Лу?от ва истило?оти марбут ба расму ойин ва пеша?ои кишоварз?

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Языкознание


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 333 (03)
ББК 81(2Т) Я 92+4Я92
ЛУ? ОТ ВА ИСТИЛО? ОТИ МАРБУТ БА РАСМУ ОЙИН ВА ПЕША? ОИ КИШОВАРЗ?
?акимова Башорат Наимовна,
н.и.ф., дотсенти кафедраи забони то? икии ДД? БСТ (Тоцикистон, Хуцанд)
ЛЕКСИКА И ТЕРМИНОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ОТРАСЛИ
Хакимова Башорат Наимовна, к.ф.н., доцент кафедры таджикского языка Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики (Таджикистан, Худжанд)
VOCABULARY AND TERMINOLOGY OF AGRICULTURAL BRANCH
Khakimova Bashorat Naimovna, candidate of philological sciences, Associate Professor of the Tajik language department under the Tajik State University of Law, Business and Politics (Tajikistan, Khujand)
E-MAIL: markaziittiloot@mail. ru
Ключевые слова: лексика, сельскохозяйственная терминология, словообразование, сельскохозяйственная отрасль, сельскохозяйственная культура, сельскохозяйственный календарь, земледелие
В статье дан анализ сельскохозяйственной лексики, которая в дальнейшем послужила базовыми словами в словарном запасе таджикского языка. Утверждается, что сельскохозяйственная терминология связана с традициями и обрядами отрасли и семантически, структурно и стилистически отличается от другой лексики таджикского языка. Автор в подверждение своих соображений приводит примеры слов, образованных суффиксально-префиксальным и другими словообразовательными способами. Отмечается что сельскохозяйственная лексика и терминология встречаются в рукописях древнейших таджикско-иранских источников. Делается вывод о том, что развитие словарно-терминологического запаса таджикского языка, посвященного традициям и обрядам, календарю сельскохозяйственной и крестьянской деятельности, связано с семантико-грамматическими возможностями современного таджикского языка, а также с лексическими заимствованиями и кальками из арабского, тюркского и русского языков.
Key words: vocabulary, agricultural terminology, word building, agricultural branch,
agricultural crop, agricultural calendar, agriculture
The article is an analysis of the agricultural vocabulary which further on turned into basic words in the lexical stock of the Tajik language. It is stated that agricultural terminology is connected with rites and traditions of the branch- the former differs from other lexical strata of the language both semantically, structurally and stylistically. To prove her considerations the author adduces the examples of words formed by suffixal-prefixal and other word-building ways. She notes that agricultural vocabulary and terminology occur in manuscripts pertaining to the ancientest Tajik-Iranian originals. The conclusion is made that the development of terminological vocabulary of the Tajik language devoted to rites and traditions related to calendar
103
?акимова Б. Н. Лу? от ва истило? оти марбут ба расму ойин ва пеша? ои кишоварзи
agricultural activities of peasants is connected with semantic-grammatical potentialities of Modern Tajik and also with lexical borrowings and calques from Arabic, Turkic and Russian.
Ташаккул ва инкишофи фар? анги кишоварзии мардуми эронинажод дар забона-шон низ осоре аз худ гузошт, зеро забон во? еияти зиндагии со? ибони худро оинавор инъикос менамояд. ?адимтарин намуна? ои хаттии осори хал?? ои эронинажод -катиба?ои форсии бостон ва китоби «Авесто» гуво? меди? анд, ки ма? з дар? амин давра забон? ои эронии бостон калимаву истило? оти инкишофёфтаи кишоварз? доштаанд, ки баъдан барои инкишофи лугат ва истило? оти кишоварзии то? ик ?амчун заминаи мукаммале хидмат кардааст. Дар заминаи вожаву истило? оти кишоварзии пешин баъдан бахши марбутаи низоми лугавии забони форсии миёна инкишоф ёфта, аз? исоби захира? ои худ? ва? амчунин и? тибос аз соири забон? ои ?ам?авор ганитар гардид. Аз аср? ои IX-X сар карда забони форсии дар? ?амчун мар? илаи навини та? аввули забони форс? р? ба инкишоф ни? од, ки пояи аслии инкишофи он? амоно лугату истило? оти форс? буд ва сарфи назар аз ин ки дар ин мар? ила забон? ои арабию турк? асаре дар та? аввули забони форс? доштанд, калима? ои аслии ин забон ва захоиру имконоти дохилии он заминае буданд, ки забони порсии дар? бо иттико бар он? о масири таърихии инкишофи худро сипар? менамуд.
Истило? оти кишоварз? яке аз? абат?ои махсуси лугавист, ки вобаста ба хусусияти лугавию маъно? (семантик?), калимасоз? ва услубии худ аз дигар калима? ои умумиистеъмоли забони то? ик? тафовут доранд ва дар низоми лугавии забон? ойго?и махсусеро ишгол мекунанд. Та? лили гур??? ои лугавию маъноии ин бахши таркиби лугавии забони то? ик? ва муносибати байни ин гур??? о имкон меди? ад, ки манзараи куллии муносибати низомии байни во? ид?ои забон то? адде равшан гардад ва раванд? ои инкишофи низоми лугавии забон ба таври мушаххас нишон дода шавад. Та?? и?и вожаву истило? оти кишоварзии забони то? ик? ?амчунин барои равшан намудани бисёре аз масоили ташаккули этникии хал? и то? ик, аз? умла этногенезиси то? икон мусоидат хо? ад кард.
Кишоварз? аз шугл? ои ?адимтарини мардуми эронинажод ба шумор меравад, ки? адимтарин ёдгори? ои хаттии эрон? ша? одати ин нукта мебошанд. Чунончи, дар китоби му? аддаси оини бостонии эронитаборон — «Авесто» кишоварз? ва зироат? амчун дастоварди бе? тарини инсоният тавсиф ва ситоиш гардидааст (1, с. 431−438), аксари ном? ои мо?? ои та? вими форсии? адим маф? ум?ои кишоварзиро мунъакис кардаанд ва ном? ои мо?? ои сугд? ?ам аксаран ба кишоварз? иртибот доранд.
Ба а? идаи баъзе донишмандон, минта? аи к?? истони То? икистони имр? за, гар-чанде манбаи фар? анги кишоварз? набошад? ам, баъзе намуд? ои зироати галладона ма? з дар ин? о парвариш ёфта, сипас ба маноти? и дигар па? н гардидаанд (2, с. 405). Аз тарафи дигар, таърихи мардуми эронинажод аз замони таълифи осори хаттии забон? ои бостонии он? о (форси ?адим, Авесто) бо фар? анги кишоварз? ало? аманд аст. Даврони огози фар? анги китобии мардуми эронинажодро метавон? амчун давраи р? й овардани он? о аз зиндагии бодиянишинии чорводор? ба? аёти бумии кишоварз? арзёб? намуд (5, с. 6−7). Чунонч? И. М. Оранский таъкид кардааст, ?ан?з дар китоби «Авесто» «давраи гузариш ба шакл? ои нисбатан пешрафта ва пурма? султари хо? агидор? — яъне ба кишоварз? ба тарзи зиндагии му? им?» инъикос ёфтааст.? афзудааст, ки таълимоти маз? абии Зардушт, ки муста? иман пайравонашро ба гузариш ба зиндагии ма? алл? ва шугли кишоварз? даъват мекард, ифодаи гоявии та? аввулоти и? тимо?-и?тисодии он даврон буд. Дар аарганди севуми «Видевдот»
104
Khakimova B. N. Vocabulary and Terminology of Agricultural Branch
бе? тарин макон он? ое ма? суб шудааст, ки «ашаване ?арчи бештар гандуму гиё? у дарахтони мева бикорад- ?ое, ки чунин касе замин? ои хушкро обёр? ва замин? ои тарро за? каш? кунад» (1, с. 43).
Лугот ва истило? оти марбут ба расму ойин ва пеша? ои кишоварз? вожагону ибороти аз ли? ози сохторашон гуногунро дар бар гирифтааст. Яке аз ро?? ои сохтани истило? оти марбут ба расму ойин дар забони то? ик? сохта шудани вожагон бо пасванди -он мебошад, ки аз ин тари? истило? оти зерин сохта шудааст: говбаророн, гандумбодкунон, гандумпошон /гандумчошон, даравкашон, дарзабандон, отанговезон, хирманк? бон, хокпартоён /хокпартовон, хокандозон, ?уфтбаророн /?уфтбуророн ва гайра. Тафсилоти ин расму ойин дар ма? олаи С. Мирзозода ва М. Ма? мудов баён гардидаанд (4, с. 167−192).
Як силсила истило? оти ин гур?? и лугав?-маъно? ба воситаи пасвади -? сохта шудаанд, ки дар баъзе маврид? о ?амчун муродифоти истило? оте мебошанд, ки бо пасванди -он сохта шудаанд- тан? о тафовути маъно? дар ин аст, ки истило? оти бо пасванди -он асосан иртиботи вожаро ба расму ойин баён менамоянд, аммо бо пасванди -? калима? ое сохта мешаванд, ки натан? о номи расму ойин, балки исм? ои амал низ мебошанд: ?уфтбарор?, тухмпош?, гандумпош?, дарзабанд?, хирманк? б?, даравкун?, ?уфтрон?, обмон? /оброн? ва гайра.
Чанд истило? и ифодакунандаи расму ойини кишоварз? бо калима? ои сохта ифода гардидаанд: досовез «расми ба поён расидани дарави галла», к? ратухм «расми пошидани тухмии гандум ё? ав пеш аз даромадани? амал (Навр?з)».
Як гур?? и истило? от ба та? вими кишоварз? иртибот доранд, ки бо ро?? ои гуногун сохта шудаанд. Ин вожаву истило? от аслан аз? адимтарин давра? ои та? аввули фар? анги кишоварз? маншаъ гирифтаанд ва ифодагари та? рибаи таърихии кишоварз? дар байни мардуми то? ик ба шумор мераванд. Ма? з нахустин бор мардуми эронинажод та? вимеро та? ия намуд, ки заминаи аслии он фар? анги кишоварз? мебошад ва бур?? ои дувозда? гонаи ин та? вим, ки ном? ои форс? доранд, низ то? адде ба? амин фар? анг иртибот дошта, ?аракати офтобро дар доираи ин бур?? о ифода менамуданд, ки аз ин сабаб та? вими «шамс?» ё «офтоб?» ном гирифтааст. Ин бур?? ои дувозда? гона, ки? амчун мо?? ои шамсии эрониро ифода мекунанд, чунин номгузор? шудаанд: фарвардин — март, апрел (форсии ?адим adukanaisa), урдиби? ишт — апрел, май (форсии ?адим Suravahara), хурдод — май, июн (форсии ?адим Saigraci), тир — июн, июл (форсии ?адим garmapada), мурдод — июлавгуст (форсии ?адим amurdad), ша? ровар — август, сентябр (форсии ?адим xsaSriy-varhra), ме? р — сентябр, октябр (форсии ?адим bagayadis), обон — октябр, ноябр (форсии ?адим varkazana), озар — ноябр, декабр (форсии ?адим aSriadiya), дай -декабр, январ (форсии ?адим anamaka), ба? ман — январ, феврал (форсии ?адим vahu-man), исфанд — феврал, март (форсии ?адим viyaxna) (6, с. 82).
Та? вим ё го? номаи шамс? аз мо? и фарвардин шур? ъ мешавад, ки дар аввали ин мо? ?ашни Навр? з ва тамоми расму ойини марбут ба он, ки аслан инъикоси диду назари кишоварзони Эрони бостонро инъикос менамоянд, ма? з дар? амин р? з?о сурат мегиранд (9, с. 118).
Му? а??и?он та? вими дигари кишоварзонро, ки дар байни мардуми то? ик аз? адим расм будааст ва то кунун низ дар байни кишоварзони баъзе маноти? и к?? истони То? икистон бо? мондааст, низ зикр намудаанд, ки аз р? йи аъзои бадани инсон? исоб карда мешуд. Ин го? нома — «та?вими мардона» ё «?исоб бар мард» номида мешавад. П. ?амшедов як рисолаи ну? умии марбут ба асри X-XI-ро, ки ба
105
?акимова Б. Н. Лу? от ва истило? оти марбут ба расму ойин ва пеша? ои кишоварзи
?алами Шо? зодаму?аммад ибни Фаррухшо? мутаалли? аст, омодаи чоп намудааст, ки аз назари лугот ва истило? от хеле? олиб аст. (8, с. 119−122).
Мутоби? и ин та? вим, ки аслан ба шур? ъ гаштан ва? атъ шудани кор? ои са? ро? иртибот дорад, сол ва давраи офтоб ба ду давра та? сим мешавад: офтобни? оли тобистон ва офтобни? оли зимистон. Мутоби? и ин го? нома ибтидои сол аз аввали? адй (?ад?) гирифта мешавад. Р? з?ое, ки мутаалли? ба офтобни? оли тобистон мебошанд, р? з?ои мард шумурда мешаванд. Давраи гармои сол ба истило? и чиллаи зимистон номгузор? шудаанд, ки? ар кадоме иборат аз чи? ил р? з аст. ?амчунин чиллаи ба? ор ва чиллаи тирамо? низ чун давра? ои махсуси сол зикр карда мешаванд. Р? з?ои мо?? о ба ин ё он узви инсон номбар мешаванд, аммо шумораи р? з?ои вобаста ба узви мушаххаси инсон гуногун аст: «?ажда?и Давл? исоб ба мард бояд гирифт, чунонки се р? з нохун, се р? з пушти по, се р? з бу? ули по, се р? з нармаи по, се р? з багали по — Давл ба итмом мерасад, ?ут медарояд. Се р? з зону, се р? з кардафсон (рон), се р? з мамари пеш, се р? з мамари пас, ну? р? з р? да, ну? р? з ?абурга — ?ут ба охир мерасад».
Мутоби? и ин та? вим баъзе р? з?о бо калимоте ифода гардидаанд, ки номи? айвоноти гуногун ва ё асбобу ашёи р? згор мебошанд: «Г ире? ва мех — се р? з, сармо шавад- саг — шаш р? з, гарм бувад- зан? ир — се р? з, сармо бувад».
Ё ки: «Асп ва зин — ну? р? з: шаш р? з, ки ба «асп» тааллу? дорад, гарм бувад ва се р? з, ки ба «асп» тааллу? дорад, гарм бувад ва се р? з, ки ба «зин» тааллу? дарад, сармо бувад.
И. И. Зарубин зикр менамояд, ки ин та? вим ма? з та? вими зироаткорони? адим мебошад, зеро марди кишоварз давра? ои киштукор, обмон?, парвариш, расидани? осил ва? амъоварии онро бо ангушт? исоб мекард ва баъдан ин? исобро такмил дода, дигар аъзои бадани худро низ ба шумори ин га? нома даровард (3, с. 61−62). ?амзамон навиштааст, ки дар ин та? вим ва? т вобаста ба ла? за?ои асосии? аёти и? тисодии мардуми барзгар ё чорводор? исоб карда мешавад.
Аз ниго? и лингвист? бо номи аъзои бадан, ?айвонот ва гайра номгузор? шудани р? з?о аз он назар му? им аст, ки чунин номгузор? шудани р? з?о дар давра? ои ?адими ташаккули забон? ои эрон? маъруф буд. Сарфи назар аз ин ки р? з?ои ?ар мо? дар забони форсии а? ди сосон? ва? амчунин забони сугд? бо номи фариштагону худоёни ку? ан номгузор? мешуд, аммо низоми бо калима ифода кардани р? з, ки баъдан бо низоми ра? ам? иваз шуд, заминае барои та? ияи та? вими «офтоб дар мард» шудааст
Истило? оте, ки ном? ои умумии пеша? ои кишоварзиро ифода мекунад, кишоварз, барзгар, де?? он, зореъ мебошанд ва дар забони мутуни давраи классикии форс?-то?ик? васеъ ба кор рафтааст. Вожаи де?? он ба ин маън? дар забони то? ик? серистеъмол аст, ки аз он номи пеша — де?? он? пайдо шудааст. Ин вожа дар осори классик? ба шакли (dehqan) ва шакли муарраби? амъи он (dahaqin) сабт
гардидааст, ки маъни? ои «кишоварз, зореъ- молики замин, заминдор, арбоби де?, де? худо» (7, с. 365) «дар ?адим ба эрониёни асили со? иби мулку замин, аъам аз де? шину ша? ршин итло? мешудааст» (10, с. 11 316) доштааст ва ба? авли А. Де? худо, ба маъни? ои эронинажод, му? обили турку тоз?, бар?, бегона, чодарнишин ва бадав? ба кор мерафтааст.? вожаи j^ (dehqan)^ шакли муарраб аз j^J (dehgan) дониста, зикр намудааст: «э?тимол меравад, ки арабон эрониёнро ба сабаби иштигол ба зироат ва зироат надоштани арабон «де??он» номидаанд». Лугатномаи Де? худо маълумоти муфассалеро доир ба та? аввули маъно? ва доираи истеъмоли ин вожа овардааст (10, 11 316−11 318).
106
Khakimova B. N. Vocabulary and Terminology of Agricultural Branch
Вожаи «де??он» дар забони то? ик? калима? ое сохтааст, ки маф? ум?оеро ифода мекунанд, ки ба кишоварзию барзгар? иртибот доранд: де?? онзода, де? цонбача, де? цон?, де?? онхона.
Барзгар /барзигар j^jjJ (barzgar/ barzigar) чун муродифи калимаи де?? он истеъмол мегардад, решай он калимаи- jjj / jjj (& lt-Vbarz-/varz-), ки номи дигари пешаи де?? он? барзгар? /барзигар? (barzgar^barzigar!) аз он сохта шудааст. Решай ин вожа ба
сифати як? узъи калимасоз дар вожаи дигари мутародиф-кишоварз jjj-^? (kisa varz/kesavarz), ки калимаи гайришаффофи асл? мебошад, ба кор рафтааст: & lt-Vkis-+a+*Vvarz-- му?. шавад: kist, kista, kistan, kislaq/qislaq ва г. Бо иловаи пасванди -? ба ин калима (кишоварз? tsjjJ-ZS.) низ номи умумии шугли мазкур сохта шудааст. Калимаи дигари ин силсила — зореъ? jlj (zare') вожаи и? тибосии арабист, ки аз решаи? jj «кишт, зироат» гирифта шудааст. Дар забони адабии муосири то? ик номи умумии дигари ин силсила — зироаткор j-?jc. ljj ва пешаи он — зироаткор? & lt-^j-?jc. ljj низ аз? амин реша маншаъ гирифтааст.
Дар баробари ин силсилаи ном? ои умум? ?амчунин як? атор калима? ое мустаъмаланд, ки ном? ои фаръии де?? он ва пешаи фаръ? (тахассус?)-и ?ро ифода мекунад: галлакор, галлапарвар, пахтакор, картошкакор, богдор, богпарвар, ангурпарвар, лим? парвар ва гайра. Вобаста ба ин ном? о ?амчунин ном? ои пеша? ои фаръии де?? он? сохта шудаанд: галлакор?, токпарвар?, пахтакор?, картошкакор?, богпарвар?, токпарвар?, лим? парвар?, обчакор?, полизкор? ва гайра.
Гур?? и сеюми вожаву истило? от калима? оеро дар бар гирифтаанд, ки шахсро вобаста ба амале, ки дар доираи шугли худ ан? ом меди? ад, номбар мекунад. Дар ин бахш ном? оеро зикр намудан зарур аст, ки ба со? а?ои гуногуни галлакор? мансуб мебошанд: тухмпош, оброн, обмон, даравгар, хирманк? б ва гайра. Теъдоде аз калима? о ба воситаи пасванди -? аз ин вожагон сохта шуда, амал? ои фаръии галлакориро ифода менамоянд: тухмпош?, шудгоркун?, каландзан?, хокпош?, ??якзан? /??яккаш?, молакун?, рошбанд?, хокобкун?/хокобмон?, обмон?/оброн?, яхобди??, даравкун?, ?уфтрон?, хирманкуб? ва гайра.
Чанд калимаи ин силсила аз забони рус? вориди таркиби лугавии забони то? ик? шудаанд: агроном-агрономия, агроинженер-агроинжене-рия, агротехник-агротехника, агрохимик-агрохимия ва гайра.
?амин тари?, силсилаи калимоти марбут ба бахши расму ойин ва пеша? ои кишоварз? аз? ишри ?адимтарини таркиби лугавии забони то? ик? ма? суб шуда, дар т? ли инкишофи таърихии худ, та? аввул ёфта, мукаммал гардидааст. Дар инкишофи ин луготу истило? от ?ам замина? о ва имконоти худи забони то? ик? (инкишофи маъноии вожагон, калимасоз?) ва? ам омил? ои берун? (и?тибоси калима? о аз забон? ои дигар, гартабардор? (калька), истило? соз? дар? олиб?ои то? ик?-араб?, то? ик?-турк?, то? ик?-рус? ва г.) на? ши му? им бозидааст.
Вожа? ои калид?: истило? оти кишоварз?, калимасоз?, шугли кишоварз?, фар? анги кишоварз?, та? вими кишоварзон, зироаткор?
Пайнавишт:
1. Авесто. Ку? антарин суруд? о ва матн? ои эрон?. Гузориш ва паж?? иши ?алили Д? стхо?. — Душанбе, 2001. — 792 с.
2. Вавилов Н. И. Избранные труды. Т.П. — М. — Л., 1960. — 519 с.
3. Зарубин И. И. Материалы и заметки по этнографии горных таджиков долины Бартанга /Сборник Музея антропологии и этнографии при Российской академии наук. Т. V. — Пг, 1917. — С. 61−62.
107
?акимова Б. Н. Лу? от ва истило? оти марбут ба расму ойин ва пеша? ои кишоварзи
4. Мирзоев С., Ма? мудов М. Ном? ои то? ики бо пасванди -он //Номаи Пажу? ишго?,
2005, № 7.- С. 165−174.
5. Стеблин-Каменский И. М. Очерки по истории лексики памирских языков. Названия
культурных растений. — М.: Наука, 1982. — 167 с.
6. Саймиддинов Д. Форсии бостон. -Душанбе: Пайванд, 2007.- 190 с.
7. Фар? анги забони тоцики. ?.1.- М.: Советская энциклопедия, 1969. — 951с.
8. ?амшедов П. «Офтоб дар мард» ё го? шумори бо аъзои бадан //Номаи паж?? ишго?,
2004, № 6. — С. 119−122
9. Шаъбони Р. Одоб ва русуми Навр? з. -Душанбе: Пайванд, 2008. — 235 с.
. 1370 & lt-jl j-f -. 15 jd. 4-л I L^J 1. I I о -10
Reference Literature:
1. Avesto. Ancient Songs and Iranian Texts. Scientific-research work of Jalil Dustkhoh. -Dushanbe, 2001. -792pp.
2. Vavilov N.I. Selected Labours. V. II. — M.: L., 1960. — 519pp.
3. Zarubin N.I. Materials and Notices Related to the Ethnography of Mountainous Tajiks Valley of Bartang. // Collection of the Museum ofAnthropology and Ethnography under the Russian Academy of Sciences. V.V. — Petrograd, 1917. — pp. 61−62.
4. Mirzoyev S., Mahmudov M. Tajik Noun Formation by means of the Suffix -on. // Bulletin of the Institute of Languages and Literature named after Rudaki, 2005, № 7. — pp. 165−174.
5. Steblin-Kamensky I.M. Essays on the History of Pamir Languages Vocabulary. Names of Cultural Plants. — M.: Science, 1982. — 167pp.
6. Saymiddinov D. Persian Ancient Language. — Dushanbe: Payvand (Tie), 2007. — 190pp.
7. Tajik Language Dictionary. V.I. — Moscow: Soviet Encyclopedia, 1969. — 951pp.
8. Jamshedov P. «The Sun for Man» or Agricultural Calendar. // Bulletin of the Institute of Languages and Literature named after Rudaki, 2004, № 6. — pp. 119−122.
9. Sha'-boni R. Culture and Traditions of Navruz Holiday. — Dushanbe: Payvand (Tie), 2008. -235pp.
10. Dehkhudo, Ali Akbar. The Interpretation Dictionary. In 15 volumes. — Tehran, 1370 hijra.
108

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой