Распределение антигенов HLA-системы у детей, больных язвенной болезнью

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ребёнка ^^
УДК 616. 33/. 342−053. 2:575 СОРОКМАН T.B., ПОПЕЛЮКМ. -О.В.
Буковинський державний медичний ун'-терситет, м. Черн'-вц
РОЗПОД|Д AHlWEHiB HLA-СИСТЕМИ В AiTEE, ХВОРИХ HA ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ
Резюме. З метою встановлення особливостейрозподыу антигетв ИЬЛ-системи, Чх внутршньолокусних i мiжлокусних комбтацШ при виразковШ хворобi дванадцятипалоЧ кишки в дтей вам обстежуваним патентам (п = 120) та особам контрольноЧгрупи (п = 100) було проведено НЬЛ-типування гетв БВ?1, DQЛ1 i DQB1 методом сиквенс-специфiчного зонда, амплiфiкацii з послiдовнiсть-специфiчними прай-мерами (88Р). Виразкова хвороба асоцШована зi специфiчностями БВВ1*11, БВВ1*13, алельним варi-антом DQB1*0401/02, генотипом DQB1*0301,0302 I гаплотипами DRB1*07/DQЛ1*0301, ЛЕВ 1*13/ DQЛ1*0501, DRB1*11/DQB1*0501, DQЛ1*0102/DQB1*0401/02. Специфiчнiсть ОМ1*15, алельний ва-рiант DQB1*0201, генотип DQB1*0301,0301 i гаплотипи DRB1*15/DQЛ1*0101, DRB1*15/DQЛ1*0102, DRB1*01/DQB1*0201, DRB1*15/DQB1*0301, DQЛ1*0101/DQB1*0201, DQЛ1*0201/DQB1*0201 визна-чаютьрезистентшсть до виникнення виразковоЧхвороби.
Ключовi слова: дти, виразкова хвороба, НЬЛ-система, алелi HLЛ-DRB1, -DQЛ1, -DQB1.
Вступ
Натепер виразкова хвороба розглядаеться як мультифакторне захворювання з полпенним типом успадкування [4]. Мультифакторш захворювання складно пщдаються генетичному ан^зу, оскшьки зумовлеш мутацiями декшькох гешв, кожна з яких не призводить до хвороби, а гх прояви суттево зале-жать вщ модифжацшного впливу факторiв оточую-чого середовища та якост життя дитини [3]. бдина частина геному, асоцiйована з гастродуоденальною патологiею, — це комплекс пстосумюносп людини (Human Leucocyte Antigens — HLA), внесок якого оцiнюють вщ 30 до 70% вщ загального генетичного ефекту. Численнi дослщження спрямованi на ви-вчення HLA-системи, комплекс генiв яко'-1 знахо-диться на короткому плечi 6-i хромосоми та вмщуе бiльше н1ж 220 гешв I, II, III клаав [6].
Пошук генiв схильностi до виразково'-1 хвороби призвiв до розумшня наявностi мiжпопуляцiйних та мiжетнiчних особливостей алельного полiморфiзму, що вщображае своерщш умови проживания та спо-аб життя популяцН в рiзних репонах свiту [2]. Це диктуе необхщшсть генотипування як своерiдного етнiчного контролю. Завдяки своему унiкальному алельному полiморфiзму та компактностi локалiза-цН, безпосереднш участi молекул HLA I та II клаав у взаемодИ з антигенними сайтами в складi макромо-лекулярного комплексу, тiсному зв'-язку iз хвороба-
ми гени комплексу HLA набули великого значения як зручний iнструмент для вивчення схильностi та резистентност людини до цiлого ряду захворювань.
Мета дослщження: дослiдити особливост розпо-дшу антигенiв HLA-системи при виразковш хворобi дванадцятипало! кишки в дгтей.
MaiepiaA та методи досодження
Проведено комплексне клiнiчно-параклiнiчне обстеження 120 дiтей, хворих на виразкову хворобу дванадцятипало! кишки (ВХ ДПК), вжом 10−18 ро-кiв (середнiй вж — 14,3 ± 2,6 року), яю проживали в м. Чершвщ та Чернiвецькiй областi та становили основну групу спостереження. Групу порiвняння становили 100 практично здорових дгтей вщповщ-ного вiку (середнiй вж — 13,9 ± 3,1 року).
За допомогою фiброгастродуоденоскопа Pentax FG-24P здшснювали ендоскопiчне дослщження для верифжацп дiагнозу вiдповiдно до Сщнейсько! сис-теми (1990) з урахуванням особливостей проведення цього дослщження в дгтей (Долецький С.Я., 1984).
Адреса для листування з авторами:
Сорокман Тамша Василiвна E-mail: t. sorokman@gmail. com
© Сорокман Т. В., Попелюк М. -О.В., 2015 © «Здоров'-я дитини», 2015 © Заславський О. Ю., 2015
Запально-дистрофiчнi змiни в слизовiй оболонцi (СО) шлунка та дванадцятипало! кишки (ДПК) ощ-нювалися за допомогою критерпв П.Я. Григор'-ева та спiвавт. (1985). Визначення гелжобактера проводили в бюптатах, що бралися безпосередньо тд час ендоскопiчного дослщження з тГла, антрально-го вщщлу шлунка та луковищ ДПК (Сщнейсько-Хьюстонська система, 1996). З щею ж метою ви-користовували метод iмуноферментного аналГзу, що проводили за загальноприйнятою методикою з використанням набору реактивiв фiрми Vector Best, Рося.
HLA-типування DRB1, DQA1, DQB1 проведено методом сиквенс-специфiчного зонда, амплiфiкацГi з послiдовнiсть-специфiчними праймерами (SSP), що мають алельну специфiчнiсть. Були викорис-танi комерцiйнi набори фiрми «ДНК-технолопя» (м. Москва). Для типування використовувався тер-моциклер «Терщк-МС2»ei ж фiрми.
При статистичнiй обробщ асоцiацiй HLA-антигенiв iз захворюванням використаний обов'-язковий за сучасними вимогами Гмуногенети-ки критерiй р cor (corrected), який i визначае статис-тичну значущiсть знайдених асоцiацiй. Пщраховува-ли вщносний ризик (ВР) i дiагностичний коефiцieнт (ДК). Вiрогiднiсть вщмшностей визначалася за допомогою точного методу Фшера. Критерieм статис-тично! вiрогiдностi служив рiвень р & lt- 0,05.
Результати дослщження та IX обговорення
Мешканцями сшьсь^ мiсцевостi були 47,5% дггей основноi групи та 52% дiтей групи порГв-няння. Загальна кiлькiсть обстежених, що прожи-валi в м. Чершвщ, становила 50% дггей, хворих на ВХ ДПК, та 48% дгтей групи порГвняння. Серед обстежених дiтей основноi групи хлопчики становили 54,1%, дiвчатка — 45,9%.
Больовий синдром спостерiгався у вах дней, в основному мав ниючий характер та локалiзувався переважно в ешгастрп та пiлородуоденальнiй зош незалежно вщ тривалостГ захворювання. Бгль, що з'-являвся натще та через 1−1,5 год тсля 1Сди, неза-
лежно вщ тривалостi захворювання, був домшую-чим за часом появи.
Провщним симптомом диспептичного синдрому серед хворих дггей була нудота. У дiтей iз тривалiстю ВХ ДПК до року вiрогiдною виявилася схильнiсть до закретв, iз тривалiстю захворювання понад 3 роки — до проносу та зниження апетиту (р & lt- 0,05).
При проведенш ендоскотчного дослiдження встановлено, що найчастiше виразковий дефект ло-калiзувався на переднiй, заднiй та передньозаднш стiнках луковицi ДПК (41, 21 та 27% вщповщно). Найбшьш поширеною величиною виразкового дефекту був розмiр 3−5 мм. У 84% дней дiагностовано гелiкобактерасоцiйовану ВХ ДПК, що збтаеться з даними джерел лiтератури [1, 2].
У дггей iз гелжобактерною iнфекцieю спосте-рiгалися такi ендоскошчш ознаки: гiперемiя СО шлунка та ДПК, пастозшсть, легкоранимiсть, по-товщення складок СО, капiлярит за типом «манно! крупи», вибухання СО у виглящ велико! та дрiбноl «бруювки».
У 47 (39,2%) дней, хворих на ВХ ДПК, виявлено незадовшьну евакуаторну функцiю шлунка. Кисло-тоутворювальна функцiя шлунка в цих дiтей була такою: у 53,3% дней визначена гiперациднiсть, у 46,7% - нормоацидшсть.
Розподш алелей DQA1 серед обстежених дней представлено на рис. 1 i в табл. 1.
Рисунок 1. Частота алелей DQA1 серед обстежених дтей
Таблиця 1. Частота виявлення алелей гена HLA-DQA1 у дтей, хворих на ВХ ДПК
Алелi HLA-DQA1 Основна група, n = 120 Група порiвняння, n = 100 Р
Абс. % Абс. %
*0101 16 13,3 ± 1,2 34 34,0 ± 3,1 0,092
*0102 1 0,8 ± 0,2 16 16,0 ± 1,9 0,001
*0103 22 18,3 ± 2,1 7 7,0 ± 1,2 0,501
*0104 0 0 3 3,0 ± 0,5 0,077
*0201 0 0 3 3,0 ± 0 0,077
*0301 26 21,6 ± 1,9 3 3,0 ± 0,5 0,003
*0302 0 0 0 0 1,0
*0401 2 1,6 ± 0,7 2 2,0 ± 0,4 0,472
*0501 52 43,3 ± 3,2 31 31,0 ± 2,6 0,336
*0601 1 0,8 ± 0,1 1 1,0 ± 0,1 0,361
Дитяча гастроентеролопя / Pediаtric Оаз^ое^его!оду
Проведене дослiдження показало, що при ВХ ДПК виявляеться ряд вiрогiдних вщхилень у частотi HLA-антигенiв i! х внутрiшньолокусних i м1жлокус-них комбшацш у бiк значного переважання порiв-няно з групою контролю (табл. 2).
Вiрогiдно частiше у хворих дггей спостерь гаються специфiчностi: DRB1*11 (ВР = 2,16- ДК = 2,08), DRB1*13 (ВР = 4,38), алельний варь ант DQB1*0401/02 (ВР = 6,13). Водночас генотип DQB1*0301,0302 i гаплотипи DRB1*07/DQA1*0301, DRB1*13/DQA1*0501, DRB1*11/DQB1*0501, DQA1*0102/DQB 1*0401/02 вiдсутнi серед умовно здорових оаб, що свiдчить про високий стутнь асо-щацп ВХ ДПК iз даними комбiнацiями.
Вiрогiдно рщше серед хворих на ВХ ДПК спо-стерiгаються специфiчностi DRB1*15, алельний ва-рiант DQB1*0201, генотип DQB1*0301,0301 i гаплотипи DRB1*15/DQA1*0101, DRB1*15/DQA1*0102, DRB1*01/DQB1*0201, DRB1*15/DQB1*0301, DQA1*0101/DQB1*0201, DQA1*0201/DQB1*0201, що дае можливють оцiнити цi поеднання як протек-тивнi щодо ВХ ДПК (табл. 3).
Генотип DQB1*301,0301 i гаплотип DRB1*5/ DQB1*0301 були вщсутш в групi хворих, що говорить про те, що ризик розвитку захворювання зна-
чно знижений за наявностi зазначених генетичних маркерiв.
При порiвняльному аналiзi зустрiчальностi генiв у групах хворих хлопчиюв i дiвчаток виявлено, що серед хлопчиюв вiрогiдно частiше спостерiгаються алель DRB1*15 i гаплотипи DRB1*15/DQA1*0102 та DRB1*15/DQ В1*0602/08. У групi дiвчаток вiрогiд-но частiше — алельний варiант DQВ1*0301 i гаплотипи DRB1*01/DQA1*0102, DRB1*11/DQB1*0301, DQA1*0102/DQB1*0301 (табл. 4).
За результатами проведеного дослщження мож-на також припустити, що роль цих алелей як фак-торiв схильностi чи резистентностi переважае над еттчними особливостями розподiлу алелей HLA-DRB1, -DQA1 i -DQB1, оскшьки подiбнi асощацп виявлено у пащенпв, якi мешкають в iнших геогра-фiчно-етнiчних регiонах свiту [3, 5, 6].
Висновок
Виразкова хвороба дванадцятипалоi кишки асоцiйована зi специфiчними антигенами HLA-системи. У дiтей iз спадковою схильнiстю до вираз-ковоi хвороби необх1дно проводити HLA-типування гешв DRB1, DQA1 i DQB1 для прогнозування розвитку та переб^ хвороби.
Таблиця 2. Сп1ввщношення алельних вар1ант1 В, генотип1 В, гаплотип1 В хворих на ВХ ДПК дтей
та здорових дтей
Алельний варiант, генотип, гаплотип Частота АВХ (%), п = 120 Частота АВЗ (%), п = 100 ДК ВР Р
0РВ1*11 43,12 22,0 2,16 2,08 0,038
0РВ1*13 23,37 7,0 4,38 3,32 0,031
0дВ1*0401/02 16,11 3,0 6,13 4,61 0,035
одв1*озо1,озо2 9,16 0,0 — - -
0РВ1*07/0дд1*0301 9,16 0,0 — - -
0РВ1*13/0дд1*0501 9,10 0,0 — - -
?рв1*11/0дв1*0501 9,10 0,0 — - -
?дд1*0102/0дВ1*0401/02 9,10 0,0 — - -
Таблиця 3. Сп1ввщношення алельних варiантiв, генотипв, гаплотитв здорових дтей i дтей,
хворих на ВХ ДПК
Алельний варiант, генотип, гаплотип Частота АВХ (%), п = 120 Частота АВЗ (%), п = 100 ДК ВР Р
013В1*15 13,44 31,64 -3,74 -3,09 0,014
?дВ1*0201 23,92 43,31 -2,23 -2,19 0,033
?дВ1*0301,0301 0,00 11,04 — - -
0РВ1*15/0дд1*0101 1,66 19,73 -8,55 -6,90 0,025
0РВ1*15/0дД1*0102 9,86 26,19 -4,05 -3,05 0,025
0РВ1*01/0дВ1*0201 1,66 14,06 -8,30 -6,78 0,029
0РВ1*15/0дВ1*0301 0,00 8,62 — - -
?дд1*0101/0дВ1*0201 1,66 11,04 -7,70 -6,67 0,048
?дд1*0201/0дВ1*0201 13,46 25,45 -3,02 -2,30 0,047
Примтки: АВХ — алельний вар'-ант (хвор'-О- АВЗ — алельний вар'-ант (здоров'-О- ВР — вдносний ризик- ДК — д1агностичний коеф1ц1ент.
Примтки: АВХ — алельний вар'-ант (хвор'-О- АВЗ — алельний вар'-ант (здоров'-О- ВР — вдносний ризик- ДК — д1агностичний коеф1ц1ент.
Таблиця 4. Частота алельних вар'-антв залежно вд стат
Алельний BapiaHT, генотип, гаплотип Частота АВХ (%), n = 65 Частота АВД (%), n = 55 ДК ВР P
DRB1*15 25,07 0,00 — - -
*DQB1*0301 18,76 48,13 -4,23 -4,23 0,019
*DRB1*01/DQA1*0102 0,00 17,35 — - -
DRB1*15/DQA1*0102 18,76 0,00 — - -
*DRB1*11/DQB1*0301 11,71 35,68 -5,91 -4,14 0,032
DRB1*15/DQB1*0602/08 25,07 0,00 — - -
*DQA*0102/DQB1*0301 0,00 17,35 — - -
Примтки: АВХ — алельний вар'-ант (хлопчики) — АВД — алельний вар'-ант (дгвчатка) — ВР — вдносний ри-зик- ДК — дагностичний коеф1ц1ент.
Список л1тератури
1. Клжчт oco6nueocmi перебщ виразково'-1 хвороби в дтей / Т. В. Сорокман, С. В. Сокольник, Н. О. Попелюк, М.Г. Пнгуляк// Буковинський медичний вкник. — 2013. — Т. 17, № 3(67), ч. 2. — С. 75−78.
2. Соболев 1.В. Результати HLA-типування гетв схильностi та резистентностi до розвитку пептичних виразок/ 1.В. Соболев //Сучаст методи дiагностики. — 2013. — № 1. — С. 55−57.
3. Суслов И. Н. Иммуногенетические параметры и состояние иммунологической реактивности у детей с язвенной болезнью / И. Н. Суслов / Гастроэнтерология Санкт-Петербурга: Материалы XIII съезда НОГР с международным участием и 17-й Северо-Западной научной конференции «Санкт-Петербург — Фармакотерапия-2013» и 7-го Санкт-Петербургского ге-
патологического конгресса (11−12 марта 2013, г. Санкт-Петербург). — СПб, 20)13. — № 1.
4. Сучаст погляди на етопатогенез виразково'-1 хвороби в дтей/ Т. В. Сорокман, Д. Р. Андршчук, С. В. Сокольник та ш. // Здоровье ребенка. — 2009. — № 2(17). — С. 85−88.
5. Cano P. Common and well-documented HLA alleles: report of the Ad-Hoc committee of the American Society for Histocompatib-lity and Immunogenetics / P. Cano, W. Klitz, S.J. Mack, M. Maiers et al. //Human Immunology. — 2007. — № 68(5). — P. 392−417.
6. Marsh S.G. Nomenclature for factors of the HLA System, 2004/S.G. Marsh, E.D. Albert, W.F. Bodmer, R.E. Bontrop et al. // Tissue Antigens. — 2005. — № 65(4). — P. 301−369.
Отримано 05. 01. 15 ¦
Сорокман Т. В., ПопелюкМ. -О.В.
Буковинский государственный медицинский университет, г. Черновцы
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИГЕНОВ НЬА-СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Резюме. С целью установления особенностей распределения антигенов Н! ЬЛ-системы, их внутрилокусных и межлокусных комбинаций при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки у детей всем обследуемым пациентам (п = 120) и лицам контрольной группы (п = 100) было проведено Н! ЬА-типирование генов DRB1, DQA1 и DQB1 методом сиквенс-специфического зонда, амплификации с последовательность-специфическими праймерами ($$Р). Язвенная болезнь ассоциирована со специфичностями DRB1*11, DRB1*13, аллельным вариантом DQB1*0401/02, генотипом DQB1*0301,0302 и гаплотипами DRB1*07/ DQA1*0301, DRB1*13/DQA1*0501, DRB1*11/DQB1*0501, DQA1*0102/DQB 1*0401/02. Специфичность DRB1*15, аллельный вариант DQB1*0201, генотип DQB1*0301,0301 и гаплотипы DRB1*15/DQA1*0101, DRB1*15/DQA1*0102, DRB1*01/DQB1*0201, DRB1*15/DQB1*0301, DQA1*0101/ DQB1*0201, DQA1*0201/ DQB1*0201 определяют резистентность к возникновению язвенной болезни.
Ключевые слова: дети, язвенная болезнь, Н! ЬА-система, аллели HLA-DRB1,А1, ^В1.
Sorokman T.V., Popeliuk M. -O.V.
Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
THE DISTRIBUTION OF HLA-SYSTEM ANTIGENS IN CHILDREN WITH PEPTIC ULCER
Summary. In order to establish the features of HLA-system antigens distribution, their interlocus and intralocus combinations in peptic ulcer in children, all investigated patients (n = 120) and individuals from the control group (n = 100) underwent HLA-typing test of DRB1, DQA1 and DQB1 genes using the method of sequence-specific probe, amplification with sequence-specific primers. Peptic ulcer is associated with the specificities of DRB1*11, DRB1*13, allelic variant DQB1*0401/02, genotype DQB1*0301,0302 and haplotypes DRB1*07/DQA1*0301, DRB1*13/DQA1*0501, DRB1*11/DQB1*0501, DQA1*0102/DQB1*0401/02. Specificity DRB1*15, allele variant DQB1*0201, genotype DQB1*0301,0301 and haplotypes DRB1*15/DQA1*0101, DRB1*15/DQA1*0102, DRB1*01/DQB1*0201, DRB1*15/ DQB1*0301, DQA1*0101/DQB1*0201, DQA1*0201/ DQB1*0201 determine the resistance to peptic ulcer.
Key words: children, peptic ulcer, HLA-system, HLA-DRB1, -DQA1, -DQB1 alleles.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой