожиршня становить 14,41 на 1 тис. дитячого населення, показник за-хворюваност — 3,21 на 1 тис. дггей [3]. Поширешсть ожиршня в дитячому i тдлГтковому вод зу-мовлена насамперед несприятливими обмшними порушеннями, що е основою для виникнення й прогресування патолопчних змш у вих органах i системах [1, 2].
Значущють проблеми ^дмГрно'-! маси тша ви-значаеться загрозою швалщизацп пащенпв молодого в1ку i зниженням загальнох тривалост життя у зв'-язку з розвитком супутшх захворювань. Зокре-ма, досить поширеною е патолопя травнох системи. Розвиток поеднанох патологИ травнох системи з ожиршням зумовлений багатьма факторами, серед яких головними визнаються порушення характеру та якост харчування, що призводить до змши функщонального стану оргашв травлення.
Одшею з ознак зазначених захворювань е метабо-лiчнi розлади, на яю слщ зважати тд час розробки терапевтичних заходiв.
Значну роль у патогенезi захворювань оргашв травно! системи при ожиршш вiдiграе недостат-нiсть пептидiв шлунково-кишкового тракту, яю впливають на нейросекреторну гшоталамо-гшо-фiзарну систему, зокрема центри голоду й наси-чення, регулюючи специфiчну дiю iLжi та енерго-витрати органiзму.
Вiдомо, що при ожиршш порушуеться функ-цiя печшки вiдносно розщеплення алiментарних жирiв i виведення надлишку холестерину. При цьому порушення функцюнально! здатностi 6ini-арно! системи, що сприяють застою жовч^ змiнам 11 коло! дних властивостей за рахунок шдвищеного вмiсту холестерину та шших речовин на тлi зни-ження неспецифiчноi резистентностi органiзму хворих, створюють умови для запального процесу
Адреса для листування з авторами:
Сорокман Там1ла Василiвна E-mail: t. sorokman@gmail. com
© Сорокман Т. В., Сокольник С. В., Шлик О. Г., 2015 © «Здоров'-я дитини», 2015 © Заславський О. Ю., 2015
в жовчному мiхурi. Розладу травних функцш при ожирiннi сприяють змiни окислювально-ввднов-них та метаболiчних процесiв.
Мета дослвдження — вивчити частоту та структуру патологи травно! системи в дггей iз надмiр-ною масою тiла та ожирiнням.
Матер1ал та методи
Обстежено 120 дггей iз нaдмiрною масою тiла та ожиршням, якi знаходились на стащонарному лiкуваннi у Чернiвецькiй обласнiй дитячш лжар-нi. Усi пацieнти та! х батьки були повнiстю озна-йомленi з методикою запланованого дослщження, отримано згоду на обстеження дггей.
Критерiями виключення були наявнiсть у дггей вторинно! форми ожирiння, спадкових синдро-мiв, що супроводжуються ожиршням. Вж дiтей, якi увiйшли у дослвджувану групу, становив 10−17 роюв. Дослiдження включало повне клiнiчне обстеження дггей, лабораторнi та шструментальш методи.
Усiм дiтям за стандартною методикою проведено вимiрювання росту, маси тша, а також окружностей тали та стегон (ОТ, ОС). Масу тша вимiрю-вали за допомогою мехашчних медичних терезiв, точшсть зважування яких становить 0,1 кг, а рют визначали вертикальним ростомiром iз точнiстю до 0,001 м. На основi отриманих даних щодо маси тiла та росту дитини проводили подальший розра-хунок шдексу маси тiла (1МТ) зпдно з формулою:
IMT =
m
де т — маса тша дитини (кг) — к — рют дитини (м).
Надмiрну масу тша та ожиршня дiагностували, керуючись чинним Наказом Мшютерства охоро-ни здоров'-я Укра! ни вiд 27. 04. 06 № 254 в редак-цГ! наказу МОЗ Укра! ни вiд 03. 02. 2009 № 55 «Про затвердження протоколiв лжування дiтей з ендо-кринними захворюваннями», патологiю органiв травлення — чинним Наказом Мшютерства охо-рони здоров'-я Укра! ни вiд 29. 01. 2014 № 59 «Уш-фiкованi клiнiчнi протоколи медично! допомоги дiтям iз захворюваннями оргашв травлення».
Дiагноз надмiрно'-! маси тша встановлювали, якщо 1МТ перевищував 85-й перцентиль, але був меншим за 95-й перцентиль зпдно з вжово-стате-вими номограмами, ожиршня — при значеннях 1МТ, що дорiвнювали або були вищими за показ-ники 95-го перцентиля. Нормальну масу тша дiа-гностували при значеннях 1МТ, що дорiвнювали 5−85-му перцентилю.
Окружшсть тали вимiрювали маркованою сантиметровою стрiчкою на серединi вiдстанi вiд нижнього краю реберно! дуги до гребеня клубо-во! юстки, окружнiсть стегон вимiрювали на рiв-нi вертлюгiв стегнових юсток, точнiсть вимiрю-вання становила 0,005 м. Величину окружност тали трактували згвдно з центильними номогра-мами.
Для визначення типу ожиршня розраховували вщношення окружност тали до окружностi стегон (ОТ/ОС). Абдомшальний (андро!дний, вь сцеральний) тип ожирiння дiагностували, якщо шдекс ОТ/ОС для хлопчикiв перевищував зна-чення 0,9, а в дiвчаток становив бiльше за 0,8. ОкрГм цього, керувались рекомендацiями IDF Consensus 2007 року, зпдно з якими абдомшальне ожиршня дiагностуeться в дггей вiком 10−16 рокiв при окружност тали, що дорГвнюе або перевищуе 90-й перцентиль, вщповщно до вжу i статi, у дггей, старших за 16 роюв, — при ОТ, що дорГвнюе або ж перевищуе 94 см у хлопщв та 80 см — у дiвчат.
Статистичну обробку результапв здшснюва-ли за допомогою комп'-ютерних програм Гз ви-користанням методГв варГацшно! статистики. У робот використовували як параметричш, так i непараметричш методи статистики залежно вщ нормальност розподшу величин. Величини подавали у виглядГ абсолютних та вщносних значень. ПорГвняння двох незалежних вибГрок здшснюва-ли за допомогою t-критерш Стьюдента для незалежних величин при правильному! х розподт. За наявност неправильного розподшу величин у групах порГвняння кшьюсних характеристик по-казниюв проводили за допомогою U-критерш Манна — У! тш. Вщмшносп мГж величинами вва-жали вГропдними при коефщГенп вГрогвдносп р & lt- 0,05.
Результати досл1дження та IX обговорення
Нозолопчний розподгл обстежених дггей був такий: надмГрну масу тша дГагностовано у 20 оаб (18,1%), ожиршня — у 100 осГб (83,83%). Абдомшальний тип ожиршня дГагностовано у 48 дГтей (40,0%). Серед обстежено! групи дггей Гз надмГр-ною масою тша та ожиршням переважали хлопчики, кшьюсть яких становила 70 осГб (58,3%), тодГ як дГвчаток було 50 (41,7%) (р & lt- 0,001). Серед дггей з ожиршням вГропдно частше зустрГчалися хлопчики — 67 оаб (67,0%) на противагу 33 дГвчаткам (37,0%) (р & lt- 0,001) (рис. 1). Серед усГх дГвчаток абдомшальне ожиршня дГагностовано у 9 випад-ках (32,1%), серед хлопчиюв аналопчний показ-ник становив 51,6% (29 осГб). Гендерний аналГз антропометричних показниюв показав вГропдно вищГ значення росту, маси тша, окружност тали та стегон, а також! х ввдношення серед хлопчиюв (р & lt- 0,05) (табл. 1).
Рисунок 1. Гендерний розподл д '-ией з надм1рною масою тла та ожирнням
Аналiзуючи вiк обстежених дiтей, встановили, що надмiрна маса тiла та ожиршня найчастiше ре-еструвались серед хлопчиюв вiком понад 16 рокiв (60,0%) та дiвчаток 12−16 роюв (20%) (табл. 2). Аналiз проживання дiтей з надмiрною масою тiла та ожирiнням у сшьськш чи мiськiй мiсцевостi не встановив вiрогiдних вiдмiнностей (р & gt- 0,05). 55 оиб були жителями мют (45,8%), 65 дiтей — сшьськими жителями (54,1%). У сшьськш мю-цевостi поширенiсть абдомшального ожирiння в дiтей становила 42,6%, у мют — 53,3% (р & gt- 0,05) (рис. 2).
Проведено аналiз соматично! патологи, з приводу яко! дiти перебували на стащонарному лжу-ваннi (табл. 3).
Патолопя органiв травлення виявлена у 79 (65,8%) дггей iз надмiрною масою тiла та ожирш-ням (табл. 4). У структурi гастроентеролопчно! за-хворюваностi превалював хрошчний гастродуоде-нiт — 35 хворих (35,0%), iз них 2 (2,0%) — пащенти з надмiрною масою тiла та 33 (33,0%) — пащенти
з ожиршням. Серед дггей iз надмiрною масою тiла практично не рееструвалися виразково-деструк-тивнi ураження слизово! оболонки шлунково-кишкового тракту, жовчнокам'-яна хвороба та хро-нiчнi захворювання кишечника. У цих пащенлв переважали функщональш захворювання травно! системи (55,0%). Дещо iнша картина спостериа-
лася в дгтей з ожирiнням.
%
100-| 80 —
60 — ,_, _ _
•-. гш гш гш
Надмiрна маса тiла
Ожирiння
Абдомiнальне ожирiння
? Мюьш жителi
I Сiльськi жи^
Рисунок 2. Частота надм1рно/ маси тла та ожир1ння залежно вд мсця проживання дтей
Таблиця 1. Особливост'-1 антропометричних показниюв д'-ией залежно вд статевоI приналежност
Показник Хлопчики (п = 70) Дiвчатка (п = 50) Коефiцieнт вiрогiдностi, р
Маса, кг 96,4 ± 11,4 78,1 ± 15,1 & lt- 0,001
Рют, м 1,70 ± 0,08 1,60 ± 0,07 & lt- 0,001
1МТ, кг/м2 30,8 ± 3,8 31,6 ± 5,4 & gt- 0,05
ОТ, см 101,1 ± 7,9 91,4 ± 11,7 & lt- 0,001
ОС, см 109,10 ± 7,79 106,2 ± 8,4 & lt- 0,01
ОТ/ОС 0,93 ± 0,04 0,88 ± 0,08 & lt- 0,001
Таблиця 2. Розподл дтей? з надм1рною масою тла та ожирiнням залежно вд в1ку / стат'-1
Вт, роки Хлопчики Дiвчатка
п % п %
10−11 5 7,1 2 4,0
12−16 23 32,8 38 76,0
Понад 16 42 60,0 10 20,0
Всього 70 100,0 50 100,0
Таблиця 3. Структура нозологй у дтей? з надм1рною масою тла та ожирiнням
Нозолопя Надмiрна маса тiла Ожиршня Абдомшальне ожиршня
Х (п = 11) абс. (%) Д (п = 9) абс. (%) Х (п = 67) абс. (%) Д (п = 33) абс. (%) Х (п = 39) абс. (%) Д (п = 9) абс. (%)
Хвороби оргашв травлення 4 (36,3) 3 (33,3) 52 (77,6) 20 (60,1) 25 (62,9) 7 (77,7)
Хвороби серцево-судинно!'- системи 3 (27,2) 1 (11,1) 15 (22,3) 7 (21,2) 9 (23,1) 1 (11,1)
Хвороби оргашв дихання 1 (9,0) — 5 (7,4) 2(6,1) 3 (7,6) 1 (11,1)
Хвороби кютково-м'-язово'-| системи 3 (27,2) 3 (33,3) 25 (37,3) 17 (51,5) 19 (48,7) 4 (44,4)
Хвороби нервово! системи 4 (36,3) 2 (22,2) 12 (17,9) 8 (24,2) 11 (28,2) 7 (77,7)
Хвороби ендокринно! системи 3 (27,2) 2 (22,2) 15 (22,3) 7 (21,2) 10 (35,7) 2 (22,2)
Примтка: Х — хлопчики- Д — д1вчатка.
Таблиця 4. Структура патологи травноi системи у дтей? з надм1рною масою тла та ожир1нням
Нозолопя Надмiрна маса тта Ожиршня Абдомшальне ожиршня
Х (n = 11) абс. (%) Д (П = 9) абс. (%) Х (n = 67) абс. (%) Д (П = 33) абс. (%) Х (n = 39) абс. (%) Д (П = 9) абс. (%)
Хрошчний гастродуодешт 1 (9,1) 1 (11,1) 15 (22,3) 8 (24,2) 8 (20,5) 2 (22,2)
Хрошчний гастрит 1 (9,1) 1 (11,1) 3 (4,4) 1 (3,0) 2 (5,1) —
Ерозивний гастродуодешт — - 3 (4,4) 2(6,1) 2 (5,1) —
Виразкова хвороба — - 1 (1,4) 1 (3,0) 1 (2,5) —
Функцюнальш захворювання ШКТ 3 (27,2) 3 (3,3)3 9 (13,5) 4 (12,1) 1 (2,5) —
Функцюнальш захворювання бЫарного тракту 3 (27,3) 2 (22,2) 14 (20,9) 6 (18,8) 3 (7,6) 1 (22,1)
Жовчнокам'-яна хвороба — - 2 (2,8) 1 (3,0) —
Хрошчний холецистит 1 (9,1) 1 (11,1) 5 (7,4) 4 (12,1) 1 (2,5) —
Хрошчний панкреатит — - 1 (1,4) 2(6,1) — -
Хрошчний кол^ - - 3 (4,4) 1 (3,0) — -
У 54% дггей iз ожиршням траплялися рiзнi хро-нiчнi хвороби оргашв травлення з переважанням патологи гастродуоденально! дiлянки, а у 46% дь тей — функцюнальш хвороби травно! системи з переважанням ураження бЫарно! системи (20%) над функцюнальними розладами шлунково-киш-кового тракту (13%).
Проведено аналiз основних скарг, що виника-ли в дггей при зверненнi у стащонар. Слiд зазна-чити, що у 26 дггей (21,6%) з надмiрною масою тiла чи ожиршням скарги на час госmталiзацii були ввдсутш. У бiльшостi випадюв обстеже-нi дiти скаржились на бшь у животi (62 випадки, 51,6%). Найчастшою локалiзацieю болю були етгастральна дiлянка (37,5%), праве шдребер'-я (23,3%) та навколопупкова дглянка (12,0%), основна частина д^ей вказала на перюдичшсть появи болю, його епiзодичний характер (58 оаб, 93,5%), та лише 4 обстежеш (6,5%) вказали на частий характер болю.
Диспептичш скарги рееструвалися в полови-ни дiтей (50,6%) iз надлишковою масою тгла та ожирiнням у поеднаннi з супутньою патологiею органiв травлення (нудота — у 100% пащенлв, печiя — у 27,5%, ввдрижка повгтрям — у 25%, ввд-рижка кислим — у 22,5%, металевий присмак — у 17,5%, пронос — у 17,5% та запор — у 12,5%).
Незважаючи на те, що у групу обстеження були включеш лише дгти з надмiрною масою тгла та ожиршням, лише 49 iз них (40,8%) скаржились на надмiрну масу тгла у! х вщь Привертае увагу той факт, що таю скарги висловлювали 56% уих обстежених дiвчаток та 41,1% уих хлопчиюв. 22 пащенти (18,3%) скаржились на тдвищений апетит, зокрема у вечiрнi години. Появу швидко! втоми ввдзначали 17 дiтей (14,1%). У 6 пащенпв (5,0%) перюдично виникав бiль у дглянш серця,
що в бiльшостi випадюв був пов'-язаний i3 фiзич-ним та емоцшним навантаженням. Емоцiйну ла-бiльнiсть вiдзначали 13 oci6, yci — дiвчатка.
Отже, аналiз скарг у дггей i3 надмiрною масою тгла та ожиршням встановив ix рiзноманiття, однак i3 бгльшою частотою рееструвались бiль, диспептичнi прояви та ознаки вегетативно! дис-функци.
Високу поширенiсть сyпyтнix порушень функ-ци травно'-1 системи можна пояснити схожютю етiологiчниx факторiв, що зумовлюють виник-нення як ожирiння, так i захворювань шлунко-во-кишкового тракту. Важливу роль тут вiдiграе власне алiментарний фактор — порушення режиму прийому rni та ii харчовий й енергетичний дисбаланс.
Список л1тератури
1. Ахмедова Р. М. Ожирение и метаболический синдром в детском возрасте: современный взгляд на проблему / Р. М. Ахмедова, Л. В. Софронова // Вопросы диагностики в педиатрии. — 2012. — Т. 4, № 1. — С. 13−19.
2. Величко В.1. Особливостi етдемюлоги дитячого ожирiння в умовах твдня Украти / В.1. Величко // Здоровье ребенка. — 2011. — № 7 (34). — С. 52−57.
3. Зелшська Н. Б. Ожиршня та метаболiчний синдром у дтей / Н. Б. Зелнська // Клiнiчна ендокринологiя та ендо-кринна хiрургiя. — 2013. — № 4(45). — С. 62−72.
4. Burns T.L. Childhood predictors of the metabolic syndrome in middle-aged adults: the Muscatine study / T.L. Burns, E.M. Le-tuchy, R. Paulos, J. Witt // J. Pediatr. — 2009. — 155 (3). -Р. 17−26.
5. Europe'-s visible epidemic // Bull World Health Organ. -2013. — № 91. — Р. 549−550.
6. Kitzmann Katherine M., Beech Bettina M. Family-based interventions for pediatric obesity: Methodological and conceptual challenges from family psychology / Katherine M. Kitzmann, Bettina M. Beech // Journal of Family Psychology. — 2006. -Vol. 20 (2). — Р. 175−189.
Отримано 08. 01. 15 ¦
Сорокман Т. В., Сокольник C.B., Шлык А. Г.
Буковинский государственный медицинский университет,
г. Черновцы
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ДЕТЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ
Резюме. Исследована частота и структура патологии пищеварительной системы у 120 детей с избыточной массой тела и ожирением в возрасте 10−17 лет. Всем детям проведено клиническое, лабораторное и инструментальное обследование, измерение роста, массы тела, окружностей талии и бедер по стандартной методике. Патология органов пищеварения обнаружена у 65,8% детей с избыточной массой тела и ожирением. Среди детей с избыточной массой тела преобладали функциональные заболевания пищеварительной системы и практически не регистрировались язвенно-деструктивные поражения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, желчнокаменная болезнь и хронические заболевания кишечника. У 54% детей с ожирением встречались различные хронические болезни органов пищеварения с преобладанием патологии гастродуоденальной зоны, а у 46% детей — функциональные болезни пищеварительной системы с преобладанием поражения билиарного тракта (20%) над функциональными расстройствами желудочно-кишечного тракта (13%). Анализ жалоб у детей с избыточной массой тела и ожирением установил их многообразие, однако с большей частотой регистрировались боль, диспептические проявления и признаки вегетативной дисфункции.
Ключевые слова: дети, избыточная масса тела, ожирение, гастроэнтерологическая патология.
Sorokman T.V., SokolnykS.V., Shlyk O.H.
Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
GASTROINTESTINAL PATHOLOGY IN CHILDREN WITH OBESITY
Summary. The incidence and structure of the digestive pathology have been investigated in 120 children with overweight and obesity aged 10−17 years. All children underwent clinical, laboratory and instrumental examination, measurement of height, body weight, waist and thigh circumferences by the standard method. Digestive pathology was detected in 65.8% of children with overweight and obesity. In children with overweight, functional gastrointestinal disorders dominated, and ulcerative and mndestructive lesions of the mucous membrane of the gastrointestinal tract, cholelithiasis and chronic bowel diseases were almost not detected. 54% of children with obesity had various chronic digestive diseases, with a prevalence of diseases of gastroduodenal area, and 46% of children had functional gastrointestinal disorders with a preponderance of biliary lesions (20%) over functional gastrointestinal disorders (13%). Analysis of complaints in children with overweight and obesity showed their variety, but a pain, dyspeptic signs and symptoms of autonomic dysfunction were more common.
Key words: children, overweight, obesity, gastrointestinal pathology.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой