Особенности профессиональной подготовки будущих специалистов отрасли физического воспитания в процессе педагогической практики в дошкольных образовательных учреждениях

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Народное образование. Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ДОШКІЛЬНИХ ОСВІТНІХ УСТАНОВАХ
Пангелова Н.Є.
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г ригорія Сковороди
Анотація. Підготовка компетентного фахівця передбачає не тільки теоретичну підготовку, але і практичну діяльність, що дасть можливість сформувати знання, вміння і навички самостійного проведення всіх організаційних форм фізичного виховання дітей дошкільного віку. Вище викладене і обумовлює необхідність впровадження педагогічної практики в дошкільних закладах в систему підготовки фахівців фізичного виховання.
Ключові слова: дошкільні навчальні заклади, педагогічна практика, дошкільне фізичне виховання Аннотация. Пангелова Н. Е. Особенности профессиональной подготовки будущих специалистов отрасли физического воспитания в процессе педагогической практики в дошкольных образовательных учреждениях. Подготовкакомпетентногоспециалиста предусматривает не только теоретическую подготовку, но и практическую деятельность, что даст возможность сформировать знания, умения и навыки самостоятельного проведения всех организационных форм физического воспитания детей дошкольного возраста. Вышеизложенное и обусловливает необходимостьвнедрения педагогической практики в дошкольных заведениях в систему подготовки специалистов физического воспитания.
Ключевые слова: дошкольные учебные заведения, педагогическая практика, дошкольное физическое воспитание.
Annotation. Pangelova N.E. Features of professional preparation of future specialists of industry of physical education in the process of pedagogical practice in preschool educational establishments. Preparation of competent specialist foresees not only theoretical preparation but also practical activity, that will give possibility to form knowledges, abilities and skills of the independent conducting of all organizational forms of physical education of children of preschool age. Foregoing and stipulates the necessity of introduction of pedagogical practice in preschool establishments in the system of preparation of specialists of physical education.
Keywords: preschool educational establishments, pedagogical practice, preschool physical education.
Вступ.
Навчання, виховання і розвиток підростаючого покоління в нашій країні є одним з найважливіших державних завдань, що відзначено в державних документах: Закон України «Про фізичну культуруі спорт», Концепція фізичного виховання в системі освіти У країни, Цільова комплексна програма «Фізичне виховання -здоров'я нації», Доктрина фізичного виховання і спорту в Україні [1, 2, 3].
Період від народження до б-7 років визначається найбільш інтенсивним процесом росту і розвитку організму, формування особистості дитини. Саме в цьому віці закладаються основи майбутнього стану здоров’я, фізичної підготовленості розумової діяльності людини [4−7].
Теоретичні дослідження та практика фізичного виховання підростаючого покоління свідчать про значне зниження рівня здоров’я та фізичної підготовленості дітей дошкільного віку. Дані, що були надані Переяслав-Хмельницькою міською дитячою поліклінікою свідчать, що 50% дошкільників міста мають неврологічні захворювання, у 60% відмічено порушення постави, а у 80% - захворювання верхніх дихальних шляхів. Доведено, що більшість дітей приступає до навчання в школі фізично не готовими до цього виду діяльності.
В цих умовах фізичне виховання є найбільш діючим фактором зміцнення здоров’я. Між тим, діюча в Україні система фізичного виховання, однією з ланок якої є система дошкільного фізичного виховання перебуває в критичній ситуації і не завжди маже вирішити свою основну мету — зміцнення здоров’я населення.
Необхідно відмітити, що для вдосконалення дошкільного фізичного виховання була здійснена низка заходів. Зокрема, наказом Міністерства освіти в штатний розклад дитячих садків була введена посада інструктора фізичного виховання Крім того, розроблені та введені нові комплексні програми виховання та розвитку дошкільників «Дитина» та «Малятко», які передбачають щоденні фізкультурнізаняття.
Однак, навчальні плани факультетів фізичного виховання передбачають тільки теоретичну підготовку у сфері дошкільного фізичного виховання. На нашу думку, тільки під час практичної діяльності можливе формування знань, вмінь і навичок самостійного проведення всіх організаційних форм фізичного виховання дітей дошкільного віку, що дозволить підготувати компетентного фахівця дошкільного фізичного виховання Вищевикладене і обумовлює необхідність введення до навчального плану факультету фізичного виховання педагогічної практики в дошкільних закладах.
Робота виконана за планом НДР Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.
Формулювання цілей роботи.
Мета роботи — розкрити зміст і структуру педагогічної практики в дошкільних навчальних закладах в системі підготовки фахівців галузі фізичного виховання
Результати досліджень.
Педагогічна практика студентів факультетуфізичного виховання починається в дошкільних установах у! V семестрі після вивчення курсу «Система фізичного виховання дітей дошкільного віку» (44 години), здачі
контрольних робіт і заліків. Тривалість проходження педагогічної практики складає 4 тижні (140 годин) з виконанням наступних видів педагогічної діяльності: організаційної, навчально-методичної, виховної
Основною метою педагогічної практики студентів ІІ курсу факультету фізичного виховання є -сформувати і закріпити знання, уміння і навички самостійного проведення всіх організаційних форм фізичного виховання дітей дошкільного віку.
Завдання педагогічної практики:
1. Дати конкретні уявлення про структуруі зміст освітнього і виховного процесу в дошкільній установі (всі вікові групи).
2. Навчити самостійно організовувати і проводити фізкультурно-оздоровчі, спортивні заходи з дітьми дошкільного віку (3−6 років): ранкова гігієнічна гімнастика, заняття фізичною культурою, виконання фізичних вправ під час прогулянок, рухливі ігри, фізкультхвилинки, фізкультпаузи, фізкультурні свята, спортивні змагання, дні здоров’я.
3. Сформувати практичні навички в організації і проведенні з дітьми спортивних навчально-тренувальних занять з гімнастики, легкої атлетики, міні-футболу та інших міні-спортивних ігор.
4. Прищепити навички з будівництвата обладнання фізкультурнихмайданчиків для проведення масових навчально-тренувальних занять і змагань, спрямованих на підвищення фізичної підготовленості і рівня здоров’я дітей дошкільного віку.
5. Дати знання і практичні навички оцінки рівня функціональних можливостей і фізичної підготовленості дітей дошкільного віку.
Зміст педагогічної практики в дошкільних установах.
Організаційна робота:
— участь в настановчій конференції з питань змісту і організації практики-
— співбесіда з директором методистом і вихователями дошкільної установи-
— складання індивідуального плану роботи, здача документації, захист практики-
— виготовлення найпростіших вимірювальних приладів для проведення навчально-дослідної роботи студентів
— ремонт спортивного інвентарю та обладнання-
— робота на спортивних і фізкультурнихмайданчиках по їх реконструкції та устаткуванню-
— участь у зборах, нарадах бригади з керівниками практики і методистом обговорення проведених занять з фізичної культуриі спорту-
— участь у підсумковій конференції з педагогічної практики студентів
Навчально-методична робота:
— вивчення документів планування та обліку роботи з фізичного виховання дітей в дошкільній установі-
— аналіз програми з фізичної культуриі складання плану навчальної роботи на період практики-
— ознайомлення, аналіз і розробка документації з усіх форм фізичного виховання дітей дошкільного віку. Перегляд занять з фізичної культурі, а також інших форм фізичного виховання (2−3 дні) —
— розробка заходів щодо надання практичної допомоги дошкільній установі в реконструкції та будівництві фізкультурнихі спортивних споруд
— проведення всіх форм занять фізичними вправами з дітьми дошкільного віку-
— прийом контрольних нормативів і оцінка фізичної підготовленості за наступною програмою: біг 20 м з високого старту (швидкість), човниковий біг між перешкодами 10 м х 2 (спритність), стрибок в довжину з місця (швидкісно-силові якості), нахил вперед (гнучкість) —
— організація і проведення змагань (дні здоров’я) не менше двох разів за практику,
— складання графіків фізичної підготовленості із застосуванням методів математичної статистики-
— написання звіту з педагогічної практики.
Виховна робота. До змісту виховної роботи сту дента-практиканта входять наступні заходи:
— охорона і зміцнення здоров’я дітей із застосуванням природних чинників-
— виховання культурно-гігієнічних навичок поведінки-
— виховання культурнихнавичок поведінки-
— формування спортивного стилю життя у дошкільників-
— складання характеристики на одну дитину з оцінкою його вмінь та навичок-
— участь у всіх формах виховної роботи дітей дошкільного віку, виконуючи функції вихователя групи
План проведення педагогічної практики
I тиждень
1. Настановча конференція Знайомство з об'єктом практики. Розподіл по вікових групах.
2. Ознайомлення з формами роботи і документацією з фізичного виховання дітей групи 3−4-5. Проведення занять з фізичної культурив якості помічника вихователя
6. Складання документації і реконструкція спортивних майданчиків.
II тиждень
1−2. Самостійне проведення ранкової гігієнічної гімнастики і гімнастики після денного сну.
3−4. Самостійне проведення рухливих ігор і спортивних естафет, фізкультурнихрозваг під час прогулянки
5. Самостійне проведення навчальних занять з фізичної культури
6. Складання документації та реконструкція спортивних майданчиків.
III тиждень
1−5. Самостійне проведення всіх форм занять фізичними вправами.
6. Складання документації, будівництво і реконструкція спортивних майданчиків.
IV тиждень
1−5. Залікові заняття з усіх організаційних форм фізичного виховання
6. Захист практики та участь в підсумковій конференції з педагогічної практики.
Залікова документація
1. Конспекти ранкової гігієнічної гімнастики — 2 (для різних вікових груп).
2. Конспекти фізкультурнихзанять — 3.
3. Аналіз проведення відкритого заняття фізичною культурою- 1.
4. Сценарій проведення фізкультурногосвята або спортивного змагання (типу «Веселі старти»), дня здоров’я —
1.
5. Щоденник
6. Звіт.
Висновки:
1. Оптимізація фізичного виховання в дошкільних закладах передбачає вдосконалення процесу підготовки майбутніх фахівців.
2. Підготовка компетентногофахівця дошкільного фізичного виховання передбачає не тільки теоретичну, але і практичну підготовку На нашу думку, тільки під час практичної діяльності можливе формування знань,
умінь і навичок самостійного проведення всіх організаційних форм фізичного виховання дітей
дошкільного віку, що і обумовлює необхідність введення до навчального плану педагогічної практики в дошкільних закладах.
3. Структурупедагогічної практики визначають різновиди організаційної, навчально-методичної і виховної роботи.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем професійної
підготовки майбутніх фахівців галузі фізичного виховання в процесі педагогічної практики в дошкільних
освітніх установах.
Література
1. Закон України «Про фізичну культуруі спорт"'. — К., 1994. — 22 с.
2. Концепція фізичного виховання в системі освіти України // Фізичне виховання в школі - 1998. — № 2. — С.
2−7.
3. Цільова комплексна програма «Фізичне виховання — здоров’я нації». — К., 1998. — 48 с.
4. ВільчковськийЕ.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч посіб.
— Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. — 428 с.
5. Бойчук Т. В., Голубєва М.Г., Левандовський О. С. Значення і особливості контролю якості знань у підготовці фахівців фізичної реабілітації // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту //зб. наукпраць за редакцією проф. Єрмакова С.С. — Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2008. — № 3. — С. 29−32.
6. Курок О.І. Особливості професійної спрямованості майбутніх фахівців з фізичного виховання дошкільників // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту //зб. наук, праць за редакцією проф. Єрмакова С.С. — Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2008. — № 2. — С. 85−89.
7. Кошева Л. В. Ресурси системного підходу у фізичному вихованні майбутніх фахівців у вищій школі // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту //зб. наукпраць за редакцією проф. Єрмакова С.С. — Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2007. — № 11. — С. 139−143.
Надійшла до редакції 07. 04. 2008 р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой