Лейкограма крові білих щурів під впливом гама-опромінення на тлі дії піридоксину

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

© Костюк С. С.
УДК 616. 15: 615. 276]-07−092. 9 Костюк С. С.
ЛЕЙК0ГРАМА КР0В1 Б1ЛИХ ЩУР1 В П1Д ВПЛИВ0М ГАМА-0ПР0М1НЕННЯ НА
ТЛ1 ДГГ П1РИД0КСИНУ
Науково-дослгдний ?нститут фгзюлогГГ та екогмунологГГ тварин г птиц ЛНУВМ ТА БТ
?мет С. 3. Гжицького (м. Львгв)
Представлена робота — це окремий роздт комплексно! теми кафедри нормально! та патоло-пчно! ф1з1олог1! Льв1вського нацюнального уывер-ситету ветеринарно! медицини та бютехнолопй? мен1 С. 3. Гжицького «Дослщити структурно-функ-цюнальы особливост формування? мунно! реактив-ност оргаызму тварин i птицi за дм гамма-опромГ нення та розробити ефективн способи профiлактики! х негативного впливу на здоров'-я, продуктивнють i якють продукцi!», № держ. реeстрацi! 11 111 009 815.
Вступ. Чорнобильська катастрофа привела до перегляду уявлень про радiацiйний ризик в усьо-му свiтi. 3 метою вивчення стану серцево-судинно! системи в оЫб, якi постраждали внаслщок аварi! на ЧАЕС, отримання якнайповншо! iнформацi! про роботу серця i його резервнi особливостi та особли-востi центрального та перифермного кровообiгу, було проведено низку дослщжень [3, 4], якi вказують на значне збтьшення захворювань серцево-судин-но! системи в осiб, що отримали рiзнi дози юызую-чо! радiацi!, збiльшення частоти морфологiчних змiн мюкарда та стiнок судин, що веде до рiзноманiтних функцiональних розладiв у гемодинамц та розвитку застiйних та некротичних явищ в елементах крово-носного русла та мюкарда [1, 3, 5].
Аналiз записаних у тварин електрокардюграм показав, що висота зубця Я, який характеризуе величину збудження ендокарду i епкарду правого i лiвого шлуночкiв, завжди була вищою на електро-кардюграмах корiв, якi утримувались у радiацiйнiй зонi i, вiдповiдно, становила 6,2 мм, 2,7 мм i 2,25 мм, що може бути свщченням пщвищено! збудливос-тi серцевого м'-яза у тварин ^е! групи. Одначе, на бiльшостi ЕКГ корiв дослщних груп на низхiдному колiнi зубця Я спостерiгались зазубрини, а в комплекс ОЯБ рееструвались Ытервали типу дгв, дв, гв та змщення сегменту Б-Т в верх вщ iзоелектрично,|, лiнi! на 2−3 мм. ^?м цього спостерiгались змшеы форми зубцiв комплексу ОЯБ, що було свщченням затрудненого проходження збудження? з знижен-ням електрично! активност серцевого м'-яза. Все це може бути пов'-язане з порушенням коронарного кровооб^ i метаболiзму у серцевому м'-язг
У дослiдженнях на коровах, як утримувалися в забрудненiй зон внаслiдок чорнобильсько! ката-строфи доогмджено, що стосовно зубцiв Б, то вони практично не рееструвались на ЕКГ корiв уЫх групп
[2]. Особливе зацкавлення викликала тривалiсть? н-тервалу ОЯБ. У першiй дослщнм групi вона становила 0,07 с, в друпй — 0,05 с, тодi як у контрольна лише 0,03 с при висоюй статистично вiрогiднiй рiзницi. Tривалiсть штервалу ОЯБТ, тобто електрично! сис-толи шлуночюв у корiв першо! дослщно! групи була статистично вiрогiдно коротшою (Р & lt- 0,05) порiвня-но з контролем (ця рiзниця становила 0,03 с). 3вщ-си, враховуючи довжину Ытервалу Я-Я, систолiчний показник серця був найвищим i досягав 40,9%, що свщчило про напружену роботу серця корiв ще! групи. Одночасно частота скорочень серця досягала 76,2 i була вищою порiвняно до контролю на 18,3 поштовхiв за хвилину (Р & lt- 0,02). Спiвставлення цих електрокардiографiчних показникiв мiж другою до-слщною i контрольною групами не виявило суттево! рiзницi. На нашу думку це пов'-язано з тим, що запис електрокардюграм у корiв друго! групи ми проводили пюля перебування тварин на пасовищк Автор пщ-креслюе, що зубець Т на ЕКГ корiв дослiдних груп за величиною завжди був меншим, часто був двофаз-ним, вщ'-емним. Це вказувало на зниження обмЫних процесiв i розвиток проявiв мiодистрофiчних i навiть дегенеративних змiн у серцевому м'-язi цих тварин. У щ перiоди, особливо восени, на фоы напружено! дiяльностi серцево-судинно! системи, морфолопчы показники кровi були дуже низькими, i вказували на ппохромну анемiю, на вiдмiну вiд аналопчних показ-никiв одержаних в стмловий перiод.
Метою роботи було вивчення картини кровi бiлих щурiв пщ впливом гама-опромiнення на тлi дм пiридоксину.
0б'-ект I методи дослщження. Дослiдження проводили на 40-а бiлих щурах-самцях лiнi! Вiстар вагою 150−200 г. Утримання тварин та експеримен-ти проводились вщповщно до положень «бвропей-сько! конвенцi! про захист хребетних тварин, яю використовуються для експеримен^в та? нших на-укових цтей» (Страсбург, 1985), «Загальних етичних принцитв експериментiв на тваринах», ухвалених Першим нацюнальним конгресом з бюетики (Ки!в, 2001).
Тварини були роздтеы на двi групи Перша -контрольна, друга дослщна, якiй за тиждень до i кожен день пюля опромшення уводили внутрiшньом'-язово тридоксину гiдро хлорид у дозi 600 мг/кг маси тта. Бiлих щурiв опромiнювали
Лeйкoгpaмa пiддocлiдниx бiлиx uypia M±m, n = 1G
Днi дo-cлiдy Лeйкo-цити 1ио|л Aгpaнyлoцити, О Гpaнyлoцити, О
Лiмфo-цити Moнo-цити Heйтpoфiли Eoзинoфiли Бaзoфi-ли
Пaлич-кoядepнi CerNie^ тoядepнi
Hopмa 3,7 ±0,1 48,1 ±3,2 15,9 ±1,4 1,8 ±0,1 27,1 ±2,3 3,3±0,2 3,8 ±0,4
Двa тижнi 5,1 ±3,2 4,0 ±2,4 70,5 ±6,4 60,4±5,2 8,7 ±0,52 10,8 ±3,2 2,8 ±0,2 2,0 ±0,3 14,0 ±2,0 20,4±2,2* 2,0 ±0,111,8±0,2 2,0 ±0,1 2,0 ±0,2
Micяць 5,5 ±3,4 5,0 ±2,8 68,8 ±3,8 58,4±4.2 10,6 ±1,2 8,4±1,8 2,5±1,2 4,5 ±1,6 12,0 ±2,4 22,5±2,8* 4,1 ±1,233,6±1,4 2,0±0,2 2,6 ±1,0
двa мicяцi 6,0±3,2 4,8 ±2,8 72,6 ±6,2 56,5 ±5,8 10,0 ±1,4 8,0 ±1,2 3,0 ±1,5 3,2±1,2 10,5 ±3,2 26,4±2,6* 1,5 ±1,222,5±2,2 2,4 ±0,6 3,4±0,4
Tpи мicяцi 5,0 ±2,6 4,2±3,6 65,5 ±5,2 52,4±6,2* 8,2 ±1,5 10,4±3,2 4,5 ±1,6 2,4±1,2 18,0 ±3,4 28,5±2,6* 1,8 ±1,233,0±1,4 2,0 ±0,4 3,3 ±0,5
пpимiткa: * - p & lt- 0,05.
peнтгeнiвcькими пpoмeнями DL = 50, яга cклaдaлa 500 peнтгeнiв -190 кВ, A — 20 mA, фoкycнa вiдcтaнь
— 62 cм, фильтpи Cu — 0,5, Al — 1 мм., пoтyжнicть 20 P I xв. З мeтoю фiльтpaцiI м'-якиx пpoмeнiв зacтo-coвyвaлиcя aлюмiнieвий тa мiдний фiльтpи. Oпpoмi-нeння бyлo тoтaльним i oднoмoмeнтним.
Лeйкoгpaмy вивoдили з 400 клiтин. Maзки фapбy-вaли мeтoдoм Poмaнoвcькoгo — Гiмзa.
Peзyльтaти дocлiджeнь тэ ix oбгoвopeння. Пpoвeдeний нaми aнaлiз лeйкoгpaми кpoвi бiлиx щypiв пoкaзaв, щo oпpoмiнeння бiлиx щypiв пpивeлo дo вipoгiднoгo збiльшeння зaгaльнoI кiлькocтi лeйкo-цитiв, a тaкoж вiдcoткa лiмфoцитiв, дeщo пaличкoя-дepниx нeйтpoфiлiв (тэ6л.). Heoбxiднo вiдзнaчити, щo пiд впливoм пipидoкcинy кiлькicть лeйкoцитiв змeншилacь нeвipoгiднo, вiдcoтoк лiмфoцитiв i пa-личкoядepниx нeйтpoфiлiв 6ув близьким дo нopми. Taк, якщo дo oпpoмiнeння ктькють лeйкoцитiв cтaнoвилa 3,7 ± 0,1™c|n, тo в кiнцi дocлiджeння в кoнтpoльнiй гpyпi бyлa 5,0 ± 2,6 тиc. |л, a в дocлiднiй
— ближчoю дo нopми — 4,2 ± 3,6 тиа |л.
Biдcoтoк лiмфoцитiв y лeйкoгpaмi бiлиx щypiв peaгyвaв нa гaммa-oпoпpoмiнeння зpocтaнням, ocoбливo пicля oпpoмiнeння. Taк, в нopмi вщм-ток лiмфoцитiв cтaнoвив 48,1± 3,2 О, тo чepeз двa тижнi пюля oпpoмiнeння y кoнтpoльнoI гpyпи зpic дo
70.5 ± 6,4 О (нa 45,6 О), a в дocлiднiй — дo 60,4 ± 5,2 О лишe нa 24,5 О. У пoдaльшoмy cпocтepiгaлacь тeн-дeнцiя змeншeння вiдcoткy лiмфoцитiв y лeйкoгpa-мi, кpiм пepeдocтaнньoгo дня дocлiдy y кoнтpoльнiй гpyпi. Taк чepeз двa мicяцi пicля oпpoмiнeння вщм-тoк лiмфoцитiв y кpoвi кoнтpoльнoI гpyпи cтaнoвив
72.6 ± 6,2 О, в тoй чac як y дocлiднiй був вipoгiднo мeншим i cтaнoвив 56,5 ± 5,8 О (p & lt- 0,05). Чepeз тpи мicяцi вiдcoтoк лiмфoцитiв y лeйкoгpaмi кoнтpoльнoI гpyпи 6^x щypiв cтaнoвив 65,6 ± 5,2 О, тo y дocлiднiй фут був вipoгiднo мeншим — 52,4 ± 6,2 О (p & lt- 0,05). Biдcoтoк мoнoцитiв y лeйкoгpaмi бiлиx щypiв нe зa-знaв вipoгiдниx змiн пiд впливoм гaммa-oпpoмiнeння i пpoтягoм дocлiдy тo змeншyвaвcя, тo збiльшyвaв-cя як y кoнтpoльнoI тaк i дocлiднoI фупи. Aнaлoгiч-нo peaгyвaли нa пpoмeнeвy paдiaцiю eoзинoфiли i
Тэ6лиця бaзoфiли, тoмy ми нa Ix poз-глядi нe зyпиняeмocя.
Пaличкoядepнi нeйтpo-фiли peaгyвaли нa гaммa-oпpoмiнeння нeoднoзнaч-нo. Щoдo ceгмeнтoядepниx, то вoни y лeйкoгpaмi бiлиx щypiв кoнтpoльнoI гpyпи piзкo змeншилиcя i Ix вщм-тoк був пpaктичнo вдвiчi мeн-шим нa пpoтязi вcьoгo дo-cлiдy, пopiвнянo з виxiдним знaчeнням. Taк, якщo в нopмi вiдcoтoк ceгмeнтoядepниx cтaнoвив 27,1 ± 2,3 О, тo чepeз двa тижнi пicля oпpoмiнeння змeншивcя дo 14,0 ± 2,0 О, щo нa 51,4 О мeншe нopми. У пocлiдyючoмy вiдcoтoк ceгмeнтoядepниx нeйтpoфi-лiв кoливaвcя нa oднoмy piвнi i лишe в ocтaннiй дeнь дocлiджeнь зpic дo 18,0 ± 3,4 О, aлe в^ oднo зaли-шивcя нa piвнi 43,6 О, мeншим зa виxiднy вeличинy. Biдcoтoк ceгмeнтoядepниx нeйтpoфiлiв в лeйкoгpaмi бiлиx щypiв дocлiднoI фупи був ближчим дo нopми ыж кoнтpoльнoI гpyпи i piзницi мж кoнтpoльнoю i дo-cлiднoю гpyпoю бyлa дocтoвipнoю пpoтягoм вcьoгo дocлiджeння (p & lt- 0,05). Якщo в нopмi вiдcoтoк cer мeнтoядepниx нeйтpoфiлiв cтaнoвив 27,1 ± 2,3 О, тo чepeз двa тижнi пюля oпpoмiнeння змeншивcя дo 20,4 ± 2,2 О, щo нa 24,8 О мeншe нopми (в кoнтpoль-нoI гpyпи бyлo нa 51,4 О мeншe нopми), чepeз мюяць вiдcoтoк ceгмeнтoядepниx cтaнoвив 22,5 ± 2,8 О, щo нa 17 О мeншe нopми (в кoнтpoльнoI гpyпи бyлo нa 44,2 О мeншe нopми). Чepeз двa мюяц пicля oпpo-мiнeння вiдcoтoк ceгмeнтoядepниx нeйтpoфiлiв зpic дo 26,4 ± 2,6 О, щo нa 22,6 О мeншe нopми, тoбтo мaйжe нaблизилocь дo нopми.
Ha ocнoвi oтpимaниx дaниx лeйкoгpaми, пpeд-cтaвлeнoI в тaблицi, мoжнa зpoбити виcнoвoк, щo лeйкoгpaмa бiлиx щypiв дocлiднoI гpyпи зaзнa-лa мeншиx змш пiд впливoм гaмa-oпpoмiнeння нiж кoнтpoльнoI гpyпи, щo пiдтвepджyeтьcя нe вipoгiд-ним змeншeнням вiдcoткy лiмфoцитiв i ближчим дo нopми вiдcoткoм ceгмeнтoядepниx нeйтpoфiлiв yпpoдoвж ycьoгo дocлiдy, a чepeз тpи мicяцi пicля oпpoмiнeння вiдcoтoк ceгмeнгтoядepниx нeйтpo-фiлiв пpaктичнo нaблизивcя дo нopми 26,4±2,6 О (нopмa 27,1±2,3ОО).
Bиcнoвoк. Пpoвeдeний нaми aнaлiз лeйкoгpa-ми кpoвi бiлиx щypiв пoкaзaв, щo oпpoмiнeння бiлиx щypiв пpивeлo дo вipoгiднoгo збiльшeння зaгaльнoI кiлькocтi лeйкoцитiв, a тaкoж вiдcoткa лiмфoцитiв, дeщo пaличкoядepниx пceвдoнeйтpoфiлiв. CacTOcy-вaння пipидoкcинy як paдioпpoтeктopa пpивeлo дo змeншeння нeгaтивнoгo впливу paдiaцiI нa кapтинy кpoвi бiлиx щypiв.
Пepcпeктиви пoдaльшиx дocлiджeнь пoлягa-ють y вивчeннi впливу дoвгoтpивaлиx низькиx дoз oпpoмiнeння в piзниx пocтчopнoбильcькиx зoнax нa opгaнiзм piзниx видiв твapин з викopиcтaнням mp^ дoкcинy як paдioпpoтeктopa.
Л1тература
1. Буско I. Стан кардюлопчно'-У захворюваносп в забруднених районах област / I. Буско // Наук. BicH. ВДУ. — 1999. -№ 8. — С. 106−107.
2. Висоцкий А. О. Влив умов утримання на функцюнальний стан серцево-судинно'-У системи i гемопоез у корiв в госпо-дарствах зони радюеколопчного контролю: автореферат на здобуття наукового ступеня канд. ветерин. наук: спец. 03. 00. 13 & lt-^зюлопя людини i тварини" / Висоцкий А. О. -Л., 2000. — 16 с.
3. Козирев О. А. Нарушение ритма сердца и состояние центральной гемодинамики у мужчин молодого возраста / О. А. Козирев, Р. С. Богачев, И. В. Самородская // Рос. Кардиологич. Журн. — 2000. — № 1 (21). — С. 20−23.
4. Ткачишин В. С. Динамка основних терапевтичних захворювань протягом 10-ти роюв спостережень у оаб, яю приймали участь у лквщацп наслщюв аварп на ЧАЕС / В. С. Ткачишин // Укр. науково-мет. молод. журн. — 1998. -№ 1−2. — С. 130−131.
5. Чистилина Е. С. Особенности изменений состояний сердца и сосудов при функциональных исследованиях у участников ликвидации аварии на ЧАЭС в отдаленный период / Е. С. Чистилина, С. Г. Гайдук // Междунар. журнал радиац. медицины. — 2000. — № 1−2. — С. 313 -315.
УДК 616. 15: 615. 276]-07−092. 9
ЛЕЙКОГРАМА КР0В1 Б1ЛИХ ЩУР1 В П1Д ВПЛИВОМ ГАМА-0ПР0М1НЕННЯ НА ТЛ1 ДМ П1РИД0КСИНУ
Костюк С. С.
Резюме. Проведений нами аналiз лейкограми кровi бiлих щурiв показав, що опромiнення бiлих щурiв привело до вiрогiдного збiльшення загальноУ кшькост лейкоцитiв, а також вiдcотка лiмфоцитiв, дещо палич-коядерних пcевдонейтрофiлiв. Застосування пiридокcину як радiопротектора привело до зменшення негативного впливу радiацii на картину кровi бiлих щурiв.
Ключов1 слова: бiлi щурi, гама-опромшення, лейкограма, пiридокcин.
УДК 616. 15: 615. 276]-07−092. 9
ЛЕЙК0ГРАММА КР0ВИ БЕЛЫХ КРЫС П0Д ВЛИЯНИЕМ ГАММА-0БЛУЧЕНИЯ НА Ф0НЕ ДЕЙСТВИЯ ПИРИД0КСИНА
Костюк С. С.
Резюме. Проведенный нами анализ лейкограммы крови белых крыс показал, что облучение белых крыс привело к достоверному увеличению общего количества лейкоцитов, а также процента лимфоцитов, несколько палочкоядерных нейтрофилов. Применение пиридоксина как радиопротектора привело к уменьшению негативного влияния радиации на картину крови белых крыс.
Ключевые слова: белые крысы, гамма-облучение, лейкограмма, пиридоксин.
UDC 616. 15: 615. 276]-07−092. 9
Leucogram Blood of White Rats under the Influence of Gamma Irradiation on the Background of Pyridoxine
Kostyuk S. S.
Abstract. Our analysis of white rats'- blood leucogram showed that exposure of rats resulted in a probable increase of total number of leukocytes and lymphocytes percent, slightly stab neutrophils. Usage of pyridoxine as a radioprotector led to reduce of radiation negative impact on blood picture of white rats.
It should be noted that under the influence of pyridoxine leukocyte quantity decreased incredibly, the percentage of lymphocytes and neutrophils stab was close to normal. Thus, if exposure to leukocyte amount was 0,1 thousand 3,7 ± / l at the end of the study in control group was 5,0 ± 2,6 thousand / L, and in research — closer to normal — 4,2 3,6 thous. / liter.
Percentage of lymphocytes in rats'- leukogram responded to gamma irradiation growth, especially after exposure. Thus, in normal lymphocyte percentage rate was 48,1 ± 3,2%, then two weeks after exposure to control group increased to 70,5 ± 6,4% (to 45,6%), and research — to 60, 4 ± 5,2% only 24,5%. Later there was a tendency to reduce the percentage of lymphocytes in leucogram except the penultimate day of the experiment in control group. Two months after irradiation percentage of lymphocytes in blood of control group was 72,6 ± 6,2%, while in the experimental was significantly lower and amounted 56,5 ± 5,8% (p & lt- 0,05). Three months later, percentage of lymphocytes in leucogram control group Stab neutrophils respond to gamma irradiation is ambiguous. As per segmented, they are in Lake gram of white rats in the control group decreased dramatically and the percentage was almost twice lower throughout the experiment, compared with the initial value. Thus, if the rate of interest was segmented 27,1 ± 2,3%, then two weeks after irradiation decreased to 14,0 ± 2,0%, which is 51,4% less than normal. In subsequent percentage of segmented neutrophils ranged on the same level and only on the last day of research increased up to 18,0 ± 3,4%, but still remained at 43,6%, lower than the initial value. The percentage of segmented neutrophils in albino rats'- leucogram of the experimental group was about to normal than the control group and the difference between the control and the experimental group was significantly throughout the study (p & lt- 0,05). If
normal percentage rate of segmented neutrophils was 27,1 ± 2,3%, then two weeks after irradiation decreased to 20,4 ± 2,2%, which is 24,8% less than normal (in control group was 51,4% less than normal), one month was 22,5 percent segmented ± 2,8%, which is 17% less than normal (in control group was at 44,2% less than normal). Two months after irradiation, the percentage of segmented neutrophils increased to 26,4 ± 2,6%, which is 22,6% less than normal, which is almost close to normal.
Based on data provided by leucogram it can be concluded that albino rats'- leucogram of the experimental group experienced less change under the influence of gamma irradiation than control group, as proved not likely decreased in percentage rates of lymphocytes and closer to normal percentage of segmented neutrophils throughout the experiment, and three months after irradiation, the percentage rate of neutrophils segmented is almost close to normal 26,4 ± 2,6% (rate of 27,1 ± 2,3%).
Keywords: leucogram, white rats, pyridoxine, gamma-irradiation.
Рецензент — проф. ДубЫн С. I.
Стаття надшшла 1. 08. 2014 р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой