Логистическое управление городом как приоритетный инструмент обеспечения устойчивого развития городов

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ЕКОНОМІКА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
УДК 332
ЛогістичнЕ управління містом як пріоритетний інструмент забезпечення
стійкого розвитку міст
АВЕРКИНА М. Ф.
УДК SS2
Аверкина М. Ф. Логістичне управління містом як пріоритетний інструмент забезпечення стійкого розвитку міст
У статті обґрунтовано необхідність застосування логістичного управління як пріоритетного інструменту забезпечення стійкого розвитку міста. Досліджено сутнісну характеристику логістичного управління містом та проаналізовано існуючі підходи до його розуміння. Визначено функції, методи логістичного управління містом, а також особливості управління первинними та вторинними потоками міста, що дозволить забезпечувати його стійкий розвиток. Сформовано пріоритетні напрями управління первинними та вторинними потоками міста.
Ключові слова: стійкий розвиток міста, відтворення системи, логістичне управління, первинні та вторинні потоки Бібл.: S.
Аверкина Марина Федорівна — кандидат економічних наук, докторант, кафедра менеджменту та маркетингу, Луцький національний технічний університет (вул. Львівська, 7З, Луцьк, Волинська обл., 4S01S, Україна)
E-mail: avmary@ukr. net
УДК 332
Аверкина М. Ф. Логистическое управление городом как приоритетный инструмент обеспечения устойчивого развития городов
В статье обоснована необходимость применения логистического управления как приоритетного инст-румента обеспечения устойчивого развития города. Исследовано сущностная характеристика логистического управления городом и проанализированы существующие подходы к его пониманию. Оп-ределены функции, методы логистического управления городом, а также особенности управления первичными и вторичными потоками города, что позволит обеспечивать его устойчивое развитие. Сформированы приоритетные направления управления первичными и вторичными потоками города.
Ключевые слова: устойчивое развитие города, воссоздание системы, логистическое управление, пер-вичные и вторичные потоки.
Библ.: 8.
Аверкина Марина Федоровна — кандидат экономических наук, докторант, кафедра менеджмента и маркетинга, Луцкий национальный технический университет (ул. Львовская, 75, Луцк, Волынская обл., 43 018, Украина)
E-mail: avmary@ukr. net
Стійкий розвиток будь-якої держави як складної динамічної, соціально-економічної системи визначається рівнем стійкого розвитку її складових, а саме — регіонів і міст. У зв'-язку із зазначеним роль управління стійким розвитком міста наразі є важливим аспектом, оскільки в місті безпосередньо відбуваються вихідні економічні, соціальні та екологічні процеси, які формують соціально-економічну ситуацію в територіальних системах вищого ієрархічного порядку. Проблеми управління стійким розвитком міст, особливо в швидко змінюваних умовах ринкових трансформаційних процесів в Україні, постійно ускладнюються. Означені тенденції пояснюються тим, що забезпечення відтворювальних процесів у системі міста потребує розроблення кардинально нових управлінських технологій. При розробленні нових управлінських технологій варто також враховувати той факт, що місто є системою, яка самоорганізовується. Тому в процесі управління містом необхідно враховувати закономірності його поведінки.
Проблему управління розвитком міст як систем, що самоорганізуються, розкрито в працях таких провідних вчених, як: О. Бойко-Бойчук, П. Ґудзь, О. Карлова,
UDC 332
Averkina M. F. Logistics management of a city as a priority tool of ensuring stable development of cities
The article substantiates a necessity to apply logistics management as a priority tool of ensuring stable de-velopment of a city. It studies an essential characteristic of logistics management of a city and analyses existing approaches to its understanding. It determines functions, methods of logistics management of a city and also specific features of management of primary and secondary flows of a city, which would allow ensuring its stable development. It formulates priority directions of management of primary and secondary flows of a city.
Key words: stable development of a city, reconstruction of a system, logistics management, primary and secondary flows Bibl.: 8.
Averkina Marina F — Candidate of Sciences (Economics), Candidate on Doctor Degree, Department of Man-agement and Marketing, Lutsk National Technical University (vul. Lvivska, 75, Lutsk, Volynska obl., 43 018, Ukraine)
E-mail: avmary@ukr. net
О. Карий, А. Мельник, Г. Монастирський, М. Прохорова. Поряд із цим, у науковій літературі практично відсутні дослідження в напрямі логістичного управління містом як пріоритетного інструменту забезпечення стійкого розвитку міста.
Необхідність розроблення кардинально нових управлінських технологій, зокрема в руслі логістичного управління, зумовлене тим, що ми, по-перше, розглядаємо місто як складну динамічну систему, яка об'-єднує економічну, екологічну та соціальну підсистеми, що функціонує у внутрішньому та зовнішньому середовищі, характеризується системою вхідних і вихідних потоків, що, власне, і підтверджує позицію щодо розгляду міста як об'-єкта логістики. По-друге, у швидких динамічних і глобалізаційних процесах виникає необхідність не лише в ефективному управлінні ресурсами, але й в управлінні потоками як визначальної передумови забезпечення відтворювальних процесів і перерозподілу ресурсів у системі міста.
В умовах мобілізаційного типу управління розвитком міст здійснювала держава, яка визначала шлях розвитку міста та його функції, забезпечувала необхід-
ними матеріальними та організаційними ресурсами, практично не використовуючи власний потенціал розвитку міста [1, с. 80].
У сучасних умовах держава вже не визначає функції міст, доцільність розміщення та створення нових підприємств для вирішення нових державних задач. У зв'-язку з цим розвиток системи управління містом в цілому спрямований на досягнення самофінансування територіальних структур усіх рангів. Незважаючи на Конституцію та законодавство про місцеве самоврядування, міська влада практично усунулась від виконання функцій з керівництва основними сферами діяльності міського господарства й соціально-побутової облаштованості. На жаль, не вирішуються завдання, до яких входять: прогнозування й оцінка економічної, соціальної й екологічної ефективності нових і діючих виробництв- стимулювання розвитку інфраструктурних і посередницьких структур- забезпечення стійкого розвитку міста.
Нами також спостережено, що в системі управління містом не враховано завдань щодо управління потоками, які функціонують в місті. Управління потоками у повному обсязі припускає управління не тільки рухом елементів потоку, але й ефективністю їх використання, тому виникає необхідність у використанні нових підходів в управлінні, зокрема логістичного.
У процесі дослідження розуміння сутності логістич-ного управління, встановлено, що єдине трактування означеної категорії відсутнє. Є. Крикавський — перший вітчизняний науковець, який ввів до наукової термінології поняття «логістичний менеджмент» і визначив його сутність. На його думку, логістичний менеджмент — це менеджмент в логістичних системах на засадах теорії логістики і розуміння цього терміна «ґрунтується на інтеграції логістики та менеджменту у форму „логістико-менеджменту“ як комплексної локалізованої системи управління матеріальними та інформаційними потоками» [2].
Ми вважаємо, що поняття логістичне управління значно ширше, ніж логістичний менеджмент. Так, Дудяк Р. П., Завальницька Н. Б., Дудяк Р. О. [3] зазначають, що ло-гістичне управління ґрунтується на загальній теорії менеджменту у поєднанні з теоретико-методологічною сутністю логістики, об'-єктом дослідження якої є потоки, які циркулюють на ринках товарів, послуг і фінансових активів, а предметом — оптимізація процесів, що формують економічні потоки, інтегровані в адаптивній мі-кро- або макроекономічній системі на основі їхньої взаємодії. Лобанов Н. Б. [4] зазначає, що логістичне управління — це управління бізнес-процесами по відповідним ключовим показникам ефективності.
Вивчення нами сутності логістичного управління показало, що його концепція полягає у свідомому впливі на потоки, які взаємодіють як сукупність потокових процесів через їхню синхронізацію на основі логістичних принципів і методів з метою надання потокам визначеної спрямованості та одержання не тільки економічних, а й соціальних та екологічних результатів діяльності суб'-єктів господарювання.
На нашу думку, логістичне управління містом — це процес цілеспрямованого впливу на первинні та вто-
ринні потоки, які функціонують в логістичній системі з метою оптимального і раціонального використання усіх ресурсів міста.
Логістичному управлінню містом притаманні такі функції [4]:
1. Системоутворююча функція представляє собою систему ефективних методів і технологій забезпечення процесу управління ресурсними потоками міста. Логістика об'-єднує в систему різнорідні та різнопланові процеси і, враховуючи всі фактори '-їх взаємодії та взаємовпливи, управляє цією системою, знаходячи оптимальні рішення в режимі реального часу.
2. Інтеграційна функція забезпечує синхронізацію всіх процесів системи, задаючи ритм і такт роботи кожної операції в процесі. Логістика дозволяє здійснювати перехід від приватних, локальних екстремумів до загальної оптимізації.
3. Регулююча функція. Це логістичне управління матеріальними і супутніми потоками, направлене на економію усіх видів ресурсів, скорочення витрат живої і уречевленої праці на стику різних організаційно-економічних рівнів і галузей. У широкому розумінні керуючий вплив полягає в підтримці відповідності поведінки частини логістичної системи інтересам цілого.
На нашу думку, логістичне управління містом характеризується:
+ трактуванням міста як сукупності вхідних і вихідних, первинних і вторинних потоків, які об'-єднують матеріальні та нематеріальні потоки-
+ особливим об'-єктом регулювання — первинних і вторинних потоків, які проходять основними інфраструктурними утвореннями (елементами) міста-
+ метою скорочення втрат або витрат на організацію та обслуговування матеріальних і нематеріальних потоків, а так само зменшення витрат, пов'-язаних з усуненням негативних наслідків зумовлених рухом вищевказаних потоків.
Варто зазначити, що принципова відмінність ло-гістичного підходу від існуючого управління ресурсами в системі полягає в тому, що об'-єктом логістичного управління є потік — множина об'-єктів, що сприймається як єдине ціле. Як зазначено [5, с. 40], у спеціалізованих і сукупних логістичних системах об'-єктами можуть бути всі, перш за все ті процеси, їх структури та елементи, які застосовуються для досягнення загальної та локальної цілей і реалізації визначених ними функцій. Взаємодія суб'-єктів міста здійснюється шляхом інформаційних, матеріальних і фінансових зв'-язків, що являють собою обмін потоками, пов'-язані із переміщенням людей по місту, інформації, матеріальних і фінансових ресурсів. На нашу думку, необхідно виділяти потоки первинні та вторинні.
До первинного потоку в місті нами віднесено потік міського населення, який пов’язаний із переміщенням людей та потребує регулювання. Під потоками міського населення розуміємо фізичне переміщення у просторі груп осіб між основними цільовими центрами — робочим, освітнім, житловим, рекреаційно-обслуговуючими.
ЕКОНОМІКА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
ЕКОНОМІКА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Планування вторинних потоків у місті залежить виключно від актуальної конфігурації та інтенсивності первинних потоків. Наприклад, інтенсивність руху громадського транспорту прямопропорційно залежить від кількості таких цільових центрів на маршруті руху. Ми вважаємо, що мінімальна кількість таких центрів на маршруті руху повинна бути рівна двом. З наведеного вбачається протилежний висновок, що скорочення навантаження на транспортну мережу міста, зменшення викидів шкідливих речовин від двигунів внутрішнього згоряння може буди досягнуто за рахунок рівномірного розміщення таких центрів на дистанції, еквівалентній щонайбільше 30 хвилин пішохідного руху. До вторинних потоків нами віднесено матеріальні, фінансові, інформаційні потоки, які задають інтенсивність первинному потоку.
Управління первинними та вторинними потоками міста повинне базуватись на методах логістичного управління, до яких віднесено: економічні, організаційні та адміністративні.
Будучи важливою складовою ринкового механізму розширеного відтворення, логістичне управління формується для реалізації й узгодження економічних інтересів безпосередніх і опосередкованих учасників підприємницьких процесів за допомогою найефективнішого використання ресурсів в умовах господарювання на певному історичному етапі. Для пояснення сутнісної основи дефініції «мета логістичного управління» варто виділити такі ключові моменти: по-перше, мета формування системи логістичного управління полягає в створенні умов, які сприяють підвищенню результативності підприємницької діяльності та реалізації економічних інтересів безпосередніх учасників суб'-єктів міста- по-друге, засобом досягнення поставленої мети є ефективне використання усіх видів ресурсів, насамперед матеріальних, фінансових, інформаційних, які забезпечують підвищення ефективності суб'-єктів господарювання в місті за умови мінімізації витрат без погіршення якісних характеристик біржової продукції та інших активів.
Використання такого інструменту, як логістичне управління містом, детерміновано такими передумовами. Перш за все, стійкий розвиток міста розглядається через призму відтворювальних процесів в умовах виробництва, розподілу, обміну та споживання товарів і послуг. Відтворювальні процеси в місті передбачають відновлення на якісно новому рівні кругообігу матеріальних, трудових, природних, фінансових, інформаційних ресурсів.
Закономірності означених процесів визначають всі взаємозв'-язки та взаємозалежності в системі міста. Розширене відтворення продуктивних сил міста здійснюється за допомогою матеріальних, фінансових та інформаційних ресурсів між суб'-єктами міста. Відтворю-вальні процеси в місті також залежать від взаємозв'-язків між цими суб'-єктами. Суб'-єкти міста та взаємозв'-язки між ними утворюють логістичну систему міста.
У вітчизняній та зарубіжній літературі відсутнє загальноприйняте визначення логістичної системи. З. Гера-симчук, Л. Ковальська, Н. Хвищун, О. Мороз зазначають, що «загальноприйняте визначення логістичної
системи формулюється таким чином: «логістична система — адаптивна система зі зворотним зв'-язком, яка виконує ті або інші логістичні функції, як правило складається з декількох підсистем та має розвинуті зв'-язки із зовнішнім середовищем» [6, с. 33 — 34].
Попова І. В. [7, с. 60] пропонує виділити два підходи до розуміння сутності логістичної системи. Згідно з першим підходом логістична система розглядається через призму відносин між її елементами (постачання, виробництво, транспортування і складування, збут), які повинні постійно прагнути до зростання ступеня організованості системи. Відповідно до другого підходу логістична система — це доцільно організований і пов’язаний у межах визначеної господарської системи фізичний потік товарів, що супроводжується потоком фінансових засобів і інформації, тобто акцентується увага на динаміці логістичної системи з урахуванням потоків.
Тому, на нашу думку, логістична система міста — це складна, адаптивна, відкрита, організаційно структурова-на та динамічна система, яка складається із взаємозалежних підсистем, що забезпечують процеси функціонування суб'-єктів та взаємозв'-язків між ними, які виникають у логістичних ланцюгах, формування яких цілеспрямовано на досягнення стійкого розвитку міста за рахунок забезпечення відтворювальних процесів в місті, перерозподілу ресурсів, відповідного доступу жителів міста до базових інфраструктур і забезпеченні належного рівня безпеки в місті. Логістична система міста володіє інтегрованими якостями, не властивими жодному елементу окремо. Ці якості полягають у здатності доставити відповідний ресурс у відповідне місце, у відповідний час, відповідної якості з мінімальними витратами за умови зведення до мінімуму впливу на екосистему міста.
Основна ідея організації логістичної системи міста полягає в інтеграції її елементів, яка передбачає, що зміни в одному її елементі викликають ланцюгову реакцію змін в інших елементах. Саме інтеграція охопити весь комплекс взаємозв'-язків та взаємодій усіх елементів системи, врахувати можливі наслідки ухвалених рішень і прогнозувати ситуацію з урахуванням факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, щоб забезпечити оптимальне досягнення цілей логіс-тичної системи міста [8].
На нашу думку, головну координуючу роль в системі логістичного управління містом відведено логіс-тичному центру, який у своїй діяльності пов’язаний з міською радою, міським господарством і суб'-єктами господарювання міста.
Ми вважаємо, що логістичний центр повинен виступати в ролі координуючого органу управління, який покликаний не лише вирішувати проблеми щодо управління матеріальними та нематеріальними потоками в місті, а й розробляти пріоритетні напрями логістичної координації забезпечення стійкого розвитку міст.
Логістичний центр міста повинен сприяти забезпеченню відтворювальних процесів у місті, перерозподілі ресурсів, забезпечення жителів міста в доступі до базових інфраструктур міста. Визначальними функція-
ми логістичного центу міста є управління первинними та вторинними потоками в місті.
Управління первинними потоками в місті передбачає відтворення трудових ресурсів у результаті забезпечення організації та вдосконаленні робочих місць як у виробничій, так і невиробничій сферах, належного рівня заробітної плати, яка забезпечить фінансовий доступ жителя до базових інфраструктур міста, використання ефективних форм і методів управління персоналом суб'-єктами господарювання міста, розроблення та реалізації основних напрямів діючої соціальної політики щодо вдосконалення умов життєдіяльності, поліпшення соціального забезпечення та використання вільного часу.
Управління матеріальними потоками повинне забезпечуватись у руслі: забезпечення безперервного виробництва товарів, надання послуг суб'-єктами господарювання міста- створення сприятливого інвестиційного клімату в місті- сприяння зменшенню споживання в процесі виробництва зовнішніх невідновлювальних ресурсів- забезпечення оптимального співвідношення вартості постачання продукту до споживача з часом доставки- визначення оптимального розміру страхового запасу ресурсів в організації, доцільної мережі розташування складів на території міста- концентрації фінансових ресурсів міста на пріоритетних напрямах розвитку місцевої логістичної системи, зокрема на тих видах економічної діяльності, які визначають спеціалізацію міста- фінансової підтримки логістичної системи міста- формування стратегічних засад розвитку логістичної системи міста- розвитку логістичної інфраструктури міста (складської мережі, фінансової мережі, торговельної мережі) — регулювання фінансових потоків відповідно до стратегії розвитку логістичної системи міста- регулювання транспортних потоків із використанням відповідної інфраструктури (вантажні та пасажирські термінали) — забезпечення автоматизованого контролю всієї системи управління дорожнім рухом- розвитку інфраструктури віддалених районів міста- використання такого інструменту, як «зелена логістика».
Управління інформаційними потоками міста передбачає: формування в місті інформаційної логістичної системи з метою координації діяльності суб'-єктів міста- перерозподіл інформаційних потоків з метою забезпечення відтворювальних процесів у місті- створення єдиної системи обліку матеріальних потоків міста органами місцевого самоврядування- формування бази даних з нормативно-довідкової та оперативної інформації, які містять всю інформацію, необхідну для вирішення завдань, пов'-язаних із забезпеченням стійкого розвитку міста- забезпечення оперативної підготовки аналітичних документів, прогнозів і планів щодо забезпечення стійкого розвитку міста.
ВИСНОВКИ
Підсумовуючи дослідження, слід зазначити, що рішення практичних проблем управління сталим розвитком міста пов’язаний з пошуком і підготовкою відповідних інструментів. З метою забезпечення відтворю-вальних процесів у системі міста як передумови забезпечення його стійкого розвитку доцільно використову-
вати такий інструмент, як логістичне управління містом. Логістичне управління містом буде не лише націлене на управління первинними та вторинними потоками в місті, а й сприятиме створенню креативного середовища задоволення потреб населення міста. ¦
література
1. Прохорова М. С. Менеджмент як стратегія управління містом / М. С. Прохорова // Коммунальное хозяйство городов. — 200б. — № 73. — С. 79 — 82.
2. Забуранна Л. В. Логістичне управління підприємством: сутність та передумови розвитку / Л. В. Забуранна [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www. nbuv. gov. ua/ portal/soc… 4/260. pdf
3. Дудяк P. П. Особливості застосування концепції логістичного управління у підвищенні ефективності біржового ринку України / Р. П. Дудяк, H. Б. Завальницька, Р. О. Дудяк // Логістика: [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. -Львів.: Видавництво Hацiонального університету «Львівська політехніка», 2007. — 512 с. — (Вісник Hацiонального університету «Львівська політехніка" — № 594). — С. 228 — 234.
4. Лобанов Н. Б. Логистика как инструмент решения проблемы пробок в мегаполисе / H. Б. Лобанов // Транспорт Российской Федерации. — 2011. — № 1(32). — С. 22 — 2б.
5. Ларіна Л. Л. Формування та забезпечення надійності регіональних логістичних систем: монографія. / Л. Л. Ларіна. — Донецьк: Hорд-Прес, 2005. — 284 с.
6. Герасимчук З. Регіональні логістичні системи: теорія та практика / З. Герасимчук, Л. Ковальська, H. Хвищун, О. Мороз. — Луцьк: РВВ ЛHТУ, 2011. — 2б4 с.
7. Попова і. В. Особливості формування логістичних систем /1. В. Попова // Економічний простір. — 2008. -№ 12/2. — С. 59 — б5.
S. Копитько О. О. Логістизація процесів управління ресурсними потоками в організаційно-економічних системах / О. О. Копитько // Економічний простір. — 2010. — № 41. -С. 2б3 — 271.
REFERENCEs
Prokhorova, M. S. & quot-Menedzhment iak stratehiia upravlin-nia mistom [Management as a strategy for management of the city]& quot-. Kommunalnoe khoziaistvo horodov, no. 73 (200б): 79−82.
Zaburanna, L. V. & quot-Lohistychne upravlinnia pidpryiemst-vom: sutnist ta peredumovy rozvytku [Logistics management: the nature and conditions of development]& quot-, www. nbuv. gov. ua/portal/soc… 4/260. pdf
Dudiak, R. P., Zavalnitska, N. B., and Dudiak, R. O. & quot-Osob-lyvosti zastosuvannia kontseptsii lohistychnoho upravlinnia u pidvyshchenni efektyvnosti birzhovoho rynku Ukrainy [Features of the concept of logistics management in improving the exchange market of Ukraine]& quot-. In Lohistyka, by Ye. V. Krykavskyi, 228−234. Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Lviv-ska politekhnika», 2007.
Lobanov, N. B. & quot-Logistika kak instrument resheniia prob-lemy probok v megapolise [Logistics as a tool for solving the problem of traffic jams in the city]& quot-. Transport Rossiyskoy Federa-tsii, no. 1(32) (2011): 22−2б.
Larina, L. L. Formuvannia ta zabezpechennia nadiinosti rehionalnykh lohistychnykh system [Formation and reliability of regional logistics systems]. Donetsk: Nord-Pres, 2005.
ЕКОНОМІКА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
ЕКОНОМІКА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Gerasimchuk, Z. and others. Rehionalni lohistychni sys-temy: teoriia ta praktyka [Regional logistics systems: theory and practice]. Lutsk: RVV LNTU, 2011.
Popova, I. V. & quot-Osoblyvosti formuvannia lohistychnykh system [Features of logistics systems]& quot-. Ekonomichnyi prostir, no. 12/2 (2008): 59−65.
Kopitko, O. O. & quot-Lohistyzatsiia protsesiv upravlinnia resursnymy potokamy v orhanizatsiino-ekonomichnykh syste-makh [Logistic management processes resource management in organizational and economic systems]& quot-. Ekonomichnyi prostir, no. 41 (2010): 263−271.
УДК 332. 14:658
реалізація Економічних інтересів регіону в контексті забезпечення регіонального розвитку
БОГДАН н. М.
УДК 332. 14:658
Богдан Н. М. Реалізація економічних інтересів регіону в контексті забезпечення регіонального розвитку
У статті обгрунтовано необхідність урахування та моделюваня узгодження інтересів на різних рівнях господарювання для розробки програм з планування та регулювання процесів регіонального розвитку. Розглядаються проблеми формування економічної безпеки регіону через реалізацію регіональних економічних інтересів. Обгрунтовується значення ефективної реалізації економічних інтересів для процесу регіонального розвитку. Визначаються фактори реалізації економічних інтересів регіону в контексті забезпечення економічної безпеки регіону. Доводиться нерозривний зв'-язок між реалізацією економічних інтересів регіону та формуванням економічної безпеки регіону в процесі регіонального розвитку.
Ключові слова: економічні інтереси регіону, розвиток регіону, економічна безпека регіону, загрози економічної безпеки, фактори реалізації економічних інтересів регіону.
Рис.: 2. Бібл.: 13.
Богдан Наталія Миколаївна — кандидат економічних наук, доцент кафедри міського і регіонального розвитку, Харківська національна академія міського господарства (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61 002, Україна)
E-mail: 148nika8@gmail. com
УДК 332. 14:658
Богдан Н. Н. Реализация экономических интересов региона в контексте обеспечения регионального развития
В статье обоснована необходимость учета и моделирования согласования интересов на разных уровнях хозяйствования для разработки программ по планированию и регулированию процессов регионального развития. Рассматриваются проблемы формирования экономической безопасности региона путем реализации региональных экономических интересов. Обосновывается значение эффективной реализации экономических интересов для процесса регионального развития. Определяются факторы реализации экономических интересов региона в контексте обеспечения экономической безопасности региона. Доказывается неразрывная связь между реализацией экономических интересов региона и формированием экономической безопасности региона в процессе регионального развития.
Ключевые слова: экономические интересы региона, развитие региона, экономическая безопасность региона, угрозы экономической безопасности, факторы реализации экономических интересов региона.
Рис.: 2. Библ.: 13.
Богдан Наталия Николаевна — кандидат экономических наук, доцент кафедры городского и регионального развития, Харьковская национальная академия городского хозяйства (ул. Маршала Бажанова, 17, Харьков, 61 002, Украина)
E-mail: 148nika8@gmail. com
UDC 332. 14:658
Bogdan N. N. Realisation of economic interests of a region in the context of ensuring regional development
The article substantiates a necessity of accounting and modelling co-ordination of interests at different levels of economic activity for development of programmes on planning and regulating processes of regional development. It considers problems of formation of economic security of a region through realisation of regional economic interests. It justifies importance of effective realisation of economic interests for the process of regional development. It determines factors of realisation of economic interests of a region in the context of ensuring economic security of a region. It proves an inseparable link between realisation of economic interests of a region and formation of economic security of a region in the process of regional development.
Key words: economic interests of a region, development of a region, economic security of a region, threats to economic security, factors of realisation of economic interests of a region.
Pic.: 2. Bibl.: 13.
Bogdan Nataliya N.- Candidate of Sciences (Economics), Associate Professorof the Department of Urban and Regional Development, Kharkiv National Academy of Municipal Economy (vul. Marshala Bazhanova, 17, Kharkiv, 61 002, Ukraine) E-mail: 148nika8@gmail. com
Регіон, будучи суб'-єктом економічних стосунків, носієм особливих економічних інтересів, а не тільки об'-єктом зосередження природних ресурсів, населення, виробництва і споживання товарів, сфери обслуговування, у сучасних регіональних дослідженнях трактується як поліфункціональна і багатоаспектна система. Функціонування регіональної економіки визначається впливом на неї макрорівневої структури, з одного боку, і мікрорівневої структури — з іншого. Вплив величезної кількості внутрішніх і зовнішніх факторів
визначає особливості функціонування регіональної системи, її економічні інтереси, що реалізуються в процесі розвитку регіону. Для стимулювання розвитку регіонів питання ефективної реалізації їхніх економічних інтересів має величезне значення, бо для розробки програм із планування та регулювання процесів регіонального розвитку необхідно враховувати та моделювати узгодження інтересів на різних рівнях господарювання.
Проблеми регіону не є простим відображенням проблем загальної системи чи окремих суб'-єктів, тому

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой