Особенности профессиональной направленности будущих воспитателей физического воспитания дошкольников

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Народное образование. Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ
Курок О.І.
Г лухівській державний педагогічний у університет
Анотація. В статті розглядаються особливості професійної спрямованості студентів дошкільного відділення педагогічного університету, дана характеристика необхідних професійно-творчих здібностей, особистісних якостей, вмінь майбутніх вихователів фізичного виховання дітей дошкільного віку та фактори впливу на їх професійну спрямованість.
Ключові слова: професійна спрямованість- майбутні вихователі, особистісні якості, вміння.
Аннотация. Курок О. И. Особенности профессиональной направленности будущих воспитателей физического воспитания дошкольников В статье рассматриваются особенности профессиональной направленности студентов дошкольного отделения педагогического университета, дана характеристика необходимыхпрофессионально творческих способностей, личностных качеств, умений будущихвоспитателей физического воспитания детей дошкольного возраста и факторы влияния на их профессиональную направленность.
Ключевые слова: профессиональная направленность- будущиевоспитатели, личностные качества, умения. Annotation. Kurok A.I. Features of professional orientation of future educators of physical education of under-fives. The features of professional orientation of students of preschool separation of pedagogical university are leafing in the article, description of necessary professionally creative capabilities, personality qualities, abilities of future educators of physical education foreshow children and factors of influence on their professional orientation is given. Keywords: professional orientation- future educators, personality qualities, abilities.
Вступ.
В сучасному світі освіта — одна з догм у житті людини та суспільства Зміни, які відбуваються в інформаційній, економічній та комунікативній сферах, а також пов’язані з ними динамізм та різноманітність знання піднімають значення освіти на більш високу сходинку. Разом з тим загострення кризових явищ у суспільстві окреслило проблему пошуку нових шляхів подальшого її розвитку Рух відбувається у напрямку нової системи освіти, адекватної до вимог постіндустріальної цивілізації, пов'-язаний із трансформацією уявлень людини про спосіб життя, переосмисленням своєї ролі в процесах глобальних перетворень, з розвитком її творчого мислення, з інтеграцією науковогопізнання та самопізнання.
Законом України «Про дошкільну освіту» закладено ідею модернізації першої освітньої ланки -вдосконалення її змісту, гуманізацію цілей та принципів, осучаснення навчально-виховних технологій, приведення їх у відповідність до вимог життя нової епохи Наразі не стільки актуальними є проблеми технізації життя, скільки його окультурення! створення гуманного суспільства, формування у нього позитивного мислення, духовної рівноваги, конструктивноїповедінки, свідомості й відповідальності.
Дослідження В. Вернадськогц К. Ціолковського та багатьох науковців засвідчують, що Земля — живий організм, який функціонує у згоді з ритмами Всесвіту. Оскільки людство — частина планети, йому належить жити за законами «материнського організму», а не всупереч їм. На жаль, сучасна людина стала на шлях споживчого, технократичного розвитку, який є згубним для еволюції, оскільки порушує баланс Природи і Людини, дезорієнтує підростаюче покоління у пошуках сенсу життя. Звідси й відхилення у вихованні дітей. Усе це свідчить про необхідність змін у світогляді людини, її освітніх пріоритетах, устрої життя у цілому. Адже вміння жити у злагоді з довкіллям та у згоді із самим собою — водночас мистецтво і наука, які дитина має опановувати поступово, починаючи з перших років свого життя. Наразі дедалі актуальнішим стає свідоме існування людини, що ґрунтується на врахуванні нею власної природи і підпорядковується завданню самовдосконалення духовного, морального зростання, фізичного розвитку.
Зростання сучасної людини розпочинається в сім'ї, продовжується в дитячому садочку, потім у школі, університеті і триває усе життя. В значній мірі процес становлення особистості залежать від вихователя -першого професіонала, який розпочинає процес виховання.
Кожного року в дитячих садочках починають свою професійну діяльність тисячі випускників педагогічних інститутів та університетів
Вихователь — професія особлива ЇЇ особливість у тому, що вона слугує формуванню людини майбутнього, здійснює зв'-язок між поколіннями Любов’ю вихователя виховується серце дитини, розумом -формується інтелект його вихованців.
Працею вихователя, вчителя формується величезна цінність на Землі - людина Проходять роки, перш ніж вихователь побачить плоди своєї діяльності. Якою буде молода людина, виходячи у великий світ, в значній мірі визначається тим, хто її виховував.
Професія вихователя в силу своєї складності виступає як розумова та фізично нелегка праця, що поєднує в собі творчу, організаційну, і дослідницьку діяльності. Жодна з професій не дає такого всебічного розвитку людини, як професія педагога.
Закономірно, що розвиток та вдосконалення суспільства неможливі без удосконалення соціальних інститутів і освіти в першу чергу.
Відповідальність за виховання молодого покоління у значній мірі залежить від вихователя, його професійної майстерності, ерудиції і культури Тому перед вищою та середньою спеціальною освітою поставлено завдання всемірного покращення підготовки педагогічних кадрів. Виконання такого важливого та відповідального завдання потребує- щоб у стінах вищого навчального закладу формувався вихователь, який володіє цілим рядом професійних компетенцій (А. Хуторський Н. Кузьміна, Е. Рогов, В. Сластьонін та ін.), що в свою чергу забезпечується професійною направленістю.
Формулювання цілей роботи
Особлива роль у професіональній підготовці належить фізичному вихованню, котре забезпечить високу працездатність та творче довголіття майбутнього вихователя
В першу чергу це стосується вихователів фізичного виховання дошкільників, адже саме вони мають бути прикладом фізичної краси та досконалості для дітей.
Тому метою статті є дослідження особливостей професійної спрямованості студентів дошкільного відділення педагогічного університету, характеристика професійно-творчих здібностей, особистісних якостей та вмінь майбутніх вихователів фізичного виховання дітей дошкільного віку, виділенні факторів, що впливають на процес формування їх професійної спрямованості
Результати досліджень:
Дослідження цієї проблеми знайшло відображення у видатних вчених: О. Каганова, Н. Кузьміної,
A. Сейтешева, В. Сластьоніна, В. Кревневич, А. Вербицькогс, Н. Тализіної та інших.
Аналізуючи праці науковців можна зробити висновок про інваріантність трактування поняття «професійна спрямованість». Так, М. Єлаєв та М. Добринін, вважають, що це інтерес до професії- нахил до певного виду діяльності- О. Землянська — єдність почуття й прагнення до оволодіння професією- Г. Кашканова система захоплень, бажань, інтересів, нахилів, ідеалів, світосприймань і переконань особистості- Ю. Вавілов -комплекс вибірних за вартістю та емоційно-вольових ставлень особистості до професії- Л. Йовайша -об'єднання установок- В. Кревневич вибірне ставлення до професії.
Виходячи з того, що поняття «професійна спрямованість» заснована на визначенні спрямованості особистості, можна сказати, що спрямованість взагалі - це система усталено домінуючих мотивів, що визначають внутрішню позицію особистості й орієнтують її діяльність (М. Бобнєва, В. Асєєв, Л. Божович,
B. Мясищев, С. Рубінштейн, Т. Коннікова К. Платонов, В. Мерлій, М. Неймарк).
Під професійною спрямованістю майбутнього вихователя фізичного виховання дошкільників слід розуміти комплексну організаційно-педагогічну і психолого-педагогічну дію на його особистість, що забезпечує, по-перше, формування фізичної культурі, соціальних властивостей особистості, її психофізичних якостей і рухових здібностей, потреб у фізичному самовихованні і самовдосконаленні, необхідних і достатніх для успішного, необмеженого виконання професійної діяльності, організації здорового способу життя, культурирозумової праці- по-друге, ініціативне і компетентне використання засобів фізичної культуриі спорту у виховній роботі з учнями, зміцненні їх здоров'-я, організації діяльності, цікавого дозвілля, активного відпочинку.
Професійна підготовка студентів які навчаються на факультеті дошкільного виховання, повинна включати:
— знання майбутніми вихователями завдань, змісту, засобів, форм і методів організації фізичного виховання в дитячому садку, методики навчання фізичним вправам дітей дошкільного віку-
— вміння використовуватирозроблені засоби фізичної культуриі спорту в роботі з дітьми, передавати дітям основи знань з фізичної культуриі спорту, навчати фізичним вправам, організовувати оздоровчі заходи-
— володіння навичками виконання фізичних вправ, які входять до програми фізичного виховання в дитячому садку-
— систематичне використання засобів фізичної культуриі спорту в особистому побуті для підтримки рівня фізичного розвитку і підготовленості
При вивченні теоретичної частини матеріалу у студентів повинна формуватися система знань по загальним основам змісту, організації і методики фізичного виховання дітей. При цьому потрібно зберігати логічну послідовність і зв’язок у викладанні базових предметів для даної спеціальності: «Логопеді»), «Анатомія і фізіологія дітей дошкільного віку», «Основи медичних знань і охорони здоров’я», «Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку».
Під час практичної частини занять повинно передбачатися більш широке вивчення вправ, які сприяють розвитку основних рухових вмінь дітей (ходьби, бігу, стрибків, кидання і ловлі, метання, лазіння тощо).
Підбір матеріалів повинен відбуватися так, щоб студенти оволоділи не тільки технікою вправ, що вивчаються (вони повинні вміти чітко пояснювати і виконувати вправи, навчитися правильній страховці), але і їх просторовим, часовим, ритмічним, динамічним характеристикам
Велике значення у процесі формування майбутнього професіонала займає сама особистість, її властивості.
Особистість майбутнього вихователя (її ціннісні орієнтації, мотиви, ідеали тощо) характеризується професійною, педагогічною спрямованістю та визначають сутність педагогічної діяльності й спілкування.
Властивості особистості виступають головними факторами діяльності вихователя У своїх дослідженнях А. Маркова [2] відмічає, що структура особистості вихователя складається з мотивації особистості
(спрямованість особистості та її види), властивостей особистості (педагогічні здібності), інтегральних характеристик особистості (педагогічне самопізнання, творчий потенціал, самоосвіта, самовиховання) тощо.
Професійна спрямованість майбутнього вихователя — це мотивація до професії, головне в якій -орієнтація на розвиток дитини, що має в собі не тільки любов до дітей. Насамперед це прагнення стати висококваліфікованим фахівцем, яке допомагає подолати труднощі на цьому шляху. Його спрямованість виявляється у професійній життєдіяльності, в окремих педагогічних ситуаціях, логікою поведінки, загальними проявами особистості тощо [2].
Індивідуальні стійкі якості, що у майбутньому сприятимуть успішному виконанню професійної діяльності є здібності.
У дослідженнях багатьох науковців можна зустріти вказівки на різний склад професійно-творчих здібностей педагога. Так, наприклад, А. Щербаков [3] говорить про індивідуально-психологічні особливості особистості, від розвитку яких залежить рівень професійно-творчих досягнень майбутнього вихователя:
• любов до дітей і потреба працювати з ними-
• цільність характеру-
• самостійність-
• адекватність сприйняття педагогом дитини-
• педагогічне прогнозування і практичні навички та вміння тощо.
Звісно, що кожна з педагогічних здібностей може виявлятися в різних ситуаціях, в тому числі і творчих
[5].
Ними було виділено низку основних вмінь, необхідних вихователю: готовність до навчання, засвоєння нових знань, прийомів роботи- активність- лідерство- вміння працювати в колективі- креативність (спроможність продукуватинові ідеї) — здатність сприймати й аналізувати, а також систематизувати інформацію- вміння планувати діяльність і переключатися на нові її форми.
Аналіз психолого-педагогічної літератури [1,2,3,4,5,7] дозволив визначити перелік якостей, необхідних вихователю.
Їх можна розподілити на три групи:
— емоційно-вольова сфера особистості-
— професіоналізм-
— когнітивна та комунікативна сфери.
Л. Кузьміна [4] визначає такі групи якостей як: комунікативні організаторські, гностичні.
Наведені якості та вміння не є вродженими, але вони формуються у процесі оволодіння професією й обумовлюються завданнями, що постають перед вихователем у його професійній діяльності. Безумовно, що наведена вище модель вихователя фізичного виховання не є абсолютною і може варіюватися залежно від специфіки індивідуальних якостей та соціально-психологічнихумов професійного самовизначення.
В результаті аналізу літературних джерел були виділені фактори, що впливають на процес формування професійної спрямованості: рівень підготовки (Г. Бокарева, О. Г орбуненк& lt-) — зміст навчального матеріалу (А. Вербицький, Н. Гез) — психологічні особливості (С. Банков, Ю. Вавілов, М. Неймарк) — методи й форми навчально-виховної роботи (Л. Г ейхман, І. Клейман, М. Нечаєв) — нетрадиційні форми навчання (М. Аретанов, А. Вербицький, П. Підкасистий, Ж. Хайдаров) — якість викладання (Н. Кузьміна) — використання ігрових форм навчання (Г. Кашканова, М. Касьяненко, М. Недужий).
Знання структури професійної спрямованості, її особливостей, врахування рушійних сил процесу необхідне для успішного здійснення педагогічного керівництва ним. Ми розглядаємо процес формування професійної спрямованості як важливу психологічну й дидактичну проблему, як комплекс цілеспрямованих педагогічних впливів, що ґрунтуються на знанні закономірностей розвитку особистості, враховують специфічні вимоги професії до людини та вплив факторів об' єктивного й суб єктивного порядку
Визначальним у формуванні професійної спрямованості студентів-дошкільників є, на нашу думку, початковий етап, який характеризується відсутністю вихідної понятійної бази зі спеціальності. На цьому етапі ще не стоїть питання про спеціалізацію тематики і змісту дидактичних матеріалів та їх зв’язок з профілюючими дисциплінами. У своїх переконаннях ми спираємось на праці, присвячені педагогічному й психологічному аспектам діяльності студентів молодших курсів, формуванню в них професійної спрямованості (М. Г рищенко, С. Зинов'єв, Н. Тализіна С. Архангельський, Т. Ільїна, Н. Кузьміна, Г. Медведєв, Ю. Самарін, В. Сластьонін,).
Одним із шляхів визначення оптимального змісту навчально-виховного процесу у ВНЗ є розробка моделі вихователя фізичного виховання дошкільників. Ми розглядаємо модель фахівця як систему професійних і особистісних якостей, необхідних для майбутньої професійної діяльності, які формують професійну спрямованість студентав ході навчальної діяльності, скерованої на оволодіння фахом
В моделі формування вихователя ми виділили такі підсистеми: модель особистості вихователя — знання, уміння, навички, якості (особистісно і професійно-значущі), здібності- модель професійної діяльності -проблемні ситуації діяльності, різноманітні професійні задачі, функції, види робіт- модель сфери життєдіяльності особистості й результатів її професійної діяльності.
Аналіз кваліфікаційної характеристики й освітньої програми підготовки вихователів фізичного виховання у Г лухівськомудержавному педагогічному університеті та Кременчуцькому педагогічному училищі А. С. Макаренка показав, що якщо в кваліфікаційній характеристиці комплекс знань, умінь і навичок та критерії
рівня їх сформованості подані в повному обсязі, то осторонь залишаються особистісні якості фахівця і оцінка рівня сформованості професійної спрямованості як необхідної умови його професійної діяльності.
Висновки.
Проведений нами психолого-педагогічний аналіз процесу формування професійної спрямованості дає підстави стверджувати що професійна спрямованість є одним з найважливіших компонентів виховання, який виконує в педагогічному процесі такі функції: справляє загальний стимулюючий вплив на навчальну діяльність-є важливою внутрішньою умовою розвитку особистості- позитивно позначається на якості знань, умінь та навичок студентів на глибині й дієвості, міцності та стійкості перших- регулює перебіг розумових процесів і сприяє інтелектуальному розвитку особистості- спонукає до самостійної пошукової творчої діяльності студентів
Проведене дослідження повністю не вичерпує проблеми формування професійної спрямованості Подальшої розробки потребує питання формування педагогічних установок у різноманітних навчальних ситуаціях, диференціації механізму формування професійної спрямованості різних за статусом навчальних груп (старші школярі, студенти молодших, старших курсів) — подальше вивчення взаємодії й особливостей прояву об'єктивних і суб єктивних факторів, які впливають на процес формування професійної спрямованості.
Література
1. Фіцула М.М. Педагогіка. Посібник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2001.
2. Маркова А. К. Психология профессионализма. — М., 1996. — 190 с.
3. Щербаков А. И. Формирование личности учителя советской школы в системе высшего педагогического образования. — Л., 1968.- 120 с.
4. Кузьмина Н. В. Психологическаяструктурадеятельности учителя. — Г омель, 1976. — 183 с.
5. Леви В. Л. Искусство быть другим — М., 1980. — 207 с.
6. СухомлинскийВ.А. Избранные произведения в 5-ти т. — К.: Рад. школа, 1979.
7. Митина Л. М. Учитель как личность и профессионал — М., 1994. — 215 с.
Надійшла до редакції 17. 12. 2007р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой