РАЦіОНАЛіЗАЦіЯ ТЕХНОЛОГії ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗЕРНА

Тип работы:
Реферат
Предмет:
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

3. Conclusions
Herein we have found the sought after value which remains constant during the controlled by the active element process.
Prospects of further researches.
One of the further researches directions is considering functionals with the under-integral functions which contain the independent variables in the explicit view.
References
1. Kasyanov V, Goncharenko A. (2012). Variational principle in the problem of ship propulsion and power plant operation with respect to subjective preferences. Scientific proceedings of Kherson state maritime academy: Scientific journal. — Kherson, Ukraine: Publishing house of Kherson state maritime academy, № 2(7), 56−61.
2. Kasianov V, Goncharenko A. (2013). Light and shadow. Proportions of shadow economy. Entropy approach: monograph. Kyiv, Ukraine: Kafedra, 86.
3. Kasianov V (2007). Subjective analysis: monograph. Kyiv, Ukraine: National Aviation University, 512.
4. Kasianov V (2003). Elements of subjective analysis: monograph. Kyiv, Ukraine: National Aviation University, 224.
5. Gel’fand I., Fomin S. (1961). Calculus of variations. Moscow, USSR: State Publishing House of Physics-Mathematics Literature, 228.
6. Kroes M.J., Wild T.W. (1994). Aircraft powerplants. 7th ed. New York, New York, USA: GLENCOE Macmillan/McGraw-Hill, International Editions, 694.
7. Kuiken K. (2008). Diesel engines for ship propulsion and power plants from 0 to 100,000 kW: in 2 parts. Part I. Onnen, The Netherlands: Target Global Energy Training, 509.
8. Kuiken K. (2008). Diesel engines for ship propulsion and power plants from 0 to 100,000 kW: in 2 parts. Part II. Onnen, The Netherlands: Target Global Energy Training, 442.
9. Silberberg E., Suen W. (2001). The structure of economics. A mathematical analysis. 3rd ed. New Y& gt-rk: McGraw-Hill Higher Education, 668.
10. Kolstad Ch.D. (2000). Environmental Economics. New York: Oxford Univ. Press, 400.
11. Random house Webster’s unabridged dictionary. 2nd ed. (1999). New-York, USA: Random House, 2230.
----------------------? ?--------------------------
Запропоновано підхід щодо раціоналізації процесу перевезення зернових культур. Особлива увага приділяється раціоналізації технології перевезень для зменшення часу простою комбайнів і транспортних засобів. Встановлено, що час збору врожаю залежить від площі полів та від довжини їздки з вантажем, оскільки зі збільшенням площі поля, збільшується відстань доставки зерна
Ключові слова: компенсатор, технологія, технологічний ланцюг
?-----------------------------------------------?
Предложен подход к рационализации процесса перевозки зерновых культур. Особое внимание уделяется рационализации технологии перевозок для уменьшения времени простоя комбайнов и транспортных средств. Установлено, что время сбора урожая зависит от площади полей и от длины ездки с грузом, так как с увеличением площади поля, увеличивается расстояние доставки зерна
Ключевые слова: компенсатор, технология, технологическая цепочка ----------------------? ?--------------------------
УДК 656. 073. 5:631. 35. 05
РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ
ТЕХНОЛОГІЇ
ПЕРЕВЕЗЕНЬ
ЗЕРНА
В. М. Н е ф ь о д о в
Кандидат технічних наук, доцент* E-mail: ds@khadi. kharkov. ua
Ю. А. Т к, а ч е н к о *
E-mail: yuliyaHADI@yandex. ua *Кафедра транспортних технологій Харківський національній автомобільно-дорожний університет вул. Петровського, 25, м. Харків, Україна, 61 002
1. Вступ
Важливою складовою виробничого процесу є транспортне обслуговування. У сфері сільськогосподарського виробництва України автомобільним транс-
портом перевозиться вантажів у декілька разів більше, ніж усіма видами транспорту разом взятими.
Вдосконалення форм та методів заготівель сільськогосподарської продукції, розвиток прямих зв’язків орендаторів з переробними і торговими підприємства-
ми, розширення прииому сільськогосподарських продуктів безпосередньо в місцях їх виробництва зумовила необхідність підвищення ефективності і якості роботи автомобільного парку.
2. Вирішення питання раціоналізації перевезень зерна
Аналіз статистичних даних перевезення сільськогосподарської продукції вказує на те, що зернові культури займають 46% від усієї продукції, тому вдосконалення автотранспортного обслуговування та зміни технологічного процесу перевезення є необхідною передумовою економічного розвитку аграрних підприємств.
Застосування компенсаторів, по-перше, дозволяє організувати роботу так, що комбайни можуть розвантажуватися зразу ж після наповнення бункера, а автомобіль завантажуватися — по прибутті до поля. По-друге, такі компенсатори, як ПП, мають можливість вирішувати проблему виключення ущільнення в полі ґрунту великовантажними автомобілями, які ефективні на перевезенні зерна.
В результаті несприятливих погодних умов або інших непередбачуваних обставин може бути втрачена частина врожаю зерна. Це спричинить втрату прибутку підприємства. Тому одним із важливих факторів збору врожаю є час.
Таким чином при виконанні перевезень зернових використаємо у якості цільової функції загальний час збору врожаю
Тзв = ^,^зК) ^ тіп, при наступній системі обмежень:
4 & lt- Ь & lt- 9-
10 & lt- V, & lt- 37- 4 & lt- qн& lt- 10.
де S — площа поля, км2-
Y — урожайність поля, т/км2-
WЗК — продуктивність збирального комплексу, т/год-
qн — середня вантажність автомобілю, т-
V — технічна швидкість автомобіля, км/год. -
Ь — ширина захвату жатки комбайна, м.
При перевезенні зернових для визначення часу збору врожаю використовується наступна залежність:
Wзк = WA-
Wзк = Wк,
де WA- продуктивність автомобіля, т/год. -
WK — продуктивність компенсатора, т. Продуктивність автомобіля визначається за наступною формулою:
Wд =
д" ¦ус ¦ Vt Р іїв+Vt ¦$¦ к_р
(5)
де ус — коефіцієнт статичного використання вантажності-
1їв — довжина вантажної їздки, км-
в — коефіцієнт використовування пробігу-
— час простою під навантаженням та розвантаженням, год.
Так як більшість парку рухомого складу складають бортові автомобілі, то формула для розрахунку часу простою під навантаженням — розвантаженням наступна:
. = 2 (12 + 2¦ (д,-у-1))
н-р 60
(6)
Продуктивність комбайну визначаємо за наступною формулою:
Wк = Ь'--Vp ¦ Y п,
(7)
(1)
(2)
де Ь — ширина захвату жатки комбайна, га-
Vp — швидкість збирання, км/год. -
П — ефективність використання робочого часу. Після підставлення в формулу часу збирання врожаю (3) та всіх скорочень отримуємо наступні вирази: — час збирання врожаю при поточному методі
Т =
1ЗВ
S¦ Y¦ (1ЇВ + V Р- 1п_р) qн у-Ч Р
(8)
— час збирання врожаю при перевантаженні у компенсатори
(9)
(3)
Продуктивність збирального комплексу при поточному методі (комбайн — автомобіль) буде залежати від продуктивності автомобіля, а при перевантаженні у компенсатори (комбайн — компенсатор — автомобіль) — від продуктивності компенсатора. Дана залежність представлена у наступній системі:
(4)
Після проведення експериментальних досліджень була визначена залежність часу збору врожаю від площі посівних полів.
Після проведення збору первинної інформації у вигляді анкетування, було визначено, що підприємство має у своїй власності поля площею 50, 100, 150, 200, 250 км². Залежно від площі поля змінювалася відстань їздки з вантажем, відповідно 5, 10, 20, 30, 40 км. Для кожного поля був розрахований загальний час збору врожаю для існуючого та нового методів. На рис. 1 представлені графіки залежності часу збору врожаю від площі посівних полів при поточному методі та при перевантаженні у компенсатори.
Результати дослідження були апробовані на ТОВ «Агрофірма „Агроснабтрейдінг“».
За допомогою методу Ньютону визначено оптимальні значення параметрів моделі, при яких досягається мінімізація цільової функції. В результаті оптимізації визначено, що мінімум витрат часу на збір врожаю досягається при ширині жатки 9 м, вантажності автомобіля 10 т та технічній швидкості 37 км/год.
З
50 100 150 200 250
S, км2
— _ Поточний метод Перевантаження у компенсатор
Рис. 1. Графіки залежності часу збору врожаю (Тзб) від площі поля
Встановлено, що час збору врожаю залежить від площі полів та від довжини їздки з вантажем, оскільки зі збільшенням площі поля, збільшується відстань доставки зерна. Поточний метод доцільно використовувати при зборі врожаю на полях до 150 км², при
цьому час збору врожаю буде мінімальнім. Метод перевантаження необхідно використовувати коли збір врожаю проходить на полях площею більше 150 км².
3. Висновки
Проаналізувавши отриману модель процесу збору та перевезення зернових були визначені показники, які впливають на її ефективність, а саме технічну швидкість, вантажність автомобілів та ширину жатки комбайна.
Впровадження на практиці запропонованих у роботі рішень надасть можливість раціоналізувати технологію перевезень зернових автомобілями ТОВ «Агрофірма «Агроснабтрейдінг» з можливим отриманням економії часу 79 годин.
Література
1. Воркут, A.^ Грузовые автомобильные перевозки [Текст] / A.^ Воркут — К.: Вища шк., 1986. — 447 с.
2. Зязев, B.A. Перевозки сельскохозяйственных грузов автомобильным транспортом [Текст] / B.A. Зязев, М.С. Каплано-вич и др. — М.: Транспорт, 1997. — 253 с.
3. Босняк, М.Г. Вантажні автомобільні перевезення [Текст] / М. Г. Босняк — К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. — 408 с.
4. Петрик, A.B. Високоефективне використання транспорту в AПК [Текст] / A.B. Петрик, В. Г. Скрипник и др. — К.: Урожай, 1989. — 144 с.
5. Смехов, A.A. Основы транспортной логистики [Текст] / A.A. Смехов — М.: Транспорт, 1995. -197 с.
6. Тихоненко, О.Ю. Ефективність використання автомобільного та тракторного транспорту на перевезенні зерна під час збирання зернових культур [Текст] / О. Ю. Тихоненко — М.: Транспорт, 2008. — 142 с.
7. Измайлов, A.Ю. Технологии и технические решения по повышению эффективности транспортных систем AПК [Текст] / A.Ю. Измайлов — М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2007. — 200 с.
8. Рафф, М. И. Грузовые автомобильные перевозки [Текст] / М. И. Рафф -К. :Вища школа, 1975. — 288 с.
9. Фришев, С. Г. Розробка раціонального складу збирально-транспортного комплексу: Aвтореф. дис… д-ра техн. наук: 12. 05. 09 / Киев автомоб. -дор. Транспортная академия Украины — К., 2009. — 44 с.
10. Tyrchniewicz, E.W. Grain Transportation In Canada: Some Critical Issues And Implications For Research [Текст] / E.W. Tyrchniewicz // Canadian Journal of Agricultural Economics. — 1968. Т. 16. — с. 85−97.
E

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой