МАХСУСИЯТ?ОИ ШЕЪРИ ТАВСИФИЮ ТАСВИРИ (дар мисоли э?одиёти А. Шук??? ва ?аффор Мирзо)

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Литературоведение


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

НОМАИ ДОНИШГОХ" УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ" SCIENTIFIC NOTES"
№ 3(44)2015
УДК 891. 550. 09−1 А. ?АКИМОВ
ББК 80(075)
МАХСУСИЯТ? ОИ ШЕЪРИ ТАВСИФИЮ ТАСВИРИ (дар мисоли э? одиёти А. Шук??? ва? аффор Мирзо)
Вожа? ои калидй: назми гиной, тавсиф, тасвир, манзара, табиат, олами ашё, субъект, гоя, м?? таво, бадеият, саноеи бадей, ма? сусият, андеша, мавз? ъ, объект
Дар ашъори? иноии Амин? он Шук??? аносири олами ашё фаровон истифода шуда, он? о дар бештарин маврид ба сифати унсури ёрирасон омада, барои ашёвию ма? сус ифода кардани му? таво хидмат мекунанд.? аксаран ашъори худро бо тасвири к? то?и ин ё он манзара ва ё аносири олами ашё о? оз карда, пас ба ифодаи э? сосоту таассуроти шахсияти? ино? мепардозад. Дар бештари ашъори манзарав? ва тасвирию тавсифии шоир? ам шахси шеър ба ин ин ё он сифат — шоир, шахсияти? ино?, «ман» — и? ино? арзи ву? уд менамояд. Ин? олат дар ашъоре рух меди? ад, ки дар он? о андешаву э? сосоти шахсияти? ино? на муста? им, балки ба воситаи тасвири манзара, аносири олами ашё баён карда мешавад. Ин давоми? амон истифодаи суннатии табиат ва аносири олами ашёст, ки дар шеър ву? уд дошта, барои ифодаи? а?они ботинии инсон мусоидат мекард.
Дар баробари ин Шук???, ки иштиё? ба назми классикии рус дошта, ашъори Пушкин ва махсусан Лермонтовро мавриди ом? зиш ?арор дода буд, кам — кам аз он? о дар атрофи як сужаи? ино? ва унсури олами ашё сохтани шеърро меом? зад ва дар э? одиёти худ? ам та? риба мекунад. Дар нати? а? ба гуфтани ашъоре даст меёбад, ки дар он? о манзара? о ва ё аносири олами ашё? узъиёти тасвир набуда, ?амчун ме? вари ?ино? ?арор мегиранд. Умуман? ар шоир манзара? ои табиатро на барои зебоии он? о, балки? амчунон ки Г. Н. Поспелов? айд мекунад, «…барои м, а х с у с и я т н о к и и он? о» (8, 118) маб? аси шеър? арор меди? ад, ки бад — ин васила а? идаи худро баён намояд.
Олами табиат, масалан, дар шеър? ои «К?ли к???», «Дарёи Талас», «Ман номи туро намудаам гум» ?амин гуна истифода шуда, бо та? озои ?олати маб? ас ва таассуроти ифодашаванда ором ва ё дар? аракат нигориш карда мешавад.
Дар шеъри «К?ли к???» намои к? ли к???, ки хоси кишвари к?? истон буда, дар бари к?? истон доман густурдааст, ба тасвир гирифта шуда, дар тимсоли к? хислати мардуми то? ик, ?амчун саховатмандию нисоргар?, нишон дода мешавад. Дар банди аввали шеър, ки ба навъи ча? орпора гуфта шудааст, офтоб дар фасли гармо? ангоми ?ароратбахши?ои худ ба замин г? ё ташна монда, «чашм… ба як коса об» чор мекунад. ?ондор ангоридани офтоб тавирро ба дил? арин гардонида, самимиятеро ба бор меорад. Баъд к? низ ташхисонида мешавад, ки чунин амал мекунад:
К?? и сарафрохтаи бениёз,
К? ли мусаффо ба кафидасти боз Дошта, чун косаи оби зулол,
Г??(?) ба хуршед намояд дароз (11, 29).
Дар банд? ои ояндаи шеър к? л ?ам ташхисонида мешавад, ки ба офтоб «ба дилам г? ш кун», «оби мусаффо зи кафам н? ш кун» мег? яд ва ба абр? ам ру? бахшида мешавад, ки чун заминро ташна мебинад, ба с? и он мешитобад. Чуноне ки дида мешавад Шук??? дар ин манзаранигорию тасвиркории худ асосан аз ду навъи воситаи тасвир ташбе? у ташхис истифода кардааст, ки дар ма? таи шеър? ам аз он? о суд? уста, хулосаашро чунин баён медорад:
Дар ра? и хуршед, ки шамшервор Пора кунад пардаи шаб? ои тор,
?ар ч?, ки дорад, ба ду дасти сах?,
Кишвари то? икнамояднисор (11, 29).
Сужаи? иноии шеър, ки аз муносибати байни? амдигарии офтобу к?? у к? лу абру ташназамин ба? ам меояд, дар охир ма? муан барои ба ву? уд овардани маф? уми умумии кишвари то? ик замина омода месозад, ки онро шоир кишваре «ба ду дасти сах?» номида, андешаи? амъбастии худро из? ор мекунад. Тасвири хул? у атвори саховатмандонаи мардуми то? ик дар ин шеър? амон хусусиятеро дорад, ки донишманди адабиёт Д. С. Лихачев умуман дар бораи миллияти тасвир
88
НОМАИ ДОНИШГО?" УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ" SCIENTIFIC NOTES" № 3(44) 2015
таъкид мекунад: «Хусусият?ои миллии хал? на дар худ ва на барои худ, балки барои дигарон ву? уд доранд» (4, 61).
Дар шеър? ои «Дарёи Талас», «Ман номи туро намудаам гум», ки? ар ду тасвири дарёро мекашанд, сужаи? ино? дар асоси? аракат, ?араёни дарё шакл мегирад. Шоир? ангоми тасвир ва ё сухан гуфтан аз? араён ба сурати дарё тар?? ои тоза ба тоза афзуда, онро комилтар менамояд. Дар шеъри «Дарёи Талас» дарё аз мисраи аввал ба воситаи ташбе?, ки ба «йигити асптозе» монанд карда мешавад, ташхисонида шуда, баъд дар рафти тасвири? араён ба он тар?? ои нав зам мегарданд:
Ба монанди йигити асптозе Ба р? и санг? о бинмуда боз?,
Савора медавад дарёи к???
Аз ин водии сабзупуршук?? е (11, 90).
Дар банд? ои дигар ба он сифати «шаффоф», со? ил?ои пур аз чарого?? ои г? сфандон, домани пургул ва монанди ин? о илова мегарданд, ки аз як? и?ат хидмати пурратар кардани тасвирро дошта, аз? и?ати дигар бар сарчашмаи зебо? ва файзу баракат будани дарё ишорат мекунанд. Дар банд? ои ча? оруму пан? ум шоир ба тасвири шабу юрти? ир?из? дар канори дарё ва? усну ?амоли духтари? унарманди сурудхон мепардозад ва мег? яд, ки «Ба ман як дам, ки ин гул? амнафас шуд, Дилам монанди дарёи Талас шуд» (11, 90) ва ба шеър о? анги оши? она меди? ад. Ин шеър баъд аз баргузории Да? аи адабиёту санъати То? икистон дар? ир?изистон, ки Амин? он Шук??? ?ам дар он иштирок дошт ва ме? мони таласи? о буд, навишта шудааст ва табиист, ки дар ма? таи он? ояи ба? ампайвандии хал?? о бо ла? ни оши? она, ки болотар замина гузошта шуда буд, ?амро? ба г? ш мерасад:
Агар? ар солдар фасли ба? орон Талас аз шод? (*) меояд ба тугён,
Ба? ар якмав? и он, ?ар гул-гули он Садои? алби ман? ам?аст, ёрон! (11, 90)
Дар ашъори тасвирию тавсиф?, ки Амин? он Шук??? дар сол? ои ?афтод навиштааст, манзара ва нигориши аносири олами ашё исти? лоли бештар дошта, масъалаи шеър аз зимни он? о бармеояд. Шеър? ои «Сабр кун, эй гули бодом!», «Бо?бонро мепарастам», «Дар к? чабо?и иш?», «Як зарра барф», «Барг?ои тилло?» аз ин? абиланд, ки аз ин? о охир? махсусан? обили тава?? у?и хос метавонад бошад, зеро дар он исти? лоли тасвир аз? ама бештар буда, ?ояи шеър аз худи тасвир бармеояд. Агар дар шеър? ои дигари боло? кам ё беш на? ши шахсияти шеър дар ин ё он сурат? ой дошта бошад, дар ин шеър ба назар намерасад, ки ин? ам як аломати исти? лоли тасвир ма? суб мешавад.
Барг? ои тилло?, яъне барг? ои зарди хазон ва умуман ранги зард, ки дар шеъри то? ик? асосан рамзи тирамо? и зиндаг?, «…нотавон?, мариз?, заиф? ва но? исии а? вол…» (7, 169) мебошад, дар ин шеър? амчун намоди? овидонагии табиату? аёт ба тасвир омадааст, ки ин тобиши тозаи маъно? додан ба рамзи суннат? мебошад. Дар му? оиса бо зиндагии инсон, ки аввалу охир дошта, давомоташ? ам он? адар т? лон? нест, ?ар як хурдатарин унсури табиат мо? ияти абадият дорад, зеро дар гардиши ботакрори худ аз нав ба зу? ур меояд. Бинобар? ар як ин унсур, масалан дарахт, гул, к? л, дарё метавонад намоди? овидонаг? бошад, зеро дар асл? ам ?амин тавр аст. Дар айни? ол барг? ои тиллоии хазон? амин гуна вазифаро и? ро кардааст:
Барг? ои сабз тилло? шуданд,
Сурхр? г? ё ки аз бо? шуданд.
Лек аз сайри шамоли тирамо? Зерипо афтода? арчо?шуданд,
Дар фиро? и бог савдо? шуданд (11, 64).
Шоир дар тасвиркории худ аз ташбе?, ташхис ва сифатчини? о истифода карда, манзараи мар? уби тирамо? ро пеши чашмон му? ассам менамояд. Дар ин манзаранигор?? аносиреро, ки барои ифодаи? ояи хостааш зарур мебошанд, интихобан истифода ва нозарури он? оро сарфи назар мекунад, зеро он? о барои? на? амчун унсури дар айни? ол ву? уддоштаи табиат, балки? амчун ифодакунандаи андешаи отифии? дар пирояи бадеъ ва ма? сус арзи ву? уд менамоянд. Бинобар? дар тасвири манзара дасти боз дошта, онро? атман на? амчунон ки? аст, балки? амчунон ки мебинад, яъне на бо сифати монандии нусхавор, балки э? одкорона ба саф? а меорад.
*?ар чо ки дар? авсайн аломати суол (?) гузошта шудааст, ну? се дар вазн ба мушо? ида расидаст.- ?.А.
89
НОМАИ ДОНИШГОХ" УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ" SCIENTIFIC NOTES"
№ 3(44)2015
? дар тасаввуроти шоиронааш ин ё он? и?ати манзараро аз нав месозад, онро мувофи? и ибрози андешаву э? сосоташ пуррангтар ва ё камрангтар ба тасвир меорад. Дар банди боло и? тибосшуда шоир дар байти аввал? олати барг? оро дар тирамо? хеле пуррангу суруромез «тилло?», «сурхр?» мебинад. ?амчунон ки медонем ва дар та?? и?и адабиёт? ам ?айд шудааст, ки «сурх рамзи тароват, ?авон?, тозаг? ва латофат аст» (1, 539) Вале баъди вазидани «шамоли тирамо?» он? оро бисёр? узновар «зери по афтода? ар?о?» — ву «дар фиро? и бо? савдо?» нигориш менамояд.? ?атто барои он ки? олати ?узноварии барг? ои хазон шадидан таъкид карда шавад, ба навъи ча? орпораи шеър як мисраи дигар илова мекунад, вагарна бо мисраи «Зери по афтода? ар?о? шуданд», навъи шеър шакл гирифта, ма? сад ?ам асосан баён шуда буд. Аммо шоир инро кифоят надониста, барои боз? ам афзудани таъсири? иссии ?олати барг? ои зарди хазон он? оро «дар фиро? и бо? савдо? шуданд» ?ам мег? яд ва навъи шеър аз ча? орпора ба банди пан? мисра? табдил ёфта, таъсири бештари? узновари ?исс? пайдо мекунад. Банди дуюми шеър? ам ба? амин минвол сохта шуда, дар байти аввал э? соси ?узн ву? уд надорад, зеро: «Мева?оро чида чун дурдона? о, // Мардумон бурданд с? и хона? о» (11, 64) ?иссиёти ?аноатманд? ташви? мекунад, боз махсусан, ки мева? о ба дурдона? о ташбе? карда шудаанд ва он? оро чида ба хона бурдан, албатта, аломати хуш? олист. Вале? исмати дуюми банд, ки аз мисраи сеюм о? оз мешавад, тасвирро боз бо? узн меомезад ва барг? оро чун болу паре, ки баъди аз лона к? чидани мур? он зору низор мондаанд, нишон меди? ад: Барг? о монданд чун болу паре Баъди к? чи булбулон аз лона? о Дур аз сарманзили? онона?о (11, 64).
Унсури олами ашё ва ё табиат дар шеър бе тасвири му? ите, ки онро фаро гирифтааст, комил нахо? ад буд ва ё шояд ягон маъноро ил? о ?ам нахо? ад кард, аз ин р? «барг?ои тилло?» ?ам дар ин? о дар му? ити тирамо? ва чиз? ои дигаре, ки дар он му? ит ву? уд доранд, ба? алам кашида мешаванд. Дар нати? а, барг? ои хазон, ки то ин ва? т тан? о ?амчун барг? ои хазон дарк мешуданду бас, акнун, пас аз ин байт? о ?амчун як замони сурхр? ию бо?, чидани мева? ои дурдонавор, аз лона? о к? ч бастани парандагон ва? ангоми фиро? и ?онона?о низ ба тасаввур меоянд. Ин далели он аст, аносири олами ашё ва ё табиат, ?ангоме ки бо му? ити атрофаш ба тасвир меояд, во? еан тасвири баде? шуда, зиндагии тоза мегирад ва? обили ифодаи э? сосоту андешаи отиф? мегардад.
«Барг?ои тилло?» агарчи шеъри манзараи тирамо? аст, ки ду банди муло? изашуда далели он буд, аммо тан? о шеъри манзара набуда, маънои фалсафии зиндагиро, ки аз риштаи ногусастан? будани он иборат аст, низ ифода мекунад. Бинобар шоир дар банди сеюм бошуурона ба тасвири барг? о дар фасли ба? ор мепардозад, ки айёми «га?вора?унбон?» -и модари табиат аст, то? аёти тозае парвариш ёбад. Дар айни? ол аз сифат? ои бисёри ба? ор тан? о ?амон?ое интихоб ва тавсиф мешаванд, ки барои ифодаи хубтару бе? тари маънои фалсафаи силсилапайвандии зиндаг? мувофи? бошанд:
Боз фардо чунрасад фасли ба? ор,
Барг? ои тоза андар шохсор Боз? ам га? вора ?унбон? кунанд,
Дар сари гул? о ?атор андар? атор То шавад? ар як ни? оле сербор (11, 64).
Баъд аз он ки барг? ои ташхисгашта ба модароне, ки га? вора?унбон? мекунанд, шабо? ат дода шуда, манзараи зебое пеши назар ба? илва омад, маъно ва зебоии ду фасле, ки дар? аёти табиату инсон фасл? ои му? имтарин ?астанд ва маънои кулли зиндагиро фаро мегиранд, мукаммалтар идрок мешавад. Бар сари гул? о га? вора?унбон? кардани барг? о (?арчанд аксари дарахтон аввал гул мекунанд, баъд барг мебароранд — ?.А.) ишора ба он дорад, ки манзур аз ин манзаранигор? тан? о ба тасвир овардани як намои зебои табиат набуда, ба ин восита нишон додани? араёни ?ал?авори ?аёти инсонист. ?арчанд Гегел дар асари маш? ури худ «Эстетика» менависад, ки: «Асари ?унари шоир? ?е? манзури дигаре надорад, ба? уз он ки зебо? ба ву? уд овараду аз он лаззат бурда шавад» (3, 71), аммо дар ин шеър бо ин? усну тароват тасвир кардани фасл? ои сол чунин маън? пайдо мекунад, ки манзара? ои дилписанди табиат барои зеботар сохтани зиндаг? ва ба ин васила хушахло? тару инсонтар кардани инсон? о хидмати арзандаеро ба? о меорад. Дар банди ма? таъ бо?? ое, ки мева? ояшон расидааст, дар саховатманд? ба? отами Той нисбат дода мешаванд ва барг? ое, ки га? вораи он? оро ?унбонидаанд, яъне дар расидани он? о са? м доштаанд, аз? уруру ифтихор худписанду маст мегарданду боз ба дасти боди хазон меафтанд:
90
НОМАИ ДОНИШГО?" УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ" SCIENTIFIC NOTES"
№ 3(44) 2015
Бог? о чун? отами той шаванд,
Мева? ои сабз тиллой шаванд,
Дида онро барг? о боз аз гурур Худписанду маст аз бой шаванд.
Боз? амр?зарду?ар?ой шаванд (11, 64).
Дар «р?зарду ?ар?ой» шудани барг? о яъсу ма? зуние нест, зеро ин давоми манти? й ва табиии? аёт аст, ки о? ози тозаеро дар зимн дорад. ?амин тари?, дар ин шеър хусусияти хоси? а?они ?астй, ки аз тар? у намо? ои фасл? ои гуногуни он — ба? ору тобистону тирамо? ба? ам меояд, бо ранг? ову садо? о ва? иссиёту амал? о ба тасвир омада, дар ма? муъ андешаи фалсафии абадияти зиндагиро ифода кардаанд. Ин шеър намунаи хуби ба? ам даромехтани шеъру фалсафа мебошад, ки дар ин бора донишманди варзида М. Н. Эпштейн, ки шеърро? амчун навъи э? оде, ки мо? ияти фалсафй дорад, мешиносад, комилан дуруст гуфтааст: «Шеър, маълум аст, ки? амчун илми фалсафа дар бораи табиат дар низоми маф? ум?ои меъёрй фалсафасозй намекунад… Табиат бо бевоситагии? иссиётии худ та? озо дорад, ки забони пуршук?? и му? аррадот ба ни? онхонаи он ро? ёфта, мутеъ шавад, хусусияти забони бадеъ пайдо кунад, ки реша? ои лу? авии он? анй буда, бо маф? ум?ои аввалияи худ ба олами табиат пайванд мегирад. „Осмон“, „оташ“, „об“, „нур“, „?аво“ — ?амаи ин тасаввуроти аёнию да? и? ва дар айни? ол умумй, маф? ум?ои том, ки? ам шеъру? ам фалсафа аз он истифода мекунанд, бо ин ро? ба воситаи табиат ба? ам „хешовандй“ пайдо мекунанд. Шеъре, ки мо? ияти ?одисоти табииро дарёфтааст, фалсафй ва фалсафае, ки зу? ури мо? ият?ои табииро дарёфтааст, шоирона мешавад» (13, 304). Тирамо? и ин шеър тирамо? и умри инсон ва ба? ораш ба? ори он аст, ки агарчи барои як шахс аввалу охир дорад, аммо барои табиат ва инсоният силсилапайванди беохир аст.
«Барг?ои тиллой» аз назари навъ? ам ?олиби ди?? ат аст, банд? ои он аз пан? мисраъ иборат буда, ба тарзи аабаа? офиябандй мешаванд, ки ву? уд доштани ча? ор ?офия дар пан? мисраъ он? оро хеле хушо? ангу дилчасп месозад. Дар ин? олат он таъкиди шеършиноси немис ?. Теннер исботи худро меёбад, ки: «Шеърро ?ам чунон хондан зарур аст, ки навозанда партитура (нота)-ро мехонад: тан? о бо чашм не, балки бо г? ш ?ам» (12, 335). Вазни шеър? ам, ки рамали мусаддаси ма? сур ё ма? зуф буда, аз рукн? ои фоилотун фоилотун фоилон ба? ам меояд, ба хушо? ангй ва зуду осон дар ёд нишастани он мусоидат мекунад. Ин аз намуна? ои бе? тарини шеъри? иноии тасвирию тавсифии Шук?? ист.
Тасвиру тавсиф ва манзаранигорй ба мароми э? одии ?ар шоир пайванди ногусастанй дорад. Агар дар мароми э? одии шоир кадоме аз ин маъни? о, масалан, фалсафй, и? тимой, ахло? й, маънавй, зебошинохтй бартарй дошта бошад, тасвиру тавсиф ва манзаранигорй? ам барои бар? аста ва ма? сусу тасввуршавандатар ифода кардани? амин маъни? о ба кор меравад. ?аффор Мирзо? ам, ба монанди дигар? ам?аламони замонаш, шефтаи дастовард? ои бузурги? омеаи ш? равй ва шояд аз дигарон? ам бештар ба он арзиш? оил буд. Ба ин, албатта, зиндагии шахсии ?, ки бачагии ятимонаро аз сар гузаронида, дар хонаи бачагони бепарастор ба камол расида буд, таъсири бузург дошт. Бинобар дар ашъори давра? ои нахусти э? одиёташ, ки ба сол? ои пан? о?ум рост меоянд, тасвиру тавсиф ва манзаранигорй? амчун васила асосан барои ифодаи му? тавои и? тимой истифода мешаванд, ки бештар там? иди дастовард? ои замонро фаро гирифта буданд. Табиист, ки дар ин навъ ашъор исти? лоли тасвиру тавсиф камтар ва на? лу гуфтор бештар ба назар мерасид. Аммо дар ин байн шеър? оеро низ? амчун «Офтоби дил? о»", «Ба?ори дили ман», «Ма?нунбед», «Афсона?ои сангй», «Шаршараи Восеъ», «Ду ?айкал» метавон номбар кард, ки дар он? о ма? оми тасвиру тавсиф нисбат ба? арфу гуфтор афзалият дошта, ?имати бадеии хосе касб кардаанд.
Аз ин шеър? о сетои аввал м?? тавои оши? она ва сетои баъдй му? тавои и? тимой доранд, ки ба воситаи тасвиру тавсиф ифода шудаанд. Аз шеър? ои сетои аввал «Офтоби дил? о» бештар? арфию гуфторй, вале «Ба?ори дили ман» — у «Ма?нунбед» бештар тасвирию тавсифиянд. Дар «Офтоби дил? о» шоир ба офтоб муро? иат карда, аз сифат? ои з? риву некиродагй, навозишгарй, абрс? зиву ?а?онафр?зй ва амал? ои ?аётбахшии он сухан гуфта, дар охир? удрати онро, ки аз мулки дил гузар карда наметавонад, аз офтоби му? аббат камтар медонад, ки ба ин кор? одир аст ва офтоби иш? ро хо? ари он дониста мег? яд: «Мон, ки дар дил шарарфишонй (?) кунад // Иш? г? ё ба? ои хо? ари ту!» (5, 45).
Шеъри «Ба?ори дили ман» манзараи навр? зиеро пеши назар меорад, ки пур аз?? шу хур? ш, шав? у изтироб ва иш? у э? сос аст, ки ба восита? ои дилчаспи тасвири бадей, ?амчун ташбе? у истиораву ма? озу ташхис, нигориш мешаванд:
91
НОМАИ ДОНИШГОХ" УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ" SCIENTIFIC NOTES"
№ 3(44)2015
Хуршед ба барф итобдорад
^ В — он то сари ку? шитобдорад,
Шсгот сари бао навруз Саршуии сабза? ои навхез
Ошуби дили? арор навруз, дар дигар сахоб дорад (5, 46).
Чун пардаи сабзаки махине
Печида ба шохсор навруз.
Дар байти аввал маф? уми куллии навр? з бо сифати «мастона» ташхисонида баъдан? амчун «сари ба? ор"-у „ошуби дили? арор“ тавсиф шуда, дар байти дуюм ташбе? и ма? сус ба навруз „Чун пардаи сабзаки ма? ине // Печида ба шохсор…“ оварда мешавад, ки онро мушаххасу тасаввуршаванда мекунад. Дар банди дуюм тасвири манзараи зебои ба? ор пурра ва дар айни? ол бо? ондорангоридани хуршеду бо истифодаи ма? ози „ба барф итоб“ доштани он, яъне онро дар домана? о об карда, то сари ку? бурданаш боз? ам мушаххастар мегардад. Байти дуюми банд бо ташбе? у ташхису ма? ози зебое боридани боронро бар сари сабза? о ба тасвир меорад, ки чашм аз тасаввури он меболаду димо? аз тароваташ пур мешавад.
Дар ин шеър? арчанд шахсияти шоир ва ё муфради дигар равшан намудор нест, тан? о дар банди пан? ум феъли хитобии муро? иатии „истед“ ва дар банди? аштум, ки охирин аст, феъли „гуед“ дарак аз шахси шеър меди? ад, аммо аз намои манзарае, ки тасвир мешавад, кайфияти болидару? она ва шахсияти у равшан э? сос мегардад. Ин кайфияти шахси? авонест, ки дилаш пур аз э? соси му? аббат аст ва? а?они атрофаш, ки дар о? уши ба? ор аст, бо зебоиву? ушу хуруши рустан? ову шукуфтан? о дил? оро маст мекунаду ба ошуб меорад:
Бодом шукуфта дар хуруш аст, Дар сояи себ? уравон аст,
Чун духтараки гулобипуш аст, Дар мугчаи себ гул нихон аст,
Дар гирди сараш чу оши? онаш Носуда нафас гирифтани себ
Гардидани орувон ба? уш аст. Дар шарфаимав? хам аён аст (5, 46).
Ин тасвир, ки пур аз? ушу хуруши? аёт аст, бешакку шуб? а, намоёнгари ру? ия ва муносибати муаллиф на тан? о ба манзара, балки бештар аз он ба худи? аёт аст, ки аз шароити и? тимоии давру замон бармеояд. Ин тасвир бе сухани зиёдатии табли? от? аз му? аббати ?аёт, дилбастаги? ои инсон ба му? ити атроф, аз он ки инсон? ар ?адар дар нати? аи фаннию техник? шудани зиндаг? аз табиат дур шавад, ?амон ?адар ме? ру му? аббаташ ба он самимитару сузонтар мешавад, су? бат мекунад. Бодоми шукуфтаро ба духтараки гулобипуш ва орувони гирди сари онро ба оши? они духтарак ташбе? кардан ч? ?адар зебову зиндааст, ки як умр дар хотир на? ш мебандад. Ин тасвир? амеша тоза хо? ад монд ва дилро ба ва? д хо? ад овард.
Банди дигари шеър? ам ?амин гуна зебои? о дорад, зебо? ба маънои тасвири нозукона ва устодонаи авзои табиат дар о? ози ба? ор ва бедор?, ки бо сад рангу намуд зу? ур мекунад. Бинобар ин шеър куллан ва ин ду банд махсусан огандаи рангу садову буву? аракат буда, як лав? аи зиндаи табиатро пеши назар му? ассам месозад, ки аз он рангро тамошо кардану садоро шунидану буйро шамидану? аракатро дидан мумкин аст. Ин аст хусусияти асили шеъри? иноии тасвирию тавсиф?. ?олати себе, ки пеш аз шукуфтану бедорист, ба? олати шахсе, ки дар изтироб носуда нафас мегирад, монанд аст ва он ма? озан хеле хубу дилчасп дар шарфаи мав? ма? сусу таби? баён карда шудааст: „Н — осуда нафас гирфтани себ // Дар шарфаи мав? ?ам аён аст. Дар банди шашум ров? худро бо „Истед, ч? савти дилрабо ин!“ гуфтан, аён менамояд ва пасон маълум мешавад, ки у аз байни дугона? ое, ки? ар яке „чу чанд навруз“ хурраму зебоянд, хушкардае дорад:
Дар куртаи шохди гулоб? Мижгони дарози тобдоре,
Сегуша румоли (?) сабзтобе, Дил бурда хамуш посдоре,
Бо руи сафеди нозанине, Камханда, табассуми накуе, --
Чашмони сиёхи шармгине, Ин турфа ба? орикист — гуед! (5, 47)
Ин шеър аз ну? банди ча? орпора? иборат аст, ки то банди пан? ум тасвиру тавсифи Наврузро фаро гирифта, ?иссиёти ровиро аён баён намекунад, вале аз банди шашум он аз ну? таи баландтарини худ о? оз мешавад, ки далели он якбора „истед“ гуён хитоб кардани ровист, ки тава?? у?ро ба овози дугона? ое, ки дар байни он? о дилбари у низ? аст, ?алб менамояд. Баъд шеър дар? амин дара? аи баланди? иссиётманд? давом ёфта, бо тавсифу тасвири дугона? о ва дилбари ров?, ки „Ин турфа ба? ори кист — гуед!“, ба поён мерасад. Ва ров? сахт умед дорад, ки ба у „ин ба? ори туст“ гуфта шавад ва азбаски у бо он? ама шав? у шур ва иш? у ало? аи сузон дар бораи зебоии наврузу мижгондарози хушкардааш су? бат мекунад, албатта, ?авоби дигаре? атъан истисно мегардад. Зеро аз р? и ?онунияти шеъри? ино? „кам гуфта шудааст, аммо барои „п?шидани“ су? а, барои ботинан ба охир расонидани он — кифоятан гуфта шудааст“ (10, 169).
92
НОМАИ ДОНИШГО?“ УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ» SCIENTIFIC NOTES"
№ 3(44) 2015
Дар шеър? ои тасвирию тавсиф? ва манзарав? мазмун? ои ами? и и? тимо? ?ойгузин шуданашон мумкин аст. Ва му? имтар аз ин? ама он аст, ки ин мазмун? о бе таъкиди р? ирост аз зимни тасвир бармеоянд ва аз табли? оти ?арф? озод буда, бо тасвири бадеъи худ ба олами? иссиёт таъсири бештаре мегузоранд ва дар хотир менишинанд. «Шаршараи Восеъ» аз? амин навъи шеър? ои манзаравист. Он? амаг? аз се байти ёзда?? и?о? иборат аст:
Бар да? они гор, поёни дара,
Мефарояд па? ну суфта шаршара.
Пардаи об? табиат бофтаст,
?амчу модар бар дараш партофтаст.
?орро то? ифз аз чашмон кунад,
?а?рамон фарзандро пин? онкунад (5, 67).
Ин навъ шеъри тасвирию тавсиф? аз шеъри «Ба?ори дили ман», ки дар он на? ши шахси шеър нонамоён бошад? ам, р?? ияи шод ва оши? онаи? дар саросари шеър э? сос мешуд, яъне дар он из? ори ?иноии андешаву э? сосот ву? уд дошт, тафовути назаррас дорад. Дар ин шеър шоир г? ё бо маб? аси тасвир — манзара омехта ё? улул кардааст, ки аз р?? ия ва э? сосоту андешаи? асаре дида намешавад. Дар шеър ба? айр аз тасвир чизе дигаре нест, ?е? фикру андешае, ки ба ин ё он тарз дарку маън? кардани шеър мадад мекарда бошад, ву? уд надорад. ?ойи баёни э? сосоту таассуроти фардию шахсиро пурра во? еъияти тасвир гирифтааст, ки ба восита? ои бадеъ, ?амчун тавсифу ташбе? ва ташхис ба? о оварда шудааст. «Па?ну суфта» тавсифи фуромадани шаршара, «?амчу модар» «пардаи об?» бофтани табиат ташбе? и табиат ба модар ва ташхисонидани он мебошад. Маънои шеър аз худи тасвир бармеояд. Восеъ? а?рамони озод? ва адолатхо? и мардумист. Озод? ва адолат мавзуи? овидони адабиёт аст, ?амчунон ки табиат. Дар ин? о му? тавои ?овидон ба воситаи? овидон, яъне манзараи табиат нишон дода мешавад, ки табли? и ?а?рамон? мекунад, барои Ватан. Ватан низ? амчун табиат рукни? овидон аст барои? аст? ва инсон будани инсон. Табиат? амчун модар, ?амчун Ватан бар фарзанди? а?рамонаш ?амхору ме? рубон аст ва? ро бо пардаи «па?ну суфтаи шаршара» — аш аз чашми душманон? ифз мекунад. Ин э? соси ду? онибаи ?амдигард?стдор? — ватанд? стдории ?а?рамон ва? а?рамонд?стдории ватан бе? е? ?арфи му? аббат, тан? о ба воситаи нигориши манзараи табиат нишон дода шудааст, ки ин намунаи хуби шеъри тасвирию тавсифии манзаравист. Ин айни? амон ?олат аст, ки дар бораи тасвири манзара навиштаанд: «Аз манзара му? аббати ватан о? оз гаштааст» (9, 126).
Шеъри тасвирию тавсиф? ва манзарав? ?обилияти фарохи ибрози маъни? ои мухталифе аз зиндаг?, ?амчун маъни? ои фалсаф?, ахло??, сиёсию и? тимоиро дорад, ки? ар якеро ба тарзи тозаву нотакрор ифода карда метавонад. Зеро? ар тасвир во? еъияти мушаххас мехо? ад ва ин во? еъияти мушаххас ба восита? ои бадеъии тоза ва муносиби ма? з ?амон тасвир ифода мешавад, ки баёни маъноро? ам тару тоза менамояд. Дар шеъри тасвирии «Ду ?айкал» — и Мирзо гузаштаи зиндагии мардуми то? ик, ки зери бори сангини истисмори таба? оти ?укмраво буд, дар тимсоли «санги азиме», ки «бораш на ба к? — бар танаи чор чинор аст», ба восита? ои бадеъии ма? озу ташбе? у тавсифу ташхис ва муболи? а нигориш карда мешавад:
Як санги азимест чу к? дар бадани к??,
Бораш на ба к??- бар танаи чор чинор аст.
?ар чор аз ин бори гарон? ад накашида Чун бутта пур аз гурмука? у обиладор аст (5, 63).
«Санги азим» дар ин? о намоди таба? оти истисморгар аст, ки бар д? ши мардуми за? маткаш -«чор чинор» савор буданд ва аз гаронии ин бор чинорон? ад накашида, яъне мардум ба рушди и? тимо? нарасида, «чун бутта пур аз гурму ка? у обиладор», яъне зиндагиашон пур аз ну? су дарду кулфат буд. Чунин ифодаи беадолатии и? тимо? дар шеъри муосири то? ик соби? а надорад, зеро во? еъияти тасвир тоза аст, ки ифодаи маъниро? ам нав намудааст. Шоир дар банди дуюми шеър тан? о бо тасвир? онеъ нашуда, мазмунеро, ки мехо? ад аз он тасвир дарк шавад, баён карда мег? яд, ки «ин санг на санг асту чинорон на чиноранд» ва рамзеро, ки дар он ни? он аст, бо чунин сухан? о мекушояд: «Дир?зи гаронро худи устод — табиат // Бо то? ики дир? за та? ассум бинамудаст» (5, 63). Дар ду банди минбаъда, дар банди сеюм тасвири банди аввал бо каме та? йир аз нав дода шуда, дар банди ча? орум он чор чинор ба чор бародар ташбе? карда мешавад, ки ба зери он бори сангин «китф ни? од"-анд ва мунтазиранд, ки „ёри дигар ояд“ ва „мадад бахшаду дар? ар фиканандаш“. Асоси ин шеъри тасвир? бар намоди санг, ки дар фар? анг ва шеъру адаби то? ик маф? уми монеаву мушкиливу то? атфарсоиро мерасонад, гузошта шуда, аз он мазмуни тозаи и? тимо? бароварда шудааст.
93
НОМАИ ДОНИШГОХ» УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ" SCIENTIFIC NOTES"
№ 3(44)2015
Дар шеър? ои «Шиори зиндаи ме? нат», «Сарву шамшод» тасвиру тавсиф ва манзаранигор? ба тарз? ои гуногун ба манзури ифодаи ма? сусу тасаввуршавандаи? ояе, ки шоир мехо? ад, баён намояд, ба истифода рафтаанд. ?оло дар ин? о дар зери истило? и шеъри тасвирию тавсиф? пайкаранигор? (портрет) низ дар назар дошта шудааст, ки дар шеъри? иноии муосири то? ик тадри? ан ма? оми устувор пайдо мекунад ва яке аз намуна? ои он? амин шеъри «Шиори зиндаи ме? нат" — и Мирзост.
Пайкаранигор? яке аз шоха? ои му? им ва хеле тановари шеъри? иноии тасвирию тавсиф? буда, тад? и?оти ?ама?онибаи ами? ва? удогонае мехо? ад, ки дар ин? о ма? оли ?амчунин коре нест. Бинобар ин, ?ангоми баррасии шеъри пайкаранигор? дар бораи хусусият? ое, ки ма? з ?амон шеър дорад, вобаста ба сабки тасвирию тавсифии он мухтасаран сухан гуфта хо? ад шуд. ?оло шеъри „Шиори зиндаи ме? нат“ зери назар аст, ки му? имтарин хусусияти шеъри пайкаранигориро дорост, зеро дар он шоир ба воситаи нигоштани пайкара ва че? раи фардии шахсияти шеъри худ тимсоли таъмимиеро меофарад, ки ма? сули андеша? ои? дар бораи шахс ва рисолати? дар? омеа мебошад. Азбаски мо? ияти э? одиёти Мирзо асосан бо мазмуни и? тимо? хулоса мешавад, дар ин шеър? ам? симоеро меофарад, ки тасаввур ва? ояи ?ро оид ба инсони бунёдкор дар? омеа ба шакли бадеии? озиб та? ассум менамояд. Дар чоп? ои аввал ин шеър ба номи яке аз бунёдкорони истго? и бар? ии Норак, ?а?рамони Ме? нати Сотсиалист? ?улом Орзи? улов эхдо шуда буд, яъне маб? аси тасвир фард? ва во? е? буд, аммо дар нашр? ои минбаъда шоир ин э? доияро аз шеър? азф кардааст, шояд барои он бошад, ки дар он махсусияти хосе, ки бунёдкори ма? з истго? и бар? ро равшан нишон ди? ад, аён набуда, он бештар хусусияти таъмим? гирифта, тимсоли ормонии инсони бунёдкор шудааст:
Раги гардан чу аргамчин,
?абин бечин, нига? лочин,
Ду дасташ дасти о? ангар,
Сари сина — яли сафдар (5,176).
?амчунон ки ба назар мерасад, шоир шеърро якбора аз тасвир, аз ташбе? и ?улувомез, ки раги гарданро ба ар? амчин шабе? медонад, о? оз карда, ба? абин сифати „бечин“ меди? ад ва ниго? ро ба ниго? и „лочин“ ва „ду даст“ — ро ба „дасти о? ангар“ ва „сари сина“ — ро ба сари синаи „яли сафдар“ монанд мекунад, ки ин? ама ташбе? у тавсифу? улув дарзамон тимсоли пургун? оиш ва ма? сусу тасаввуршавандаи инсони бунёдкореро, ки шоир дар андешаи ормонии худ дошт, пеши назар меорад. Дар ин? олат яке аз? онуният?ои асосии пайкаранигор? ба кор гирифта шудааст, ки таъкид дорад: „?исми инсон? ам дар портрет хом? ш намебошад“ (2, 51). Банди дуюм шахсияти шеърро асосан тавсиф карда, дили? ро „?алиму содаву бе? аш“ ва „китоби ботинаш“ — ро „зо?ир“ меномад ва дар ин? олат ?иссиёти табли? отии шоир боло мегирад, ки ба хонанда муро? иат карда „Бубину хону ибрат гир“ мег? яд. Ин? о бояд гуфт, ки дар? офия овардани „зо?ир“ бо „гир“ ну? се ?осил менамояд, зеро „зо?ир“ бе йот ва „гир“ бо йот навишта мешавад. ?амин тари?, дар се банди минбаъда? ам ба сурати ин пайкара тар? ва сифат? ои тоза зам мегардад, ба монанди „аз? ояд насими ч? л“, „сафои Сир“, „б?и обод?“, ки он? о дар як замон? ам тасвири пайкараро пурра мекунанд ва? ам назари шоирро ба масъалаи инсони бунёдкор ва мав? еи он дар? омеа ифода менамоянд. Дар ин сурат мо? ияти аслии пайкаранигор? ба зу? ур меояд, ки он як тарзи баёни? ояи асар буда, ба восита? ои бадеии тасвир ба амал оварда мешавад. Ин манзур, дар? оле, ки дар о? ози шеър? ам дарк мешуд, дар банди охир? ам махсусан таъкид гаштааст: „Аз ин дастон, аз ин андом, // Аз ин т? ши чу исте? ком // Ба ме? нат мекунад даъват // Шиори зиндаи ме? нат!“ (5, 176).
Дар шеъри „Шиори зиндаи ме? нат“ ?ам восита? ои тасвири баде?, аз? умла ташбе? у тавсифу ташхису истиораву муболи? а ва? ам восита? ои на? в? — таркибу ибора? ои лу? ав? ?амчун „раги гардан чу ар? амчин // ?абин бечин, нига? лочин“, ки бидуни феъланд, ?ама аз як? и?ат барои тасвири пайкараи инсони бунёдкор — „шиори зиндаи ме? нат“ ва аз? и?ати дигар барои э? оди набзи босуръати ме? нати офаринанда хидмат мекунанд. Вазни шеър, ?аза?и мураббаи солим, ки аз такрори дукаратаи мафо? лун мафо? лун дар як байт ба? ам меояд ва? ам тарзи? офиябандии маснав? аа бб барои и? рои ?амин матлаб интихоб карда шудаанд. Дар банди аввал исм? сохтани мисраъ? о, яъне бидуни феъл овардани он? о, низ ба хотири? амин ба даст овардани набзи босуръат мебошад, ки шеър? амо?анги пайкор? ои корофарин садо ди? ад. ?амаи ин васила? ои тасвиру ифодаву баён муваффа? она истифода шуда, дар ма? муъ шеъреро ба ву? уд овардаанд, ки дар он? ам пайкараи инсони ме? нат ва? ам набзи зиндагии замон, ки о? анги бунёдкор? дошт, офарида шавад ва ин? ама та? ассуми бадеии? ояи шоир Мирзо аз замону зиндаг? мебошад.
94
НОМАИ ДОНИШГО?» УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ" SCIENTIFIC NOTES"
№ 3(44) 2015
Шеъри «Сарву шамшод» аз ашъори минётурии манзаравии Мирзост, ки дар сурати ин ду дарахти табиат — сарву шамшод зиндагии инсониро маънй мекунад. Дар ин шеър дарахтзорои табиат, аз? умла ду навъи он, ?амчун дафтари сабзи зиндагй хонда мешавад, зеро дар ма? оми тимсоли? аёти инсон зу? ур намудаанд. На тан? о манзараи табиат, балки? ар ?узв ва узви он, ?амчунон ки дар во? еъ ?ам ?аст, дар шеър метавонад тимсоли абадият бошад. Ва? те ки аз ин тимсол? ои абадияти? аст? барои инъикоси даргузарии? аёти инсонй истифода мешавад, тазод? о ни? оят бар? аста ва назаррас намудор мегарданд, чунон ки дар ин шеър аст:
Сарву шамшод нав? авон буданд, Сол? ои шубоб бигзаштанд,
Бетаносуб ба сели гарм ва сард, ?арду г? ёи изтироби наванд,
Бивазад бод, ?ар ду мерацсид, Дар ма? оми шамол меноланд,
Шодмона сарак-сарак мекард. Дар ма? оми шамол мекалаванд (6, 84).
Ин шеъри комилан тасвирист, ки вазъи ду дарахтро дар фасл? ои гуногуни сол -- ба? орро дар хотир ва? олои хазонро дар во? еъ, нишон меди? ад. ?ангоме ки? авон буданд, сели гарму сард барояшон фар? е надошт, «мера?сид» -анду «сарак-сарак мекард» -анд, бо ин сухан? о шоир он? оро ташхис карда, барои ба? аёти инсон? о пайвастани авзои он? о замина омода месозад ва дар банди дуюм ин пайвандро та? ким бахшида, ба он? о сифати «изтироб» доштан ва амал? ои «меноланд» -у «мекалаванд» -ро нисбат меди? ад, ки иртиботашон ба? аёти инсонй комил шавад. Дар нати? а ?ар дуи ин нахл — сарву шамшод намоди инсон? о гашта, «дар ма? оми шамол» нолидан ва калавидани он? о маънои ба мар? алаи хазон расидани он? оро ифода менамояд. Андешаи? амъбастии шоир дар ин шеър бе? е? табу тоби? исс?, бе таъкиди лафз?, ?амчунон ки дар во? еъ ?аст, аз идроки худи хусусияти тасвир бармеояд, ки ба он фазилати бештари фалсафй меди? ад.
ПАЙНАВИШТ:
1. Амонов, Р. Лирикаи хал? ии то? ик / Р. Амонов. -Душанбе: Бухоро, 2013. — 59 с.
2. Галанов, Б. Живопись словом / Б. Галанов. -М.: Советский писатель, 1974. — 320 с.
3. Гегель. Эстетика / Гегель. — М.: Искусство, 1971. 3 т. — 621 с.
4. Лихачев, Д. С. Родная земля / Д. С. Лихачев. -М.: Просвещение, 1983.- 256 с
5. Мирзо, ?аффор. Ашъори мунтахаб. Китоби аввал / М. ?аффор. -Душанбе: Ирфон, 1979.- 352 с.
6. Мирзо, ?аффор. ?ангомаи дидор. (Шеър?о) / М. ?аффор. -Душанбе: Ирфон, 1984. — 143 с.
7. Охонниёзов, В. Маф? ум ва рамзи ранг? о дар назми классикии форсии то? ик? / В. Охонниёзов. -Душанбе: АИ? Т, 2010.- 243 с.
8. Поспелов, Г. Н. Лирика / Г. Н. Поспелов. -М.: МГУ, 1976. — 208 с.
9. Ракитин, В. И. Искусство видеть / В. И. Ракитин. -М.: Знание, 1973.- 127 с.
10. Сильман, Т. Заметки о лирике / Т. Сильман. -М.: Советский писатель, 1977. — 320 с.
11. Шук???, А. Асар? ои мунтахаб. Иборат аз ду? илд. ?илди 1./ А. Шук??? -Душанбе: Ирфон, 1977. — 399 с.
12. Эйхенбау, Б. О поэзии / Б. Эйхенбау. — Советский писатель, 1969. — 551 с.
13. Эпштейн, М. Н. Природа, мир, тайник вселенной. Система пейзажных образов в русской поэзии / М. Н. Эпштейн. — М., 1990. — 303 с.
REFERENCES:
1. Amonov, R. Tajik popular lyric / R. Amonov. -Dushanbe: Bukhoro, 2013.- 59 р.
2. Galanov, B. Painting with a word / B. Galanov. -M.: Soviet writer, 1974.- 320 р.
3. Gegel. Aesthetics.T.Z. -M: Prosveshenie, 1983.- 621 р.
4. Lickachev D.S. Native earth. -M.: Prosvesheniye, 1983.- 256 р.
5. Mirzo, Gafar. Selected Poetry. First book / M. Gafar. -Dushanbe.: Irfon, 1979.- 352 р.
6. Mirzo, Gafar. Joy of the meeting. (Poetry) / M. Gafar. -Dushanbe: Irfon, 1984.- 143 р.
7. Okhonniyazov, V. Meaning and symbols of colors in Persian-tajik classical poesy / V. Okhunniyazov. -Dushanbe: AS RT, 2010.- 243 р.
8. Pospelov, G.N. Lyric / G.N. Pospelov. — M.: MSU, 1976.- 208 р.
9. Rakitin, V.I. Art See / V.I. Rakitin. -M.: Knowledge, 1973.- 127 р.
10. Silman, T. Notes about lyrics / T. Silman. — M.: Soviet Writer, 1977.- 320 р.
11. Shukuhi, A. Selected works. In two patrts. Part 1st / A. Shukuhi. -Dushanbe: Irfon, 1977.- 399 р.
12. Aikhenbaum, B. About poesy / B. Aikhenbaum. — Soviet writer, 1969. — 551 р.
13. Apshtein, M .N. Nature, world, hiding place of the universe. System of landscape of example in Russian poesy / N.M. Apstein. — M., 1990.- 303 р.
95
НОМАИ ДОНИШГОХ" УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ" SCIENTIFIC NOTES"
№ 3(44)2015
Особенности описательно-изобразительной поэзии (на примере творчества А. Шукухи и Г. Мирзо)
Ключевые слова: лирическая поэзия, описание, изображение, пейзаж, природа, вещественный мир, субъект, идея, содержание, художественность, художественные средства, эмоциональность, раздумья, тема, объект.
В статье рассматриваются особенности описательно-изобразительной поэзии, в которой элементы вещественного мира являются не деталями, а основными объектами изображения и лирическим стержнем стихотворения. Показывается, как в таджикской поэзии второй половины двадцатого века, пейзаж и изображение элементов предметного мира получают сравнительно большую самостоятельность, выражая непосредственно самим материалом идею содержания. Рассматривается, как в таком виде поэзии, уменьшение роли субъекта лирики приводит к значительной самостоятельности изобразительного плана. Использование средств
художественного изображения — аллегории, метафоры, уподобления, олицетворения служат для поэтического богатого, красочного воплощения темы. Избирательность в изображении элементов природы говорит о том, что поэт возлагает на них задачу выразителя его эмоциональных раздумий в художественно — чувственном обличье. Исследуются большие возможности лирической описательно-изобразительной, пейзажной поэзии в новом, свежем, неповторимом воплощении философской, нравственной, духовной, социальной тематиках.
Peculiarity description-creation poesy (on the example of A. Shukuhi and G. Mirzo’s creative)
Keywords: a lyric poesy, a description, a creation, a landscape, a nature, a corporeal world, a subject, an idea, a maintenance, an artistic, an artistic means, an emotionality, a thinking, a theme, an object.
The author in this article considers the peculiarity of description-creation poesy, in which elements of the corporeal world, the details is not presented, but the main creation objects are presented, the lyrical shank poetry. It is shown, how in Tajik poesy in the half of XX century the landscape, element’s creation of subject world, gets comparative big independence, showing the direct own material ideas of the maintenance.
Considering, as a diminish track of the lyric’s subject in this type of poesy comes to the big
independence of the creation plan.
Using of means of the artistic creation- an allegory, a metaphor, an assimilation, a personification, serves for the poetical, rich, beautiful subject. Choice in element’s creation of the nature says about, how the poet lays to them the teller’s problem of his emotional thinking in artistic — sensible cover.
The biggest chances of the lyric description-creation is investigating, a landscape poesy in the new ways, and fresh, the unique, the philosophic description, the moralistic, the spiritual, the social subject.
Маълумот дар бораи муаллиф:
?акимов Аскар, номзадиилм? ои филолог?, ходимикалониилмииш? ъбаи адабиётимуосири то? ики Институти забон, адабиёт, шар? шинос? ва мероси хаттии ба номи Р? дакии Академияи илм? ои Цум? урии То? икистон (Цум?урии То? икистон, ш. Душанбе), E-mail: askar_hakim@mail. ru
Сведения об авторе:
Хакимов Аскар, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела современной таджикской литературы Института языка, литературы, востоковедения и письменного наследия имени Рудаки Академии наук Республики Таджикистан (Республика Таджикистан, г. Душанбе), E-mail: askar_hakim@mail. ru
Information about the autor:
Hakhimov Askar, Candidate of Science in Philological, Sennior Researcher oficer in the Department of Tajik Modern Literature the Institute of Language, Literature, Oriental studies and Written Heritage named after Rudaki Tajik Academy of Sciences (Republic of Tajikistan, Dushanbe), E-mail: askar_hakim@mail. ru
96

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой