Особенности технической подготовленности легкоатлетов в эстафетном беге

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Физическая культура и спорт


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Особливості технічної підготовленості легкоатлетів у естафетному бігу
Караулова С.І., Маркаданов Є.П.
Запорізький національний університет
Анотації:
Розглянуто питання щодо вдосконалення технічної майстерності легкоатлетів у естафеті 4×100 м. У дослідженні прийняли участь 10 спортсменів у віці 18−19 років. На основі даних аналізу передового тренерського досвіду в підготовці естафетних команд було розроблено інформативні критерії оцінки технічної підготовленості спортсменів в естафетному бігу. Доведено, що використання даних критеріїв оцінки технічної майстерності легкоатлетів дозволило якісніше оцінити результативність тренувального і змагального процесу в річному циклі підготовки.
Ключові слова:
естафетний біг, технічна підготовленість, легкоатлети 1819 років, тренувальний процес.
Караулова С. И., Маркаданов Е. П. Особенности технической подготовленности легкоатлетов в эстафетном беге.
Рассмотрены вопросы совершенствования технического мастерства легкоатлетов в эстафете 4×100 м. В исследовании приняли участие 10 спортсменов в возрасте 18−19 лет. На основе данных анализа передового тренерского опыта в подготовке эстафетных команд были разработаны информативные критерии оценки технической подготовленности спортсменов в эстафетном беге. Показано, что использование данных критериев оценки технического мастерства легкоатлетов позволило качественно оценить результативность тренировочного и соревновательного процесса в годичном цикле подготовки.
эстафетный бег, техническая подготовленность, легкоатлеты 18−19 лет, тренировочный процесс.
Karaulova S.I., Markadanov E. R The features of technical preparedness of athletes in a relay-race. Considered the questions about perfection of technical skills of athletes in relay race 4×100 m. In research taken part 10 sportsmen in age 18−19 years. Based on data analysis advanced coaching experience in the preparation of relay race teams that have been developed informative criteria estimate of technical preparations sportsman in relay race. Shown that the use of these criteria of assessing technical skills of athletes allowed to qualitatively assess effectiveness of training and competitive process in the annual cycle of preparation.
a relay-race, technical preparedness, athletes 18−19 years, the training process.
Вступ.
Естафетній біг 4×100 м на сьогодні є єдиним командним видом легкої атлетики, в якому кожен учасник пробігає відведений йому етап, а результат і місце команди визначається за часом, який було показано всіма учасниками естафети. Перемога в змаганні залежить від уміння кожного спортсмена, що представляє квартет, поєднувати високу швидкість бігу, передачу і прийом естафетної палички з найменшими витратами часу. Не можна не відзначити, що естафетний біг є не тільки одним з найбільш емоційних, захоплюючих змагань для учасників, але і видовищним для уболівальників. Чималу роль, окрім рівня підготовленості кожного учасника, уміння швидко бігти і передавати естафетну паличку, тут має злагодженість дій всіх спортсменів команди, їх психічна сумісність, технічна і тактична майстерність [1, 2, 3].
Аналіз літературних джерел з даної проблеми дозволив встановити, що в даний час в теорії спортивного тренування склалася достатньо стійка думка щодо основних принципів, засобів і методів організації систематичних занять різними видами спорту. Разом з тим, спостереження і аналіз тренувального процесу вітчизняних спринтерів показали, що естафетному бігу відводиться надзвичайно мало часу і місця, а багато фахівців не повною мірою знайомі з методикою підготовки естафетних команд [4, 5]. Все це свідчить про слабку методичну підготовленість тренерів, інформо-ваність в питаннях, що стосуються як вдосконалення технічної майстерності спортсменів, так і організації підготовки естафетних команд різного рівня.
Робота виконана згідно з планом НДР кафедри олімпійського та професійного спорту факультету фізичного виховання Запорізького національного університету «Особливості тренування спортсменів різної кваліфікації і спеціалізації з олімпійських видів спорту».
© Караулова С.І., Маркаданов Є.П., 2011
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження була розробка і експериментальне обґрунтування критеріїв оцінки технічної майстерності спортсменів 18−19 років у естафетному бігу у тренувальному процесі річного циклу підготовки.
Результати дослідження.
Для визначення найбільш інформативних критеріїв оцінки технічної майстерності спортсменів 1819 років в естафеті 4×100 м в умовах тренувальної і змагальної діяльності було проаналізовано передовий тренерський досвід в підготовці естафетних команд в бігу 4×100м, також вивчалися щоденники спортсменів, тренерів, проводилися бесіди з фахівцями, вивчення спеціальної науково-методичної літератури. У дослідженні взяло участь 10 легкоатлетів у віці 18−19 років. Стаж занять легкою атлетикою складав від 5 до 7 років. Всі випробовувані мали перший спортивний розряд і звання КМС. Загальна кількість тренувальних занять складала 6 разів на тиждень.
Для отримання об'єктивнішої інформації про ефективність розроблених критеріїв оцінки технічної майстерності спортсменів був проведений метод контрольних тестів:
• Час різниці входу в «зону передачі» того, що приймає і передає естафетну паличку ©.
• Місце подачі команди для прийому естафетної палички (м).
• Тривалість процесу передачі - від моменту відведення руки (або від моменту подачі команди «оп») до завершення передачі-прийому естафетної палички. У даному тесті можна визначати час, швидкість, метри або кількість бігових кроків для того, що приймає і передає.
• Час знаходження естафетної палички в «зоні передачі» ©. Інтегральний критерій технічної майстерності в естафетному бігу оцінює те, як відбувалася взаємодія з партнером при передачі естафетної палички.
• Місце передачі естафетної палички (м).
проблеми фізичного виховання і спорту № 3 / 2011 --------------------------------------------------
Таблиця 1
Показники, що характеризують рівень технічної підготовленості легкоатлетів 18−19 років,
на початку експерименту (М±т)
Показники Результати
Час різниці входу в «зону передачі» того, що приймає і передає естафетну паличку © 0,92±1,56
Місце подачі команди для прийому естафетної палички (м) 11,5±2,01
Тривалість процесу передачі, м 3,5±1,22
Час знаходження естафетної палички в «зоні передачі» © 3,36±1,54
Місце передачі естафетної палички (м) 14,0±1,47
Час бігу того, що приймає на 30-ти метровій стартовій дистанції (10 м «зони розгону» + 10 м «зони передачі» + 10 м «зони передачі», с) 5,01±1,03
Час бігу спортсмена на відрізках 0−90 м для кожного етапу окремо, с 1-й етап — 10,77±1,54 2-й етап — 10,56±2,06 3-й етап — 10,58±2,33 4-й етап — 10,51±1,89
Час пробіжки того, хто передає останніх 10 метрів етапу перед входом в «зону передачі», с 1,78±1,24
Динаміка часу бігу того, що приймає на 30-ти метровій стартовій дистанції (10 м «зони розгону» + 10 м «зони передачі» + 10 м «зони передачі», с). Даний критерій дозволяє детально простежити за тим, як розганяється спортсмен, а також за процесом його взаємодії з партнером в «зоні передачі». Тут необхідно звернути увагу на те, що час пробіжки 10-ти метрових відрізків повинен поліпшуватися від відрізка до відрізка. Якщо цього не відбувається, то причина в тому, що є технічні погрішності при взаємодії в «зоні передачі».
Час бігу спортсмена на відрізках 0−90 м (для першого етапу — від початку лінії до початку «зони передачі" — для спортсменів, що приймають естафетну паличку на 2, 3 і 4 етапах — від закінчення «зони передачі» до середини «зони передачі» наступного етапу.
Даний критерій (90 м) дозволяє оцінити індивідуальні швидкісні здібності бігуна, без урахування взаємодії з партнером в «зоні передачі» (тобто чистий час спринтера на своєму етапі).
Час пробіжки того, що передає останніх 10 метрів етапу перед входом в «зону передачі» (даний критерій оцінює рівень швидкісної витривалості учасника естафетного бігу).
Час бігу 100 м кожним спортсменом, що бере участь в естафетному бігу. Слід врахувати, що учасники 2−4 етапів пробігають дану дистанцію з 20-метрового розгону (10 м «зони розгону» + 10 м «зони передачі»).
Всі отримані в даній роботі результати були оброблені за допомогою методів математичної статистики.
Результати дослідження, на початковому етапі експерименту дозволили виявити наступну ситуацію, щодо вивчених параметрів, які характеризують рівень технічної підготовленості легкоатлетів 18−19 років (табл. 1).
Як видно з даних, представлених в таблиці 1, час різниці входу в «зону передачі» того, що приймає і передає естафетну паличку склав 0,92±1,56 с. Даний показник визначався для розрахунку величини «фори», враховувався час пробіжки того, що передає останніх 25 м етапу (для першого етапу на дистанції 105 м, для другого і третього
— 125 м) і час пробіжки приймаючим 25 м із старту.
Подача команди того, що передає для прийому естафетної палички здійснилася на 11,5±2,01 м. Трива-
лість процесу передачі естафетної палички відбувалася впродовж 3,5±1,22 м, тобто подача команди «оп» здійснювалася ще на безконтактній відстані.
Час знаходження естафетної палички в «зоні передачі» склав 3,36±1,54 с, а сама передача естафетної палички здійснилася на 14,5±1,47 м. Для того, що прослідкувати як розганяється той, що приймає, а також за процесом його взаємодії з партнером у «зоні передачі» нами реєструвався час бігу того, що приймає на 30-ти метровій стартовій дистанції (10 м «зони розгону» + 10 м «зони передачі» + 10 м «зони передачі»), даний показник склав 5,01±1,03 с.
Показник, що характеризує індивідуальні швидкісні здібності бігунів, без урахування взаємодії з партнером в «зоні передачі», на кожному етапі естафети склав відповідно — на 1-му етапі 10,77±1,54 с, на
2-му етапі - 10,56±2,06 с, на 3-му етапі - 10,58±2,33 с, на 4-му етапі - 10,51±1,89 с. Слід вказати, що на 2-му,
3-му і 4-му етапах біг кожного учасника естафети на дистанції 90 м здійснювався з ходу.
Час пробіжки того, що передає, останніх 10 метрів кожного етапу перед входом в «зону передачі» склав 1,78±1,24 с. Даний показник, характеризує рівень швидкісної витривалості учасників естафетного бігу, оскільки вже наголошувалося, довжина етапів в естафетному бігу більше і максимально складає: 1-й етап
— 110 м, 2-й і 3-й етапи — по 130 м, 4-й етап — 120 м.
На основі отриманих результатів були внесені деякі корективи в тренувальний процес легкоатлетів для вдосконалення їх технічної підготовленості в естафетному бігу. Особлива увага приділялась в тренуванні як підвищенню індивідуальних швидкісних показників спортсменів, так і вдосконаленню технічної майстерності, а саме, злагодженості дій спортсменів в 20-ти метровій «зоні передачі» на трьох етапах, вдосконалення швидкої і точної передачі на максимальній швидкості в «зоні передачі».
Систематичні заняття естафетним бігом позитивним чином позначилися на рівні технічної підготовленості легкоатлетів, про що свідчили результати, зафіксовані нами в кінці експериментальних досліджень (табл. 2).
Аналіз результатів представлених в таблиці 2 дозволяє констатувати значний позитивний при-
Таблиця 2
Показники, що характеризують рівень технічної підготовленості легкоатлетів 18−19 років,
наприкінці дослідження (М±т)
Показники Результати %
Час різниці входу в «зону передачі» того, що приймає і передає естафетну паличку © 0,56±0,98 -39,1
Місце подачі команди для прийому естафетної палички (м) 13,5±1,10 17,4
Тривалість процесу передачі, м 2,5±1,56 -28,6
Час знаходження естафетної палички в «зоні передачі» © 2,46±1,41 -26,8
Місце передачі естафетної палички (м) 15,5±0,64 10,7
Час бігу того, що приймає на 30-ти метровій стартовій дистанції (10 м «зони розгону» + 10 м «зони передачі» + 10 м «зони передачі», с) 4,12±1,70 -17,8
Час бігу спортсмена на відрізках 0−90 м для кожного етапу окремо, с 1-й етап — 10,54±1,14 2-й етап — 10,03±0,97 3-й етап — 9,99±1,47 4-й етап — 9,87±1,70
Час пробіжки того, що передає останніх 10 метрів етапу перед входом в «зону передачі», с 1,69±0,92 -5,1
ріст практично за всіма показниками, що вивчались.
Так спостерігалось значне поліпшення часу різниці входу в «зону передачі» того, що приймає і передає естафетну паличку наприкінці експерименту (відповідно 0,92±1,56 с на початку експерименту і 0,56±0,98 с до закінчення експерименту, що визначило відносний приріст -39,1%). Збільшилась відстань, на якій відбувалася подача команди для прийому естафетної палички (відповідно з 11,5±2,01 м до 13,5±1,10 м, що склало відносний приріст 17,4%). Істотно зменшилась тривалість процесу передачі (відповідно з 3,5±1,22 м до 2,5±1,56 м, або зменшилася на -28,6%). Так само покращав час знаходження естафетної палички в «зоні передачі» на -26,8% і відстань, на якій здійснилась сама передача естафетної палички на 10,7%.
Аналогічна позитивна динаміка реєструвалася відносно показника, що характеризує час бігу того, що приймає на 30-ти метровій стартовій дистанції (відповідно з 5,01±1,03 с до 4,12±1,70 с, або зменшився на -17,4%), часу бігу спортсменів на відрізках 90 м для кожного етапу окремо, так на 1-му етапі час покращав на -2,1%, на 2-му етапі - на -5,0%, на 3-му етапі - на -5,6% і на 4-му етапі - на -6,1% м і відносно часу пробіжки тих, що передають, на останніх 10 метрів кожного етапу перед входом в «зону передачі» (відносний приріст склав -5,1%).
Поліпшення даних показників свідчить про підвищення індивідуальних швидкісних здібностей учасників естафетного бігу, що в свою чергу позитивно відображається на технічній підготовленості спортсменів. В цілому, можна констатувати, що розроблені критерії оцінки технічної майстерності спортсменів 18−19 років в естафеті 4×100 м дозволили якісніше оцінювати рівень технічної підготовленості тих, що займаються, як в тренувальній, так і змагальній діяльності, і з урахуванням отриманих результатів скоректувати процес підготовки. Таким чином, вдосконалення рівня технічної підготовленості сприяє оптимізації змагальної надійності спортсменів, стабільності виконання найбільш складних технічних параметрів естафетного бігу 4×100 м, що сприяє завоюванню медалей різного ґатунку.
Висновки.
Аналіз літературних джерел дозволив встановити, що на даний час у теорії спортивного тренування в легкій атлетиці склалася достатньо єдина думка стосовно основних принципів, засобів та методів організації систематичних занять даним видом спорту. Разом з тим, спостереження тренувального процесу спринтерів показали, що технічній підготовці у тренувальному процесі естафетному бігу 4×100 м відводиться мало часу, а багато фахівців проводять підготовку в цьому виді легкої атлетики методичне невірно.
Для підвищення рівня технічної підготовленості було розроблено критерії оцінювання технічної майстерності спортсменів 18−19 років, застосування яких дозволило більш якісно оцінити результативність як тренувального, так і змагального процесу спортсменів, які приймали участь у естафетному бігу 4×100 м.
Отримані в ході дослідження результати дають підставу рекомендувати розроблені критерії оцінювання технічної підготовленості спортсменів 18−19 років для практичного використання у тренувальному процесі легкоатлетів.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вдосконалення технічної майстерності легкоатлетів у естафетному бігу.
Література:
1. Бондарчук А. П. Управление тренировочным процессом спортсменов высокого класса / Анатолий Павлович Бондарчук. — М.: Олимпия -Пресс, 2007. — 271 с.
2. Жилкин А. И. Легкая атлетика: учеб. пособие для студентов фак. физ. культуры высш. пед. учеб. заведений / А. И. Жилкин, В. С. Кузьмин, Е. В. Сидорчук. — М.: Академия, 2003. — 463, [1] с.: ил. — (Высшее образование).
3. Маслаков В. М. Эстафетный бег: история, техника, обучение, тренировка / В. М. Маслаков, Е. П. Врублевский, О. М. Мирзоев. — М.: Олимпия, 2009. — 144 с.
4. Маслаков В. М. Эстафета 4×100 м. Подготовка команды / В. М. Маслаков //Легкая атлетика. — 2002. — № 3−4. — С. 24−27.
5. Мирзоев О. М. Индивидуальная соревновательная деятельность легкоатлетов России. Бег на короткие дистанции. Барьерный бег (по результатам XI Чемпионата мира по легкой атлетике в помещении): [метод. пособие] / О. М. Мирзоев, В. М. Маслаков, Е. П. Врублевский. — М.: ФГУ «ЦСП», РГУФК, 2006. — Вып. 5. — С. 21−32.
Надійшла до редакції 24. 01. 2011 р. Караулова Светлана Ивановна Маркаданов Евгений Павлович karaulova@mail. ru

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой