Распространенность сколиозов среди детей школьного возраста по данным Полтавского санатория для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 2009-2011 гг

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

¦ Мкарю, що практикуе
To General Practitioner
УДК 616. 711. -007. 17. /55
БОЙКО В.В., еРОШЮНА О.О., ЧОБ1ТЫКО С.М.
Полтавський обласний санатор/й для д/тей ?з порушеннями опорно-рухового апарату, Укра/нська медична стоматолог/чна академ/я, м. Полтава
АНАЛ13 ПОШИРЕНОСМ СКОЛЮ31 В СЕРЕД Д|ТЕЙ ШЮЛЬНОГО В1КУ ЗА ДАНИМИ ПОЛТАВСЬКОГО ОБЛАСНОГО САНАТОР1Ю ДЛЯ Д|ТЕЙ ?3 ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ В 2009—2011 рр.
Резюме. За три роки обстежено 1193 дитини, як/ перебували на лкуванн в санатори з кл1н1ко-рентгенолог/чним д/агнозом «сколютична хвороба». Проведено анал/з розподлу сколюзу серед д1тей шкльного в! ку: 1) за ступенем деформации 2) видом дуги викривлення, 3) стороною переважання основноi дуги- г) статевою ознакою. Анал/з показав:
1. Розпод/л за ступенем викривлення: 90,1% - I ст., 8,9% - II ст., 1,0% - III ст.
2. За видами дуги викривлення: С-под/бн/ (з одн/ею первинною дугою викривлення, незалежно вд сторони викривлення / р/вня розташування вершини) — 90,1%- Б-под/бн/ або комб1нован1 (з двома первинними дугами викривлення) — 9,3%- Б-под/бн/ з трьома дугами — 0,6%.
3. За стороною переважання основноi дуги викривлення: вправо — 50,8%- вл/во — 49,2%.
4. Д/вчата хворють част/ше, н/жхлопчики (67,2 и 32,8% вдповдно). Ключов! слова: скол/оз, поширен/сть скол/оз/в, л/кування скол/оз/в.
Мета роботи — провести аналiз поширеност сколiозiв серед дггей шюльного в^:
а) за ступенем деформацщ
б) видом дуги викривлення-
в) стороною переважання основно! дуги-
г) статевою ознакою.
Санаторш розрахований на 100 л1жок, враховуючи 10 л1жок для реабштаци дггей, яю перенесли гематоген-ний остеомieлiт.
Санаторш обслуговуе дггей вжом вщ 2,5 до 15 роюв iз патолопею опорно-рухового апарату та наслщками травм исток та суглобiв. Хворi надходять через СКВК обласно! дитячо! клшчно! лжарш м. Полтави та районш СКВК.
При санатори працюе неповна загальноосвггая школа 1−11 ступешв. Класи-палати сумюш.
Серед дггей, яю л^ються в санатори, бшьшу части-ну становлять дiти зi сколiотичною хворобою. Термiн лiкування сколiозiв становить вiд 2 до 4 мюящв залежно вiд ступеня захворювання.
Аналiз поширеностi сколiозу серед дггей дошк1льного вiку проведений за 3 роки (2009−2011 рр.).
За 3 роки пролжовано всього 1193 дитини зi сколю-тичною хворобою, яю були обов'-язково рентгенологiчно обстеженi. Уам дiтям були зробленi фаснi рентгеногра-ми стоячи й лежачи. Кути викривлення хребта визнача-
лися методом Фергюсона, оскiльки останнiй е, на наш погляд, найбшьш точним.
Перевага надавалась рентгенологiчному методу об-стеження, оскшьки вiн дае найбiльш точне уявлення про стушнь викривлення та торсш, що особливо важ-ливо на початкових стадiях.
У хребцях на вернвщ викривлення рано (вже при першому ступенi викривлення) виникають стабiльнi основнi структуральнi елементи деформаци — клиноподiбнiсть та торсгя.
Бшьш функцiональнi структури — мiжхребцевi диски — у процес збшьшення деформаци хребта також зазнають змш, що проявляеться в '-iхнiй клиноподiбнiй формi, перемiщеннi пульпозних ядер, змшах у
Таблиця 1. Кльксть прол'-/кованихдтей за 2009−2011 роки
Роки Усього пролшо-вано Кшькють пролшо- ваних i3 сколю-зами, абс. Кшькють пролшо- ваних iз сколiо-зами, %
2009 605 439 72,5
2010 531 396 74,5
2011 501 358 71,4
Лкарю, що практикуе / To General Practitioner
фiброзних кiльцях i зв'-язковому апарат хребта (на рентгенограмГ ми бачимо клиноподГбну дефоpмaцiю мiжхpeбцeвих щглин на вepхiвцi дуги викривлення i на piвнi пром1жних хpeбцiв верхньо! i нижньо! дуг). Цi змши на peнтгeнoгpaмi хребта е диференщально-дiaгнoстичнoю ознакою, яка вiдpiзняе справжнш струк-туральний скoлioз вiд функщональних викривлень при пopушeннi постави. KpiM того, на фасних рентгено-грамах стоячи i лежачи визначався шдекс стaбiльнoстi (Кaзьмiнa), що дае можливють визначати нeстaбiльнiсть скoлioзу, тобто бгльшу схильнiсть до прогресування, але водночас i бiльшу пiддaтливiсть корекцй'- (тут ми не даемо н1яко! статистики).
Анал1з спостережень
I. Рoзпoдiл за статевими ознаками: з уах обстежених (1193 дггей) скoлioз був пoмiчeний у 802 (67, 2%) дiвчaт i в 391 (32,8%) хлопчика, що практично збп-аеться з да-ними Я. В. Фщенка (1нститут ортопедй'- i травматологй'- АМН Украши, м. Кшв) [5]: дiвчaтa — 67%, хлопчики — 33%.
II. Розподш за ступенем викривлення:
— сколюз I ст. — у 1076 хворих (90,1%) —
— сколюз II ст. — у 107 хворих (8,9%) —
— сколюз III ст. — у 10 хворих (1,0%).
III. Розподш за видами дуг викривлення:
а) С-пoдiбнi (з одшею первинною дугою викривлення, незалежно вщ сторони викривлення i piвня розмщення вершини) — 1076 хворих (90,1%) (рис. 1). Щ дат вiдpiзняються вiд пoкaзникiв шших aвтopiв у зв'-язку з тим, що в клшках зазвичай лiкуються хвopi зi
Рисунок 1. Спондилограми дтей iз С-подбними сколозами (з однieю первинною дугою викривлення, 90,1% ycix сколiозiв): а) С-по-дiбний правостороннй грудопоперековий сколюз (50,8%) — б) С-подбний лiвостороннiй грудопоперековий сколоз (49,2%)
значними деформащями, яю потребують оперативного лжування-
б) S-пoдiбнi чи комбшовашз двома первинними дугами викривлення) — 112 хворих (9,3%) (рис. 2) —
в) комбшоваш з трьома дугами — одшею первинною та двома компенсаторними — 5 хворих (0,6%).
Показники близью до даних Я. В. Фщенка Институт ортопедй'- i травматологй'- АМН Украши, м. Кшв) [5]: з одшею первинною дугою викривлення — 76,4%- комбшоваш — 23,5%.
IV. Розподш за стороною переважання основно! (первинно!) дуги викривлення:
а) з первинною дугою викривлення вправо (неза-лежно вщ piвня розмщення вершини дуги) — 550 дггей (50,8%) (рис. 1А) —
б) з первинною дугою викривлення влГво — 532 (49,2%) (рис. 1Б).
Висновки
Анaлiз статистичних даних показав:
I. На сколюз хворшть частше дiвчaтa (незалежно вщ вжу).
II. Серед дггей, яю перебувають на лiкувaннi в санатори (або в медичних закладах санаторного типу), переважають хвор! з I ст. сколютично! хвороби.
III. У переважнш бшьшост випaдкiв вiдмiчaлись сколюзи з oднiею первинною дугою викривлення (С-подГбш).
IV. Серед сколюзГв з одшею первинною дугою викривлення переважали С-правосторонш (незалежно вщ рГвня розташування верх1вки дуги).


Рисунок 2. Спондилограми дтей iз S-подiбними сколозами (9,3% ус'-х скол/оз/в): а) S-подiбний правостороннй грудний л1востороннй поперековий сколоз- б) S-подiбний л1востороншй грудний правостороннй поперековий сколоз
112
Травма
Том 13, № 2 • 2012
Список л1тератури
1. Казьмин Л. И., Кон И. И., Беленький В. Е. Сколиоз. — М.: Медицина, 1981. — 272 с.
2. Мовшович И. А. Сколиоз: хирургическая анатомия и патогенез. — М.: Медицина, 1964. — 255 с.
3. Фщенко В. Я. Сколоз. — Макивка: Полшрес, 2005. — 568 с.
4. Фищенко В. Я., Сайед Мухсен. Этиология и патогенез сколиотической болезни // Ортопедия, травматология, протезирование. — 1997. — № 2. — С. 100−103.
5. Фщенко Я. В. Формування основног та компенсаторноi поперековоИ кривизни диспластичного сколшзу // Всник ортопедП, травматологи та протезування. — 2006. — № 1. — С. 78.
6. Тесаков Д. К., Тесакова Д. Д., Макаревич С. В. Рентгенологическая трехполостная оценка деформации позвоночника при сколиозе // Ортопедия, травматология, протезирование. — 2007. — № 3. — С. 81−87.
Л1карю, що практикуе / To General Practitioner
7. Фищенко Я. В., Рой И. В., Лазарев И. А., Чкалов А. В., Белая И. И. Биомеханогенез формирования компенсаторных изменений в поясничном отделе позвоночника при диспластическом грудном сколиозе // Всник ортопеда, травматологи та протезування. — 2007. — № 4. — С. 44−47.
8. Лоскутов А. В, Летучая И. П., Толоваха М. Л. Динамика опороспособности нижних конечностей при лечении пациентов со сколиотической болезнью // Всник ортопеда, травматолога та протезування. — 2010. — № 2. — С. 18−21.
9. Сердюк В. В. Идиопатический сколиоз, механизмы его развития // Всник ортопеда, травматолога та протезування. — 2010. — № 3. — С. 19−26.
10. Сердюк В. В. Асимметрия тела. Сколиоз. Спинальный болевой синдром: Монография. — Донецк: Издатель Заславский А. Ю., 2010. — 389с.
Отримано 29. 02. 12 ?
Бойко В. В., Ерошкина О. А., Чобитько С. Н. Полтавский областной санаторий для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, Украинская медицинская стоматологическая академия, г. Полтава
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СКОЛИОЗОВ СРЕДИ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО ДАННЫМ ПОЛТАВСКОГО САНАТОРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В 2009—2011 гг.
Резюме. За 3 года (2009−2011 годы) обследованы 1193 ребенка, которые находились на лечении в санатории с клини-ко-рентгенологическим диагнозом «сколиотическая болезнь». Проведен анализ распределения сколиоза среди детей школьного возраста: 1) по степени деформации- 2) виду дуги искривления- 3) стороне преобладания основной дуги- 4) половому признаку.
Анализ показал:
1. Распределение по степени искривления: 90,1% - I ст., 8,9% - II ст., 1,0% - III ст.
2. По видам дуги искривления: С-образные (с одной первичной дугой искривления, независимо от стороны искривления и уровня расположения вершины) — 90,1%- S-образные или комбинированные (с двумя первичными дугами искривления) — 9,3%- S-образные с тремя дугами — 0,6%.
3. По стороне преобладания основной дуги искривления: вправо — 50,8%- влево — 49,2%.
4. Девочки болеют чаще мальчиков (67,2 и 32, 8% соответственно).
Ключевые слова: сколиоз, распространенность сколиозов, лечение сколиозов.
Boyko V. V., Yeroshkina O.O., Chobitko S.M.
Poltava Regional Sanatorium for Children with Locomotor
Disorders
Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava, Ukraine
PREVALENCE OF SCOLIOSIS AMONG SCHOOL-AGED CHILDREN ACCORDING TO THE DATA OF POLTAVA SANATORIUM FOR CHILDREN WITH LOCOMOTOR DISORDERS
Summary. During 3 years (2009−2011) there were examined 1193 children which undergone medical treatment in sanatorium with clinicoroentgenologic diagnosis of scoliotic disease. An analysis of scolisosis among school-aged children was carried out according to: 1) degree of deformity- 2) type of curvature- 3) side of primary curve dominance- 4) sexual character.
An analysis has shown that:
1. Distribution according to degree of curvature: 90.1% - I degree, 8.9% - II degree, 1.0% - III degree.
2. According to types of curve: C- type (with one primary curve, regardeless of sides of curvature and the level of its top) — 90.1%, S-type or combined (with two primary curves) — 9.3%, S-type with three curves — 0.6%.
3. According to side of primary curve dominance: to the right — 50.8%- to the left — 49.2%.
4. Girls get sick more often then boys (67.2 and 32.8%respectively).
Key words: scoliosis, prevalence, treatment of scoliosis.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой